• Älgskadefondsföreningen

Ökat rovdjurstryck hotar naturens mångfald

DebattPublicerad: 2009-01-09 16:59

Naturen i vårt område (Örebro läns västra viltförvaltningsområde) har till för cirka fem år sedan präglats av mångfald i skog och på slätt. Vi har nu kommit i en helt annan situation. Rådjuren har kraftigt minskat i antal genom kraftigt ökande lodjursstammar.

Ett viltslag som hör hemma i Mellan- och Sydsverige har på många håll blivit sällsynt. I skogsmark är djuren numera ovanliga jämfört med tidigare förhållanden.
Ett ensamt lodjur tar varje år ett 50-tal rådjur. En lodjursgrupp på fem djur innebär direkt 250 rådjur mindre första året. Nästa år föds kanske 100 kid mindre. Lägg till 250 nya bytesdjur.
På två år har stammen blivit 600 djur mindre än vad den borde ha varit.

Svältande lodjur
Lodjurstätheten har i vissa områden blivit så hög att de äter rent och själva svälter och tvingas flytta och äta rent i nästa område. Följden blir att stora områden i stort sett saknar både rådjur och de av vissa kretsar mycket omhuldade lodjuren.
Länsstyrelsens rovdjursgrupp är oenig. Naturvårdsenheten har föreslagit att fem lodjur ska skjutas inom hela Örebro län. Jägarna och LRF har protesterat och vill ha högre avskjutning och därmed en balans i naturen.
Kanske är det dags att från jägarhåll minska avskjutningen i utsatta områden. Ett förslag kan vara att återgå till förhållandena som rådde före rådjursexplosionen på 90-talet, det vill säga inte ha januarijakt.

Älgstammen minskar
Älgstammarna har klart minskat. Dels beror det på olämplig avskjutning inom vissa områden från jägarnas sida. Det är något som jägare och markägare gemensamt får ta tag i.
Ett initiativ i den här riktningen är bildandet av Örebro läns västra viltförvaltningsområde.
Området som bildades i december 2007 omfattar området söder om E 18 mellan Karlskoga och Örebro ner till Finnerödja i söder. I väster är gränsen Möckeln, Letälven och Skagern och i öster E 20.
Målsättningen är att skapa en natur med stor mångfald vad avser djurlivet.

Värdefullt vilt
En viktig faktor är att få en kvalitetsmässigt stark älgstam, det vill säga en älgstam med bra vuxna djur som har en god reproduktion och skapar goda jaktmöjligheter. Detta ger många jakttillfällen och ett bra ekonomiskt utbyte för såväl markägare som jägare.
Älgen är ett ekonomiskt mycket värdefullt vilt. Inte bara genom direkt jakt utan också genom att vara en turistattraktion. Turismen från kontinenten har ökat successivt under åren. För dem är älgen något mytiskt och intressant. Den saknas ju söder om Öresund. Vi får se till så att vi sköter stammen norr om Öresund.

Endast kalvjakt
För att förbättra älgstammen har majoriteten av viltförvaltningsområdets älgskötselområden starkt reglerat jakten under senaste åren.
Tre av fem områden har enbart jagat kalv, det vill säga endast tagit ut räntan och inte rört kapitalet. Ett område inställde helt älgjakten under 2007.
Detta har som effekt att genomsnittsåldern ökar på de vuxna älgarna. Den är nu allt för låg vilket ger en dålig reproduktion.
Älgen hotas inte bara av att det inom vissa jaktlag och områden bedrivs en mindre ansvarsfull jakt.

Berörs av sex vargrevir
Älgen är huvudbyte för den kraftigt ökande vargstammen. Vi har sex vargrevir som helt eller delvis berör länet. Hur många individer som finns råder det delade meningar om. Enligt länsstyrelsens hemsida är det förhållandevis små grupper. Men fotografer har tagit bilder på upp till åtta vargar på ett och samma ställe. Likaså konstaterades en grupp på sju vargar i samband med skyddsjakten i Hasselfors samtidigt som observation av strövarg förekom inom reviret.
Vargstammens utveckling har varit mycket kraftig under ett par år. Forskarna är nu eniga om att riksdagens mål på 20 föryngringar per år har uppnåtts och överskridits. Bedömningen ligger nu på 25-27 föryngringar under 2008. 

Minst 250 vargar
Målet 200 vargar är också överskridet. Bedömningen på stammen ligger nu runt 250 individer. Till glädje för vissa, till förtret för desto fler.
En grupp på två vargar eller fler har enligt forskarna en konsumtion på 90-120 älgar. Om vi nu bara räknar på sex revir, och låter mindre grupperingar kvittas mot att vissa revir går över länsgränsen till del, innebär detta en konsumtion på cirka 660 älgar. Detta motsvarar cirka 25 procent av jägarnas avskjutning 2007.
Samma beräkning som för lodjurens inverkan på rådjursstammen över några år kräver ingen stor kunskap i matematik.

Bättre viltförvaltning – färre vargar
Vi behöver alltså göra vissa insatser för att förbättra älgens situation.
Dels förbättra jägares och markägares viltförvaltning, dels minska vargstammen genom en balanserad förvaltningsjakt.
Varg och lo påverkar starkt lantbruket i vissa områden. Angrepp på får är inte ovanliga. Det som också är en indirekt effekt av angreppen är att vissa lantbrukareblir mindre benägna att ha djur. Varför ha djur som blir föda för varg och lo? Resultatet av det blir en förbuskning av hagmarker och mindre mångfald i naturen.
Den höga förekomsten av främst varg i vissa områden har inneburit att jakten med hund har kraftigt minskat i länets vargrevir under 2008. Ett stort antal angrepp på hund skedde under hösten 2007 samt under 2008 i Hasselforsreviret. Jakten med drivande och ställande hund minskade drastiskt.

Två vargar skjutna i nödvärn
Även inom andra områden i Örebro län har det förekommit uppenbara problem med varg i samband med jakt. Två vargar har jägare tvingats skjuta i nödvärn för att freda sina hundar. Flera andra fall av angrepp har slutat med döden för jakthunden.
En skyddsjakt har under november och december har skett inom Hasselforsreviret. Efter ett mycket tidskrävande arbete sköts till slut en varg i mitten av december när jakttiden höll på att gå ut.
Erfarenheten från den jakten är att det inte är lätt att jaga varg. Stammen behöver alltså bromsas i tid.
Vårt område får inte vara ett rovdjursreservat. Så fort vargen har varit i Uppland och Sörmland har det upplevts som dramatiskt och även på enstaka vargar har det krävts skyddsjakt och i vissa fall beviljats. Är målet att vissa områden kan få ta problemen och andra ska skonas?

Ger fler rävar och korpar
En ytterligare påverkan från höga varg- och lodjursstammar kommer från deras matvanor.
De äter sällan upp hela bytet. Dessa rester föder i sin tur räv, korp, kråka och mård. Särskilt räv och korp har ökat markant i många områden. Räven kan vi hålla efter i viss utsträckning genom jakt men korpen är fredad. De djuren är sedan ett stort hot mot främst rådjurskid, harungar och fågel och då främst fasan och skogsfågel under vår och försommar.
Är det en natur dominerad av varg, lo, räv, korp, kråka och iller vi vill ha? Vi anser att de flesta svenskar vill ha en natur med betydligt mer mångfald!
 
Rikard Södergren, ordförande Örebro läns västra viltförvaltningsområde, Henrik Nyström, sekreterare, Håkan Rohdén, ordförande LRF Örebro

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

127. Jag håller med dig Nisse F!

2009-01-25 22:17

”Att var ödmjuk, lyhörd” och ”Ju mer man lär sig ju mer inser man hur mycket det finns kvar att lära”.

Det är en av anledningarna till att jag vill höra din förklaring när det gäller viltstammarna i baltikum (att de tycks vara jaktbara, trots rovdjur), för jag har själv ingen annan förklaring till detta än att varg, lo och björn inte tycks ha så stor påverkan som en del säger. Har du andra uppgifter??

I den här tråden kan jag inte se att du kommit med några som helst fakta gällande detta och eller ens egna förklaringar som du tycker troliga.

Hur ska någon kunna lära sig något när man inte får någon kunskap att ta till sig??

Du har sagt dig ha stor kunskap, då kan du väl dela med dig då!

126. I vanlig ordning

2009-01-23 17:42

Mormor driver sin vargpropaganda i vanlig ordning, på
samma sätt som hon brukar göra, totalt "blind och döv" för fakta, forskning, kunskap, erfarenhet etcetera.
"Så här är det! Allt annat är lögn!" Ja ja....har mormor sagt det så.....Det finns inget mer "samhällsfarligt" än
målmedveten vilseledande propaganda. En lögn är en lögn hur många gånger den än upprepas. Om du mormor sedan agerar som du gör av ren och skär okunskap? Dumhet? Eller något annat? Så är det lika dumt i alla fall.
Detta sätt att agera gagnar vare sig rovdjuren i Sverige eller de människor som på olika sätt är berörda av dom.
Det är en konst att kunna lyssna, ta till sig av andra människors kunskap, erfarenheter.
Att vara ödmjuk, lyhörd. En sak har jag lärt mig under de år som jag ägnat mig åt natur, djur, jakt, fiske etcetera.
Ju mer man lär sig ju mer inser man hur mycket det finns kvar att lära. Som jag sagt till dig tidigare mormor..." det finns människor som inte är, vill vara mottagliga för fakta, kunskap, erfarenhet, forskningsresultat etcetera vad gäller rovdjur, (varg), i Sverige". Du mormor får nog göra
nya studiebesök i verkligheten, betrakta den med andra ögon, utan mörka solglasögon. Sedan så kan du återkomma och berätta vad du har sett. Kommit fram till. Tills dess...ha det!
Ps. Jakt på morkullor. Är det lagligt i Roslagen?
DS. ; D

125. Varför tvista om fakta?

2009-01-23 17:42

Här kan alla se vad förekomsten av varg betyder för älgstammen. http://www.naturforvaltning.se/algbas/ det är bara att titta på fjolårets avskjutning (fällda och döda älgar, bakom statistik och rapporter) inom och utom vargområdena. Se t.ex. på Furudals förvaltningsområde och jämför med vargfria Sundsvall.

124. Nisse F, om det inte finns något jaktbart vilt...

2009-01-23 13:06

...vad är det då för idé att ordna jaktresor till en sådan plats??

Berätta gärna vad ”det andra” är när du skriver: ”Att det anordnas jaktresor beror på något helt annat än vad du försöker ge sken av”

Som jag ser det, är det jakt med drivande hund som är bekymret i Svenska marker med varg, INTE att älgar, rådjur, vildsvin m fl skulle ”dö ut” p g a vargen eller andra större rovdjur – för det är lögn.

Jobba med hundfrågan – för den är verklig.

Sluta med påståendet att rovdjuren skulle utarma vår Svenska fauna, för de flesta människor som INTE jagar genomskådar lätt ett sådant påstående och därmed kan det också bli svårare att få hundfrågan tagen på allvar.

123. "Stora mängder av"

2009-01-23 10:15

Citat "stora mängder av jakbart vilt".....Detta måste väl ändå vara ett påstående? Vad jag vet så är detta inte förankrat i verkligheten utan enbart ett påstående?
Rätta mig om jag har fel? Enligt uppgift från en som både bor och jagar i "baltländerna" så är förhållandena något helt annat. Att det anordnas jaktresor beror på något helt annat än vad du försöker ge sken av.
(Om du vill så kan du få mejladressen till en jaktresearrangör så kan du ta kontakt och bli uppdaterad i dina påståenden). Lär dig skilja på påståenden och faktiska förhållanden!

PS. Representanter från miljöministeriet i Estland har gjort studiebseök i Sverige. Undrar vad dom ville?
DS.

122. Ja du Nisse F, det är skillnad att skjuta illa...

2009-01-23 09:10

...och att inte känna sig säker på att skjuta på löpande djur.
Jag misstänker vem du syftar på i ditt inlägg, och kan meddela dig att jag aldrig varit orsak till någon skadskjutning och efterföljande eftersök. Jag har varit med på jakt ett otal gånger, och skjutit älgar, harar och morkullor – dock inget rådjur.
Väntar fortfarande på din förklaring till hur det kan finnas gott om jaktbart vilt i baltstaterna TROTS rovdjur.

121. Skjuter så illa.....

2009-01-22 23:55

I Roslagen finns det jägare som anser sig skjuta så illa
så att när dom jagar lämnar dom bössan hemma.
(Ursäkta men jag kunde inte låta bli......skall skärpa mig... ; D)

120. Och ingen har väl blivit .......

2009-01-22 23:55

Och ingen har väl blivit vargdödad i Lettland heller?
Och ingen har väl blivit angripen av rabiessmittade vargar heller? Och en attans otur hade väl den man som 5 december 1990 var nära att bli dödad av varg?
Och ingen blir väl angripen av rabiessmittade vargar i
Litauen heller? Etcetera etcetera ......... Och vi vi lever ju i Sverige... där kan aldrig ......Eller???

119. Lär dig skilja på fråga och påstående Nisse F!

2009-01-22 23:54

Jag skrev: "Kan du t ex kommentera hur det kommer sig att t ex baltländerna har stora mängder av jaktbart vilt, TROTS att de även har varg, bjön och lo."

Att det finns jaktbart vilt i baltstaterna, tillräckligt för att t o m kunna ordna jaktresor dit, är väl knappast okänt för de flesta.

118. Försök inte slingra dig mormor ....

2009-01-21 22:45

Försök inte slingra dig i vanlig ordning mormor. Hitills har jag aldrig fått några svar av dig på mina frågor. Det var
du och inte jag som framförde påståenden om rådande förhållanden i baltländerna. Då borde du också kunna redogöra för ditt påstående. Eller var ditt påstående bara ett påstående? Något som du bara tagit ur luften? Hade du inte täckning den här gången heller? Nu har du ju ett kanonläge att för en gångs skull lära mig något. En möjlighet att motbevisa mitt påstående om att du är en renodlad amatör. En möjlighet som inte kommer tillbaka.
Eftersom du inte har koll på svenska förhållanden så skall det bli intressant att ta del av dina kunskaper om baltiska förhållanden. Något jag ser fram emot.

117. Tja Calle

2009-01-21 22:45

Här i Roslagen finns det jägare som tycker att man jagat de stora tjurarna alltför hårt, och i dagens Norrtelje Tidning läser jag om hur "Roslagsälgen" ska räddas.

I Norrtälje Södra jaktvårdskrets har man infört totalförbud på tjurar under tre år, och i andra områden skuter man bara kalvar - trots att man har vuxna i tilldelningen - allt för att försöka höja kvalitén - dvs höja medelåldern på djuren - på älgstammen här i Roslagen.

Nu hoppas jag verkligen att även de områden som inte tillhör något av de större jaktvårdskretsarna följer efter, och inte spolierar det allvarligt menade försöket att få en bra och stark älgstam för ALLA här i Roslagen.

Tyvärr resoneras det alltför ofta som du skriver Calle, "Om jag slöpper förbi stortjuren skjuter grannen den". Det är den atityden vi måste försöka ändra på.

116. Anders

2009-01-21 14:31

Under de senaste fem åren har det varit avskjutning som gällt. Det kan du inte kombinera med beståndsvård. På sikt kan älgskötselområden få en större betydelse. Jag undrar vilka jaktlag du varit del i som fortfarande tror att man går ut för att skjuta stortjurar. Kom ihåg att ju större bestånd du har, desto större möjlighet har du till förvaltning. Efter vad jag förstår så blir områdena och jaktlagen allt mindre när du kommer längre söderut. Vilket omöjliggör en vettig förvaltning. Principen blir lätt "Om jag släpper förbi stortjuren skjuter grannen den".

115. Nisse F

2009-01-21 10:52

Ta och läs det jag skrev 19/1 18:30. Där ber jag DIG förklara hur det kommer sig att baltländerna har gott om jaktbart vilt TROTS varg, lo och björn.

Något svar får jag inte, utan du citerar vad jag skrivit och lägger in lite kommentarer om hur lite jag vet och annan – något förvirrande text. Varför skulle jag kontakta länsjaktvårdskontor, och vad är det dom ska visa mig???

Vore väl bättre om du nu passar på att visa på dina stora kunskaper och ger mig ett svar på min ursprungliga fråga.

114. Jag står på mig stenhårt

2009-01-21 10:52

Ignorera inte effekten av 200-400 vargar. Upprördheten i landet idag går väl inte att ta miste på. Vargen tillför inte glesbygdsmänniskan, eller människans näringsfång från naturen, någonting. Motsatsen gäller vilket jag försöker visa. Vad som är betydelsen av ordet naturligt kan diskuteras. Jag ger det synonymen "det vanliga". Troféjakt är knappast möjlig i Sverige annat än i fjälltrakter eller andra öppna landskap och snart finns längre inga öppna kalhyggen utan vi går in i tiden av gallringar. Just guidade jakter i USA efter stora horn har jag svårt att acceptera när det bara stimulerar egot. Utan varg och mängder björn var bättre.

113. Kenneth

2009-01-21 09:36

Resonemanget om att människan tillhör det ekologiska systemet och att jakten därför skulle vara ett naturligt urval, känns inte särskilt genomtänkt, det skulle betyda att även alla våra utsläpp av gifter är helt naturligt.
Att Sverige skulle bli som en amerikansk nationalpark låter inte heller så sannolikt. För det första är jakt klokt nog förbjuden i deras nationalparker och 200-300 vargar eller ens om det skulle bli dubbelt så många kommer bara att ta några procent av älgtuttaget.
För övrigt så bedrivs det väl ganska mycket trofejakt utanför nationalparkerna i USA och Kanada, jakt av en typ som vi nu får hit också med jaktturismen och som i mina ögon borde regleras stenhårt av myndigheterna.

112. Jag anser vi är idioter om vi tar efter Nordamerika...

2009-01-20 21:28

...när det gäller älgen. På det området har vi mycket att lära dem i stället. Jovisst kan jägarna skyllas för att skjuta sönder stammen. Hårda avskjutningskrav och intensiv jakt av många man på små områden knäcker stammen.

Blott 15 mil från mitt område skjuts minst lika många älgar, kanske fler, men färre 20-taggare. Däremot har de åldern och tyngden. Eftersom jag anser människan tillhöra det ekologiska systemet så anser jag också vårt uttag av älg representerar ett "naturligt urval". Vi har dessutom möjlighet att om fakta framkommer ändra vår avskjutning om det skulle anses bättre. Rovdjurs uttag enligt vad som sker i Nationalparker i USA ger kanske fler 20-taggare men inget till människan överhuvud tagit, så vill jag inte ha det. Det är helt enkelt misshushållning med en förnybar resurs. Om gamla tunga älgtjurar har stor hornkrona eller inte är faktisk oviktigt för mig, men visst finns de som sätter största värdet på hornen. Det är troféjägare från söder (utifrån mitt perspektiv), och nu försöker vissa öppna för dessa jägare med köpjakter, jaktturism och dyligt. Älgen blir lidande.

111. Väntar på mormors .......

2009-01-20 21:28

Väntar på svar från mormor. Hur är det i baltländerna? När kommer din utförliga redogörelse för deras förhållanden?
Eller har du ingen aning? Föll du på eget grepp?

110. Kenneth och Calle

2009-01-20 14:09

Jag förstår att skogsbolagens krav på små älgstammar är en stor bov i det här dramat, förstår också att det måste vara frustrerande som jägare att antingen skjuta ner älgstammen eller bli av med arrendet.
Men, i det läget blir stammens kvalitet än mer avgörande och med ett riktigt urval kan man säkert ha en stark, men liten stam. Till en viss gräns naturligtvis.
För faktum kvarstår, att även om ingen går ut speciellt för att jaga 20 taggare så har under årens lopp 20 taggarna nästan försvunnit. I södra Sverige har dom helt försvunnit och ingen kan påstå något annat än att jägarna har skjutit dom.
Den teoretiska jämförelsen med om enbart rovdjuren hade tagit ner älgstammen lika mycket, blir att då hade 20 taggarna funnits kvar, i hela landet, även om dom hade vägt mindre i söder.
Så ser skillnaden mellan naturligt och onaturligt urval ut.
Innan man tydligt kan se påvisbara genetiska effekter av det, måste det antagligen gå ännu längre tid, men dom kommer, var så säkra. Än så länge är det bevisligen möjligt att med ett bättre urval få tillbaka en bra stam igen.
Exemplet Öland tyder på det, även om dom har märkligt svårt med reproduktionen, något som skulle kunna ha genetiska orsaker, obevisat dock.
Sedan håller jag, som väl alla andra, med om att mindre marker gör förvaltningen svårare och där finns nog mycket kvar att jobba med, särskilt söderut.
Tycker också att det var väldigt skönt att ni lyfte nivån på den här diskussionen, med konkreta och sakliga inlägg, mera sådant, så kanske vi alla kan lära lite av varandra.

109. Nisse F

2009-01-20 13:29

Fortfarande lika intetsägande inlägg som vanligt.
Kom nu med lite av din egen stora kunskap istället för att bara ifrågasätta min och andras.

108. Anders

2009-01-20 13:29

Senaste fem åren har det varit avskjutning som gällt. Det kan du inte kombinera med beståndsvård. På sikt kan älgskötselområden få en större betydelse. Jag undrar vilka jaktlag du varit del i som fortfarande tror att man går ut för att skjuta stortjurar. Kom ihåg att ju större bestånd du har desto större möjlighet har du till förvaltning.
Efter vad jag förstår så blir områdena och jaktlagen allt mindre när du kommer längre söderut. Vilket omöjliggör en vettig förvaltning. Principen blir lätt "Om jag släpper förbi stortjuren skjuter grannen den".

107. Nej, Anders

2009-01-20 13:27

Jag har ett jägarlivs erfarenheter från älgskogen som är helt annorlunda än det du påstår. Vi jagar på ett skapligt stort område och det har fällts en hel del djur och vi har god statistik med bl.a. ålder och slaktvikter från 1960.
Antalet små kalvar, (för sent födda) har alla år varit ytterst få. Så få har också antalet gallkor varit att jag vill påstå att det (liksom för sent födda kalvar) är sällsynt.
Vi har med goda hundars hjälp årligen fällt många kalvar och i övrigt fällt det som varit möjligt.
Vi har också haft turen att få några fina horn men de har nu minskat i ungefär samma takt som älgstammen minskat. Sjuka och skadade djur (skottskadade av oss själva och eller grannlag eller trafiken) letar hundarna rätt på lika effektivt som vargen. Vi anser vi har haft en bra älgstam med bra reproduktion som ger såväl bra köttutbyte, många skottillfällen men även chans till troféer. Någon speciell jakt efter troféer bedrivs inte.
Hotet sedan några år tillbaka är kravet på att skjuta älgstammen i sank, till för lågt individantal.
Området ligger i mellannorrland och endast några vargbesök har vi haft, vargen har alltså inte påverkat vår älgstam.
Dina idéer om naturligt urval och degenerering låter som rena galamatias i mina öron och stämmer inte alls med våra förhållanden där vi som sagt, ännu slipper vargen.
Att älgarnas samman sättning ser annorlunda ut i Alaskas och Kanadas vildmarker beror på de stora rovdjuren men är det något att eftersträva. Ge oss siffror på dessa länders vinterstammar först, så funderar vi sedan om vi vill ha det så här hemma.
Vi har ju haft världens bästa älgstam, varför ska den raseras? Sedan är det också min fasta övertygelse att våra svenska älgar inte alls är avundsjuka på sina artfränders förhållanden i vare sig Nordamerika eller Ryssland.

106. Väntar på en förklaring, mormor

2009-01-20 10:22

Kommentera personer och kalla dem saker? Precis vad du gjorde mormor för inte allt för länge sedan. Dåligt minne? Jag ser framemot din redogörelse för hur det är i baltländerna! Nu har du chansen att lära mig något! : D
Att du inte visste mycket om älgar, rådjur i Sverige det har jag vetat länge. Citat, " först under senare år som man har diskuterat kvalitén på den svenska älgstammen", "börjar man tala om värdet av bockar med stora horn".
En synbar förändring går naturligtvis inte över en natt....men om du börjar nu mormor så kanske du hinner läsa på en del innnan årets slut...kontakta närmaste länsjaktvårdskontor så visar dom dig hur du skall gå tillväga på bästa sätt.
PS. Nu skall jag åka och fiska och jaga några dagar. DS

105. Calle, du vet lika väl som jag….

2009-01-20 09:38

….att det är först under senare år man har diskuterat kvalitén på den svenska älgstammen, och på vissa ställen försöker man ändra på hur uttaget görs för att förbättra älgstammen. Även när det gäller rådjur börjar man tala om värdet av bockar med stora horn t ex. En synbar förändring går naturligtvis inte över en natt.

Jag kan ställa en motfråga: Kan du Calle ge exempel på kommuner utan vargetablering där klövviltstamarna har en bättre KVALITÈ än i kommuner med vargetablering – (underförstått att anledningen är just avsaknad av varg, och inte födotillgången)?

104. Nisse F

2009-01-20 09:37

Nu har jag letat i denna tråd och kan inte hitta ett enda ställe där du demonstrera andra kunskaper än hur man kommentera personer och kallar dem saker. Varför inte dela med dig av dina stora kunskaper kring rovdjuren och deras påverkan på viltet här?

Kan du t ex kommentera hur det kommer sig att t ex baltländerna har stora mängder av jaktbart vilt, TROTS att de även har varg, bjön och lo.

Visst, vargen får jagas där, men bara ett visst antal och under vissa perioder, och de finns där hela tiden – och ändå finns det gott om älg, hjort, rådjur och vildsvin. Hur kommer det sig??

103. Calle

2009-01-20 09:36

Några sådana exempel kan jag inte ge dig, däremot är motsatsen väldigt tydlig, den försämring som har skett med jägarnas urval av älgar att skjuta. Den genetiska processen tar antagligen mycket lång tid på sig för att bli märkbar. Försämringen inleddes någon gång när människan tog över merparten av älgpredationen, gjorde antagligen ett uppehåll några år runt 70-80 talen då antalet älgar var så stort så att många stora tjurar överlevde jakten, för att sedan ta fart igen. Nu står vi med en bedrövlig älgstam som oroar dom flesta jägare i landet. Hur stor del av bedrövelsen som beror på degenerering är nog ingen som vet, många andra faktorer spelar också in här. Det vi vet är att dessa processer är igång och att vargens urval är det naturliga.
Min förhoppning är att även jägarna kan förmås att överge den djupt felaktiga trofejakten och försöka göra samma urval som rovdjuren. Tydligt är att där människan försöker göra ett mera naturligt urval, där förbättras älgstammen, med högre medelålder och bättre tjurar och utan att veta några siffror, tror jag att där vargpopulationen är tät och jägarnas andel av älgen minskar, där höjs också medelåldern på älgarna och även om dom blir färre så blir dom säkert bättre.

102. Den envisa enfalden

2009-01-19 17:34

Anders. Kan du, eller någon annan, ge mig några exempel på kommuner med vargetablering där klövviltstammarna har blivit rikligare eller genomgått en synbar kvalitetsförbättring?

101. Blir lika trött som...

2009-01-19 16:01

Har delat med mig av min kunskap och erfarenhet
i över trettio år..... tydligen har jag missat några..... ; D
Men det kanske beror på somligas ovilja att lyssna... att ta till sig av andras erfarenheter och kunskap?
Hitills har jag inte fått några svar på de frågor jag ställt till
"vargkramaramatörerna". Undrar varför?

100. Kenneth och kunskapen

2009-01-19 13:50

Inlägget var mitt, missade att skriva dit namnet.
Detta har jag beskrivit i ett antal olika inlägg här, du får nog göra dig omaket att leta lite på sidan, för jag orkar inte skriva samma sak hur många gånger som helst, då blir jag kanske lika trött som Nisse F. Gäsp

99. Nisse gäsp

2009-01-19 13:50

Förstår att du är trött Nisse, så mycket kunskap som du har läst dig till, men hittills har du enbart haft åsikter om olika personer och inte ett enda argument i sakfrågan.
Eftersom du kallar oss andra för amatörer och påstår att du har en hel del kunskap, så kanske du kunde dela med dig lite, så vi förstår vilka nollor vi är.

Sen tar jag på mig ansvaret för inlägget "Calle och enfalden", glömde skriva in mitt namn där.

98. Kunskap eller enfald av anonym 2009-01-19 10:21?

2009-01-19 13:33

Det var kyrkan som bestämde att gud, jorden och människan var centrum. Kyrkan har också spridit uppgiften att alla arter behövs och har ett syfte för det luddiga begreppet "allt hänger ihop" som vissa använder idag. "Vi visste inte bättre" skrev du och så det, nu vet vi bättre, vi vet vad som "driver" arterna och inte är det den tidigare uppfattningen, utan endast egoismen.
"Nu däremot finns bättre kunskap" skriver du, varför inte beskriva den då tydligt en gång för alla så vi inte behöver tvista om dagens empiriska kunskaper på detta område.
Beskriv vargens betydelse för faunan, speciellt hur den är bra för bytesdjuren och, när nu faktiskt även människor blivit dödade av varg, hur vargen är bra för den mänskliga arten.
Varför inte också förklara hur maskar vinner på björktrastens uttag? Du ska inte bara antyda att vi nu vet hur det är utan klart redovisa. Vad är rätt och fel?

97. Vargkramare, verkar för en levande natur?

2009-01-19 13:02

Ha ha ha ..den var rolig.....Ni vargkramare propagerar för en enfaldig natur och enfald det är något helt annat än mångfald.
Varghatare? Jag har en hel del kunskap och erfarenhet. Något som du Johannes också borde skaffa dig. Undrar var alla vargkramare var när det bara fanns några enstaka "importvargar" i Sverige? Gäsp.... ; D

96. Anonym och Tyskterrier

2009-01-19 13:01

Eftersom jag bla har en labbe tänkte jag att ni skulle kunna rekommendera vad man ska ha för för hund för att kunna kalla sig riktig jägare man vill ju inte gå omkring i skogen som en mes. Vill inte ha hundarnas Tomas Qvick=TJT dvs totalt opålitlig men gärna förslag på någon annan "riktig" hund.

95. Nisse F

2009-01-19 12:44

Drivkraften kommer från varghatarna. Utan varghatarna skulle ju inte vargkramarna ha något att säga... Så om ni stänger ned detta forum så blir det nog lugnt och skönt så du slipper gäspa... Behover är varken bekräftelse eller att få synas utan snarare att verka för en levande natur....

mvh // Johannes

94. Enfalden.......

2009-01-19 12:43

Tänk så mycket dumt "vargkramare" fortfarande tror och påstår trots att det finns så mycket kunskap och erfarenheter att tillgå. Tänk att år 2009 leva kvar i tron att jorden är platt. Gäsp.....

93. Calle och enfalden

2009-01-19 10:59

Tänk så mycket dumt människor har trott på genom århundradena, men vi lär oss efterhand vad som är rätt eller fel. Vi har slutat bränna häxor och tro på trädgudar och numera är jorden inte platt längre.
Våra kunskaper om naturen har ökat högst betydligt med modern forskning och erfarenheter samlade under många år.
Svaret på din fråga hur det kommer sig att att vi tidigare har trott att det bästa är att utrota rovdjuren, är samma som svaret på varför vi trodde att jorden var platt. Vi visste inte bättre.
Nu däremot finns bättre kunskap och därför behöver vi inte vara lika enfaldiga längre. Kunskap är styrka Calle.

92. Just så ja Anders Åberg.

2009-01-19 08:44

"Att kombinera teoretisk kunskap med egna erfarenheter är en ännu bättre metod."
Så skrev du och så menar jag också så klart.
de5stora innehåller mycket fakta, men huvudbudskapet efter studier på den hemsidan blir till rovdjurens fördel. Helt enligt propagandans målsättning. Det är för djävligt.

91. Mänsklig enfald

2009-01-18 23:29

Om det vore så att man genom att skydda alla rovdjur, rovfåglar inkl korp automatiskt får en större rikedom av djur i naturen hur kommer det sig att hela mänskligheten under århundraden trott på dess raka motsats?
Kan det vara så att skrivbordsbiologernas önskedrömmar inte stämmer med den krassa verkligheten? Men i kraft av sina fina examina övertygar man de som inte förstår bättre.

90. Japp!

2009-01-18 23:28

Mormor-Vi försöker skjuta så unga djur som möjligt,helst kvigor och pinnoxar. Vi har även skjutit några guldoxar några år på rad.Men då vet vi att vi hade fler kvar.Men ibland har vi svårt med skötseln när bolaget ställer krav på avskjutning. Vi gör så gott vi kan men har dålig koll på vad varg eländet tar. Dom för ju ganska dålig statistik och lämnar aldrig in en endaste älgobs. Jag vet att dom är slarviga även med eftersök på djur dom skadat. Kan ta dagar innan dom söker upp djuret och avlivar det! Vargarna borde skämmas!

89. Sven

2009-01-18 23:27

Att läsa sig till kunskap är inte helt ovanligt nuförtiden, en mycket bra metod dessutom, men jag har förstått att ni är några stycken på den här sidan som inte har tagit del av särskilt mycket av den kunskap som finns nerskriven om djur och natur.
Att kombinera teoretisk kunskap med egna erfarenheter är en ännu bättre metod.
Personligen har jag visserligen aldrig skjutit något djur, men jag har varit med på jakter och tillbringat 40 år i naturen, även när det inte är jakttid och jag tror jag har sett fler djur än mångar jägare. Brukar t.om skriva artiklar om det i olika jakttidningar ibland.
Jag vill påstå att mina åsikter till stor del grundar sig på även på praktiska erfarenheter, men sådant som teorin om det naturliga urvalet t.ex är svårt att få till sig bara genom att vistas i skogen, om man inte är ett geni som Darwin, vilket jag tråkigt nog inte är.

88. Presterar argument.....

2009-01-18 23:25

Presterar argument gör jag i min vardag och har gjort i över trettio år. Jag är bara trött på amatörer och deras
tvärsäkra uttalande om hur det förhåller sig i verkligheten. Det finns en stor skillnad i kunskap och erfarenhet mellan mig och er amatörer. Uppenbarligen så är ni bara intressserade av er "sanning och verklighet"
och inget annat. Jag har aldrig någonstans i min vardag tagit del av så mycket tokerier presterade av så kallade "rovdjusrkramare" som jag har gjort på nätet.
Vad är deras drivkraft? Ett behov av bekräftelse? Ett behov av att synas och höras? ´Det handlar i vilket fall inte om rovdjur, (varg). Detta "vargkramarfenomen" är något relativt nytt i vårt samhälle. Var var ni när vargstammen verkligen var i behov av "vargkramare"?
Så Gäsp och återigen Gäsp.....lätt att bli trött på dessa
"vargkramaramatörer" som är både blinda och döva för verkligheten.
Ps. Har alltid haft vapen med när jag jagar, gör eftersök. En grund förutsättning för att kunna kalla sig jägare är att man klarar av att hantera jaktvapen. Ds.

87. Nisse F

2009-01-18 08:02

Nisse F, nu har du i två inlägg i den här tråden ironiserat över dom som inte tycker som du, utan att prestera ett enda argument av något slag, skall man tolka det som att du faktiskt är en sådan amatör som du själv beskriver dig som och inte har några argument, eller är det att du bara inte vill sänka dig till våran nivå. Vilket som, så förstår jag inte varför du skriver något alls om du inte vill tillföra diskussionen något.

86. Pelle, jag hoppas ni är försiktiga med de stora tjurarna också…..

2009-01-18 08:01

…för utan dem brunstar korna om och det blir små kalvar sent året efter (om det blir några överhuvudtaget – det behövs ju två för att fixa ungar som du kanske vet). Tyvärr tycks dessa senfödda kalvar aldrig ta igen sig när det gäller tillväxten – kanske därför det är dålig kvalité på älgarna på vissa håll – där de inte finne några rovdjur överhuvudtaget.

85. Gäsp, gäsp Nisse F!

2009-01-18 08:01

Jag tror varken jag eller Anders ser oss som något slags uppslagsverk, men vi har åsikter precis som andra här i tråden. Tycker du Nisse att vi är för besvärliga, och i så fall varför??

Varför inte kommentera i sakfrågan istället för att kommentera personerna som skriver?

Visst, jag lämnas bössan hemma när min sambo är med, för då gäller det fågeljakt och jag assisterar som hundförare, eftersom min sambo är betydligt säkrare med bössan än jag själv. Är det något fel med det?

Ibland kunde man önska att fler lämnade bössan hemma så slapp man alla eftersök p g a dåliga skott!

84. Bra utgångspunkt?

2009-01-18 08:01

Både roslagsmormor och fotografen har läst sig till sina nuvarande åsikter och kan knappast förstå att jägare har kunskaperna p.g.a. egna erfarenheter. Det är en himmelsvid skillnad. Sök ni er sanning på de5stora ni, den sidan vet vi jägare sprider lögner.

83. Hur skulle .....

2009-01-17 20:06

Hur skulle Sverige klara sig utan mormor o
naturfotografen? Två stycken levande uppslagsverk
om rovjdur. Vi övriga amatörer kan vara lugna. Vi vilar
i trygga händer. Tänk att inte ni två självutnämnda experter har fått anställning/ konsultuppdrag av regeringen? Gäsp..... ; D
Ps. Vem är det som skjuter åt mormor när hon jagar? Hon har ju lämnat bössan hemma. Ds.

82. Kor då?

2009-01-17 20:05

Allt prat om stora fina tjurar! Ni glömmer bort att vargarna ofta tar stora fina kor. I dom jaktlag jag tillhör är vi väldigt försiktiga med ko avskjutnigen. Även rådjursgetarna är vi rädd om,undrar om lodjuren är det?

81. Ledsen Sven

2009-01-17 20:04

Men jag har lite svårt att se det humoristiska i ditt förra inlägg, annars tillhör jag dem som kan skratta både åt mig själv och andra.

Kul att du tycks gilla labbar – då har vi i alla fall något gemensamt;-) En bra utgångspunkt tycker jag!

80. Beklämmande

2009-01-17 20:03

Eftersom vår globala insats naturligvis är liten kan vi slösa på våra matresurser efter eget godtycke och importerar vi några ton har det naturligvis pytteliten intresse för världssvälten. Men då vi köper tar vi inte ett milligram/person från ett stort antal människor utan det vi köper till överpris drabbar ett litet antal människor lokalt.
Precis samma argument som att våra björnar mycket sällan angriper människor därför är det inget problem. De som drabbats och deras familjer har en helt annan åsikt.

79. Roslagsmormor

2009-01-16 15:56

Har jag överdrivit betydelsen av viltkött? Ensidigt var en återkoppling till rubriken. Utan viltkött blir maten mindre variationsrik----mångsidig. Saknar du humor?
Labbar är fina, snälla, kloka och användbara hundar.

78. Jo då anonym 10:49, jag har labbar

2009-01-16 13:27

Men vilken ras ska man ha enligt dig för att kunna kalla sig jägare?
Kan de som inte ens har en hund, kalla sig jägare i dina ögon?

77. Nej Sven, något dåligt samvete har jag definitivt inte

2009-01-16 13:27

Att känna sig privilegierad betyder inte att man har dåligt samvete, men kanske känner en viss ödmjukhet inför att ha det bättre ställt än vissa andra på en del områden.

När du talar om ”tillskottet av viltkött” och dess betydelse, så talar du om mindre än 10% av den svenska befolkningen som har egen tillgång till detta. Gläd dig i stället åt att tillhöra dem som kan servera viltkött kanske varje vecka, med överdriv för den skull inte betydelsen av denna råvara!

Hur vore det föresten om du utvecklar ditt påstående ”Ingen mångfald i skogen betyder ensidig kost”. Menar du att alla som inte har tillgång till viltkött äter ensidigt?

76. Du mormor

2009-01-16 11:04

Det du skriver tolkar jag som att du har dåligt samvete för att du inte skänker bort ditt älg- och rådjurskött till de fattigaste i din omgivning.
Ingen mångfald i skogen betyder ensidig kost.

75. Jaktlabrador

2009-01-16 11:03

Är det vargkramarnas favorithund? Går väl förmodligen inte mer än 10 meter från "jägaren". Dalle har en och om jag inte minns alldeles fel så har visst även Roslagsmormor jaktlabbar. Det är riktiga jägare det!

74. Tyskterrier

2009-01-16 09:46

Vad är "jaga på riktigt" för dig? Är det kanske att släppa en stövare i vargmarker "understödd" av en stor kraftig "tysk" som skydd mot vargen? Tysken i all ära, men den passar nog bäst att slåss med rävar och grävlingar i gryt. Fattar dock fortfarande inte vad frågan gäller och har med saken att göra. Om du, jag och Calle har olika hundar är väl en smaksak?, so what? själv trivs jag bäst med kortdrivare/apportör.
Vet inte var du jagar (om du nu jagar älg) men våran köttilldelning pendlar mellan 15-50 kg/år. Visst är det kul med lite mer att bjuda vänner och bekanta på ibland, men inget jag bryr mig så mycket om.
Det har inte någon betydelse för någon annan i landet heller, alla skulle klara sig även om vi hade tomt på både älg och rådjur.
För hur många jägare tror du det "ekonomiska" värdet av viltköttet spelar någon som helst roll, när du bakar in kostnader för arrenden, resor, vapen och alla andra tillbehör (jakthunden inräknad)? Då blir det nog billigare att strunta i jakten och handla maten i köttdisken på ICA.
På tal om bortfallet i kött till oss människor pga rovdjurens predation, hur mycket fisk i världshaven tror du "går till spillo" pga rovfiskar? Vad tror du vi talar om i "ekonomiskt värde" här, och vad vill du göra åt det?
Nej du får nog allt ta och lära dig att tåla det faktum att vi har och kommer att ha konkurens om "råvarorna"...det är liksom bara så det fungerar.

73. Calle och maten

2009-01-16 09:45

Calle om du påstår att matpriset skulle sjunka i tredje världen om vi utrotar vargen, så är jag nog inte ensam om att ta det som ett tecken en närmast desperat brist på sakliga argument i rovdjursfrågan.
För tredje gången nu, skärpning Calle.

72. Men du Sven...

2009-01-16 09:45

...hur många och vilka har möjlighet att mätta sin mage med viltkött????

Inte många, så de bäckar du talar om, är nog mer vattenfattiga diken.

F ö tycker pratet om det viktiga med viltköttet är mer eller mindre ett hån emot dem som inte ens har råd att handla det nödvändigaste i ICA-butiken här i Sverige.

Det är bara att inse att vi - dvs inklusive mig själv - som har tillgång till älg och rådjurskött i frysen är i högsta grad priviligierade!

71. Vem gynnas

2009-01-15 22:09

Det finns ett lämpligt talesätt Alla bäckar små.
Tillskottet av viltkött och dess betydelse kommer många till del och är inte ringa det naturligaste sättet för människan att mätta sin mage.

70. Dalle

2009-01-15 22:09

enligt en nyligen genomförd undersökning åt drygt 70
procent av sveriges befolkning viltkött förra året (nejdå,
inte hela året) vilka tror du är de första som kommer att
missa dessa gourmetmiddagar framöver?
Sedan får man väl tänka lite längre än vad näsan räcker
om man nu har utrustning till det vill säga...och kanske
ställa sig frågan varifrån köttet eller maten som skall konsumeras i stället för allt kött som rovdjuren proppar i sig varje år ( för drygt 600 milj skr) skall komma ifrån och vilka som får avstå mat till förmån för att vi måste importera mer...
Jaktlabbe minsann, såna använder vi till apportörer understödda av tyskarna ibland, vill vi jaga på riktigt har vi andra hundar, som understöds av samma tyskar
naturligtvis...

69. Dalle

2009-01-15 22:08

Det är klart att om någon miljard svälter är det kanske inte så farligt om ytterligare 100000 familjer i Sverige köper upp maten i utvecklingsländerna till priser som den befolkningen inte kan möta.
Och man kan ju alltid döva sitt samvete genom att skänka någon 100-lapp till någon barnfond.

68. Calle...

2009-01-15 09:11

Ännu ett dåligt argument för att göra sig av med stora rovdjur presenteras:"Det finns något possitivt att hämta i en värld som svälter" Fina ord och säkert välmenade, men vem eller vilka gynnar köttet vi får från älgar och rådjur? Inte dom som svälter i världen Calle, och inte heller kommer det den stora massan av Sveriges befolkning tillgodo. Skall vi försöka oss på en gissning ser den ut så här: Det handlar om 100 000 jägare och deras familjer. Alla som jagar har ju som bekant inte egna marker och eller köttdel, och alla jagar inte älg. Visst finns det möjligheten att köpa sig vilt i livsmedelsaffären, men det förhållandevis lilla utbud av viltkött (älg och rådjur) som hittar ut i butikshyllorna "drabbar nog ingen fattig" som man brukar säga, då kilopriset brukar ligga långt över nöt och fläskkött. Som sagt bara en grov gissning, men bara för att du och jag har denna förmån av "egenhushåll" betyder inte det att någon betydande del av befolkningen vare sig i Sverige eller i svältande länder har någon större nytta av älgen och rådjuren vi nedlägger för nöjes skull. Har jag överhuvudtaget en jakthund? Svar Ja, en jaktlabrador för tillfället (vad det nu har med saken att göra). Ha det bra

67. Rasmus

2009-01-14 22:01

Jo jag vill ha vargen hos mig.... Fast jag räknas väl inte, det gjorde jag ju inte förra gången...

Om vi ska åka till skansen och knäppa kort, då borde väl ni åka till inhägnader och jaga... Rätt ? Jag tycker det är fel. Både naturfotografer och jägare bör få ta del av den lilla del natur som vi har kvar som inte är kalhyggen och ungskogar.

Du frågar hur det blir när älgarna inte räcker till längre. Får man fråga vad du menar med det? Är du som så många andra varghatare inne på att vargen beter sig likt ufo på film och driver genom land för land och utrotar allt i sin väg?

Om inte förstår jag dig inte riktigt. Varför skulle inte älgen räcka till ? Är det någon art som utrotar andra arter och det ganska ofta bevisat och det händer hela tiden, är människan.

Fast det är klart, om nu vargarna beter sig likt aliens och utrotar allt i sin väg, då kommer dom ju till slut att svälta ihjäl pga att dom inte har någon mat kvar och då har vi ju inga vargar längre. Då borde ni väl bli glada ? Fast just det, då finns det ju inga älgar heller... Bara naturfotografer, jägare och politiker... Jösses... Hur ska detta gå. Naturfotografer med teleobjektiv som smyger på jägare och jägare som skjuter naturfotografer samtidigt som politikerna fortfarande inte gör några glada förutom sina egna plånböcker...

mvh // Johannes

66. Sluta nu, Åberg

2009-01-14 17:17

Om det finns massor med älgar att välja mellan tar man den lättaste. Hur blir det när älgarna inte räcker till längre? Det var länge sen jag såg en älgflock.
Åk till Skansen och knäpp kort.
Ingen vill ha vargen hos sig.

65. Skandulv

2009-01-14 13:35

Utdrag ur regeringens utredning "Rovdjuren och deras förvaltning"
http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/93609

Skandulv har uppgifter från över 350 älgar i Sverige och Norge som bedömts dödats av varg under vintertid. För 209 älgar har kön och ålder kunnat fastställas. Av dessa var 134 kalvar och 33 ett-åringar, det vill säga 80 procent. Endast 19 älgar var i åldersgruppen 2–10 år. Gamla älgar var däremot överrepresenterade, totalt var 23 äldre än 10 år. Detta motsvarar 11 procent och är mycket i förhållande till hur pass få älgar som finns i denna åldersklass. För sommarperioden finns uppgifter från 148 vargdödade älgar. Bland dessa var 133 års-kalvar och resten ettåringar.

64. Läs innantill Dalle

2009-01-14 13:34

Jag förringar absolut inte farorna från rådjur, älgar eller vildsvin. Däremot påpekar jag att det finns något positivt att hämta.
Mat i en värld som svälter. Motsvarande gäller inte för vargen. Hur var det? Har du överhuvud taget en jakthund?

63. Calle

2009-01-14 08:40

Du har ju själv gått från att vara totalmotståndare till vargjakt till att "kunna tänka dig" att jaga varg. Bra, ett steg i rätt riktning Calle. Hur "förhatliga" vi jägare är och forsättningsvis blir i betraktarens ögon, beror nog mer på hur vi framställer oss i förhållande till rovdjuren. Du anser vildsvinet vara en best, förövrigt precis samma ord du använder om vargen, var ligger skillnaden? Jo köttet som jag redan nämnt, och då börjar det plötsligt bli ointressant hur "farliga" dessa djur är i jämförelse med vargen.

62. Åberg

2009-01-14 08:39

Till Kenneth skrev du "Din okunnighet får mig igen att undra över vad som egentligen krävs för att få sin jägarexamen, nog dags för en rejäl översyn där tror jag"

Själv bevisar du gång på gång precis hur extremt lite som krävs kunskapsmässigt om djur och dess ekologi för att få kalla sig naturfotograf...

61. Men du Kenneth

2009-01-14 08:39

…vad är det som gör att vissa älgar överlever och andra inte??

En kalv är en lätt match för en varg, så även en högdräktik ko. En stor stark tjur är något annat.

Vargar är inga ”matcho-män”. Kalla dem gärna fega, men man kan även kalla dem försiktiga. De ger sig på det djur de tror de har störst chans att döda – och vilket är det? Kalven, den dräktiga kon, eller den största tjuren???

Visst fortplantar sig älgarna utan du stora utvuxna tjurarna, men individerna blir mindre och korna får färre och mindre kalvar (som aldrig tar igen sig i storlek oberoende av hur gamla de blir).. Det har vissa redan upptäckt och försöker upprätta vissa regler för avskjutning, som t ex att inte skjuta fler vuxna än kalvar.

OCH DU ANONYM, du ska nog ha klart för dig att vargarna i sitt revir har mycket god kunskap om de djur som vistas där, men ett luktsinne som är 1000 gånger bättre än vårt mänskliga, så kan de även lukta sig till skador och sjukdomar hos bytesdjuren (jämför gärna hur man numera använder hundar för att känna av vissa sjukdomstillstånd hos människor). Det är nog sällan enbart ”tur” om de lyckas ta en kalv istället för att försöka sig på, och misslyckas med en stor älgtjur. De – till skillnad från de tvåbenta jägarna – är ute och spanar dygnet runt året om. De vet med all säkerhet var det byte finns som är lättast att fälla.

60. Anders.

2009-01-14 08:37

Andemeningen i ditt sista inlägg kan jag tolerera. Om du anser mig korkad så är det din rätt att tycka så. Du har faktiskt också rätt i ett enda påstående, jag har aldrig träffat Charles Darwin.

Vi får väl leva kvar i våra respektive livslögner ändå?

59. Lättaste bytet, Åberg

2009-01-13 16:20

"Det är mycket väl dokumenterat att alla större rovdjur väljer det lättaste bytet" Vad har de att välja på?
Alla djur i skogen?
Nej, du misstolkar nog. Rovdjuren tar de djur de kommer åt. Kanske är det en stortjur, om det inte finns en kalv bredvid att välja istället.
Annat är det med lejonen på savannen, men detta är inte Afrika med sina hjordar av antiloper.

58. Dalle

2009-01-13 15:53

Jag är inte förtjust i att vildsvinen tar över jordbruksmarkerna. Men det är märkligt tyst från Naturskyddsföreningen om dessa bestar. Ändå har de verkligen en positiv effekt på den biologiska mångfalden. De är verkligen ffektiva markberedare vilket hjälper många växter att få fotfäste. Man kan också säga att de ger något i utbyte för sina skador. Ett utmärkt kött som passar som människoföda. Problemet är naturligvis att ska man göra något åt dessa så är det de förhatliga jägarna man måste ropa på. Men vargjägaren Dalle ställer säkert upp här också. Undrar om han har en lämplig hund han törs släppa.

57. Tolerera felaktigheter

2009-01-13 15:52

Kenneth, du verkar ha en utmärkt tolerans för felaktigheter. Du har fel om vargens slumpvisa jagande, det är mycket väl dokumenterat att alla större rovdjur väljer det lättaste bytet. Du verkar inte ha en aning om Charles Darwin, mer än till namnet och hela naturens stora drivkraft "survival of the fittest" viftar du bort som nån irriterande mygga. Din okunnighet får mig igen att undra över vad som egentligen krävs för att få sin jägarexamen, nog dags för en rejäl översyn där tror jag.
Calle, sjävklart skall ingen jaga rödkalv på sommaren. men om ni gjorde samma urval som rovdjuren skulle våran älgstam säkert bli alldeles ofantligt mycket bättre, däremot måste naturligtvis antalet skjutna djur anpassas förutsättningarna.

56. Kenneth

2009-01-13 15:52

Visst har du rätt i att anlagen bärs redan som kalv. Med dagen älgjakt får vi sällan se resultatet av dessa fina anlag då snitt åldern på älgtjurarna är för låg. En tvåårig tjur med bra anlag är ju fortfarande en liten tjur vilket kan få älgkon att vägra betäckning i väntan på något bättre. Är det inte så teorierna är, att älgkorna inte tar kalv i början av brunsten?

Studier på varg visar ju att den främst väljer kalv och mindre djur. Givetvis struntar den i anlag. Men har tjuren vuxit till sig till 4-5 år så kommer troligen vargen hellre att välja kalv/fjoling istället för att ta en dust med en så stor älg. En tjur ska dock ha mycket tur om den 5 år rad ska undvika att skjutas under jakten. Dessutom så skjuts ju gärna stora djur av oss som jägare så börjar den visa anlag ska den ha än mer tur om den ska klara sig.

55. Man kan tycka vad man vill om vargen...

2009-01-13 13:49

...men vi har den, har haft den och kommer att ha den i faunan även i framtiden. Vildsvinen då? Och skadorna dessa står för i jämförelse med vargen? Är risken mindre att människor skadas av detta djur? Nej tvärt om, men grisen ses i motsats till vargen som ett ätbart vilt, det är där skillnaden ligger för en del jägare, eller?
Vilka djur djur bör vi "ta bort" för att uppnå vad Calle mfl kallar mångfald? Troligen en hel del med det resonemanget.

54. Anders om jaktmetod

2009-01-13 13:48

Du menar alltså att vi ska gå ut under sommarmånaderna och skjuta rödkalvar och när hösten kommer ska vi rikta in oss på fjolingar och de kalvar som finns kvar efter sommarens slakt. Hur länge tror du älgstammen varar om vi skulle jaga som vargen?
Det bästa vore om länsstyrelserna höll fingrarna borta och lät jägarna sköta älgstammen. De som jagar vill ha en riklig och jämn stam som naturligvis innehåller en och annan större tjur. Min erfarenhet är att det bästa resultet blir om man sparar mellantjurarna.

53. Svårt att tolerera felaktigheter

2009-01-13 13:48

Jag gör därför ett undantag Anders, jag kommenterar igen dina ord för det är inte som du tror. Calle Seleborg gav i inlägget 2009-01-12 16:57 förklaringen till tillgången på 20-taggare.

Du har också utelämnat fakta när du skriver att vargen knappast tar 20-taggare, ”de med bästa generna” som du tror. Vargen tar dem de kommer åt, helt slumpvis, de djur (oftast kalvar) de får syn på (när de är hungriga). Av dessa kalvar skulle säkerligen ett flertal blivit 20-taggare om de fått leva och uppnått tillräcklig ålder. (Obs! gener för att utveckla fina horn med många taggar är olika på olika håll i landet.)
Men med krav på hård avskjutning och därav låg älgstam blir det inte fallet. Älgstammen fortplantar sig ändå utan 20-taggare och villkoren som Darwin visade oss består, vissa klarar sig och överlever och för stammen vidare.
Det handlar inte alls om att vara störst eller starkast utan blott om att överleva och fortplanta sig, lägg det på minnet. Var finns det beskrivet att rovdjurens urval av bytesdjuren är den bästa?
Jag beskyller dig Anders Åberg därför för att sprida felaktigheter.
Bra tänder är ett krav för att uppskatta 20-taggares kött.

52. Magnum, Calle och Nisse F

2009-01-13 07:47

Vad jag menar är att jägaren måste försöka göra så gott det går, samma urval som rovdjuren skulle ha gjort och i princip aldrig skjuta en stor tjur t.ex om man inte vet att man har en mycket stark stam med många kraftiga tjurar.
Calle, rovdjuren skapar nog inga stortjurar, men dom dödar dom inte heller normalt sett.
Det som skapar stora tjurar är som du skriver klimat och mat och det som du har så svårt för, det genetiska trycket på att bara den starkastes gener lever vidare och där har rovdjuren faktiskt en liten del i skapandet av stora starka älgar.
Nisse F, vad roligt att jag kunde gör dig så glad, så du fick till ett sådant ovanligt intelligent diskussionsinlägg.

51. Anders Åberg

2009-01-13 07:45

Kunde inte föreställa mig att du som tror att du vet så mycket menade att vi skulle ta efter vargen i urvalet på bytesdjur.Trodde helt enkelt att du som är så beläst
och vet allt visste att det är helt klarlagt att det inte finns någon som helst skillnad när det gäller jägarnas urval och vargens urvals påverkan på hur viltstammarna senare utvecklas, mer än att jägarna har möjlighet att "mätta mun efter matsäcken" vilket vargen som bekant saknar....
Menar du då att vi,likt vi på en del ställen gjort med älgstammen, skall göra likadant med alla viltarter ?

Ahhh! missförstod jag dig igen.... inte lätt att förstå
någon som inte kan förklara vad han egentligen menar och vill...

50. Nisse F har helt klart ett poäng här

2009-01-13 07:44

"Naturfotograf? Skulle det betyda per automatik att man besitter kunskap, erfarenhet om djur, natur, jakt etc."

När tydligen inte ens de flesta av de som här titulerar sig jägare besitter någon kunskap om natur djur ekologi, varför i fridens namn skulle en naturfotograf göre det?

Folkationen Ny Rovdjurspolitik - Okunnighet är styrka!
http://myblog.adamskevstad.com/2009/01/08/att-man-inte-skams.aspx

49. Kekke

2009-01-12 20:35

Det som har saknats dessa år utan varg är varg...Ganska uppenbart...

48. Anders Åberg!

2009-01-12 20:34

Väntar fortfarande på att du utvecklar resonemanget om "jakt på ett mer rovdjurslikt sätt"!

47. Naturfotograf?

2009-01-12 20:34

Naturfotograf? Skulle det betyda per automatik att man besitter kunskap, erfarenhet om djur, natur, jakt etc.
"Tillåt mig småle en smula".

46. Läs Valerius Geist bok Moose, Anders

2009-01-12 20:34

Då lär du dig att det är inte rovdjurens jakt som skapat de stora tjurarna i Sarek och i Yukon på Alaska. Det är klimat och näringstillgång.
Jag har frågat dig förut Anders. Vart går man ut och jagar stortjurar? Vid normal avskjutning är stortjurarna i minoritet därför att de är listiga och släpper fram sina mindre bröder att bli skjutna. Vi har få stortjurar därför att vi har små älgpopulationer mot förr. Normalt ska man skjuta lika många kalv som vuxna. Dessutom ska man hålla jämna steg med tjur och hondjur. Inriktar du dig på stortjurar kommer lagets köttbalja (=årets matförråd) att bli ganska mager.

45. Analys, tack

2009-01-12 20:34

Mycket bra inlägg Kekke, vore kul att t.ex. få 10 exempel på vad som har blivit så mycket bättre med vargen i markerna.

44. En fotograf balanserar

2009-01-12 16:10

Är naturen inte i balans? Vartåt lutar det? Vad har saknats under dessa år utan varg?
Roligt att se en fotografs syn på saken, men jag föredrar fakta.

43. Calles exempel

2009-01-12 15:00

Den här sidan är ju lite speciell eftersom samma diskussion pågår i antal olika trådar samtidigt och det hela kan bli lite förvirrande. Jag har dragit fram exempel på detta säkert ett par tre gånger redan, men okej. Det tydligaste exemplet är nog dom stora nationalparkerna i Alaska, där det inte jagas och varg och björn samsas med den kanske finaste älgstammen i världen.
Sareks nationalpark, där jagas bara småvilt och älgstammens beskattning sköttes tidigare helt av björn och hårda vintrar, som alla säkert vet var det platsen för Sveriges kanske bästa älgstam, numera tror jag att även dessa djur utsätts för jakt på sina vinterbeten.
Helt klart är att stora tjurar frodas där det inte jagas. En kvinnlig forskare som ni själva refererade till (har glömt namnet) här på sidan kom fram att i det område hon forskade, tog vargen inga vuxna tjurar överhuvud taget. I undantagsfall kan det säkert hända att även en stor tjur faller offer för vargen, men 99,9% av ansvaret för att dom stora tjurarna näst intill har försvunnit är jägarnas, inte skogsbolagen den här gången, utan jägarna själva och jag tror att väldigt många jägare idag börjar inse detta och därför försöker komma på bra sätt att rätta till sina misstag, ett exempel på det är Kalmarmodellen.
Sedan Magnum och Tyskterrier, hur står det till egentligen? Hur sjutton kan ni få för er att jag menade att ni skulle börja skadeskjuta djuren. Helt otroligt.

42. Anders Åberg

2009-01-12 13:46

Ibland blir argumenten lite tillspetsade och nyanser försvinner. Inte meningen att såra. Men jag är nyfiken. Har du något bra exempel där rovdjur har viltvårdat fram en bättre älgstam än jägarna?
Kom ihåg att en stor tjur med kraftig krona är handikappad vid möte med en vargflock. Den stora tjuren är dessutom ofta i ganska dålig kondition när vintern startar. Att slåss om kornas gunst kostar på.

41. Johan Carlsson

2009-01-12 13:46

I den här tråden har jag och andra satt in den normala definitinen på biologisk mångfald. Det är oändligt mycket mer än att räkna upp de arter för vilka det finns mer än en individ. Du kan börja med Wikipedias definition. Den är inte sämre än någon annans. Enligt ditt synsätt finns den största mångfalden i djurparken. Så låt oss sätta alla djur i bur bredvid varandra.

40. Att läsa som fan läser bibeln

2009-01-12 13:19

Hmm det går tydligen att tolka varandras inlägg på flera sätt...

Den fundamentala frågan är nog om vi ser oss som en del i det ekologiska samhället?

Svarar vi nej på den frågan, så kan vi nog försöka förvalta naturen på det sätt som den utvecklats fram, tills det att vi (läs människor) stoppade fingrarna i syltburken.

Svarar vi däremot ja, så anser jag att vi måste ta med mänskliga värderingar i våra resonemang. Detta borde innefatta ekonomiska värdeingar...

Håller med argument att vi jägare måste ansvar för viltförvaltning, framför allt när det finns större predatorer, så måste vi för egen skull ta med deras predation i de avskjutningsplaner som görs. Vi borde åtminstone ha ett försprång med våra logiska resonemang, samt med vår analytiska förmåga...

Samtidigt så är varg, björn och lo arter precis som rådjur, skogshare och kråkor. Prestigen och symbolfrågan i resonemanget måste minskas, för att kunna förvalta dessa arter på ett klokt sätt...

39. Anders Åberg...

2009-01-12 12:53

..tycker att jägarna skall jaga på ett "mer rovdjurslikt sätt". Det får du utveckla mer Anders. Du som borde veta hur en brutal, utdragen och stressande plåga till exempel älgen utsätts för innan den dör i en vargattack. Menar du att vi jägare skall frångå den nu rådande etiken med ett så snabbt icke stressande avlivande av bytesdjuret som möjligt?

38. Calle och Tyskterrier

2009-01-12 12:53

Att medvetet misstolka en kritiker brukar vara ett tecken på att ha bara dåliga argument till sitt försvar. Tyskterriers variant på temat är ju direkt skrattretande.
Alla, antigligen även Tt fattar nog att diskussionen handlar om skillnaden i bytesurval mellan jägare och rovdjur.
Även Calle väljer att misstolka och fokuserar på antalet djur när han vet att mina inlägg i framför allt handlar om vilka djur, det vill säga urvalet, även om det naturligtvis har ett samband. Fler stora älgtjurar leder till tidigare parning, starkare kalvar till vintern och bättre gener leder till högre fertilitet.
Om några jägare känner sig skymfade av att få kritik av hur jakten bedrivs så är ju det tråkigt, men dom får nog lära sig att leva med det, för jaktens former måste diskuteras.
Sedan håller jag med Calle om att skogsbolagen har en stor del i att älgstammen idag är för liten på många håll.
Avsluningsvis vill jag bara tacka Tyskterrier för ett gott skratt så här på morgonkvisten.

37. Mångfald

2009-01-12 12:52

Calle Celeborg, Du visar på en häpnadsväckande okunskap. Mångfald; "Antalet arter är en måttstock utan större betydelse. Ett rikt individantal är betydligt viktigare". Det är ju så man tar sig för pannan! Du vill ju i alla möjliga sammanhang framstå som en självutnämnd expert och så har Du inte kunskap om det mest elementära. Nej ägna Dig åt att skriva folk på näsan, det är Du överlägset bäst på. Se tidigare skrivningar.

36. Tyskterrier

2009-01-12 10:32

Jo, vi jägare har ju sköt älgstammen exemplariskt på Öland och och vissa delar av södra sverige. Vi jägare behöver absolut inte lära oss något mera. För vi kan minsann det här med viltvård.

35. Blir uppriktigt

2009-01-12 01:17

bekymrad när jag läser Anders Åbergs inlägg att vi
jägare skall lära av vargen och börja jaga "mer rovdjurslikt"...
Förutom att det är en ren uppmaning att bryta mot lagen
är det inget annat än rent utsagt dumt! Vi jägare försöker bedriva jakten på absolut bästa sätt och döda så att viltet inte skall utsättas för onödigt lidande och eftersök görs på allt skadeskjutet vilt.Vi lägger ner massor med tid och pengar på att öva vårt skytte samt krävs i dag en inte så dålig utbildning för att få jaga,vilken annan intressegrupp som brukar ta ton här har genomgående en sådan?.
Att i det läget säga att det vore bättre om vi jagade och dödade mer likt rovdjuren vittnar om en inte alltför stor vilja att verkligen bry sig om djurens väl och ve. Detta uttalande Anders Åberg ger bara svart på vitt att det enda du bryr dig om är att få djuren på bild,sedan
om en person dyker på djuret bakom nästa buske med en påk och slår benen av det och sedan bara börjar skära ut det den vill ha medans djuret lever är bara
helt riktigt enligt dig och förmodligen inget du ägnar en andra tanke....
En skrämmande inställning till viltets väl och jakten.

34. Anders

2009-01-12 01:16

Dina kommentarer om jakten och hur den sköts på de allra flesta håll är en skymf mot den viltvård och de frivilliga avskjutningsregler som gäller i de flesta områden. Jägare som inte till punkt och pricka följer storbolagens order sägs upp från arrendet. Och vi talar inte bara om licensfördelningen av älg. Blir det ont om något viltslag t.ex. rådjur eller skogsfågel håller jägarna igen.
Det är den filosofien som från de vilttomma skogarna under 1800-talet byggde upp världens kanske finaste viltstammar.
Jägarna är totalt överlägsna rovdjuren som viltvårdare.

33. Falco

2009-01-11 23:56

Elström använder jag för belysning och datorer. Till värme och matlagning använder jag ved. Den mat jag använder består mest av vilt och egenfångad fisk. Behöver jag något annat går jag till affären. Kan du matcha detta.

32. Anders m fl

2009-01-11 23:56

Problemet med naturvurmarnas (ursäkta uttrycket) är att man gör inget försök att klarlägga en optimal mix av rovdjur och vilt. Teoretiskt borde gången vara.
1. Balansera utbytet av klövviltet med skogsskador.
2. Hur stor del av klövviltet inklusive tamdjur har vi råd att ge till de stora rovdjuren.
3. Fördela detta rovdjursuttag mellan de olika rovdjursarterna.
Istället går man andra vägen. Hur mycket varg ska vi ha enligt genetikerna? Hur mycket lodjur ska vi ha enligt andra genetiker? Hur mycket björn ska vi ha enligt en tredje uppsättning genetiker? Hur många järvar måste vi föda av samernas tamrenar enligt en fjärde uppsättning genetiker?
Det finns faktiskt ett gammalt ordspråk. Du kan inte ha kakan och äta den
Naturvårdsverket borde kunna sammanställa detta och komma upp med en rekommendation. Men de har bara intresse av rovdjursstammarna för det har riksdagen beslutat att här gäller George Orvells tes. "Alla djur är lika värda men några mer så än andra. Och mest värda är rovdjuren med vargen som nummer 1.

31. Falco!

2009-01-11 20:26

Fråga skogsbruket vad dom tycker om att spara den största till betesskador.

30. Tack Calle Seleborg!

2009-01-11 20:25

Ditt senaste inlägg är f-n det bästa jag läst sedan jägarexamen!
Stå på dig.

29. Calle

2009-01-11 20:25

Nu blev jag lite besviken på dig, för nu far du med osanning, du vet mycket väl att jag inte tycker att man bara skall jaga i direkta nödfall. Jag har flera gånger skrivit att jag tycker att jakt är viktig och i ett land som Sverige t.om nödvändig, vi kan inte ha så många rovdjur som behövs för att få balans i djurstammarna, utan större delen av uttaget måste jakten stå för.
MEN naturen måste betraktas för att förstå den och jakten måste grundas på den förståelsen, inte på ren exploatering och det tror jag dom allra flesta som bor på landsbygden inser.
Sanningen är att vi behöver bäde rovdjur och jägare, men balansen dom emellan måste ändras på, den har varit felaktig under ett antal år. Jägarna behöver också skaffa sig mer kunskaper för att kunna bedriva jakten på ett mer naturligt sätt, ett mer rovdjurslikt sätt om man så vill. Så Calle, lär av vargen istället för att utrota den.

28. Calle, vad menar du egentligen (9/1 20:05)?

2009-01-11 20:25

När det gäller betande djur, så säger du (och jag kan i vissa fall hålla med) att de är viktiga för att vi ska få en mångfald av olika växter, vilka en del t o m är beroende av att vissa starkförökande växter betas ner och därmed hålls i schack.

NU säger du att ”antalet arter är en måttstock utan större betydelse.” ”Ett rikt individtal är mycket viktigare.” HUR ska du ha det egentligen?

27. Calles utgångspunkter

2009-01-11 16:22

Calle, våra utgångspunkter skiljer sej nog inte alltför mycket , annat än i graderingar och vissa värderingar. Människan har alltid samspelat med naturen men på senare tid tyvärr överspelat och dominerat andra livsformer med synbar miljöförstöring som följd.
Den idylliserade bild du framställer av dej själv i samspel med naturen är tyvärr grundfalsk. Du lever, får jag förmoda, inte i ett hållbart kretslopp med din närmiljö liksom de flesta av oss. Jag tar för givet att du använder elström och drivmedel.
Vi som försöker värna en komplett fauna med restaurerade ekosystem är väl snarare de som lever i samklang med naturen än ni som vill ha en jaktanpassad djurpark att skörda ur. På era villkor utan antydan till egen anpassning.
Att hela Sveriges åkrar, ängar, skogar och sjöar ska skötas så att de ger bidrag till folkets väl håller jag med om, men det är en himmelsvid skillnad på långsiktig hållbar miljövänlig skötsel och rå kapitalistisk exploatering för folkets väl.
Ditt exempel på slöseriet med älgkalven kan utvecklas för den står även vi älgjägare för. Varför inte spara årets älgkalvar för att skjuta dem nästa år som fjolingar eller kvigor, om du nu vill optimera utbytet vill säga?

26. Skilda utgångspunkter

2009-01-11 11:26

Anders Åbergs olika kommentarer belyser väl skillnaden i uppfattning om Sveriges natur. För Anders och likasinnade är naturen någonting som betraktas. I nödfall kan man få jaga individer som är direkt farliga för människor. Jakt är enligt dem att jämställa med bridge eller andra fritidsysselsättningar. Människan ska inte samspela med naturen utan vara en passiv åskådare.
Den genuina landsbygdsbefolkningen har en helt annan inställning. Hela Sveriges åkrar, ängar, skogar och sjöar är en del av de resurser från vilka man får sin levnad. Därför är det naturligt att de ska skötas så att de ger ett långsiktigt högproduktivt bidrag till folkets väl. En älgkalv som rivs av ett rovdjur när den väger kanske tio kilo är ett stort slöseri jämfört med om samma älgkalv skjuts på hösten när den ger kanske 70 kilo högkvalitativ människoföda. Jag tillfrågades en gång varför jag inte använde kameran istället för bössan. Svaret var: Jag hittar inga bra recept på papper eller diabilder. Idag ska jag knapra minneschips.
Det är alltså en fundamental skillnad mellan att betrakta allt utanför tätorten som en förstorad djurpark eller som en del av det som ger mig livets dagliga väsentligheter och möjlighet att leva ett trygg, värdigt och rikt liv i verklig samklang med en levande natur och ett rikt kulturarv.

25. Mångfald

2009-01-11 11:25

Slå gärna upp ordet.
Från Wikipedia:
Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Konventionen om biologisk mångfald ("Riokonventionen") som:
Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Genetisk diversitet är variationsrikedom bland individer eller populationer inom en art.
Artdiversitet är variationsrikedom av arter inom ett ekosystem eller område.
Ekosystemdiversitet är en mångfald av ekosystem inom ett område.
Med ordet menas att många olika djur och växter kan leva tillsammans inom ett område tack vare att området (ekosystemet) är omväxlande och har många nischer.

Denna definition kan kanske vara till hjälp för en strukturerad och sansad debatt.
Betr. vilttätheten så är tillgången i Västernärke inte så god som i öst.

24. Trafikplaneraren... R.Hamilton..

2009-01-11 11:24

Jasså,,,så du vill införa nollvision för bilar också för att de utgör ett hot mot älgstammen...Eller?

23. Mångfald

2009-01-11 11:24

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer (inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem) samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.
Enligt Falco skulle det räcka med att ett halvt dussin av vardera varg, björn, järv och lo jagade några hundra klövvilt i Norrland.
Rekommenderar att du läser på lite bätte Falco. Antalet individer är mycket betydelsefullt.

22. Diverse

2009-01-11 00:00

Att ni inte, förrutom Kenneth E, kan kosta på er att erkänna, att den anonym som inledde kommenterandet, faktiskt har rätt sin definition av begreppet mångfald. Den sista meningen han skrev kanske han kunde hoppat över men det är en annan historia.
Biologisk mångfald i Henrik Nyströms version kan jag inte se som något annat än ett "påhitt". Det tricket kommer inte att lyckas.
Sedan gratulerar sistnämnde skribent Torbjörn E för att det finns gott om hjort, rådjur och vildsvin i Östernärke och skriver att så vill man ha det i Västernärke också
Men det har man ju!
Ett vargrevir med 5-6 vargar finns det också, än så länge, men problemet med dom är ju att de är ett hot mot löshundsjakten.

21. Calle viltvårare mfl

2009-01-10 22:46

Ja, jag hoppas verkligen att våra politiker (folkvalda) tittar in på denna sida, för här visar sig ju de rätta ansiktet i argumentationen kring vad man kallar viltförvaltning...

20. Ökat klövvilt hotar säkerheten..

2009-01-10 22:45

påstår anonym. I konsekvens med vad "vargälskarna" brukar argumentera när jägarna släpper sina jakthundar i vargrevir,"De får skylla sig själjva om hunden dödas", så skall väl bilisterna ge f.n och åka ut med bilarna där det finns älg!!
Eller...

19. Fakta om området.

2009-01-10 18:02

Viltförvaltningsområdet startades av 5 älgskötselområden som idag täcker så gott som hela områdets areal, ca. 120000ha stort.
Området är så gott som stängt.
I norra kanten utgör E18 gräns och i östra och södra kanten går E20, dessa båda vägar har viltstängsel.
I västra kanten utgör sjösystemet Möckeln, Letälven och Skagern gräns.
Visserligen passerar en liten mängd vilt viltstängsel och över Letälven men den viltstam som vi har inom området, den har vi och den måste vi förvalta på bästa sätt.
Viltförvaltnigsområdet är vad jag vet det första och enda i sitt slag eftersom vi ska ta hänsyn till samtliga jaktbara viltslag inom området. Såväl olika bytesdjur som rovvilt påverkar varandra och måste således med i beräkningarna.
Idag har vi bara hunnit starta några grupper, dessa är Älg, Rovvilt, Vildsvin och Samhällsinformation.
Fler grupper som planeras starta är Kron, Dov, Rå, Hare, Fågel.
Inom området fortgår arbetet att återskapa mångfald.

18. Med andra ord.

2009-01-10 17:57

Vi måste anpassa storleken på rovdjursstammarna till hur många bytesdjur vi vill bärga.
Det är också helt logiskt att eftersträva ett lika effektivt utnyttjande av vår natur (yta) vad gäller ekologiskt perfekt föda som virkesfångst.
Tyvärr verkar det som om rovdjursälskare har lika svårt att ta (och förstå) ekonomiskt ansvar som barn.

17. Calle Seleborg

2009-01-10 17:56

Det var ett mindre lyckat uttalande av dej om begreppet biologisk mångfald. Jag föreslår att du tittar närmare på texten och definitionen i Rio-konventionen om biodiversitet på art-, ekosystem- och gennivå.
Du hävdar att "antal arter är en måttstock utan större betydelse och att antalet individer är viktigare". Visst, det är ett fritt land och det råder åsiktsfrihet men det är ju en åsikt som inte väcker respekt direkt.
Med sådan exponerad okunskap borde du också ha skrivit under pseudonymen Anonym.

16. Lite om viltförvaltning

2009-01-10 17:56

Som en av författarna till artikeln så vill jag gärna tipsa om hur vi arbetar med en riktig faktabaserad viltförvaltning. Enklast för de som vill få information och kanske några tips om hur man kan arbeta är att gå in på vår hemsida. http://www.orebrolansvastravfo.se/
Sedan ber jag varmt att få tacka Torbjörn Eriksson för hans konstaterande att där han bor i Östernärke så är det gott om hjort, rådjur och vildsvin. Han är att gratulera! Det är precis så vi i Västernärke vill ha det.
Skillnaden är att vi i Västernärke har gott om varg. Det är därför vi värnar om mångfalden (många olika djurarter). Betr signaturen "Tänk efter" så skjuts alla älgar inom ramen för vad Länsstyrelsen antalsmässigt tilldelar jaktlagen. Inte fler än det. Vi försöker att vara ännu mera återhållsamma och utveckla stammen!

15. Tänk efter nu!

2009-01-10 14:14

Svaret finns i artikeln. Anpassa jakten till vilttillgången.
I min enfald så har jag trott att detta redan gjordes eftersom det är bilden som ges ut från jägarhåll.
Klarar inte alla dagens jägare av att sköta om viltstammarna så bör man nog gallra i leden och frånta vissa det ansvaret. Detta kan göras genom att höja kraven för jägarexamen och vapenlicens. Visst, det är heliga kor för en del, men kan bli nödvändigt om inte jägarna själva mäktar med att vända utvecklingen.
Jag ser hellre livskraftiga viltstammar än odugliga jägare i skogen.

14. Veferhäftig analys Anonym?

2009-01-10 14:13

Visst, du har i princip rätt men är du så kunnig som du låter påskina berätta då också om önskvärda (och hållbara) antalsförhållanden mellan de bytesdjur och predatorer som nämnts. Detta nämns aldrig och det är just detta som fullständigt spårat ur och vad artikeln försöker spegla.

Slutklämen blir ändock att vi människor glädjs mer åt (den mångfald genomsnittsmänniskan vill ha), för att nämna några, hare, rådjur, älg, fasan, älg och orre än räv, lo, korp, varg, björn och järv.

13. Ökat klövilt hotar säkerheten

2009-01-10 14:13

En minskad klöviltstam är bra för skogsbruket och skulle dessutom rädda människoliv...citat:

"Viltolyckorna ökar varje år sker cirka 30.000 viltolyckor i Sverige. År 2004 polisanmäldes runt 34.000 trafikolyckor där vilda djur varit inblandande. 14 personer dödades förra året. 13 av dödsolyckorna var med älg och en med rådjur. Cirka 800 personer skadas mer eller mindre svårt varje år." http://www.polisen.se/inter/nodeid=11601439&pageversion=1.jsp

12. Partsinlaga!

2009-01-10 14:12

Okey. var och en får väl kämpa för sitt och detta är en tidning för jägare men jag vill ändå påminna om att de flesta av oss andra vill ha en spännande natur med verklig mångfald och betackar oss för jaktparksvisioner.

11. Kloka folkvalda politiker beslutar att mångfald i balans av olika arter är det bästa!

2009-01-10 14:12

Jag hoppas att många folkvalda läser detta och inser att något måste göras nu!
Skall man kommentera detta så skall man också skriva ut sitt namn och inte gömma sig under en synonym (anonym exempelvis.) Jag vill också ha mångfald men det får vara en balans mellan olika djurarter och inte som ovannämnda text framvisar där rovdjuren har övertaget. Skall framtiden i dessa län som har en fel balans av vilt utgöra en mall som alla andra län skall kopiera. Nej jag hoppas att det finns flera kloka folkvalda politiker som tar till sig detta och beslutar att mångfald i balans av olika arter är det bästa.
Mvh/Lennart Forsberg

10. Helt Fel

2009-01-10 14:10

Sluta med skrämselpropagandan, det är inte många som går på det där längre. Rovdjuren har en viktig funktion för att få ett fungerande kretslopp i naturen. Ni jägare har mycket att lära så ni anpassar er till hur naturen fungerar och inte bara för att det ska vara så förmånligt som möjligt för jakten. Minskar bytesdjuren är en självklarhet att ni jägare också måste hålla igen på jakten och inte skjuta bort för många bytesdjur, för då är ni ortsaken till att rovdjuren svälter. Jag bor i Östernärke
och där finns gott om Hjort, Rådjur och Vildsvin. Försök och lev och lär av naturen och skapa inte bara egna villkor hur det ska se ut i naturen. Ni är en minoritet i Sverige det får ni rätta er efter.

9. förvriden logik?

2009-01-10 14:01

Jag undrar vad Anonym 17.33 menar egentligen? om lodjuren äter rent på rådjur och sedan flyttar från trakten själva så finns enligt anonym fler olika arter än tidigare?
Förlåt men jag får inte ihop den ekvationen...
inom rovdjursföreningen och likasinnade föreningar
odlas dock ingen logik alls,går inte att odla sånt det inte finns ens ett ynka frö till...

8. Johannes Glännman

2009-01-10 13:59

Jag orkade inte ens läsa en bit av artikeln, nästan direkt kom man ju fram till att författaren inte visste betydelsen av mångfald.... Detta är faktiskt inte första gången. Väldigt ofta när man läser på denna sida så verkar det vara någon tro på att mångfald är lika med mängder av klövvilt... Så är ju dock inte fallet...

mvh // Johannes

7. Mångfald ?

2009-01-10 13:59

Håller med att topprovdjuren minskar på mångfalden. Jag besökte östra Finland senaste höst. ( samma område som Mitt i Naturens reporter, som såg varg o björn. Mitt i naturen sänder årets vinnare av Tittarfilmen till just detta område.)
Det som slog mig var det enformiga utbudet av antalet djurslag. På tre dagar såg vi 1 älgspår vilket även hade tre vargspår efter sig. Ca 10-15 olika björnspår och spår efter två varggrupper (den ena tre vargar den andra fem ). Dessutom såg vi två harspår och lite hermelin. Räven såg vi inte till, ej heller lo. Skogshönsfåglarna var det rätt talrikt av + hackspettarna.
Annars var det rätt tomt med tanke på att vi rörde oss på ca 40 x 50 km. Med facit i hand har jag mångt fler arter hemma på 50 ha än vad som fanns där, men jag har ej varg eller björn. Bara några strykdjur då och då.

6. Fel tolkning av mångfald

2009-01-10 13:57

Förstår att någon som visar sådan okunskap vill vara anonym. Antalet arter är en måttstock utan större betydelse. Ett rikt individantal är betydligt viktigare. Sen är inte att förglömma att en tredjedel av våra arter är beroende av kulturlandskapet. När den småskaliga djurhållningen läggs ned utarmas naturen och arter försvinner.

5. Till Anonym

2009-01-10 13:56

Du skriker med versaler...tänk istället, även om det är betungande - om det finns något färre av uppräknade rovdjur/predatorer är det lika med att det finns fler av deras bytesdjur = mångfald enligt din definition. Inte frågan om utrotning men balans - en inte helt vanlig egenskap hos "Anonyma"

4. Mångfald?

2009-01-10 13:56

Man skulle vilja ha en bra förklaring från artikelförfattarna på hur dom tror att naturens mångfald en gång har uppstått, i en tid då antalet stora rovdjur säkert var många gånger fler än nu.
Jag tycker att brist på logik och kunskap genomsyrar delar av artikeln och det leder inte helt oväntat till fel slutsatser.
Vad gäller Rådjuret så tror jag att anledningen till att det överhuvud taget finns norrut är en långvarig brist på stora rovdjur, men nu håller balansen på att återställas och rådjuret kommer antagligen att återgå till dom mera snöfattiga delarna av landet där det enligt naturens egen logik hör hemma.
Att Räven skulle öka när Lodjuren ökar tror jag inte på, Lon är känd för att döda alla rävar den kan och kommer det nu in varg också så kommer nog även den att döda rävar och kanske ett och annat Lodjur. Totalt sett är det troligt att rovdjurstrycket på småvilt kommer att minska om vi har fler stora rovdjur.
Balansen i naturen håller sakta på att återställas och det kommer med mycket stor sannolikhet att öka mångfalden.
Dock kan och vill vi inte att balansen skall återställas helt och hållet, då det skulle betyda att de flesta människor måste flytta därifrån, därför skall vi ha jakt, även på Rovdjur. Men sannolikt måste människans jakttryck minska i framtiden, detta har ju glädjande nog atikelförfattarna delvis förstått. Det svåra är ju att väga ihop alla olika aspekter till en fungerande politik och för att göraa det måste vi utgå från kunskap och vetenskapliga fakta i första hand och olika gruppers egenintresse i andra hand.

3. Betydelseglidning

2009-01-10 13:55

Dom flesta av LRF:s medlemmar försöker i alla fall få en liten utkomst av vad jorden med dess djur och odling kan ge.
Det rovdjursföreningen och likasinnade håller på med är verkligen förvriden logikodling.

2. Mångfald

2009-01-10 13:54

Läs gärna artikeln igen. Vi vill ha många arter, inte bara många av arterna varg, lo, räv och korp.
Skaffa dig kunskap och minska på aggressivt tyckande.
Sedan kanske du inser vad mångfald är till skillnad från enfald.
Lycka till med studierna.

1. Betydelseglidning på gång?

2009-01-09 17:57

Mångfald betyder att man har MÅNGA OLIKA arter parallellt. Inte att man har många individer av NÅGRA FÅ arter. Den här artikeln är bara ett typiskt exempel på förvriden logik som odlas inom LRF och andra likasinnade föreningar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB