• Allmogejakt

Rätt till jakt på vuxen älg, en mänsklig rättighet

DebattPublicerad: 2010-02-04 11:08

Jägarnas Riksförbund har i sitt remissyttrande över utredningen om en bättre älgförvaltning framhållit betydelsen av rätten till jakt på vuxen älg även på de små markerna. Älgskötselområden föreslås bli ”byggstenarna” i det stora viltförvaltningsområdet. Förslaget till ny älgförvaltning innebär att de små markägarna, som inte får eller inte vill ingå i älgskötselområden, kan hänvisas till kalvjakt under endast fem jaktdagar.

Jägarnas Riksförbund anser att ett sådant beslut skulle vara ett stort intrång i markägarens förfoganderätt.
De menar att även små marker kan på ett enkelt sätt produktionsanpassas. Summera arealen på samtliga älgskötselområden, som ingår i det aktuella viltförvaltningsområdet. Summera därefter de antal älgar som tillåts fällas där. Då ges underlag för den genomsnittliga arealen som krävs för att få fälla en vuxen älg.

Ger rimlig tilldelning på småmarker
Om man sedan räknar ihop arealen på alla små marker inom det berörda viltförvaltningsområdet kan man få besked om hur många älgar som rimligen tillfaller markerna utanför älgskötselområdena i det berörda vilförvaltningsområdet.
Jakten på vuxen älg bedrivs sedan som avlysningsjakt. När kvoten är fylld upphör jakten på de vuxna älgarna.
En produktionsanpassad avskjutning har därmed uppnåtts, även på de mindre jaktmarkerna.
Jag tycker att, med beaktande av nämnda förfaringssätt, är det inte försvarbart med en diskriminering av jägarna på dessa marker. 

Vill jaga med färre jaktkamrater
Många jägare är inte utpräglade sällskapsmänniskor och trivs därmed inte i de stora jaktlagen (med 50-75
jägare). De vill jaga ensamma eller bland några vänner och därmed uppnå en mer gemytlig jakt. Här finns det en avgörande skillnad i personlighet och läggning, som det måste tas hänsyn till när den nya älgförvaltningen ska sättas i sjön. Det handlar helt enkelt om att behålla valfriheten i jaktutövandet för att öka det jaktliga värdet.
Jag vill utifrån dessa rader vända mig till er
beslutsfattare med följande ord:

Kränkning av mänskliga rättigheter
Svenska staten har undertecknat ”Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna”. Nu riskerar ni att göra er skyldiga till en kränkning av dessa konventioner om ni systematiskt missgynnar jägarna på de små markerna!
Jakten på dessa jaktmarker kan produktionsanpassas lika bra som jakt på de större sammanhängande markerna. Därmed faller argumentet som skulle kunna föranleda en viss särbehandling av dessa jägare. Att missgynna jägarna på de små jaktmarkerna utan legitim orsak, kan i förlängningen mer ses som en diskriminering av vissa människor och det strider mot de mänskliga rättigheterna!
Utifrån dessa tunga argument bör jägarna på de små markerna ha rätten att jaga vuxen älg. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. b-licens

2011-03-04 09:36

jag jagar på b-licens men skulle gärna jaga med det stora jaktlaget men dom vill int ha in flera jägare så då tycker jag att rätt finns att skjuta på b-område stor eller liten tyvärr så i bergvik bestämer bergvikskog o jägarna som arrenderar av dom släpper tyvärr int in folk i område det ska va dom från annat håll gärna utifrån sunt bonfurnuft skjut det som kommer

29. Mänsliga rättigheter?

2010-03-03 17:15

Jag förstår INTE hur några så kallade Småmarksjägare kan hålla på att sabotera en vettig Älgjaktsreform under så många år!
Jag fick "ärva" en B-licens på 30 ha men har aldrig haft en tanke på att försöka skjuta en Älg på denna mark, trots att det nog skulle gå
med lite åtelmatrial i form av Äpple.
I mitt fall består Jakten av gemenskap med andra Jägare, mängden Kött i Boxen kommer i andra hand.

28. Arne Jansson, du har inte rätt till andras egendom

2010-02-09 20:52

Egendomsskyddet kommer till uttryck i FNs Universella Deklaration om Mänskliga Rättigheter och även i första tilläggsprotokollet till den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Dessa gäller naturligtvis alla, men egendomsskyddet avser endast sådant individen själv äger. Det är ingen mänsklig rättighet att på något sätt tillgodogöra sig andras egendom. Allemansrätten och andra svenska lagar som ger stat eller individer rätt till visst nyttjande av andras egendom är i många fall tveksamma. Sverige har alltmer blivit medvetet om detta och många avsiktligt krångliga bestämmelser om dispenser har införts för att mota Olle i grind, så att säga. Men om detta är hållbart i fall dessa lagar prövas mot exempelvis den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna är mycket osäkert. Den svenska allemansrätten lär hänga särskilt löst och att man kommer att ge sig in på några lagmässiga äventyrligheter, av modell SJF, är inte troligt. Det är redan mycket tveksamt att tillämpa olika långa jakttider endast beroende på markens storlek.
Att kalla alla för "rättshaverister" som kräver att svensk lag respekterar de mänskliga rättigheterna, är en mycket ovärdig vana hos svenska politiker. Man kan se att även i detta forum har denna skamliga ovana anammats av rovdjurskramarna som använder "rättshaverist" som ett vanligt epitet på de djurägare som hävdar sin rätt att skydda sin egendom mot rovdjur.

27. Mänskliga rättigheter..

2010-02-09 12:44

..gäller väl alla människor, eller hur?

26. Kjell Dahlin 2010-02-06 19:55.

2010-02-08 11:19

Huvudet på spiken!

25. Av akademiskt intresse

2010-02-07 01:45

Har det inte gått upp för någon att om det inte blir någon ordning på vargfrågan, så har diskussionen om vilket förvaltningssystem vi har för älgen inget som helst intresse. Detta gäller för stora delar av Sverige. De delar av landet som tycker att denna fråga om vem som får skjuta en älg är väsentlig för framtidens älgstam kan väl fortsätta att käbbla om det! Utan en älgstam av en numerär som tillåter ett jaktligt uttag, är frågan av akademiskt intresse. Avundsjukan är en fiende som vi kan klara oss utan i dessa vargatider. Vargen bryr sig inte om vilka marker som har fött älgen den slår. Det är bara vi människor som bekymrar oss om det!

24. B områden

2010-02-07 01:45

Ett B område har bara ett par dagar 3-5 dagar på sig att skjuta en älg. medan stora har ett antal dagar ca 70 dagar. lite fel,då ska b-områden ha lika mycket dagar på sig att skjuta älgar. ta o leta på statestik över antal skjuta älgar på b områden o se hur dom stora A områden har skjutit. dom A områden ligger över b-områden. på antal skjutna älgar. Man kan sammanbeta mella stor o små marker,men då måste man ha en dialåg melan varanda o VISA RESPEKT mellan varandra, vilket saknas i dag.det kanske finns undantag vad vet jag. Vi ska väll bedriva en sund jakt och ha trevligt i skogen även mellan jaktgrannarna.

23. Homo sapiens är jägare och samlare

2010-02-06 13:26

Människan har levt av jakt sedan tiden före hedenhös och det är ställt utom allt tvivel att rätten till att jaga är en mänsklig rättighet som hör ihop med rätten att skaffa sig föda och är därför en rättighet av högsta dignitet. Det är förunderligt hur många det är här som så lättvindigt vill stjäla det andra äger, rätten till jakt på den egna marken. Att påstå att jakten på småmarker förstör älgstammen är lögn, dels är det en liten andel totalt sett av älgarna som skjuts på små marker och dels är avskjutningen ungefär den samma per hektar. Dessutom så pågår jakten på småmarker bara ett par dagar och störningen på viltet är minimal jämfört med marker där man gnider efter den sista kalven ända till slutet av februari, dvs. man håller på i närmare fem månader. Dessutom kan man inte påverka älgstammens arvsanlag på det sätt som till exempel Anders Åberg tror. Skall man tala om något jaktligt hot mot älgstammen så är det älgskötselområdena med generösa tilldelningar, märkliga avskjutningsregler, fri kalvjakt och lång jakttid. Man bör betänka att älgstammen byggdes upp under en tid med kort generell älgjakt. Men det stora och accelererande hotet mot älgstammen och all jakt är rovdjurspolitiken, håll samman och bekämpa denna terror mot landsbygdens kultur, dess människor och djur. Det är det allt överskuggande problemet, med varg på skogen så har vi ingen jakt. Och hade Sverige haft en normal västerländsk ägarstruktur, där all skogsmark ägdes av enskilda, så skulle vi inte haft dagens problem med rovdjursterrorn. Och skogens avkastning skulle ha stannat i bygderna och där gett välstånd och sysselsättning.

22. Vad vet jag?

2010-02-05 23:32

Det är väl självklart,att ska vi ha eller få en livskraftig stam av älg i framtiden så är väl det bättre om vi kan samsas över större områden ex. 400ha till?????ha,visst det kanske inte är möjligt över allt men det kan ju vara ett mål?men då skall mindre områden enbart få skjuta kalv.Girigheten får ju inte gå före förnuftet och stamens bästa.Det är ingen rättighet att skjuta en vuxen älg,det är en ynnest!

21. Regeringens jaktklubb

2010-02-05 23:32

Jag anser att frågan om rätt till en fullvärdig älgjakt för alla, är så viktig, att jag har tagit kontakt med Bengt-Anders Johansson som är ledare för regeringens jakt och fiskeklubb. Han har delgetts denna artikel. Även DO, Diskriminerings-ombudsmannen, har fått del av min åsikt i denna fråga. För att inte Svenska Jägareförbundet ska känna sig utanför, så har även Svensk Jakt fått min artikel. Jägareförbundet har i sin iver att åstadkomma en förträfflig älförvaltning, glömt bort den enskilda jägaren (människan ). Det finns helt enkelt inget utrymme för en individuell valfrihet i deras förslag, i denna fråga. För dem är det systemet som är allenarådande. Jägarnas Riksförbunds inriktning verkar däremot att försöka nå en god älgförvaltning samtidigt som man öppna upp för frivillighet och valfrihet i jakten. Det synsättet är i mitt tycke helt överlägset. Två statliga utredningar har kommit fram till samma åsikt.

20. Mänsklig rättighet?

2010-02-05 23:31

Hur kan det vara en mänsklig rättighet att få jaga älg? Likställt med att ha rätt till mat och husrum. Det kan jag faktiskt inte förstå.
TACK Anders Åberg för alla välformulerade och förståndiga inlägg.

19. Tänk om

2010-02-05 23:31

Om ni skall hålla fast vid att små marker ska ha rätt till älgjakt, kommer inte bara älgförvaltningen att gå åt skogen. Rovdjurvörvaltningen kommer inte att fungera överhuvudtaget. Tänk er att ni har en varg inom ett område på 3000 ha och ni skall ha tag ijaktledarna på detta område och samjaga.Varje jaktlag har en snitt arial på 30ha. Flyttar sig vargen skall man hinna få tag i 100 olika jaktledare och får ej glömma någon . Var och en av jaktledarna vet var bästa pass är och hur jakten skall gå till.......

18. Ordning och reda

2010-02-05 16:59

Det är väl självklart att avskjutning av älg ska stå i förhållande till den areal man jagar på. Nu förekommer det ofta att b-licensare har flera små markbitar registerade var för sig, med möjlighet att fälla älg på vardera tället. Det blir då alldeles för stor tilldelning i förhållande till markarealen. Nån ordning på avskjutningen bör det vara.

17. Mat till älgar?

2010-02-05 16:59

jag läser vad en skriver här. det kan bli en het debatt mellan STORA Marker o dom små, älgar har väl inget att ätai en stor skog där man inte har avverkat skog. Älgen GÅR fritt i deta avlånga land. älgar går på små marker också och inte bara stora marker. jag har tillgång en liten mark och vi brukar inte se älgar under älgjakten, nu har dom kommit in på markerna. ja, just för att det finns mat. Jägare på småmarker ska ha rätt att jaga älgar.

16. Produtionsanpassat

2010-02-05 16:58

Artikeln beskriver förfaringssättet för att uppnå en produktionsanpassad avskjutning. Där av bör den diskutionen anses som överflödig. Den som har ca. 150 ha, och blir utan vuxen älg, har kanske svårt att förlika sig med att grannen på sina 7 ha lyckas skjuta en. Om den frustrationen blir honom övermäktig, så har han med sitt större markinnehav, med stor säkerhet möjlighet att ansluta sin mark till ett större jaktområde och därigenom komma sig in i ett älgskötselområde. Bakgrunden till detta förslag är naturligtvis att öppna upp för en valmöjlighet och därmed öka trivseln i älgskogen. Efterom förslaget inte " överkonsumerar", så återstår endast människors behov att försöka styra över andra och avundsjukan som många gånger kan ställa till en hel del!

15. Ingen svensk rättighet...

2010-02-05 13:17

...att skjuta en vuxen älg. däremot kanske det hör till vanligt svenskt
bondförnuft att inte skjuta mer än marken kan producera...

14. Produktionsanpassat

2010-02-04 22:12

Är det någon som kan svara på hur många hektar äter en vuxen älg per år?

13. Små marker?

2010-02-04 22:11

Inte bara de som har små marker ALLA
som inte kommer med i älgskötselområde mister jakten på vuxen älg. All registrering av älgjaktsmarker försvinner och dämed är arealbehovet oviktigt. Endast älgskötselområden är registrerade och har därmed rätten att fälla vuxen älg.

12. Resultat 2008 års älgjakt

2010-02-04 22:11

Resultat av älgjakten i västra götalands län 2008 visar en jämn fördelning mellan olika områden. Det nuvarande systemet verkar således fungera mycket bra. Sverige har haft nuvarande eller liknande system i 100 tals år och Sverige har därför världens bästa älgstam.
Antal fällda älgar per 1000 hektar var:
Ä-områden
2,52
A-områden
2,23
B-områden
2,73

11. Självklart?

2010-02-04 22:11

I denna fråga är det svårt att stödja SRJ. Det borde vara dags att släppa älgfrågan och inse att man aldrig kan vara alla till lags.

10. Varför??

2010-02-04 22:11

Varför ska en liten markägare på ett par hektar ha rätt till en vuxen älg?? Mera kött kanske???
Nä det här förbundet blir jag aldrig medlem i.

9. Mänsklig rättighet...

2010-02-04 18:02

... ja då övertolkar man definitivt det begreppet.

8. Idioti!

2010-02-04 18:02

Man ska aldrig skjuta mer än vad marken producerar. Viltstammarna kommer i första hand. Minst 1000Ha för att få jaga rådjur och högvilt skulle vara en önskedröm. Det värsta jag vet är när snikna gubbar (och kärringar) sitter på en litten markplätt och skjuter 100 ggr mer än vad marken tål... Man kan inte anpassa avskjutning efter jägarna man måste anpassa avskjutningen efter vilttillgången. SKÄRPNING!

7. Alla små markägare ska ha rätt att jaga älg.

2010-02-04 18:02

Man läser och hör en del, bra av förbundet tar till vara intreset av oss små jägare som vill jaga på midre marker och ha lika rätt att jaga älg. små marker har ju bara 3-5 dagar på sig att skjuta ett vuxen älg men om man har kalv jakt har man ca 70 dagar medan dom stora markerna har ca 70 dagar på sig att skjuta vuxna älgar.
sen tror jag att det håller på att bli en klas fråga .att dom som har gott om pengar kan jaga. med tanke på att att dom stora markägarna ska höja arenden över lag , ungbomar har ju rabater men vad hjälper när den dagen dom fyler år. det blir fulpris. det ska var på en rimlig nivå. vi ska väll inte ha en sån framtid?

6. Förvaltning

2010-02-04 18:01

Ett av dom verkligt stora problemen med dagens älgstam är den skrämmande låga medelåldern på tjurarna.
Den äventyrar älgens eget genetiska urvalsystem.
Ert förslag innebär att det blir meningslöst för ett JVO eller ett större jaktlag att försöka rätta till problemet.
Lillgrannen kan ju ändå skjuta dom djur som laget försöker spara.
Jag får intrycket av att ni skiter i kvaliten och den genetiska hälsan hos älgstammen och om det blir några problem så skyller ni på vargen.
Bedrövligt!

5. Nu börjas det igen!

2010-02-04 18:01

Hur kan kan man få för sig att skjuta ett vuxet djur på 5 hektar det är vad som krävs för en b-licens, när det inte föder en kalv ens! Det hade varit bättre att få skjuta en varg, per 5 hektar. Tur att man inte ingår i det sällskapet, för övrigt håller jag fullständigt med Harvner.

4. Älgstammen är starkt hotad !

2010-02-04 18:00

Älgstammen klarar inte det uttag som skogsbolagen kräver. Lägg därtill vargens och björnens uttag. På toppen av detta skall dessutom alla B-licenser skjuta sig sin årliga älg(gärna tjur eller ko).
HUR skall älgen klara att överleva???
Inte undra på att det ser ut som det gör med den svenska älgstammen.
Ansvaret MÅSTE ligga på individen i framtiden. Det är väl självklart att det år 2010 inte finns en rimlig sannolikhet att en mark på t.ex 39Ha hyser en egen vuxen älg, för avskjutning!
Hade varit bättre att totalt freda vuxna djur under en 3 års period, och BARA jagat kalv. Då hade förvaltningsplanen kunnat se annorlunda ut. Men nu är det ju inte så populärt bland jägare att just jaga kalv. TYVÄRR !!
Minst 500Ha/vuxet djur är nog vad Svenska älgstammen mäktar med några år framöver. Under förutsättning att vi erhåller ca 9-10 älgar/1000Ha vinterstam som bas.
Vi är dock ljusår därifrån idag.
Det är ett akut behov att börja tänka smart om vi vill ha älg kvar till nästa generation.

3. Gud ske pris...

2010-02-04 13:37

...att jag gått ur detta förbund.
Har man inte mark som föder en älg skall man heller ingen älg skjuta. Lär er samarbeta eller sälj bössorna.

2. Älstammens bästa?

2010-02-04 13:35

I områden med skogsbolag tex Stora Enso som tryckt ned vinterstammen till ca 6 djur/1000 hektar och det krävs ca 700 hektar för att få en vuxen på licens kanske det lagda förslaget trots allt inte är så tokigt ändå? Den enskilde får ju jaga och de produktiva djuren tas omhand av större jaktlag med större urvalsmöjligheter att skjuta rätt djur.

1. i dessa vargtider

2010-02-04 13:35

som komma skall får vi väl se först och främst om det blir någon älg kvar lokalt sett i sverige...men vi jägare har ju i varje fall en förvaltningsplan...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB