• Pinewood

Sanningens ögonblick närmar sig!

DebattPublicerad: 2009-02-24 10:41

Naturskyddsföreningen, WWF och Svenska Rovdjursföreningen säger med anledning av Naturvårdsverkets nyligen gjorda utredningar angående kommande rovdjursförvaltning: ”På lång sikt krävs en vargstam på minst 2 500 individer, om stammen är helt isolerad.” 

Det är så dags att komma med det nu!
När Naturskyddsföreningen började med ”Projekt Varg” och när de första vargarna planterades in i Sverige av några rovdjursentusiaster fanns detta perspektiv inte på kartan.
Låt oss leka med tanken att vi låter vargstammen växa till 2 500 individer. Vad kommer då att hända? Det är inte svårt att föra i bevis att inom ett par år skulle alla renar, som går till slakt i dag, och alla älgar, som i dag fälls av jägarna, gå åt till rovdjursmat.

800 vargar måste skjutas per år
För att hålla vargstammen konstant på 2 500-nivån skulle sedan cirka 800 vargar behöva skjutas per år. Något att tänka på för dem som inte tycker att man skall skjuta någon varg alls!
Hur man skall administrera en jakt på 800 vargar per år begriper jag inte heller.
Om man sedan skulle lyckas hålla vargantalet på nivån 2 500 skulle därefter såväl antalet renar som antalet älgar ändå drastiskt sjunka. Detta skulle i sin tur medföra att rovdjurstammarnas antal också skulle sjunka. (Det tar ju slut på maten.)

Balanspunkt med 500 vargar?
Efter ett tag skulle man uppnå någon slags balans mellan antalet rovdjur och antalet bytesdjur. Var denna balanspunkt ligger kan vara svårt att sia om. Gissningsvis kommer antalet vargar att understiga 500 när balanspunkten nåtts. Det blir då ett antal som inte möjliggör en långsiktig förvaltning av en isolerad vargstam. Och då är man ju tillbaks på ruta ett!
Troligen kommer vidare antalet renar då att vara så lågt att renskötsel inte längre går att bedriva. Troligen kommer också antalet älgar att vara så lågt att någon meningsfull älgjakt inte längre går att bedriva.
Men man har då i sitt storskaliga experiment lyckats ta död på renskötseln, förstört älgjakten, försvårat övrig jakt och påskyndat avfolkningen på landsbygden! Om det är någon tröst.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

85. Anders.

2009-03-05 16:01

Om jag vore bättre intellektuellt utrustad hade jag antagligen agerat på annat sätt. Men att behöva uppleva att vi i dagens samhälle ska driva en faunapolitik som sätter de djur vi i alla tider bekämpat och placera dem på pidestal samtidigt som de djur vi traktat får skadedjursstämpel på sig (från skogsbruket) har jag bara väldigt svårt att acceptera, som klokt.

84. KE

2009-03-04 23:00

Ja, din övertygelse går nog inte att ändra på, men det lär ju inte bli så. Vargen är här för att stanna och en mer konstruktiv attityd borde vara att delta i diskussionen hur vi förvaltar våra djurstammar, med varg.
Att fortsätta att ropa på utrotning från Sverige innebär bara att ingen lyssnar.
Om det nu mot förmodan, är så som Åke Edlund skriver, att det finns planer på att släppa upp vargstammen till kanske tusentals djur, så behövs sansade personers åsikter om hur vi skall hantera vargen och dom som enkelt kan viftas bort som varghatare kommer inte att kunna påverka skeendet.
Ibland KE, kan man tvingas kompromissa med sin övertygelse för att trots allt åstadkomma något rimligt.

83. Falco och sanningar.

2009-03-04 15:17

Darwin har väl också beskrivit att ingen art är garanterad evigt liv. Tvärtom, många arter lyckas inte hantera sin omgivning utan blir utkonkurrerad och dör ut. Ingen fara med det, det gäller att överleva och diskuterar vi rovdjur har väl också rön gjorts nyligen som visar på kort artlivslängd för dessa. Om älgen ges lämpligt ostörda miljöer lär de överleva vargen som art.

82. Anders.

2009-03-04 15:16

Jag är övertygad om att människan kan förvalta älgen bra utan de stora rovdjuren. Och vi ska använda oss av de biologiska kunskaperna, självklart. Det ska ju forskas nu igen på älgen, vilket är bra, men hotet står nog fortfarande skogsindustrin för. De förespråkar bly som lösning, och förespråkar en hård avskjutning av kor. Inte för att få fler tjurar utan för att effektivt minska stammen. Jag delar din uppfattning att älgstammen på vissa håll i södra delarna av vårt land är i sämre skick, förmodligen beroende på för hårt jakttryck (avskjutningskrav).
Redan tidigare försökte jag förklara begreppet utrota när det gällde älgen, minns du? Och jämför vi Alaskas, och alla övriga älgstammar i världen som har rovdjuren ikring sig, med Norrlands ännu rätt skapliga stammar blir det i princip frågan om utrotning. Se på förra årets avskjutningar i vargområdet. Så vill vi som jägare naturligtvis inte ha det. Vi värdesätter jakten och utbytet, och det borde inte klandras.

81. Ekologismens trossatser

2009-03-04 14:39

Vad Falco så envist hävdar är ekologismens trossatser, de har ingenting med verkligheten att göra!
Under varje av de stora utdöenden så har artrikedomen minskat, i några fall till nära noll. Men efter varje utdöende så har mångfalden ökat ökat enormt igen, man har till och med funnit att den biologiska mångfalen varierar cykliskt, dock en komplicerad variation med många olika cykler och enstaka händelser.
Att varje art är nödvändig är en ekologistiskt trossats och inget annat. Försök ta dig ur denna fundamentalistiska tro, Falco, och du kommer att må bättre.

80. KE

2009-03-04 13:27

Alaska och Isle Royale var exempel på hur rovdjur och bytesdjur påverkar varandra i ekosystemet, inga förslag på hur vi skall förvalta vår natur.
Sverige är inte en stor nationalpark utan vi tar oss friheten att reglera våra djurstammar med jakt och så måste det vara om människor skall kunna leva på landsbygden. Men håll med om att era argument om att rovdjuren gör rent i skogen kommer på skam med exemplen Alaska och Isle Royale. I Alaskas nationalparker finns massor med Björn och Varg, precis som i Sverige innan människan ändrade på allt och ändå överlever älgar och hjortar.
Som du själv skrev tidigare så kan vi människor bestämma hur stora stammarna skall vara och även vilken kvalitet dom skall ha och det tror jag vi klarar av på ett bra sätt, bara vi tar hänsyn till hur naturen fungerar och inte låter olika egenintressen få för stort utrymme.

79. Roslagsmormor!

2009-03-04 13:26

Självklart är det ett scenario, en spekulation, som jag jag tar upp i min artikel. Något annat går inte att göra i dag, då ingen i beslutande ställning i klartext talar om hur många rovdjur de vill att vi ska ha i Sverige.
Just denna mörkläggning omöjligör alla försök att ge en realistisk bild av vad, som väntar oss. Men det är kanske det, som är meningen.
År 2001 beslutade riksdagen att mininivån på antalet björnar skulle vara 1 000 st. Naturskyddföreningen protesterade och anförde i ett särskilt yttrande att mininivån skulle vara 1 500 st. I vår kommer minst 3 500 björnar att krypa ur idet i Sverige.
När det gäller antalet vargar är beslutat en etappnivå på 200 vargar. När en rovdjursstam är genetiskt något så när självgående, brukar man fastställa en mininivå, som sedan skall gälla. Denna nivå är säkert mycket större än etappnivån. Kommer man sedan att tillåta det verkliga antalet vargar blir 3,5 ggr större än mininivån, som man gjort med björnstammen, kommer det verkliga antalet vargar i slutänden att bli mycket stort. Med omvälvande konsekvenser i miljön!
Jag har, som Du kanske sett, krävt att en Miljökonsekvensbeskrivning skall göras innan man beslutar om den kommande rovdjursförvaltningen.
Ökande rovdjursstammar kommer drastiskt att påverka djurlivet på över halva Sveriges yta. I storleksordningen en miljon svenskars livsmiljö kommer direkt att påverkas. Kulturarv som jakt och renskötsel påverkas oerhört mycket. Avfolkningen av landsbygden kommer helt säkert att påskyndas. Att öka rovdjursstammarna är i särklass det mest miljöpåverkande projektet, som någonsin startats i Sverige!
Varför skall man då inte göra en ordentlig MKB innan man sjösätter detta projekt. Står Miljödepartementet över lagen (Miljöbalken)?
I denna MKB skall man analysera vad olika antal av de olika rovdjursarterna medför för konsekvenser. Konsekvenserna av det totala rovdjurstrycket måste analyseras o s v.
När man sedan kommit fram till vad, som kan vara en realistisk målsättning skall man besluta ett max antal individer i varje rovdjursart.
Kan man inte hålla dessa max-ninåer blir inte konsekvenserna med vad man "lovat", så därför skall noggrant anges hur regleringen av stammarna skall ske. Regleringen av vargstammen är särskilt viktig att beskriva , då förvaltningsjakt på varg är mycket svår att bedriva med konventionella metoder.
Man kan ju av lätt förståeliga skäl inte använda löshund för att spåra upp vargarna! Notera att länsstyrelsen i Västerbottens län fick använda helikopter för att kunna avliva den skadade vargen kring Bullmark härom veckan.
Sedan måste man självklart omedelbart besluta om förvaltningsjakt på varg, så att etappnivån på 200 vargar inte överskrides till dess att en ordentlig förvaltningsplan med tillhörande MKB färdigställts och redovisats för riksdagen.
Gör man inte detta kommer förtroendet för myndigheternas agerande att falla helt (Det är inte så mycket fallhöjd kvar)

78. Åter feltänkt, Feynman

2009-03-04 13:26

Nej Feynman. once gone, gone forever. Den bråkdel av arter vi har idag ställd i förhållande till det enorma antalet utdöda arter motsäger direkt ditt påstående.
De skeden av massutdöenden jorden genomgått har varje gång tärt hårt på genbankens tillgångar och gett en lägre biodiversitet.
Det är också därför som arbetet med att bromsa den nu pågående och accellererande artutslagningen är så angelägen.

77. Drömmar kontra vardagliga behov

2009-03-04 11:44

Falcos påstående: "Den genbank som nu levande arter representerar är faktiskt förutsättningen för fortsatt liv på jorden." delar jag inte. Vi har redan utrotat mängder av arter och livet fortsätter.
Anders och R-mormor, Isle Royale är inte obekant. Så vill inte jag ha det, ej heller som i Alaska. Det är att misshushålla med naturresurser. I Alaska är älgstammen ytterst svag (få djur) och med inriktning på troféjakt och på ön finns inget fång av kött alls. Jag tror flera delar min inställning att sådant är inget att önska sig, tvärtom, det är snarare bara dumt.

76. Fel, Falco!

2009-03-04 09:35

Tidigare massutdöenden har klart visat att så inte är fallet!
I själva verket är det tvärt om som du tror, för varje massutdöende har lämnat plats för nya arter att på "kort" tid utvecklas! När arter dör ut så gynnar det möjligheten för nya arter att uppstå och därmed gynnar arters död den fortsatta utvecklingen på jorden. Det är precis som med individer, den enes död den andres bröd.
Din idé om att alla nuvarande arter är nödvändiga stöds vare sig av vetenskap eller verklighet.

75. Feynman, enkelt svar på en enkel fråga

2009-03-04 09:06

Den genbank som nu levande arter representerar är faktiskt förutsättningen för fortsatt liv på jorden. Just därför är de nödvändiga. Det borde väl även du förstå.

74. KE, du har nog inte riktigt förstått hur de olika bytesdjuren är anpassade till sina predatorer….

2009-03-03 23:07

….men om du tittar på möss och råttor – så förökar de sig väldigt fort och en av anledningarna är att de måste – för att det är så många rovdjur som har dem på matsedeln. Möss och råttor är dessutom allätare – så de klarar sig lika bra på vegetabilier, och det animaliska skulle tryta, så problem med att föda upp sina ungar, lär de sällan få.

Rovdjuren å andra sidan, kan inte föda upp fler ungar än det finns mat för, och därför hålls en relativ balans mellan rovdjuren och deras bytesdjur, under förutsättning att de utvecklats tillsammans under 10-tusentals år. Med balans menas då inte att vågskålarna väger lika hela tiden, utan de pendlar ordentligt upp och ner med vissa intervall – MEN det kallas också balans, eftersom den ena vågskålen ALDRIG går i botten!

När det gäller älg och varg, så har man studerat dessa två arter på den isolerade ön Isle Royale, och även där kan man se just dessa ”vågrörelser” i balansen. Under en period dog många älgar p g a fästningar och de tycks fortfarande plågas att detta, och under en period var man rädd att vargarna skulle dö ut p g a en parvovirusepidemi. Fortfarande finns ett 20-tal vargar på ön som livnär sig av de ca 600 älgarna. Ön är inte mer än 1/3 så stor som Öland, och vargar och älgar har levt tillsammans i omkring 60 år, utan att någon av arterna dött ut, men antalet vargar/älgar har de senaste 50 åren pendlat mellan 20-50/400-2500. Här finns ingen jakt eller annan påverkan än av de människor som besöker ön för dess flora och fauna. Grunden till vargstammen på Isle Royal liknar mycket den svenska, dvs alla härstammar från 3 individer som lyckades ta sig till ön på 50-talet. (Medan älgarna tycks ha levt där sedan början av 1900-talet).

Läs mer på bifogade länk och klicka på Annual Report (2007-2008), där kan man följa utvecklingen ända från mitten av 50-talet. Detaljer finns även för tidigare perioder. http://www.isleroyalewolf.org/wolfhome/home.html

73. Exempel

2009-03-03 23:07

Dom exempel vi har på älgar och vargar i en naturlig ostörd "balans" är Alaskas nationalparker och kanske vissa glebefolkade områden i ryssland/Kazachstan. I Alaskas nationalparker verkar sambandet vara mycket tydligt, Älgstammen är kanske inte så tät som våran, men av en mycket hög kvalite. Vad jag har läst och hört därifrån så fungerar samspelet med vargen, precis så som jag beskrev i mitt förra inlägg. Där finns också en mycket tät björnpopulation som förstärker effekten.
Vargen har helt enkelt svårt att ta riktigt stora starka älgar, så vargpopulationen regleras av hur många tillräckligt lätta byten som finns tillgängliga.
Fins väl inget som talar för att vargen i en tänkt liknande situation i Sverige skulle fungera annorlunda.
Slumpen verkar spela ganska liten roll i vargens bytesval, antagligen är människans urval mer slumpartat, frånsett då att jägarna oftast skjuter dom stora tjurar dom kan.
Du skriver att det är upp till olika intressen att avgöra älgstammens status, visst så ser det ut nu. Jägarens intresse av stora horn på väggen och skogsbolagens intresse av lite betesskador har resulterat i en älgstam som är en spillra av sitt forna jag. Där har vi felet. Dessa egenintressen måste mycket mer än nu anpassas sig till den kunskap vi nu har om genetiken, djuren och naturens olika samband
Skulle vilja vända på ditt resonemang och påstå att under den tillväxtfas för vargen som vi är inne i nu är vargens möjligheter att ta vilken älg den vill större än vad den kommer att vara senare då älgarna börjar vänja sig och det är en dom bra anledningar som finns för att inte släppa iväg antalet vargar för fort och att inte tillåta den täthet av varg på begränsade ytor som vi nu ser. Därför vill jag att förvaltningsjakt på varg skall starta så fort som möjligt och kanske t.om tilåta att vissa vargrevir tas bort helt och hållet.
Om vi människor reglerar vargstammens storlek så är jag övertygad om att vi kan ha både varg och en bra älgstam, tätare än den i Alaska, i framtiden.

72. Det är just det som är det fina Anders, hundarna dödar, eller skadar, inte älgarna.

2009-03-03 18:23

Återigen, jag delar inte din uppfattning, när du skriver att vargen ”nästan bara tar unga sjuka/skadade och riktigt gamla djur” och att det skulle vara särskilt bra för älgen. Jag har själv tidigare i tråden skrivit att det är upp till olika intressen, eller varför inte älgen själv, att avgöra om älgstammens status är bra eller inte. Så här ser jag det. Det skrivs om balans när det i verkligheten är stora fluktuationer. Om vi börjar i den fas, som vi nu befinner oss i Sverige, tar vargarna det de kommer över, dvs. mest kalvar och andra yngre individer, inkl. sjuka. (Glöm inte att vargen själv orsakar skadade och sjuka djur) Vargstammen växer till, med gott om bytesdjur, och förhållandet till bytesdjurens storlek ändras så småningom och det blir allt fler vargmagar att mätta med allt färre älgar. I det stadiet finns det helt enkelt inte tillräckligt många gamla, sjuka och unga bytesdjur utan de får ta allt fler vuxna älgar, även helt utvuxna 20-taggare som du efterlyser. Du har väl inte glömt min tidigare beskrivning om mina egna erfarenheter om älgarna på de marker jag själv springer på där inga svagheter hos älgstammen du pekar på förekommer? Nåväl, det du beskriver stämmer inte, det är en teori som kan säga endast existerar under en kort period när vargstammen är i tidig tillväxtfas.
Jo, jag envisas, vi sköter älgstammen bättre än vargen för vi kan bestämma oss för vilka individer vi ska spara respektive skjuta. Det gör aldrig vargen, där styr slumpen. Hela ditt resonemang bygger på uppfattningen att vargen är bra för älgen, vilket är nästan detsamma som att påstå att vargen finns här för älgens skull, vilket inte är fallet. Varg äter även rådjur, bäver och övrigt vilt lika gärna, de tar det som är lättast att ta vid varje enskilt tillfälle. De har inte tilldelats någon ”förstärkningsuppgift” för någon annan art alls.
Jag är medveten om att det finns ekosystem med komplicerade förhållanden mellan predator och bytesdjur, men nu diskuterar vi varg (och svenska toppredatorer) och jag har inte presenterats några sådana samband mellan varg och vårt klövvilt i Skandinavien.

71. KE

2009-03-03 15:10

He, he, vi kör vidare. Hundarna dödar inte älgarna, det gör jägaren och han står således för urvalet. men älgen är anpassad till en jägare som nästan bara tar unga sjuka/skadade och riktigt gamla djur och då får vi en stam med många fullvuxna djur, som kämpar om att föra sina gener vidare, nu har vi en stam där den tjur som råkar ha blivit 4-5 år alltid vinner. Således förs inte längre enbart dom starkaste generna vidare och stammen degenereras långsamt. Jägarna kan säkert rätta till mycket av det själva, utan vargen, men dom kan aldrig fylla vargens hela plats i ekosystemet.
Du har helt rätt i att artens "egoism" driver utvecklingen och att ingen art är här för något högre syfte. Ingen har heller påstått detta, däemot har några av oss försökt påvisa den roll som miljön, inklusive rovdjur och parasiter spelar för djurarters utveckling.
Visenten har inte funnits vild i Sverige på tusen år, så den kanske ändå faller ur ramen lite.

70. Falco, du påstår saker men visar inget

2009-03-03 15:10

Du måste visa att just den bråkdels procent av alla arter som funnits och som nu lever är nödvändiga. Det har ingen andra än du Falco påstått och din trovärdighet är ju inte hög när det gäller kunskap.

69. Feynman

2009-03-03 14:31

Vad du menar med dina bevis för att någon enskild art inte är nödvändig för evolutionen är ett s.k. cirkelbevis utan betydelse och mening.
Vi har ju nämligen bara facit av en evolution att ta ställning till, nämligen det status vi ser idag. Andra teoretiskt möjliga vägar som evolutionen kunnat ta, kan vi ju bara spekulera i.
Det vi talar om nu, är att minimera den pågående och accellererande utslagningen av arter som miljöskadlig mänsklig aktivitet åstadkommer, dvs. bevara den biologiska mångfalden i vår tid.
Mer än att försöka bevara den genbanken för framtiden, kan vi knappast göra. Här har också du en uppgift.

68. Anders

2009-03-03 14:31

Våra älgar får enligt evolutionens principer anpassa sig till våra avlade hundar, det blir fint ska du se, inga krypande älgar i alla fall och knappast mindre.
Anders, igen ger jag min inställning. Jag tror inte parasiterna finns här för att stärka värddjuren. Det skulle vara en enastående upptäckt om den kan ledas i bevis. Egoismen, parasitens överlevnad i detta fall, är drivkraften i ekosystemen. Intressant att du nämner vincenten. Det borde vara lika angeläget och viktigt att återinföra vincenten i vår fauna som vargen, eller hur. Däremot är det lika orealistiskt, som med vargen, och pekar på hur knepigt det kan bli om man strävar efter ett förflutet tillstånd.

67. KE igen

2009-03-03 11:07

Det blir en lång tråd detta, men i alla fall, det som har hänt i västeuropa är att människan totalt har omformat den delen av världen, hur den såg ut innan, kan man se rester av i Bialowiezaskogen i Polen. Älg, visent, björn och varg fanns över hela kontinenten i en enda stor lövurskog. Så visst har det gamla ekosystemet kollapsat på grund av oss.
Men du har rätt, ekosystem förändras och djurarter försvinner, så har det alltid varit.
Skillnaden nu är att människan med sin teknik påverkar naturen på ett mycket radikalare sätt än någon annan varelse.
Många forskare menar att det nu pågår en massutrotning på grund av människan som bara kan jämföras med riktigt stora katastrofer i forntiden.
Våran förmåga att tänka och analysera, ger oss ett ansvar för att inte ställa till med sådana katastrofer i framtiden, utan att isället försöka rätta till en del av dom grova fel vi redan har begått.
På dig och Feynman kan man få intrycket att vi är aliens, som inte hör hemma i ekosystemet och inte påverkas av skadeverkningar i det. Den inställningen framstår idag som mycket märklig och jag tror att så gott som alla, utom ni, tycker att vi skall göra vad vi kan för att minimera människans påverkan på ekosystemet.
Angående genetiken, så antar jag att ni gärna ser att man avlar fram jakthundar med goda egenskaper och då borde det vara logiskt att inte medvetet försämra egenskaperna hos vida djur heller. Eller vill ni ha små klena älgar, som inte klarar av kalla vintrar eller parasitangrepp?

66. Roslagsmormor.

2009-03-02 23:30

Jag litar inte på våra rovdjursförvaltare. Därför befarar jag att en utveckling som föreslås av forskarna från Stockholms universitet, leverantör 3, kan bli verklighet. Och de beskriver en verklig stam om 5-20 000 vargar. Naturvårdsverket föreslår nya formuleringar i lagtexten som ger dem föreskriftsrätt (fria händer) i frågor som rör de stora rovdjuren. Vad som helst kan hända om Naturvårdsverkets förslag klubbas igenom riksdagen och därför delar jag Åke Edlunds farhågor och synpunkter.

65. Var inte rädd, Falco.

2009-03-02 23:30

Vi har fälthare och fasan i landet och inte anser du väl att ekosystemet har kollapsat. Inte ens med mink, kanadagås och bisam kommer den att göra det heller, det blir bara litet annorlunda. Annars är det främmande arter som kan ställa till det. Skogsindustrins garantier att t.ex. contortan inte skulle sprida sig i vår natur kom på skam. Många andra arter har kommit in i vårt närområde av olika anledningar och ett är säkert, våra ekosystem kommer att se annorlunda ut i framtiden. Men det behöver inte vara farligt, var inte rädd. Jag tror jag representerar de flesta av oss om jag påstår att vi ska naturligtvis se om våra egna barn och gamla och värna en sund pragmatisk hållning för vår egen art. Vi ska självklart utnyttja våra naturresurser så långt det är långsiktigt möjligt. Då anser jag det också klokare att sätta som mål att ta del av en så stor del av skogens klövvilt till mat än att låta vargen förhindra detta. Jag föreslår inte utrotning, däremot är det inte nödvändigt att ha dem lösa i Skandinavien när deras hemort och kärnområde är långt öster om oss. Sviker vi därmed nationella åtaganden, som omöjligen kan omförhandlas, må vi hålla vargar inom landet på sådant sätt att deras skadeverkningar i huvudsak elimineras. Det blir forskares sak att ge förslag till sådan lösning.

64. Anders, det ligger i människans natur att sikta framåt.

2009-03-02 23:29

Du är värd en kommentar efter ditt senaste rätt långa inlägg. Jag måste tyvärr upprepa att du läser slarvigt, eller kanske bara för fort? Jag förstår inte hur du kan tolka det jag skrivit som att jag skulle vara religiös. Därmed inget ont sagt om troende.
Vad har hänt i västeuropa menar du? Här diskuterar vi vargen (och toppredatorer). Om det är problem i Europas jordbruksbygder beror det möjligen på kemikalieanvändningen och felaktig övergödning, inte i brist på varg eller björn.
Jag tror inte Englands hjortar har bekymmer. Jag tror heller inte på dina ideér om vargens påverkan på älgen av följande skäl. Det är ingenting som säger att älgens status är bättre där den delar livsrummet med rovdjur än där de slipper dem. Däremot ser stammen annorlunda ut men inget säger att det är den bästa, eller slutliga, tillståndet för älgstammen. Vi kan tänka oss att älgarna utvecklas så de hanterar vargarnas intresse på ännu effektivare sätt och t.o.m. att de kommer på en lösning som får vargarna att helt överge predationen på dem. Vargarna finns inte här för älgarnas skull, lika litet som bandmasken för människans. Evolutionen har bara inte hunnit så långt. Darwin har inte gett oss svaren på hur det kommer att se ut i framtiden, det är helt oskrivna ark. Det är därför felaktigt att idag påstå att vi ska behålla det tillstånd som råder nu. Utvecklingen pågår ju och förändras hela tiden. Detta är inga bevis, det är endast mina funderingar och min tolkning av konsekvensen av evolutionsteorin.

63. Åberg och paret Falco

2009-03-02 23:27

Av alla miljoner arter som har uppstått på jorden så lever för närvarande mindre än en procent av dessa. Sett i levandets historia på jorden så har ingen av våra nuvarande arter funnits till särskilt länge. Den som vill leda i bevis att någon av nu levande arter är på något sätt nödvändiga har en svår uppgift.
Något sådant bevis finns inte. Motsatsen har dock bevisats gång på gång på gång.

62. KE, du kräver uppenbarligen att själv kunna SE – innan du TROR.

2009-03-02 16:36

Inte ovanligt, men det finns mycket som inte blir direkt synligt, förrän det är för sent. Några exempel har jag redan givit i mitt tidigare inlägg.

Det verkligt underliga, är att du ändå tar till dig det skräckscenario Åke Edlund målar upp. Varför???? Vi har INTE en totalt isolerad vargstam, så siffran 2500 kommer aldrig att bli aktuell.

Du säger att det saknas vetenskapligt stöd för att vi måste hålla oss med varg som toppredator, men du – det saknas vetenskapligt stöd för MOTSATSEN också!

61. KE

2009-03-02 14:43

Det tycks, som om argumentet även håller i det här sekulära sammanhanget. Sorgligt nog.

60. Anders och Falco.

2009-03-02 12:48

Ni är verkligen härliga ni två! Varför inte försöka göra politisk karriär?
Att skylla någon för att "leva i ignorans och förnekelse" brukar vara de religiösas argument Falco!

59. Inte lätt det här

2009-03-02 12:08

KE, du är aningen svår att diskutera med. I en tråd skriver du att du är religiös, i en annan att du inte är det, i förra inlägget efterlyser du exempel på förändringar på kort sikt och i det senaste att du inte gör det.
Men okej det verkar som din "teori" är att inget ekosystem har kollapsat för att människan har rumsterat i naturen. Du nämner det tättbefolkade västeuropa som exempel, men är det inte precis det som har hänt där? Det ursprungliga ekosystemet är ju helt utraderat utom i några alpreservat, man får gå till östeuropa för att finna spår av hur det en gång var.
Men naturen har stor anpassningsförmåga och vi har numera ett annat, oerhört utarmat ekosystem på plats. Ett som väl inte är så kul ur jägarperspektiv.
Dom genetiska förändringarna i naturen visar sig på lång sikt, men kanske kan vi redan se en del av det i vår bedrövliga älgstam och om man kunde jämföra dom engelska hjortarna nu med dom från den tiden det fanns varg där, närmare 400 år sedan tror jag, så skulle man sannolikt finna skillnader i genetisk styrka.
Men jag kan hålla med om, att det på gund av just tidsperspektivet inte är så lätt att finna konkreta bevis.
Däremot känner vi väl till hur processerna ser ut och vad som kan hända går att se i komprimerad form i olika former av tamdjursavel, där vår inblandning gör processen mycket snabbare. Där fins det mycket kunskap om vad ett felaktigt urval kan innebära. Naturen har en förmåga att utvecklas språngvis, ungefär som vatten som kokas, det blir långsamt varmare och varmare för att sedan plötsligt börja koka och på det genetiska planet är nog uppvärmningsskedet mycket långsamt eftersom vargen bara är en av många faktorer som påverkar. Den dagen kokpunkten nås kan det dock vara för sent. Därför måste vi ta ansvar för vårat ekosystem redan nu, allt annat är ansvarslöst.

58. KE

2009-03-02 10:55

Visst, jag vill inte förmena dej rätten att fortsatt leva i ignorans och förnekelse av hoten mot ekosystemen och den fortgående artutslagningen. Rekommenderar dej att läsa ekologen och miljöforskaren, prof. Norman Myers och hans syn på nödvändigheten av, och hoten mot, den biologiska mångfalden i vår tid.

Konstaterar att du inte har något mer att tilläga i fråga om predatorers funktion annat än från ditt högst begränsade negativa bösspipeperspektiv. Det är ledsamt.

57. Anders Åberg och Falco

2009-03-02 10:21

Anders. Jag har inte efterlyst exempel på genetiska förändringar på kort sikt, jag har efterlyst konkreta beskrivningar på varför vargen behövs.
Falco. Naturligtvis förbehåller jag mig rätten att tycka precis vad som helst, alltid! Försök inte växla mina ord varg och topppredator (i Skandinavien) mot endast predator, på den punkten kan jag tänka mig andra fall.
Du skjuter över bevisbördan på mig när du inte klarar att ge de svar jag önskat från dig, ok inte är jag omöjlig bara för att dina kunskaper brister. Även om inte nu detta är godtagbara bevis för dig, så blir svaret så här. Människan har farit fram och påverkat vår miljö och ekosystem över hela världen under tusentals år. Vi har grovt sargat, det du kallar komplett fauna, på många ställen men inte har människorasen eller ekosystemen kollapsat fullständig ändå.
Märkligt va? Se på Västeuropas med Nederländernas tätbefolkade land, på södra halvan av Skåne för att inte nämna de brittiska öarna, anser du att dessa områden kommer att kollapsa för att de inte har varg?
Jag anser ni båda drar knepiga slutsatser av Darwin. Det är inte skrivet i sten vilken art som ska påverka vilken och hur? Det är inte bestämt att varg skall äta älg? Ni båda tänker inte fritt. Ni är dessutom inte självkritiska nog att ”se” att ni argumenterar båda två på samma sätt som om det är skapelseberättelsen ni försvarar. Jag är nöjd med slutsatsen att det inte går att bevisa nödvändigheten av toppredatorer.

56. Dina teorier KE

2009-03-02 09:33

Det är väl inte så konstigt att vi inte kan kullkasta dina teorier KE. Du redovisar ju inga teorier.
Du bara påstår att rovdjuren saknar betydelse och visar inte upp ens någon egenpåhittad teori till varför.
Det du sedan skriver om lång och kort sikt är ju en pinsamhet i den högre skolan.
"Kan ingen beskriva konkret vad som händer på kort sikt blir det ännu tunnare, och endast gissningar"!!!!
Är det ditt sista halmstrå, att man inte kan se genetiska förändringar på kort sikt och att av endast den anledningen, teorin om det naturliga urvalet inte skulle duga, trots att ALLA vet att sådana förändringar tar lång tid i naturen.
Det är ju som att slänga ut ratten genom bilfönstret när man kör på en raksträcka, för det dröjer en stund innan vägen svänger.
Att efter detta logikens skott i foten, kalla våra åsikter för ynkedomsbevis, är en bedrift som min goda uppfostran förbjuder mig att kommentera.

55. KE, min slutsats blir...

2009-03-01 19:58

...att du förbehåller dej rätten att fortsätta "tro att vargen saknar betydelse för fauna och och flora". Du vill fortsätta tro men av oss kräver du däremot bevis för motsatsen.
Som jag ser det, är det du som ska presentera hållbara bevis för att predatorer saknar betydelse för det ekosystem de verkar i. Detta synes särskilt angeläget eftersom det är du som vill manipulera och ändra i ekosystemen. Jag välkomnar därför en sådan miljökonsekvensbeskrivning. Bevisbördan är din och det ska bli intressant att ta del av din utredning.

Vad gäller Åke Edlunds och din spekulativa utsvävning i det blå om överstora rovdjursstammar.
Ingen, jag upprepar ingen med realistisk förankring, förordar populationsnivåer utöver målet om den definierade nivån gynnsamt bevarandestatus för samtliga stora predatorer. Varken mer eller mindre och därmed är målet nått.

54. Min slutsats

2009-03-01 18:17

Bra skrivet Roslagsmormor!
Jag behåller min tro att en predator som vargen saknar betydelse för flora och fauna. Era svar om biologiska samband och bevarande av ekosystem, eller spekulation av kollapsade system, duger inte. Kan ingen beskriva konkret vad som händer på kort sikt blir det ännu tunnare, och endast gissningar, om svaret är att effekten kommer (eventuellt) att synas först på lång sikt.

Åke Edlund spekulerar vad som kommer att hända i Sverige med mängder vargar. Jag delar hans åsikter.
Detta visar bara på vilken oresonlig styrning av rovdjuren som nu pågår och som framförallt drabbar vår glesbygd.
Men riktigt tragiskt blir hela frågan om det nu också visar sig att det saknas vetenskapligt stöd för att vi överhuvudtaget måste hålla oss med dessa toppredatorer. Det är detta jag har försökt visa. Och jag anser det vara ett ynkedomsbevis att ni rovdjursförsvarare som huserar på denna sida inte kan kullkasta mina teorier bättre än vad som hittills skett.

53. Jo nu tycker i alla fall jag att den börjar bli intressant KE.

2009-02-28 01:04

Först vill jag säga, att någon religiös extremist har jag aldrig uppfattat dig som, och inte heller beskyllt dig för att vara. Om du uppfattat det så, så ber jag verkligen om ursäkt. F ö har jag inget emot troende människor, och många religiösa samfund – oberoende av religion, gör mycket gott i världen. Själv tycker jag var och en måste få bli ”salig” i sin tro, i alla fall så länge den inte TVINGATS på någon.

Att ifrågasätta påståenden tycker jag själv är absolut nödvändigt många gånger, om man inte senare ska behöva upptäcka att man blivit grundlurad. Sedan finns det alltid olika åsikter i en fråga, men då gäller det ju att så långt möjligt försöka hålla sig de fakta som finns, men samtidigt vara öppen för att fakta är färskvara och kan bli motbevisad med nya rön.

När det gäller ”vår vän” Darwin, så har hans lära om evolutionen aldrig haft några begränsningar i rummet. Evolutionen pågår ständigt på varje plats där det finns någon form av liv, även i områden som verkligen ”förgiftats” av människor. Ett ganska bra exempel är väl resistensutvecklingen hos vissa bakterier, som nu inga antibiotika biter på. Felaktig användning av ”den helt ofarliga” antibiotikan är troligen den största anledningen till detta.

”….men inte givit något svar på hur det SKA vara.” Något sådant svar finns inte, enligt mitt sätt att se på evolutionen. Man kan ha önskningar, men utvecklingen går sin egen väg, och vi människor lär aldrig kunna styra den annat än marginellt på vissa området – tänker då på tamdjursavel, och val av vissa sorter av säd och andra växter, men även genmanipulation och kloning.

Vad vi kan göra är att utnyttja de möjligheter utvecklingen (evolutionen) ger oss, men bara så länge vi följer de regler som gäller.

Som människa är man troligen sig själv och sin egen art närmast. Men det kan ibland också betyda att noga tänka igenom vad som verkligen är den bästa lösningen på LÅNG sikt. Det som till en början ser OK ut för mig, kan senare visa sig bli en katastrof för andra. Själv är jag övertygad om att vi ALLA måste dra ner på de animaliska produkterna som kött och fisk. När man läser hur människor i Centralamerika inte har råd att köpa majs till mat, därför den numera behövs för att tillverka etanol för västvärldens bilister – jag då reser sig håret i min nacke! Men också: I vissa delar av världen svälter man, men i västvärlden har vi en överviktsepidemi!!!! Snacka om snedfördelning!!

Jag tillhör absolut inte dem som vill ha så många rovdjur att de helt själva sköter balansen gentemot de arter som tillhör deras bytesdjur. Människan är också ett rovdjur, och vi bör delta i processen men med klokhet – vi har ju trots allt en förmåga de flesta djur saknar – dvs tänka abstrakt och kunna förutse vad våra handlingar kan leda till.

Ska jag vara ärlig, så tror jag den kultur som gäller nu, och där pengar och köpkraft är de enda ”ledstjärnorna” går stick i stäv med vad som i längden är bra för oss människor. ”Epidemier” när det gäller depression, hjärtkärlsjukdomar, diabetes och inte minst övervikt, är exempel som jag tycker visar på det. Det kanske behövs ett nytänkande, utan att vi för den skull ska behöva gå tillbaka till ”stenåldern”.

Inget av detta rör väl den ursprungliga artikeln – som jag f ö anser vara en ren spekulation över hypotetiska siffror, med det är ett försök till en ärligt menad kommentar på ett, som jag uppfattar, ärligt menat inlägg på tråden.

52. Vem riktar du dig till nu KE?

2009-02-28 01:03

Här finns knappt någon som står för att människan skall sluta ingripa i naturen. I Princip alla vi som argumenterar emot ditt fanatiska rovdjurshat, vill ha en klok förvaltning av naturen, vilket innebär fortsatt jakt och kontroll på rovdjursstammarna, själv tycker jag t.ex. att det är hög tid att dra igång förvaltningsjakt på varg.
Du blir ett slags jägarnas svar på Don Quijote när du målar upp skräckscenarior som ingen här står för.
I frånvaro av sakliga argument kallar du oss för "troende", men det epitetet brukar användas på sådana som har en bestämd uppfattning utan vare sig stöd eller bevis och då ligger du själv ganska väl till för att hamna i den kategorin.
Det jag, till skillnad från dig tror, är att vi måste vara rädda om vårat ekosystem, det är nämligen det enda vi har. På dig kan man ibland få uppfattningen att vi kan rumstera runt hur som helst med det, bara det på kort sikt gynnar människan.
Den metoden är redan prövad och befunnen grovt felaktig och äntligen börjar världen försöka rätta till en del av den skada vi har gjort.
Det är bara att hoppas att det inte går för sakta eller redan är för sent.

51. Fast, Gunnar i Mangskog, det tillhör väl knappast ovanligheten

2009-02-28 01:02

…att vi ofta kommer utanför det artikeln egentligen gäller – tyvärr.

Själv tror jag inte alls på något akut läge som det beskrivs i Åke Edlunds artikel. Siffran 2500 är hypotetisk, eftersom vargstammen aldrig har varit helt isolerad, och det med all säkerhet kommer gå att lösa problemet med att så pass få vargar klarar av att ta sig söderut när de väl ha kommit in i landet. Hela artikeln är en ren spekulation utan något annat underlag än antaganden.

När det gäller vildsvinen, så håller jag med dig. Kanske visar det sig att vargen kan komma till hjälp här, för snart har nog grisantalet överstigit det antal älgar vi har i vinterstammen.

50. Övertro på mänsklig förmåga

2009-02-27 17:21

"de som inte har klarat av att anpassa sig till en föränderlig miljö har dött ut, (de som inte kan anpasa sig till ryska vargar i Sverige), och de andra, med förutsättningar att anpassa sig har överlevt, (vargkramarna)". ... jaha då fick man sig ett gott skratt igen... ; D

49. Har jag missat något?

2009-02-27 17:21

Jag trodde att den här debattsidan skulle handla om de stora rovdjuren, och det akuta läge som snart uppstår inom fem till kanske tio år! Jag förstår inte vad marinbiologi har på denna sida att göra. Var sak på sin plats!! Jag är gammal nog för att minnas de stora "rymningarna" av gris från hägnen på Södertörn, och jag är säker på att många markägare och även politiker idag är farbaskade över att man inte tog itu med problemet medans tid fanns. Låt oss inte göra samma misstag en gång till.

48. Intressant diskussion?

2009-02-27 16:32

Under mitt liv har jag matats med påståenden allt ifrån konfirmationen till senare tids rovdjurspropaganda. Det har inneburit omtumlande och motstridiga uppgifter. Därför har jag börjat fundera helt förutsättningslöst och ifrågasatt i princip alla påståenden.
Skapelseberättelsen har förkastats och Darwin har givit oss en förklaringsmodell till varför det ser ut som det gör i de ännu av oss människor opåverkade få ställen som finns kvar.
Darwin har beskrivit en fortlöpande process där ett flertal faktorer påverkar utvecklingen men inte givit något svar på hur det SKA vara. Utifrån detta har jag gått vidare med bl.a. mina påståenden
(naturligtvis subjektivt) som nu så starkt upprör vissa. Varför då? Var finns beskrivit hur det ska vara?
En hållning som framförs här handlar om att ingenting göra, den kan ju inte vara fel (?), men vi människor ska väl ändå överleva här vi också. Ibland tar mina motdebattanter till argument som om det är oviktigt och målet snarare vore att människan försvann. Vi kan inte glömma det faktum att vi nu ska mätta 7 miljarder människor varav många redan svälter och vi blir flera. Det låter sig inte göras utan stora ingrepp och påverkan på jordens alla ekologiska system. Det ska inte tolkas som jag ger profitörer fria händer.

Vi vänder på steken och argumenten för en stund. Här förslås att vi inte skall ändra i vår Svenska fauna (och t.ex. hålla rovdjuren kort för då går det åt pipan) så ok, då gör vi det. Rovdjur och bytesdjur får utvecklas bäst de vill (som rovdjurskramarna föreslår) utan mänsklig inblandning. I konsekvens med detta resonemang bör vi behandla skogens flora på samma sätt av precis samma skäl. Det betyder slut på skogsnäringen. På våra odlade marker bör också, i konsekvensens namn, alla tidigare naturligt förekommande arter få utvecklas (ev. med hjälp av plantering som föreslås för vargstammen) och spridas till sina tidigare naturligt förekommande områden. Det är slutet på matproduktionen. Slutligen, också i konsekvens med här i tråden sedda argument, måste vi sluta med havsfisket. Är målet att arterna ska utvecklas och leva i en naturlig balans kan vi inte fortsätta fiska. Gör jag mig tydlig? Ni rovdjursfanatiker som påstår att skogen ska se ut på ett visst sätt, måste innehålla alla arter i evig tid, är inte trovärdiga om ni inte är konsekventa i ert synsätt. Och som sagt, det finns inget som säger att något kraschar för att vi inte har toppredatorerna, vare sig på kort eller lång sikt.
Komiskt blir det, mot bakgrund av att jag beskyllts för religiös extremism, och senare även misstänkt som bokstavstrogen när det motsatta verkar råda. Är det några som framför budskap utifrån det redan skrivna (t.ex. Naturvårdsverkets viltförvaltnings informationssatsningar) är det ni rovdjursförsvarare. Även om ni inte är religiösa så råder inget tvivel om annat än att ni är starkt troende.

47. Nu ska jag ge KE och Feynman delvis rätt

2009-02-27 13:03

---för på kort sikt tror jag inte man kommer se så stora förändringar om vi skulle ta bort alla större rovdjur på vårt lilla klot. (För det är väl inte er mening att bara lilla Sverige ska få denna ”förmån”??) Detta tycks vara så som en del resonerar – kortsiktigt och ingen som helst tanke på hur det kan komma att bli för våra efterkommande. Att inbilla sig att människan i alla lägen klarar av att fylla upp de nischer rovdjuren har nu, är minst sagt en urbota korkad övertro på mänskliga förmågor. Kanske vildsvinen om 5-10 år kommer att visa exempel på detta. De kan snart ha överstigit antalet älgar vi har här i landet – och då blir det ”kul”.

På LÅNG sikt kan vi ALDRIG veta hur det blir, eftersom vi då möblerar om på ett sätt som aldrig gjorts tidigare under människans tid här.

Mänskligheten börjar bli lite klokare när det gäller ekologin och hur allt hänger ihop, men fortfarande finns det alltför många som vill gå på i samma gamla spår, och vägrar att anpassa sig efter nya förutsättningar. Även detta har hänt om och om igen under evolutionen – de som inte har klarat av att anpassa sig till en föränderlig miljö har dött ut, och de andra, med förutsättningar att anpassa sig, har överlevt.

”Survival of the fittest” har inget att göra med att “den starke överlever”. Det kan t o m vara tvärt om.

46. Driver ni med oss eller?

2009-02-27 12:10

KE fortsätter hävda att ingenting negativt händer om vi utrotar rovdjuren, utan att ens försöka redovisa något som helst logiskt eller vetenskapligt stöd för sin uppfattning, han bara tycker det och därför och enbart därför skall vi andra också göra det.
Feynmans senaste inlägg om vindsnurror och riksdagsmän är helt ovidkommande och kan knappast tas på allvar av någon,
han skickar oss länkar som handlar om helt andra saker och i en annan tråd yrar han om att avskaffa allemansrätten.
Om man summerar deras verksamhet här, så framstår det som fullständigt oseriöst.
Kan det vara så att dessa filurer sitter hemma framför datorn och flinar åt oss som ständigt försöker förklara det som är självklart för nästan hela världens befolkning.

45. KE igen och igen

2009-02-27 12:10

Du återvänder snabbt från en saklig diskussion till din kortsiktiga subjektiva nyttosyn på naturen i ett hysteriskt tonläge.
Jag har försökt att enbart diskutera biologiska samband och fundamenta med dej och konstaterar att aldrig mötas de två.

Du får bestämma dej. Vill du diskutera ekonomi, sjuk-och hälsovård, primärprevention av infektionssjukdomar eller fundamentala biologiska samband i stort? Det går inte att blanda ihop allt i en vilt osammanhängande palaver.

Sen ska du ha klart för dej att bevarande av ekosystemen snarare är en förutsättning för hållbart ekonomiskt och hälsomässigt välstånd för mänskligheten än tvärtom!

Och vem är det du gör dej till tolk för när du hävdar att "vi inte vill veta av min linje och mina rekommendationer"? Är det duon Eriksson och Feynman? Jag tar det med ro.

44. Falco

2009-02-27 10:31

Vårt ekosystem i Sverige krachar inte utan toppredatorerna. Det kommer faktiskt inte att märkas något negativt, och då refererar jag till vår period i nutid. Menar man att våra klövviltstammar som då har möjlighet att växa i antal som negativt gäller förstås annat. Vi människor kan dock hantera detta hur bra som helst.
Jag måste tyvärr också berätta att jag inte erkänner ditt eget ofta uppredade uttryck, en komplett fauna, som vare sig önskvärd eller realistisk. Det är det flera som gör.
Nu i morse har berättats om att forskarna kanske är ett vaccin mot förkylningar på spåren. Det skulle du alltså motarbeta. Jag nämnde bennikemask men vi har många fler exempel på liknande. De är också arter som ingår i ett ekosystem och du skriver ju: "Alla arter och miljöfaktorer som ingår i ett ekosystem fyller en funktion och spelar sin roll för helheten, annars är det definitionsmässigt inget komplett ekosystem."
Inte ens våra rovdjursfanatiker delar ju din inställning när Naturvårdsverket i sina förslag med flyttning av vargar räknar med att undersöka dessa för eventuella sjukdomar och även att de ska vaccineras. Alltså, de kommer inte att tillåta att vargar med rabies eller farliga parasiter släpps i vår natur och de kommer att förhindras utveckla andra farliga sjukdomar med vaccin.
Hur i himmelens namn ska vi anse ditt tal om "en komplett fauna" trovärdig. Din linje och dina rekommendationer vill vi inte veta av. Det är drömvisioner du sprider Falco. Folk vill ha arbete, pengar i plånboken, en bra sjukvård och skola och de med erfarenheter av varg vill inte ha dem lösa i sin omgivning. De tillför ju ingenting heller. Inte ens du kan ge konkreta exempel på motsatsen.

43. Missuppfattningen står du allt själv för, KE

2009-02-27 10:31

Lax är förvisso en rovfisk, men det var inte den jag avsåg, och de borde du förstått om du tagit till dig vad de visade i Uppdrag Granskning.

De flesta av fiskar i hav och sjöar, är vad jag vet rovfisk – dvs äter andra fiskar och djur. Det är färre som är växtätare, t ex karpen.

Sedan tänker du ut att ”om vi äter krill, ja då kan vi inte tillåta valar”.!!!! Det är just sådana resonemang som riskerar ger de hemska effekter vi kan se idag.

Det enda rätta om maten ska räcka till alla på vår jord så småningom, är antagligen att vi minskar vår animalie konsumtion rejält. Det är faktiskt inte nödvändigt att äta kött eller fisk var och varannan dag, och även uppfödning av nöt, grisar och får, kräver betydligt mer energi än den vi kan tillgodogöra oss i form av mat. Äter vi växterna direkt, istället för att de först ska ”passera” ett djur så förloras inget ”på vägen”.

Sedan kan jag inte låta bli att kommentera din fråga till Falco angående bandmasken. Du KE tycks tro att allt som INTE behövs för MÄNNISKAN inte heller behövs för ekosystemen, men så behöver det tyvärr inte vara. T ex pandemier som t ex pest och influensa kan ses som ”värdefulla” för HELA systemet, eftersom de sjukdomarna ganska effektivt reglerar en art när det blivit för många av dem. Bandmasken och andra inälvsparasiter gör det på ett lite långsammare sätt, genom att försvaga sin värd och göra den mer lättillgänglig för eventuella predatorer.

42. Svar till KE

2009-02-27 10:31

Glömde din fråga om bandmasken. Det är ett intressant exempel på hur enkelriktat och perspektivlöst vi ibland tänker.
Bandmasken, liksom övriga arter, lever i sitt eko-system där den har sin bestämda roll och funktion. Dessa funktioner behöver inte med nödvändighet vara nyttiga eller oskadliga för oss människor för att vara biologiskt motiverade. Ur bandmaskens perspektiv är vår tarm bara en savann den betar i och den utgör sin egen världs medelpunkt.
Livet, som helhet, är en stor värld på gott och ont och nyttan för en enskild individ är högst subjektiv. Därför behöver inte t.ex. vargen motivera sin plats i ekosystemet mer än vad älgen behöver göra.
Men den väv av ekosystem vi lever i ska vi undvika peta i för mycket för det är den enda värld vi har och känner.

41. Roslagsmormor behöver också många förklaringar av samma sak

2009-02-27 10:31

Jag skrev: "Intressant är väl ändå att bibeln förutsagt just detta. Inget nytt under stolen med andra ord." Med detta ville jag visa att människan har långt tidigare sett risken med människoartens karaktär som skulle kunna leda till vår egen undergång. Det har filosofer skrivit om liksom de som författade skrifterna i bibeln.

40. Fotografens teser, forts.

2009-02-27 10:30

Du behöver inte komma med så långa inlagor, svara i stället på vilket underlag du har för dina teser.

Jag kan ge dig ett motexempel och det brukar gälla som bevis för att en tes inte gäller:

Betrakta tesen ”En vindsnurra som utnyttjar fartvinden och är placerad på en elbil kan inte alstra nog ström till att driva bilen framåt”.

Om vi förelägger denna tes inför alla relevanta vetenskapsmän så håller de tveklöst med om att tesen är sann.

Men om man frågar politiker om deras åsikt om samma tes så kan svaret bli helt annorlunda, lyssna bara till vad läraren(!) och riksdagsledamoten, ledamot i riksdagens trafikutskott(!) mm. Peter Pedersen (v) säger i en frågestund: http://www.youtube.com/watch?v=KLi0potv6_4
Läs även hans egna inlägg.

Det är männ av denna kaliber som vill ha bort samer och glesbygdsbor för att ge rovdjuren möjlighet att ”leva i balans med bytesdjuren”! Men har han frågat älgarna vad de tycker om att leva i balans med varg och björn? Eller har han frågat alla tusentals rådjurskid som till våren kommer att dö av svält därför att lon tagit deras mamma?

Slutsats: Att världens vetenskapsmän är eniga innebär inte att världens politiker ställer sig bakom. Du behöver tänka om, både i stort och i smått, fotografen.

39. Roslagsmormor

2009-02-27 09:55

Du kan inte jämföra utfiskningen av rovfisk och ökningen
av dess bytesfisk med borttagande av vargen.
Ingen finns som har samma roll i havet som rovfisken.
I skogen sköter vi jägare det inte vargen gör,dessutom
gör vi det mycket bättre och har så gjort i hundratalet år.
Med rovdjursstammar som du och dina gelikar förespråkar kan du ju bara inbilla dig att vi haft de
klövviltstammar vi hade för 10-15 år sedan....innan
rovdjurens antågande tillbaka.

38. KE

2009-02-27 09:54

Att en art ingår i ett eko-system innebär förmodligen inte att systemet på kort sikt står och faller med arten ifråga. Dock fyller alla ingående arter på lång sikt en viktig funktion i ett komplett eko-system som balanserande och reglerande aktörer vilkas roll varierar över tiden och med andra inverkande miljöfaktorer.
Systemen är ju inte helt statiska utan det finns en varierande grad av rörlighet som balanseras med en buffringsförmåga i systemen. När den förmågan överskridits kollapsar dock systemet snabbt och följderna blir oöverskådliga, även för andra eko-system i omgivningen.
Vi kan se detta illustreras i exemplet om torsken-skarpsillen-djurplankton-växtplankton i Östersjön.

Det finns många liknande exempel och det finns därför all anledning ha stor respekt för de fåtal eko-system vi hittills bara delvis kartlagt. I den respekten ingår även alla toppredatorer.37. Feynman

2009-02-27 09:54

Det som styrker min uppfattning är Darwins upptäckter om hur den genetiska variationen inom varje art gör att det alltid finns individer som är mer eller mindre anpassade till sin omgivning. I omgivningen ingår rovdjuren. Bytesdjuren anpassar sig till rovdjuren på olika sätt, genom att bli större och starkare, snabbare, listigare eller svårare att upptäcka och rovdjuren anpassar sig i sin tur till detta i en evigt pågående kapprustning, som tillsammans med klimat, mat, parasiter och annat, formar våra djurarter.
Svaga och sjuka djur sållas kontinuerligt bort och får sällan chansen att sprida sina gener vidare. Dom är normalt sett inte så vanliga, utan huvuddelen av rovdjurstrycket blir på dom unga eller riktigt gamla individerna. Det skapar populationer med många djur i sin bästa ålder, vilket i sin tur gör att artens eget urvalssystem där dom starkaste gör upp om rätten att föra generna vidare fungerar.
Försvinner rovdjuren minskar det genetiska trycket och även svaga eller sjuka individer kan få chansen att sprida sina gener och om predationen dessutom tas över av människan, så har det iallafall hittills resulterat i att många av dom starkaste djuren skjuts bort, vilket resulterar i att åldern och inte styrkan avgör vems gener som vinner. Trycket mot att vara stor och stark minskar och bytesdjuren blir mindre och svagare, precis som våra älgar ser ut idag.
Det var nog tionde gången jag skrev detta och man behöver inte vara professor för att förstå det. T.om. jag som var dålig i skolan och fram tills nu, jobbat som metallarbetare hela mitt yrkesverksamma liv, inser detta med lätthet, nu när Darwin en gång förklarat grunderna för oss.
Om du vill ha litteratur Feynman, så kanske du skulle börja med grundskolans naturlära.

36. KE klarar uppenbarligen av konsten att tänka själv---

2009-02-26 23:23

---men vad resultatet blev, kan man se av sista stycket. ”Än sen då? Intressant är väl ändå att bibeln förutsagt just detta.”??????

Jag vet inte om du är s k bokstavstroende när det gäller bibelns berättelser, men det finns säkert texter där som passar de flesta att plocka fram vid lämplig tillfälle. Tror man och vill följa allt som står i bibeln – både gamla och nya testamentet, ja då förstår jag att allt utom människan, egentligen ses som oväsentligt. I bibeln står det ju att det är vi som är skapelsen krona och som ska råda över allt levande.

Så ser inte jag på mig själv och den jord jag delar med en mängd andra varelser. Vargen är bara en av de puzzelbitar det globala systemet består av, men även en enda bit kan så småningom visa sig ha varit väsentlig för att systemet som helhet ska fungera på ett sätt som även är gynnsamt för oss.

35. Ja du Feynman – vad ska man säga om dig?!

2009-02-26 23:22

Visst kan du ha rätt att ingen art egentligen är nödvändig för ett ekosystem – inte ens vi människor – det aktuella systemet och andra berörda ekosystem bara förändrar sig alltefter de nya förutsättningarna.

Det förskräckande är resultaten av de förändringar i ekosystemen vi själva har varit med om att skapa, som t ex kanske algblomningen som gör det livsfarligt för människor och djur att bada i det giftiga vattnet. Nästa förändring kanske medför att giftiga ämnen istället blir omöjligt att undvika, dvs kommer finnas i atmosfären, eller i mat och dricksvatten.

Vad vi gör, i vår iver att tjäna pengar och göra livet så lätt som möjligt för oss, det är att skövla mångfalden och i stället skapa monokulturer som vi för stunden tror är bra för OSS, eller snarare bra för ”ekonomin och köpkraften”

I senaste programmet Uppdrag Granskning, fick vi en påminnelse om vad vi trodde var sant och riktigt för bara 50 år sedan: Haven var outtömliga och fisken skulle aldrig någonsin ta slut, hur mycket vi än drog upp med våra nät. I dag har vi facit, men fortsätter i samma spår, så speciellt klokare verkar vi inte ha blivit. Man påstår att det finns bra argument, inklusive ekologiska, för t ex odlad fisk, och det är klart – när man inte vet, eller har brytt sig om att ta reda på vilka eller hur många delar av existerande ekosystem som påverkas – då kan man ju, när man blir överbevisad ursäkta sig med: Det hade jag ingen AAAAAAning om.

Vad har föresten åldern att göra med om man är klarsynt eller inte? Våra förfäder hedrade de äldres kunskaper, för de byggde oftast på en livslång erfarenhet, och inte på några enstaka händelser eller påståenden.

Min livserfarenhet säger mig att nya fakta kan man samla, men vara försiktig med att sluka allt med hull och hår. Snart kommer något som motsäger det tidigare resultatet. När man från olika vinklar får samma resultat i forskningen – ja då kan man kanske överväga att ta till sig och prova – men helt säker kan man inte vara förrän det testats under många generationer, för det är först då man har möjlighet att upptäcka de långsiktiga och många gånger lömska biverkningarna.

Ditt sista stycke: ”Jag har förståelse för att åldringar har svårt att ta till sig vad som står i populärvetenskapliga texter men att man kan bygga en pyramid genom att börja med toppen är det bara de mest fanatiska ekologister som kan få för sig.” får mig att undra om du är helt okunnig om hur ett ekosystem fungerar, och vem talar om att bygga ett???? Frågan är nog mer hur man förmår bevara de fungerande ekosystem som finns så intakta som möjligt.
Allt – från topp till botten är på något sätt beroende av de andra i systemet för att hållas stabilt. Plockas något bort så förändras systemet – och oftast inte till det bättre på lång sikt.

34. Fotografens teser.

2009-02-26 23:22

Till somliga måste man upprepa frågorna gång på gång …

Dina teser, fotografen, var:

”All tillgänglig vetenskap om naturen står bakom att rovdjuren behövs i ekosystemet. ”
”Kanske är det därför som hela västvärldens politiker står bakom den synen.”

Vilka vetenskapliga bevis kan du anföra som styrker dina teser?

33. Anders.

2009-02-26 23:21

Det kan vara en bra idé för dig att förbereda dig på att det ligger något i vad RFeynman och jag försöker berätta. Utrota upprepar du, men jag skrev ju att det är det inte frågan om. Däremot behöver vi inte ha vargarna lösa i Sverige.. Nej, återigen min fasta övertygelse, vargarna behövs inte för någon annan arts välgång i Skandinavien. Vi behöver inte diskutera om alla arter behövs, det finns mängder av fall i historien som motsäger detta.

32. Jag misstänker att du har missuppfattat mormor.

2009-02-26 23:21

Det är inte utfiskningen av lax som är orsaken till problemen utan det hänsynslösa fisket av annan matfisk som går till fiskfoder. Som de sa i programmet, fordrades det dubbelt så många kg mindre fisk (som vi kan äta direkt) till fiskfoder för att producera 1 kg lax, det kan inte vara hållbart och klokt. Odlarindustrins syn på framtiden var ju också fantasifull, när de menade att de kan hantera detta på bättre sätt än havet själv. Osvuret är dock bäst! Algblommningen har andra orsaker också, jag avstår att kommentera den nu.
Däremot kan vi upprepa tidigare förslag om att det skulle var möjligt att mätta ännu fler munnar om vi själva åt krill i st.f. torsk och lax. Men det förutsätter naturligvis att vi inte kan tillåta till exempel valar, som äter krill, att bli hur många som helst. Samma synsätt måste vi tillämpa om vi skall tillvarata våra vilda klövdjur. Vi kan inte tillåta rovdjuren att beskatta dem så inget blir över. Därmed är ekologisternas tal om balans i faunan orealistiskt. De kan väl ändå inte mena att balans skall råda på landbacken men inte i haven?

31. Falco.

2009-02-26 23:21

Jag måste pressa dig om du envisas med att påstå att vargen har en viktig funktion i Skandinavien. Du bör kunna förklara hur. Så korkad tror jag inte du håller mig så att jag inte kan förstå en god förklaring. Hittills tycker jag inte du givit nog konkreta besked. Det du skrev: ”Alla arter och miljöfaktorer som ingår i ett ekosystem fyller en funktion och spelar sin roll för helheten, annars är det definitionsmässigt inget komplett ekosystem.” låter ok men enskilda arters betydelse kan vara nästintill eller t.o.m. noll eller hur? Eller hur ser du på människans breda bandmask?

30. OK

2009-02-26 18:29

Rovdjuren behövs inte i ekosystemet, visst så kan man säga, man kan också säga att ekosystemet inte heller behövs. Det bara finns. Men vi är en del av det, precis som rovdjuren och älgarna. Vi, dvs. nästan alla utom KE och Feynman, har idag tack vare darwin och modern forskning sådana kunskaper om hur naturen fungerar att vi lätt inser hur alla arter har en roll i ekosystemet och på olika sätt påverkar detsamma.
KE och Feynman har säkert också, som dom flesta hört detta redan i grundskolan, men dom gör ett aktivt val här. Denna kunskap ger dom inte rätt att utrota rovdjuren, så dom fantiserar helt enkelt ihop en skröna om naturen som passar deras syften.
Som en bra illustration till det talanglösa i deras hopkok kan man ta Feynmans senaste inlägg, där han skriver så här"Ingen art är nödvändig för ett ekosystem därför att alla ekosystem utvecklas med hänsyn till de arter som finns i systemet till varje tid"....sug på den ett tag.
Man kan tolka det som att han ger oss andra rätt när han skriver att ekosystemet utvecklas med hänsyn till arterna, vilket lätt kan översättas med att älgen och vargen påverkar varandra i sin utveckling. Men han antyder också att först kommer arterna och sedan anpassar sig ekosystemet till dom.
Det hela är mycket förvirrat, men det uppenbara är att arterna är ekosystemet och när någon art fösvinner så ändras ekosystemet. Som Roslagsmormor just visat så kan fösvinnandet av en toppredator få stora återverkningar i hela kedjan, varav många säkert kan vara svåra att härleda just för stunden, men kanske visar sig efter att antal år.

29. Men KE, du som såg Uppdrag Granskning!

2009-02-26 17:36

Det var just utfiskningen av toppredatorer ROVFISKAR bland fisken som förorsakat problemen med för lite djurplankton (en annan rovfisk som tidigare hållits efter av de fiskar vi fiskat bort) och som därför medfört att växtplankton kan växa obehindrat.
Som jag såg programmet, så fick jag ännu en gång bekräftat av vi människor tror oss veta så mycket – men när det kommer till kritan, så vet vi väldigt lite och bör därför inte ”möblera om” hur som helst i naturen. När det gäller vargen så ”möblerade vi om” när vi tidigare utrotade den.

28. Tänk själva!

2009-02-26 17:35

Roslagsmormor refererar till detta: "Det debatteras huruvida utdöendena i Europa, Nordamerika Sydamerika, Australien och det mesta av Asien kan ha förorsakats av alltför intensiv jakt, då människorna spriddes över världen i den avtagande istidens spår.
Faktiskt har Jack Sepkoskis hustru, utvecklingsbiologen Christine Janis gått så långt att hon föreslår, att det är vi, människorna, som utgör olycks-arten inom den senpleistocena massdöden."
Än sen då? Intressant är väl ändå att bibeln förutsagt just detta. Inget nytt under stolen med andra ord. Däremot skulle det vara spännande att höra någon påstå att om vi skyddar vargen undgår vi detta öde.

27. Den gamla kvinnan har heller inget förstått!

2009-02-26 17:35

Ingen art är nödvändig för ett ekosystem därför att alla ekosystem utvecklas med hänsyn till de arter som finns i systemet till varje tid. Jag har förståelse för att åldringar har svårt att ta till sig vad som står i populärvetenskapliga texter men att man kan bygga en pyramid genom att börja med toppen är det bara de mest fanatiska ekologister som kan få för sig.

26. Ej nöjaktigt Feynman.

2009-02-26 17:35

Alla arter och miljöfaktorer som ingår i ett ekosystem fyller en funktion och spelar sin roll för helheten, annars är det definitionsmässigt inget komplett ekosystem. Ett ekosystem samverkar också med andra i en komplext nätverk.
Och mitt budskap var, att de ekosystem med kända ingående arter vi har idag, ska vi vara rädda om, de utgör nämligen basen för vår egen existens och vi känner inga och kan ej förutse några alternativ.
Jodå, jag har läst din litteraturhänvisning men även en del annat i ämnet. De referenser du gav är dock till stora delar irrelevanta för den diskussion som förs här om rovdjurens plats i vår samtida fauna.
Du som vill utrota predatorer över lag. Bevisbördan är då din. Var hittar du ovedersägliga vetenskapliga bevis för att predatorer saknar funktion i ekosystemen och för evolutionär egenskapsutveckling av bytesdjuren. Ser fram emot din litteraturhänvisning.

25. Den felaktiga referenser

2009-02-26 14:44

…var det månne denna? http://koti.welho.com/jwestman/man/extinkt97.html

Den är annars ganska intressant, speciellt sista delen om ”Olycksfåglar” (disaster species). I gårdagens Uppdrag Granskning tog man upp ett exempel på detta när utfiskning av vissa arter gör att andra förökar sig ohämmat. I det aktuella fallet gällde det fisk som lever på djurplankton som i sin tur lever på växtplankton.
Den aktuella fisken äter så mycket av djurplankton, att den gruppen inte längre kan hålla växtplankton på en normal nivå vilket har fått forskarna att se utfiskning i Östersjön som kanske en av anledningarna till de numera årligen återkommande algblomningarna.

Sepkoskis hustrus ”förslag” om att det är vi människor som kanske utgör olycksarten nu, är ju också en intressant iakttagelse, eller hur Feynman!

24. Varför är vi oense?

2009-02-26 14:44

Jag tror inte på någon som påstår att alla arter behövs, att rovdjuren gör andra gott eller att odlad lax är bra mat sett ur ett miljöperspektiv. Ni såg väl Uppdrag granskning igår? Om så hela världen förletts av slagord och klyschor behöver det inte vara sanning. Det är vad som i huvudsak skiljer mig från fotograf Anders.
Falco resonerar ambitiöst korrekt men med en sådant passivt förhållningssätt till vår omgivning att vi troligen skulle svälta ihjäl om hans idéer finge råda. Bort med vargen, björnen och även älgen, i det stora perspektivet saknar det betydelse. Det finns ingen vetenskap i världen som kan peka på annat än att bottenorganismerna, nedbrytarna som omvandlar kadaver och döda växtdelar till näringsämnen, är de viktigaste och som avgör om vi människor kommer att överleva. Toppredatorerna klarar vi oss utan.
Vi människor är i färd med att försöka bärga havets arter genom odling i kassar när det borde stå klart för var och en att det sköts bäst i havet själv men med ett förståndigt uttag (fiske). Vi silar tydlig mygg och sväljer kameler om vi lägger någon betydelse vid hanteringen av de stora rovdjuren i Skandinavien. Samma sak som ett uthålligt havsfiske borde också gälla alla landlevande vilda ätbara arter. Vargen är till exempel i detta perspektiv helt ointressant. Mina åsikter har formats av min tolkning av Darwins påståenden och principförklaring.
Naturen har inte bestämt hur något skall se ut eller vara, eller vilka arter som skall överleva. Ändå anser jag att vargen ska få leva vidare, men i sitt kärnområde i Ryssland.

23. Falco och läsförståelse!

2009-02-26 13:17

Du har uppenbarligen inte läst eller inte förstått de referenser jag gav fotografen. För att göra det enkelt för Falco:
Var hittar du vetenskapligt stöd för fotografens teser:

”All tillgänglig vetenskap om naturen står bakom att rovdjuren behövs i ekosystemet. ”
”Kanske är det därför som hela västvärldens politiker står bakom den synen.”

Tvärtom finns så finns det otaliga bevis för att INGEN art är nödvändig för ekosystemen, dessa utvecklas i enlighet med de arter som för tillfället finns i varje ekosystem. Som grupp kan man kanske hävda att mikroorganismerna är nödvändiga för till exempel däggdjuren. Pyramidens topp har aldrig varit nödvändig för dess bas.
Men det vore mycket intressant om du kan hitta vetenskapliga bevis på motsatsen.

Tyvärr, fotografens teser är strunt, men om strunt får upprepas tillräckligt många gånger utan att någon ids säga emot så kan även strunt av vissa uppfattas som sanning.

Rättelse till förra inlagan, en av referenserna blev fel, det skall vara:

http://koti.welho.com/jwestman/man/runners97.html

22. Feynman

2009-02-26 13:17

Läste dina bifogade länkar och fann inte någonting om relationen mellan rovdjur och bytesdjur i dom, hittade helt snabbt några andra som åtminstonde tar upp frågeställningen.

http://www.illvet.se/polopoly.jsp?d=147&a=525

http://www.info.umu.se/NYHETER/Pressmeddelande.aspx?id=3205

http://skandulv.nina.no/skandulv%20new/Publikasjoner/Svenska%20pdf-filer/FaktaSkog_10_2007.pdf

Anomym 20:18. Klövviltet har utvecklats tillsammans med vargen eller liknande djur under hela sin existens. det är ju en fullständig självklarhet att dom har påverkat varandra under evolutionens gång och en påverkan är att djur som är lätta att fånga käkas upp i större utsträckning än dom som är svåra att fånga.

21. Bäste Feynman

2009-02-26 12:00

Det som verkligen borde bekymra dej är vårt industrisamhälles destruktiva påverkan på Sveriges och jordens marina och landbaserade fauna.

Den koppling och hänvisning till paleontologin du gör, saknar all relevans till dagens diskussion om att värna hotade arter i vår samtid.
Den litteratur du så pretentiöst hänvisar till utgör visserligen exempel på frontlinjer i paleontologisk och evolutionsforskning men innehåller också spekulativa teorier som kommer att behöva revideras flera gånger med nya rön i dagen.
Vi har idag inget annat att göra än att försöka värna den biodiversitet vi har i vår samtid. Vår tid behöver med nödvändighet inte bli ett extinktionsskede om vi med kloka miljöpolitiska beslut kan styra utvecklingen så att utslagningen av arter bromsas och upphör och begränsas till ett naturligt bakgrundsutdöende.

Ett sådant konservativt och kontinuerligt lärande förhållningssätt till naturen är nödvändigt eftersom vi saknar all kunskap att styra evolutionen i en för biosfären optimal riktning. Ingen kan heller idag säga vad som är optimalt.
I detta konservativa förhållningssätt innefattas ett värn av samtliga nu levande arter, även de stora rovdjuren.
Något stöd för motsatsen finner du inte heller i vetenskapen.

20. Anders

2009-02-26 00:06

Detta uttalande: "men i första hand påverkar den en hel rad av andra livsformer, tydligast då sina bytesdjur, genom att med sitt urval sätta en genetisk press mot starkare och friskare individer." Vet jag inte har någon som helst stöd av forskning
på varg i Sverige.Det står nämligen helt klart även för forskarna att om vargen
skulle inrikta sig endast på sjuka och svaga djur i Sverige så skulle de helt enkelt svälta ihjäl då den svenska klövviltstammen redan innan vargens återkomst tillhörde den friskaste i världen.Konstigt va? friskast i världen!
och detta helt utan vargen.

19. Bäste fotografen Ågren, skaffa dig kunskap.

2009-02-26 00:06

Dina inlagor präglas jämt av starka åsikter som framförs som om de vore fakta, ett tema du brukar återkomma till är av typ ” All tillgänglig vetenskap om naturen står bakom att rovdjuren behövs i ekosystemet.”

Men detta är ju ingen sanning!

Här får du några referenser du kan läsa:
John F. W. Herschel: That mystery of mysteries, the replacement of extinct species by others.
Roy E. Plotnick1 and J. John Sepkoski, Jr2: A multiplicative multifractal model for originations and extinctions
MEJ Newman, GJ Eble: Decline in Extinction Rates and Self-Similarity in the Fossil Record
CM Janis, KM Scott, LL Jacobs: Evolution of Tertiary Mammals of North America

Men finner du dessa svåra så bör du åtminstone läsa följande intervjuer på svenska:
http://koti.welho.com/jwestman/man/biodivers97.html
http://koti.welho.com/jwestman/man/biodivers97.html
http://koti.welho.com/jwestman/man/extinkt97.html

Och framförallt bör du läsa ”En sammanhållen rovdjurspolitik” och ”Rovdjuren och deras förvaltning”. I den senaste anger man att evolutionärt är utveckling på 100 års sikt!

Det duger dock inte att bara slöläsa, man måste läsa varje mening för sig och sätta sig in i vad som menas, kolla alla hänvisningar och vad detta innebär.

Gör du detta så kommer även du att bli gravt bekymrad över den framtid som stundar för svensk fauna. Jag tror inte våra politiker har en aning om konsekvenserna av den förda och den blivande rovdjurspolitiken.

Och du kommer definitivt inte att komma med falska påståenden av typ:
”Kanske är det därför som hela västvärldens politiker står bakom den synen.”

18. Återigen Anders, du läser slarvigt och tolkar klent

2009-02-25 15:41

Här http://webnews.textalk.com/se/comments.php?id=365070&context=7950#c5

(i den tråd du själv nämner) förklarade jag mig 2009-02-19 00:40 med bl.a. detta:

”Att Anders Åberg inte förstår vad jag skriver och beskyller mig för allt hemskt må vara en sak. Jag försökte ju endast påpeka att, för de troende och alla andra, att vår kristendom även beskrivit vårt förhållningssätt gentemot djuren.”

Vad gäller betydelsen av toppredatorer i Sveriges bygder får du återkomma med utbildat folks faktiska undersökningar, inte bara teorier. Läs igen här: http://webnews.textalk.com/se/comments.php?id=365070&context=7950#c2 Slagord köper du för lätt Anders, jag kallar detta för propaganda.
Jag efterlyser forskarfakta på denna intressanta frågeställning.
Lite vänligare ton kan du väl hålla.

17. KE

2009-02-25 14:22

"vår religion ger oss också alla svar vi behöver i vår hållning gentemot rovdjuren = vi får bestämma över dem på det sätt vi behagar!"
Så skrev du i tråden om vargarna som jagade Tommy på isen, kanske inte så konstigt att tolka det på det viset jag gjorde.
Rentav svårt att tolka det på annat sätt, men du kanske kan förtydliga vad du menade med det.
Den "dyngan" vi sprider är resultatet av en hel världs samlade forskning om naturen, men den passar uppenbarligen inte dina syften, så du sprider din egen dynga, som inte har något stöd överhuvud taget, utom i din egen fantasi.
Jag har åtskilliga gånger försökt att förklara dom uppenbara sambanden mellan rovdjur och bytesdjur, däremot har jag aldrig påstått att vargen är en förutsättning för andra djur. Det är inte omöjligt att den är, men i första hand påverkar den en hel rad av andra livsformer, tydligast då sina bytesdjur, genom att med sitt urval sätta en genetisk press mot starkare och friskare individer.

16. Ta det lugnt Anders, jag är trygg i mina påståenden.

2009-02-25 13:43

Själv saknar du förmåga att dra sunda slutsatser. Nu påstår du att min "syn på naturen är grundad på religiös extremism". Ja, du gör det, men efter mina tidigare inlägg där jag många gånger fördömt skapelseberättelsen, så lär du vara bra ensam som tolkar det som om jag är religiös.
Jag har bett dig ge stöd för tesen jag fördömer, men det har du inte mäktat med. Detsamma gäller Jens i denna tråd: http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=364696&context=7952 Inte heller han mäktade med att ge stöd för den dynga ni sprider. Dig bad jag dessutom söka stöd hos biologer för klyschan: Vargen liksom andra rovdjur står högst i kedjan och är en förutsättning för många underarter.
Kom igen Anders, sök stöd, och redovisa. I annat fall bör du vara klok nog och hålla tyst.

15. Anders

2009-02-25 13:42

Av två onda ting skulle jag välja det minst onda, dvs veterinärkontrollerade tillskott. Men om nu inte våra vargar klarar sig på egen hand när de nått en numerär på 300 är de inte naturlig förekommande i Sverige. De har dessutom inga gener av vikt för världspopulationen.
Kan du beskriva på vad sätt Sverige var sämre ur mångfalds- och ekologiperspektiven 1975 än 2009? Däremot vet jag att det var tryggare och trevligare att bo och verka på landsbygden då.

14. KE

2009-02-25 11:20

All tillgänglig vetenskap om naturen står bakom att rovdjuren behövs i ekosystemet.
Kanske är det därför som hela västvärldens politiker står bakom den synen.
Du har ju redan i en annan tråd bekräftat att din syn på naturen är grundad på religiös extremism. Det är du som står för fantasierna och drömmarna här KE.
Du refererar till feynman och hans ovana att hitta på öknamn på alla som inte tänker som han och du kallar dom för "fixerade människor som tänker enkelriktat." Ännu en gång lyckas du anklaga andra för dina egna brister.
Om det är några som är fixerade och tänker enkelriktat, så är det du och Feynman och det till en grad som jag aldrig har stött på någon annanstans.

13. Rovdjursivrarnas falska argument.

2009-02-25 09:04

Rovdjursfanatikerna står helt utan vetenskapliga stöd för sin ivran att återinföra rovdjuren. Det saknas stöd för att de behövs i vår fauna liksom att de är nödvändiga för andra arter. Det är endast fantasier och drömmar (lögner) alltsammans, men de har lyckats lura hela västvärldens politiker. Naturen har inte beskrivit hur det ska se ut i vår natur.

Jag brukar själv inte referera till andras uttalanden men gör här ett undantag. RFeynman har flera gånger skrivit om ekofanatiker, ekofantaster, ekofisar och liknande och menat fixerade människor som tänker enkelriktat. Här får han stöd:

http://www.dn.se/opinion/debatt/stoppa-den-svenska-miljoextremismen-1.804494

Det blev en nolla för mycket i slutet på min kommentar 2009-02-24 20:30, det skall stå 30 000 (trettio tusen). Dessa forskare från Stockholms universitet föreslog det högsta antalet, läs själva.

12. ärligt?

2009-02-25 08:49

Hade det funnits en liten skara av våra gamla dinosaurier kvar så hade dom rovdjuren oxå släppts ut och klampat runt här i Värmland? och ska vi då gå tillbaka 100år så hade vi väl fått jaga dom med gärdsgårdsstörar,och bott i grottor?


11. Calle

2009-02-25 08:48

Mårdhunden är en främmande art och bör av den anledningen stoppas. Invandrande vargar från finland har vi absolut ingen koll på. Tar vi hit någon varg då och då kan vi ju sätta den i karantän och dessutom låta samerna skjuta eventuella finlandsvargar som kommer ner genom renbeteslandet.
Jag vet inte vad NVV har i tankarna, men en sådan lösning skulle kanske vara möjlig för att hålla vargstammen på en rimlig nivå.

10. Isolerad stam, så här skriver forskarna från Stockholm.

2009-02-24 21:33

"Långsiktigt bevarande
Nödvändig populationsstorlek: Det råder stor vetenskaplig enighet kring att det krävs en effektiv
storlek om 500-5000 för att en isolerad population ska betraktas som långsiktigt livskraftig i
genetiskt hänseende. Under antagande om ett förhållande mellan genetiskt effektiv storlek (Ne)
och verklig storlek (N) på c. 1:4 (som Leverantör 2:s simuleringar antyder; Bilaga 2) innebär detta
att 2000-20 000 verkliga djur behövs. Levarantör 2:s simuleringar har dock inte tagit hänsyn till
effekterna av en eventuell miljövariation, varför det är troligt att skattningen utgör en optimistisk
bild av verkligheten. Det förefaller inte orimligt att kvoten Ne/N ligger lägre än 0.25."
Observera att de skiljer på effektiv och verkligt antal, och att faktorn troligen behöver vara mer än 1:4. 1:6 skulle då betyda 3000- 300 000 vargar. finns i bilagor till:
Förslag till åtgärder som kan stärka
vargstammens genetiska status.

9. Och när de naturliga, vilda bytesdjuren har tagit slut.....

2009-02-24 21:33

Redan idag är oroväckande många vargar alldeles för oskygga. När deras antal har ökat så att deras naturliga, vilda bytesdjur har blivit för få, så ger de ju inte bara upp och lägger sig ner och inväntar svältdöden. Vargen är ett intelligent djur och det kommer att söka nya bytesdjur bland de som återstår, dvs våra tamdjur och oss människor. Att tro något annat är oerhört naivt. Vargen är ett mycket effektivt och anpassningsbart rovdjur. Vilken annan art än människan skulle på detta vis, och helt medvetet, riskera sin egen arts säkerhet och överlevnad? Och vilket ansvar kan i framtiden komma att utkrävas av rösttaktiska politiker som nu saklöst offrar sina medmänniskors livskvalitet, och våra urgamla svenska traditioner med fäbodbruk och jakt?

8. Utredningen ”Rovdjuren och deras förvaltning” är en dödsdom.

2009-02-24 21:32

Den är en dödsdom för svensk landsbygd, för svensk jaktkultur, för renskötsel och för människors frihet och säkerhet men även för de människor som kommer att bli dödade av stora rovdjur.

I denna utredning slås det fast att målet är att inom EU i första hand skall rovdjur och bytesdjur balansera varandra så att jakt inte behövs. Man låter LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe) sköta om de viktiga begreppen och låter dessa leka experter!!

På sidan 652 i SOU 2007:89 står det:
”Det övergripande målet för en sammanhållen rovdjurspolitik är att staten skall ta ansvar för att arterna björn, järv, lo, varg och kungsörn finns i så stora antal att de långsiktigt kommer att finnas kvar i den svenska faunan och kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.”

I Regeringens proposition 2000/01:57 står det under punkt 5.1 Övergripande mål:
”Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till
5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv.”

Detta har inte ändrats och kommer troligen inte att ändras i det lagförslag som kommer.

Så detta är vad vi har att vänta, föreliggande utredning som kommer att leda till lagstiftning är ännu mera skrämmande än vad lagstiftningen av 2001 är.

Allt snack om 1000 björnar, 200 vargar eller 2500 vargar osv. är endast rökridåer.

Att politikerna inte vet vad de gör kommer inte att hjälpa oss ett dugg.

Jag tror inte längre att politisk kamp kan förhindra den annalkande katastrofen.

7. Vargspridda sjukdomar

2009-02-24 21:31

Du borde läsa på lite om dessa Anders innan du så godtroget anammar att de stränga karantänbestämmelserna för hundar tydligen är onödiga. Vi försöker stoppa mårdhunden men vargen ska fritt föra in samma sjukdomar. Ursäkta en gammal dum akademiker men jag förstår inte logiken.

6. Det här debattsidan

2009-02-24 14:43

ska ju vara seriös, och mitt tidigare inlägg var full av ironi, men jag ska bättra mig! Jag tycker ändå att deras krav är bra, för de visar på detta sätt var dom står och inte änns den mest inbitne rovdjurskramare kan försvara deras policy i den här frågan.
Även Carlgren bör förstå vad dessa grupperingar kan ställa till med om dom blir för högljuda, och därmed får stor inverkan på beslut som ska tas av beslutande organ.
Jag ser fram mot en saklig debatt på denna sida som ev. senare kan redovisas för de stora drakarna i Stockholm där dom kan publicera den för den stora läsekretsen dessa tidningar har.

5. Försök att få in den här artikeln...

2009-02-24 13:45

...i Aftonbladet. Då får dom chansen att visa var dom står. Är dom en fri och oberoende modern tidning eller är det ett media styrt av fanatiska rovdjursromantiker. Om dom inte tar in artikeln så står dom med hela arslet bart.

4. Då, Åke...

2009-02-24 13:45

...blir Mae Isaksson glad, för det är precis det hon och alla rovdjurstalibaner är ute efter. Djuren och naturen bryr de sig inte om alls.

3. En stor detalj...

2009-02-24 13:44

...i det hela är att ickejagande vargvänner tror att vi jägare har för avsikt att skjuta rent på älg då vi jagar älg. De kan ej klandras, efter alla insändare om att älgjakten förstörs, älgjägarnas tilldelning halverad osv osv. Det står aldrig ett ord om att älgstammen ska beskattas si eller så.
Det står heller aldrig om de stunder då vi jägare är i skogen resten av året utan gevär och verkligen gläds åt att se ko med 2 kalvar vid anderssons björkskifte etc.
Nej, för farao så länge vi ojar oss om att vi går miste om älg att skjuta så blir det snett i debatten, gläds istället åt det som blir kvar.
Vid jakt släpper man ju många älgar, med en ökande vargstam så blir det rent på älg totalt, men det har ej gått in än...

2. Inget ont

2009-02-24 13:43

som inte har något gott med sig. Med det här förslaget kommer det i framtiden finnas all anledning att ta med barnbarnen på en trevlig tur upp till Skansen för att visa hur älg och rådjur ser ut, lo och varg vet dom redan!
PS
För fjärde dagen i rad är det nya vargspår i kanten på tjärnen, den här gången av två djur! De har säkert ett dukat matbord i närheten.
DS

1. OM!

2009-02-24 13:43

Om stammen är helt isolerad!
Kanske är detta ett sätt att förbereda opinionen på viss utplantering av friskt vargblod.
Tanken på en sk. vargkorridor längs norrlandskusten för att få ner finlandsvargar, känns ju lite tunn, så för att hålla en livskraftig stam med ett hanterbart antal, kanske det behövs en utsättning då och då.
Tror man måste ha den möjligheten öppen.
2 500 vargar är nog en omöjlighet, om inte rentav en katastrof i dagens Sverige.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons