• Pinewood

SD-kritik mot stoppad vargjakt

DebattPublicerad: 2016-02-17 08:37

Ingenting förvånar längre. Vargstammen tillåts öka med oförminskad styrka i den del av landet där överkoncentrationen är som starkast. De socioekonomiska effekterna anses inte kunna bevisas, skriver Runar Filper, jakt- och viltpolitisk talesman för Sverigedemokraterna (SD).

Förvaltningsrätten konstaterar att det i länsstyrelsernas beslutsunderlag saknas tillräckligt stöd för att licensjakten kan begränsa de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning.
Naturvårdsverkets "analys och redovisning av hur socioekonomin påverkas av en vargpopulation som har gynnsam bevarandestatus i Sverige", från 30 november 2015, tas mer eller mindre på orden av rätten:
"Vargförekomst påverkar inte verksamheterna som helhet så att deras utövning påtagligt försvåras ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta gäller även de verksamheter som har mest problem med vargförekomst – tamdjurhållning, renskötsel och jakt. Dessa har enligt tillgänglig statistik kunnat fortgå och utvecklas under senare år, trots att vargpopulationen har fortsatt växa. Vi kan till exempel se att antalet fårbesättningar har ökat det senaste decenniet, även i Mellansverige där varg är vanligt förekommande.”

Den nygamla rättsordningen som vi nu ser resultatet av, kommer inte bara att skapa en otrygg tillvaro, utan också en ohållbar situation för den landsbygdsbefolkning som vill idka jakt, tamdjurshållning och småbarnsliv i skogsnära bygd. Vi har nu sett att jakt omöjliggjorts 2012, 2013, 2014, 2016 och vargstammen är nu större än på mannaminne. Frågan är hur många vargar som nu rör sig i Värmland och Örebro län, kanske kommer det efter valpningen i år att finnas runt 300 bara i Värmland eller kanske fler?

Miljöorganisationer får bidrag för att aktivt motverka myndighetsbeslut. Detta menar vi är en orimlig ordning. Naturskyddsföreningen får årligen ett bidrag från Naturvårdsverket för att processa om vargjakt i domstol och för att driva frågan i EU. Vi menar att denna utbetalning ska upphöra genom att regeringen ger direktiv till Naturvårdsverket.
Det är också minst sagt uppseendeväckande att små miljöorganisationer som uppnått 100 medlemmar räknat i hela Sverige, skall ha talerätt och kunna överklaga och stoppa beslut, en talerätt som får ödesdigra konsekvenser för lokalbefolkningen i skogsbygderna vars näringar och verksamheter drabbas.
Talerätten borde rimligen i stället ge större inflytande för den berörda landsbygdsbefolkningen, älgskötselområden, hembygdsföreningar med flera, än vad miljöorganisationer skall ha, som inte har den minsta förankring i de områden där de ändock tillåts överklaga jaktbeslut. Nuvarande regelverk är minst sagt märkligt och förkastas av Sverigedemokraterna.

Miljöorganisationerna är vanligtvis ideologiskt burna och kan ha en väldigt tydlig slagsida i en viss ideologisk riktning. Därför är lagen problematisk i sin utformning och påverkar i allra högsta grad möjligheterna att bedriva en sund viltvård.
Vi menar därför att regeringen tydligt bör utreda konsekvenserna av denna lagstiftning och återkomma med förslag hur lagstiftning och tillämpning kan förbättras.
Sverigedemokraterna vill också få ett tillägg i Naturvårdsverkets föreskrifter för att undvika att vargjakten ställs in, om att att jakttiden skall kunna förlängas fram till att domstolsutslag kommer och snarast därefter kunna verkställa jakten. Eftersom vargjakten är beroende av spårsnö och om domstolsutslag dröjer tills vintern är till ända, skall den kunna flyttas fram till kommande vinters första snödagar i november-december under samma år.
 

Runar Filper, jakt- och viltpolitisk talesman, Sverigedemokraterna

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. SD verka för att regering/riksdag beslutar vad varje län maximalt skall förvalta med rovdjur.

2016-02-17 14:52

Dagens rovdjursförvaltning utgår i de flesta län, ja alla län. utifrån minimiantal.
Minimiantal som man i flera län förvaltar över, ja långt över, och vi fått två olika domstolsbeslut som borde leda till att vi får en lagstiftning/förvaltning som inte kan leda till olika domstolstolkningar/domstolsbeslut.

Runar Filper du nämner kanske kommer det efter valpningen i år att finnas runt 300 vargar bara i Värmland, eller kanske fler.
Om ni får beslut om länsvisa maxantal utifrån totalt 270 vargar i landet så utifrån Värmlands landareal och att länet även får förvalta renbetesområdenas areal +54% så skulle Värmland förvalta maximalt 1,8 vargrevir = 18 vargar. Naturvårdsverket beslutat att länet skall minimalt förvalta 11 vargrevir = 110 vargar. Förvaltningsrätten stoppade licensjakt på 20 vargar.
Idag har vi väl spridning av varg i hela landet, likaså lodjur och troligen även björn, flera olika stora rovdjur i de flesta län = ytterligare anledning att verka för länsvisa maxantal, utifrån länets landareal.

Om regering/riksdag beslutar vad varje län, maximalt skall förvalta, utifrån länets landareal och det totala antalet vi skall förvalta i hela landet så om vi utgår från att ett län maximalt skall förvalta ett (1) vargrevir och vid länsvis inventering man konstaterat att man inom länet har kvalitetssäkrat mer än ett vargrevir och man i länet beslutat om licensjakt rörande de vargar som överstiger det regering/riksdagsbeslut som länet maximalt skall förvalt så borde väl ingen domstol stoppa detta beslut?
Ingen domstol stoppar väl det som då är förvaltning utifrån ett regerings/riksdagsbeslut?

De nationella nivåerna fungerar inte i praktiken. Borde inte Sven-Erik Bucht svar på och verka för:
att vi får ändring av Bernkonventionen artikel 22 som 11 andra länder redan beviljats, bl a Finland så att vi själva får besluta och sköta vår rovdjursförvaltning utan inblandning av EU. Oberoende om man verkar för ovanstående så bör riksdagen verkar för nedanstående.

Att riksdagen aktivt verkar för att vi får regeringsutredning vad varje län skall förvalta och beslut om regionala, länsvisa maxantal, tak, utifrån länets landareal och de politiska beslut om totala maxantal vargar, björnar, lodjur och järvar som vi skall förvalta i hela landet och licensjakt beslutas LÄNSVIS, utan krav på samtidig heltäckande nationell inventering och därmed utan krav på nationella nivåer nås vid LÄNSVISA beslut MEN den länsvisa förvaltningen utgått från de nationella nivåerna.
Att riksdagen aktivt verkar för att länsvis inventering räcker för länsvis beslut om licens eller skyddsjakt på varg, björn, lodjur och järv. Utan krav på att nationella nivån nås. Att man inte behöver inventera samtidigt i flera län. Räcker med länsvis inventering för Länsvist beslut.
Ingen domstol stoppar väl det som då en länsvis förvaltning som utgår ifrån ett
regerings/riksdagsbeslut?

1. Bernkonv. art. 22, Filper?

2016-02-17 10:47

Bra att SD driver frågan om det ekonomiska bidraget som Naturvårdsverket delar ut till SNF för att pocessa om vargjaktbeslut in absurdum. Tyvärr är bidraget bara en liten del, jmfr. med vad man får från annat håll.
Runar Filper är en av de politiker som besöker denna webbplats. Vore intressant att läsa hans syn på möjligheten att Sverige - precis som Finland - UNDANTAS från habitatet (enl. Bernkonventionen artikel 22).
Lyckas Sverige med det, så är förvaltningsjakt legalt även ur ett juridiskt perspektiv. Men det kräver BRA ARGUMENT gentemot Bryssel och BRED POLITISK UPPSLUTNING.
Rewildingrörelsen kommer göra sitt yttersta för att förhindra att ytterligare länder undantas från direktivet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB