• Pinewood

Styr upp älgförvaltningen

DebattPublicerad: 2014-05-22 11:16

Jägarnas Riksförbund (JRF) kräver att samtliga länsstyrelser upphör med särbehandling och egenhändiga regeltolkningar vid handläggningen av registrerings- och tilldelningsärenden i älgförvaltningen. Regelverket som styr älgförvaltningen ska följas lika i hela landet, anser JRF.

JRF har som mål att älgförvaltningen på ett administrativt enkelt och kostnadseffektivt sätt skall bedrivas som allmän jakt. Då får älgjakten samma villkor som gäller övriga jaktbara viltarter. Det ger markägare och jägare möjlighet till en adaptiv, lokal ekosystembaserad och skadeförebyggande förvaltning.

Allmän älgjakt inget hinder
Allmän jakt utgör inget hinder att lokalt och över större områden ingå i någon form av frivillig samverkan.

Intill dess vårt mål om allmän älgjakt uppnåtts är det JRF:s bestämda uppfattning att gällande regelverk skall följas. Det gäller särskilt berörda myndigheter. Ingen skall utsättas för vare sig positiv eller negativ särbehandling.


Regler åsidosätts ofta
JRF har vid ett flertal tillfällen konstaterat att länsstyrelser, medvetet eller omedvetet, åsidosatt nu gällande lagar, förordningar och föreskrifter för den adaptiva och lokalt ekosystembaserade älgförvaltningen.

Det handlar bland annat om att vissa länsstyrelser uppenbart anser sig ha ett uppdrag att ”tvinga” in markägare i den frivilliga samverkansformen älgskötselområden (ÄSO).

Det sker genom att använda sig av schablonarealer för licensansökningar, trots att regelverket tydligt anger helt andra kriterier.

Detta har även fastslagits av Kammarrätten i Göteborg enligt en dom i målet med nummer 5915-12.


Kortade jakttider
Det finns även fall med omotiverade beslut om kortade jakttider och avskjutningsrestriktioner för licensområden, trots att länsstyrelsen själv beslutat om den tilldelning som bör fällas för att nå uppsatta mål.

Regelverket anger att det är länsstyrelserna, viltförvaltningsdelegationerna, älgförvaltningsområdena, under ledning av älgförvaltningsgrupperna, älgskötselområden, bildade genom frivillig samverkan, licensområden och oregistrerade områden som intressenter som ska handlägga, administrera och genomföra den regionala och lokala älgförvaltningen.

Intressenter som viltvårdsområden och jaktvårdskretsar fyller i det nuvarande systemet inte någon funktion utan de olika intressegrupperna representeras genom den samverkan som förutsätts fungera inom det nya förvaltningssystemet.


Bör upplösas
JRF är av uppfattningen att viltvårdsområden, bildade för gemensam älgförvaltning på länsstyrelseinitiativ, bör avregistreras och upplösas.

Regelverket JRF hänvisar till är den av Sveriges riksdag beslutade Jaktlagen och då i första hand paragraf 10 och 33.

Därtill kommer den av regeringen beslutade Jaktförordningen samt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7).

JRF vill dock påpeka att NFS 2011:7, enligt Förvaltningsrätten i Karlstads dom i mål nummer 1397-12, innehåller felaktigheter vad gäller viltvårdsområdens rätt att utan markägares medgivan ansluta deras marker till någon annan form av samverkan, till exempel ett ÄSO.


Når inte målen
Efter två säsongers älgförvaltning enligt det nya systemet konstaterar JRF, genom den information som återfinns i databasen ÄLGDATA, att ytterst få om ens några län når uppsatta mål.

Ett konstaterande som för oss gör det än mer obegripligt varför många markägare nekas registrering eller beläggs med restriktioner som förhindrar, eller i vart fall kraftigt försvårar, möjligheten att på ett meningsfullt sätt delta i förvaltningen.

Även när det gäller skyddsjaktärenden är JRF i flera fall kritiska till den handläggning som markägare utsätts för.


Får långa handläggningstider
Här handlar det om oacceptabelt långa handläggningstider, avslag med hänvisning till någon närliggande intressent som till exempel länsjaktvårdare (som representerar en ideell intresseorganisation) eller ÄSO-styrelse, avslag med motiveringen att närliggande områden inte jagat färdigt och så vidare.

Vår uppfattning är att skyddsjaktärenden oftast är akuta och därmed skall handläggas skyndsamt, utan inblandning av i området berörda intressenter. Skyddsjaktsbeslut om älg ska baseras på de i ansökningsärendet insända underlagen. I de fall underlagen anses bristfälliga skall sökanden beredas möjlighet att komplettera.


Går inte att lita på databasen
Till sist vill JRF framföra att vi i många fall ställer oss frågande till de uppgifter som redovisas i ÄLGDATA.

I flera fall förekommer det att de inlagda målen, som borde vara fastställda och inlagda före jaktstarten, förändras och i vissa fall till och med saknas.

Enligt regelverket skall varje fälld älg rapporteras till länsstyrelsen inom 14 dagar. Trots detta är inte alla uppgifterna inlagda i databasen när det gått månader efter jakttidens slut.

Vi är fullt medvetna om att detta till stor del beror på brister i rapporteringarna från jägarna, men det innebär att trovärdigheten för databasen blir låg.

 

Solveig Larsson, förbundsordförande

Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent     

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Respekten för enskilt ägande är tydligen borta !

2014-06-02 09:02

Har själv anmält till länsstyrelsen i Ac-län
att man anmält min mark till äso. Utan arrende kontrakt eller ens pratat med mig som mark ägare !

7. Janne P

2014-05-27 07:56

Ja, du citerar korrekt!
Men, i praktisk tillämpning i ÄSO, ÄFO och länsstyrelser gäller uppenbarligen jantelagen! Absolut inte syftet med balans i foder och älgtillgång!
Här finns det stora misstaget och förtroendet för den nya älgförvaltningen håller på att kollapsa. Snart är vi tillbaka på ruta ett!
Detta initiativ stödjer jag fullt ut, dock inte skrivningen om vvo.

6. Förtydligande om Älgförvaltningen

2014-05-26 13:20

Älgförvaltningen (klipp från Älgdata)
Syftet med den nya älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurser och som tar hänsyn till viktiga allmänna intressen som rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, jordbruk, skador på skog samt inverkan på den biologiska mångfalden. Detta ska ske i samverkan mellan myndigheter, organisationer, markägare och jägare som tillsammans ska skapa en uthållig älgförvaltning.
OBSERVERA att jakten inte nämns varken direkt eller som viktigt allmänt intresse. Jakten har faktiskt inte någon roll i den framtida förvaltningen annat än att sänka älgstammen när det behövs av hänsyn till andra saker.

5. P - älgjakt kontra älgavel

2014-05-24 21:45

Ett fel bakom nuvarande älgjaktssystem är att Jägarförbundet lyckats genomdriva en syn om att jakten skall förbättra älgstammens "genetiska status" - dvs. älgavel i syfte att stammen skall bestå av få men produktiva kor, och få men jättetjurar med stora horn, och endast stora tvillingkalvar osv. Tanken är fel, för att sådan älgavel skall få effekt måste nästintill alla parningar vara under mänsklig kontroll! Älgskötselområden har visat sig vara en perfekt grogrund för allehanda märkliga bestämmelser, samtidigt som tilldelningen blir så generös att jakten i princip blir fri. Men alla regler gör att jägarna gnetar i skogen 4 - 5 månader för att skjuta även den sista kalven. Ovanpå detta har vi sedan älgförvaltning och länsstyrelse mm. Riv hela älgjaktsbyråkratin och reglera älgstammen med normal jakt. Samma jakttid för alla marker och ingen markregistrering. Samarbete får markägare och jägare fixa själva. För jägare som vill jaga under längre tid bör finnas möjlighet för varje mark som vill i stället att sälja ett visst antal älgar "på rot" under längre tid, efter ungefär det system som används för jakt på vildren i Norge.
Det fungerar att jaga dovhjort, rådjur, vildsvin, bäver, hare etc. på ett enkelt sätt. Det måste naturligtvis vara möjligt att jaga älg utan att jakten skall organiseras som militärövningar. Och den alltmer effektiva grisjakten tror jag kommer att minska jägarnas tolerans inför denna sjukt stora och extremt dyra älgjaktsbyråkrati.

4. Bra!

2014-05-24 21:43

Bra initiativ!
Den nya älgförvaltningen håller på att kollapsa, mycket beroende på att länsstyrelserna inte har förmåga att följa anvisningarna på egen hand utan är helt styrda av Jägareförbundet, vilket inte var utredarens mening.
I många län styr fortfarande Jantelagen och inte en viltstam i balans med fodertillgången...!

3. Håller med till vissa delar

2014-05-23 11:19

Tilläggas kan att ni är helt rätt på det när det gäller den ökade administrationen. Huvudlöst från många län med höga fällavgifter. De som inte kraftigt sänkt fällavgiften och samtidigt hävdar att adminkostnader ökat ska snarast se över vad för nya kostnader som tillkommit och vidta åtgärder för att minska dem omgående. Vill även slå ett slag för ÄSO som när de fungerar är bra med en demokrati som ger både mindre och större marker samma rösträtt i förvaltningsfrågorna.

2. Kan hålla med i vissa delar

2014-05-23 10:59

Det finns däremot orsaker till varför en målbild i älg- eller viltdata förändras under älgjaktsperioden. Det ska hänga ihop med att avskjutningen ska vara adaptiv. Dvs att älgobs över ett större område med minst 5000 mantimmar inrapporterade kan visa på att målet ska förändras.
I övrigt håller jag med om att jakttider ska vara lika för både A-licensområden såväl som för ÄSO'n. Tveksamt att erbjuda ett 5 ha område fri avskjutning i tre-fyra månader bara för att de inte vill samarbeta med ett ÄSO. Hur det fungerar inom ett ÄSO är säkert väldigt olika från område till område. När det fungerar bra är ÄSO en god samverkansform där både jägare och markägare har bra möten för att optimera älgförvaltningen.
Fri avskjutning och allmän jakt är jag skeptisk till och tror med den vargförekomst som finns innebär att stammen på många ställen skulle skjutas i sank.

1. Ta kontakt med verkligheten

2014-05-23 10:04

Om man lägger ett sånt här förslag kan man inte ha en aning om hur ägarbilden och skiftesgränser ser ut i många VVO.
Ni kan lika gärna föreslå att jakten läggs ned för 1000-tals markägare.
Det blir ingen skillnad.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere