• Allmogejakt

Svensk vargpolitik har ingen bärighet

DebattPublicerad: 2012-06-07 09:37

En granskning av de faktiska förhållanden som nu råder, och en jämförelse med de förutsättningar som det politiska beslutet att återskapa en vargstam i Sverige byggdes på, visar tydligt att de viktigaste hörnstenarna för målsättningen att återskapa en långsiktigt livskraftig vargstam i Sverige saknas. Låt mig peka på några för det påståendet viktiga fakta.

Det är väl känt att den vargpopulation som idag finns på den skandinaviska halvön inte är några skandinaviska vargar, utan en del av den stora östeuropeiska vargpopulationen.
Enligt Bernkonventionen och därtill kopplade art- och habitatdirektiv, skall en arts gynnsamma bevarandestatus bedömas utifrån statusen inom ett visst område, exempelvis Sverige. Och det är här som de före Sveriges EU-inträde skrivna art- och habitatdirektiven får för Sverige så orimliga konsekvenser när det gäller just vargen, på grund av att vi inte har haft någon frilevande varg inom landet på över hundra år.

Måste ingå i ett naturligt utbredningsområde
På grund av att några individer från den östeuropeiska vargstammen av okänd anledning kom att hamna i västra Värmland, och att lobbyister lyckades övertyga svenska makthavare om att detta var skäl att återuppbygga en vargstam i Sverige, innebär det att Sverige, för att uppfylla art- och habitatdirektivets krav om en långsiktigt gynnsam bevarandestatus, måste få den östeuropeiska vargstammen att utöka sitt naturliga utbredningsområde till att omfatta Skandinaviska halvön. Detta är inte helt enkelt eftersom vargen inte bryr sig det minsta om vad några art- och habitatdirektiv föreskriver.

Bevarandestatus inga problem
Ser man på den östeuropeiska vargens bevarandestatus i ett biogeografiskt perspektiv, alltså artens hela naturliga utbredningsområde, är bevarandestatusen inget som helst problem.
Eller, rättare sagt, den är ett problem på så sätt att det på många håll i öster finns så mycket varg att kraftiga åtgärder för att minska vargpopulationens storlek har satts in i många länder.
Alltnog, det finns ett politiskt beslut att vi ska ha en livskraftig vargstam med en gynnsam bevarandestatus i Sverige. Vad det betyder i antal har det tvistats om alltsedan beslutet togs.
I riksdagsbeslutet år 2001 slogs fast att förutsättningen för att uppnå en gynnsam bevarandestatus var att ”våra” vargar skulle ha ett kontinuerligt naturligt utbyte med sina artfränder i öster, alltså invandring via Finland. Men, som det fastslogs redan då, var prognoserna för detta högst osäkra. Detta visade sig vara en riktig bedömning med dagens inavelsdebatt och förslag om mänskliga avelsinsatser som följd.

FInland undantas från reglerna
Sanningen är ju än mer drastisk än så, mot bakgrund av att Finland vid sitt EU-medlemskap fick igenom ett undantag vad gäller ett strikt skydd för vargar i renskötselområdet. Det innebär att vargar i norra Finland, det finska renskötselområdet, därigenom i praktiken inte tillåts, utan kan dödas legalt.
Och då blir frågan om hur ett kontinuerligt naturligt utbyte med den svenska populationen ska vara realiserbar. Det blir ju totalt omöjligt om det inte finns några frilevande invandrarkandidater på den finska sidan av gränsen. Här har det politiska beslutets starkaste förutsättning slagits i spillror!

Kräver orimliga alternativ
Vad återstår då för alternativ?Ett är att tillåta en så stor vargstam att den långsiktigt överlever av det skälet, flera tusen vargar säkert. Men den lösningen ser nog få som realistisk med hänsyn till Sveriges relativt begränsade geografiska yta och heller inte med hänsyn till de konsekvenser detta skulle få för befolkningen och de stora kostnader det skulle åsamka samhället.
Ett annat sätt är att människan träder in i rollen som vargstammens alfadjur och tillförsäkrar vargarna tillförsel av nya djur och gener. Det skulle innebära att vi hanterar de vilda vargarna ungefär som djurparkerna hanterar sina vargar. Men då inställer sig frågan om det finns hållbara skäl för Sverige, biologiska, eller andra skäl överhuvudtaget, att mot bakgrund av att vargen är jordens mest talrikt förekommande stora rovdjur, lägga resurser på en sådan manipulering av naturens ordning. Samtidigt som andra länder i vår närhet, på grund av de problem vargarna skapar, gör stora ansträngningar för att minska antalet vargar. Det synes, vid en jämförelse mot andra mycket resurskrävande miljö- och bevarandebehov, vara minst sagt oklokt!

Väldigt liten tolerans hos befolkningen
Ett annat mål som enligt det politiska beslutet skulle uppfyllas för en lyckad återetablering av varg i Sverige, var att acceptans för vargen skulle uppnås bland berörd befolkning. Och här visar utvecklingen på ett tydligt sätt att myndigheterna, trots att stora resurser läggs på propaganda, totalt har missbedömt människors vilja att acceptera att leva med vargar. Det finns liten eller ingen acceptans alls för varg bland berörd befolkning och acceptansen synes minska med ökningen av antalet vargar.
Detta är alltså ytterligare en viktig förutsättning för rovdjursbeslutet som ej infriats.

Hörnstenarna är förlorade
Sveriges vargpolitik har förlorat de viktigaste hörnstenarna som det ursprungliga beslutet byggdes på och har inte längre någon bärighet. Det är tveksamt om den någonsin haft det.
För en lekman ter det sig så att en arts bevarandestatus och tillhörande förvaltning ska bedömas och styras utifrån artens status i hela dess utbredningsområde, inte inom varje enskilt land. Och även oavsett hur stor del av utbredningsområdet som finns inom EU:s domäner.

Inte en byråkratisk fråga
En arts bevarandestatus är väl en fråga av biologisk natur och inte en politisk fråga för byråkrater? En djurarts utbredningsområde och bevarandestatus är väl inte kopplat till de av människan skapade landsgränserna? Sätts inte en arts gränser för sitt naturliga utbredningsområde av djuren själva genom geografiska hinder, eller av människan som exempelvis i Finlands fall gällande vargen, av hänsyn till mänskliga intressen.
De områden i Sverige där vargarna av östeuropeiskt ursprung idag finns hade, sedan den skandinaviska vargen försvann, inte uppsökts av någon varg på över 100 år, ett faktum som gör det sannolikt att det området inte kan anses tillhöra den östeuropeiska vargens naturliga utbredningsområde.
Det finns därför litet som talar för att den östeuropeiska vargstammen har något behov av Sverige för sin överlevnad. Har Sverige behov av den?

Kjell Dahlin
Storå

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Samhällsekonomisk idioti

2012-06-09 13:47

Forskningen menar att klövviltet skulle kunna öka med ekonomisk vinst. Rovdjuren bidrar inte till ett öre. Den ekonomiska och geniala lösningen ur ett samhällsperspektiv är därför att i stället lägga pengarna på viltstängsel, förebyggande av skogsskador osv. Vi ser vidare att man slösar några utav samhällets mest nödvändiga resurser på att spärra in naturmänniskor som därmed inte kan komma till sina arbetsplatser! Stora ersättningsbelopp för att hysa världens mest spridda rovdjur! Hur mycket kan den årliga kostnaden vara uppe i? 10 miljarder eller mer? Jag påstår att kostnaden för att hysa rovdjur är lika förödande som i krig eller katastrofer. Något våran unika regering önskar.

23. " Grävt lite till och med stor förvåning av vad jag funnit "

2012-06-08 18:12

"Den första enkät undersökningen om varg i Sverige genomfördes 1976 och resultaten visade att majoriteten av de tillfrågade var mycket positiva till varg, framför allt jägare och medlemmar i Svenska Naturskyddsföreningen."
--
Detta är en del i den länk jag nu presenterar för er.
--
Jag kan bara inte kasta bort information
-
bara för att gynna en sida,så jag hoppas ni förstår mig rätt nu då jag delar med mig ,mitt senaste fynd och med bestörtning.
-
Se länk.

http://www.lcie.org/docs/HD/Cinque%20CEFOS%20Wolf%20distribution%20-%20an%20orientation.pdf

22. Med huvudet på skaft

2012-06-08 08:26

…och fötterna i myllan skriver du så vi alla känner igen oss och samtycker. Du har ett språk härligt befriat från akademiska onödigheter, du beskriver ändå allt det som är värt att beskriva. Mycket bra, och tack Kjell Dahlin.

21. Kanon bra artikel!!

2012-06-08 08:26

All heder åt dig Kjell för denna skrivelse ! Tänk om beslutsfattarna kunde agera ut ifrån detta!!!
Kämpa vidare!

20. Mycket bra !

2012-06-08 08:26

Mycket bra att du framhåller att Gynsam Bevarande Status är en byrokratiskt formulering när den tilllämpas på landsnivå. Den skall givetvis tilllämpas på djurets hela utbredningsområde.

19. Problemet detsamma.

2012-06-08 08:26

Just dom personer som är inne och kommenterar Kjells utmärkta analys har själva skrivit spaltkilometer om detta och bifogat till diverse departement och politiker. Hittils utan någon som helst reaktion. Lena Ek har intagit den mest defensiva strutspolitik jag någonsin sett. Hon babblar på om gynnsam bevarandestatus under måttot "ser inte, hör inte, vill inte" som en gammal grammofonskiva. Hur får vi stopp på detta när ingen läser vad vi skriver??

18. LÄMNA ÖVER!

2012-06-08 08:26

Denna skrivelse till samtliga inom de högre inom partierna och skicka ett med snabbgående post till makt korridorerna i regerings kansliet, Erlandsson- Ek och inte förglömma att våran stads minister får ett i handen också. Mycket bra formulerat och sannings enligt.

17. Sänd skrivningen till samtliga partikanslier

2012-06-07 17:33

Du har gjort en utomordentligt bra förklaring till galenskapen arrangerad av skrivbordsbiologer, doktorer och professorer som genom sin status förmått att lura svenska politiker. Det enda som återstår är att upplysa våra riksdagspolitiker och få en ändring till stånd eller byta ut de politiker vi har. Sprid skrivelsen så mycket som möjligt. Jag ska hjälpa till

16. Bra skrivet Kjell

2012-06-07 17:33

Jag håller med Lars S att vi måste sammarbeta över förbundsgränserna se till att det tas upp på årsmötet och bjud in SJF till samarbete ang rovdjursproblemen.

15. Vad sker mellan skål och vägg?

2012-06-07 15:19

Bra beskrivning av Kjell Dahlin. Men både Lena Ek och Eskil Erlandsson känner till detta utan att agera. De föredrar att sitta lugnt i båten styrda av NVV, NSF mfl ekosofiska sammanslutningar. De kommer att fortsätta så eftersom media bidrar till att hålla medborgarna i okunskap om vad som händer. Därför måste vi själva driva på för en förändring, vi och våra organisationer som verkar på landsbygden.
Varför tar inte våra organisationer tillsamman fram en socioekonomisk värdering av varg när nu regeringen av taktiska skäl vägrar? Som underlag för vår egen argumentation.
Varför är våra organisationer inte mer samordnade? I kristid brukar man söka gemensamma utgångspunkter och lägga skillnaderna åt sidan.
Varför tydliggör inte våra organisationer för allmänheten regeringens bluff att de inte kan påverka rovdjurspolitiken pga Eu?
Varför tror en del av våra organisationer att ett fortsatt kompromissande om antal varg hjälper oss? När det är osannolikt att vi ens når 450 varg, troligtvis avsevärt fler med den taktiken.
Om vi nu tillsammans har målet att slå vakt om löshundsjakten i HELA landet, möjligheten att bedriva köttproduktion i skogslänen och trygghet för landsbygdens befolkning?
Har vi olika verklighetsbild?
Jag förstår inte taktiken, vad är det som sker i det fördolda, mellan skål och vägg ?

14. Bugar mej, Kjell Dahlin!

2012-06-07 15:18

Mycket bra skrivet, instämmer med samtliga föregående kommentarer!

13. Skicka skrivelsen till Ek

2012-06-07 15:18

Du har gett en helt korrekt redogörelse. Problemet är att våra politiker har fått en ny religion som man helt missförstått. Söderut, där vargen finns, visar man sin gudfruktighet genom att rabbla Ave Maria. Det gör vi inte i den lutherska världen. Men nu har vi fått ett alternativ. Vi kan visa vår naturdyrkan? genom att rabbla Gynnsam Bevarandestatus för varg så ofta som möjligt. SNVs förvaltningsplan för varg lyckas på hundra sidor få in Gynnsam Bevarandestatus 59 ggr. Det andra benet i planen, God samexistens, lyckas man bara nämna 14 ggr. Planen nämner för övrigt ingenting om hur man förvaltar vargen utöver att låta den sprida sig fritt. Några recept för God samexistens finns inte. Men planen, som inte innehåller några förvaltningsföreskrifter, är adaptiv???

12. Återigen...

2012-06-07 15:18

...skulle jag vilja påstå,så träffar Kjell mitt i prick med en artikel om svensk rovdjurspolitik...
Bra analys och bra skrivet.

11. Lyfter på hatten

2012-06-07 13:56

Kunde inte sägas på bättre sätt.
All heder o respekt för dig, Kjell Dahlin.

10. Mycket bra skrivet!

2012-06-07 13:56

Kjell Dahlin träffar här mitt i prick!
Tack för visa ord!

9. ÄNTLIGEN!

2012-06-07 13:56

Detta borde svenska regeringen läsa!
Då kanske dom fattar vad dom ställt till med och vad dom ska göra för att åtgärda det......

8. Bra bas

2012-06-07 13:55

Mycket bra strukturerat och skrivet. Det är det ursprungliga riksdagsbeslutet 2001 som bygger på felaktigheter, lögner och önsketänkande från "drivarna".

Det du skriver Kjell är den bas som vargdebatten måste utgå från.

7. Äntligen

2012-06-07 13:55

en människa som på ett klokt och objektivt sätt har tagit som sin uppgift att belysa de enorma brister som genomsyrar den svenska rovdjurs (läs varg) politiken. På punkt efter punkt visar debattören hur den ena efter den andra punkten i riksdagens beslut verkar ha upphört att gälla. Läs och begrunda alla ni som med hjälp av halvsanningar och egna påhittade argument propagerar för rovdjurens varande i vårt land. Heder åt Kjell Dahlin, hoppas att han med denna debattartikel kan öppna ögonen på många människor som idag framlever sina liv iförda skygglappar och öronproppar i rovdjursdebatten.

6. Fantastiskt bra skrivet

2012-06-07 13:55

Jätte bra debattinlägg hoppas det sprids vidare till våra beslutande politiker!

5. Logik kontra religion

2012-06-07 13:55

Självklart finns ingen logisk motivering till att ha en isolerad, inavlad, oönskad problemskapande och kostsam del av en rysk vargstam springandes i svenska skogar. Det är fråga om en ekofascistisk religiös klick människor som vill påtvinga andra människor detta skadedjur för att visa att människan minsann ska underordna sig de vilda djuren. I synnerhet deras gud vargen.
I längden kommer naturligtvis logik och sunt förnuft vinna över hyckleri och fanatism, men vägen är lång och krokig när känslor och ekosofi är inblandat.

4. Vidareinformation

2012-06-07 13:54

Hoppas denna notis tas in i kvällspress och TV-program, m.m. Man kan ju allafall hoppas att övrig media vill ta del och diskutera detta. Kanonbra notis, saklig.

3. Helt rätt Kjell Dahlin!

2012-06-07 13:54

Du har rätt i allt. Sverige behöver inte vargen och vargen behöver inte Sverige. Sverige behöver heller inte de orimliga kostnader och störningar som vargen innebär. Återigen har Finland visat sig mycket smartare än Sverige.

2. Helt korrekt analys!

2012-06-07 13:54

Men kommer detta fram till beslutsfattarna?
Detta tigs ihjäl av den fundamentalist styrd press och den jäviga tjänstemannakår hos NVV.
Vem driver denna fråga mot EU?
Laglydiga svenskar föredrar en sådan laglig stopp på detta dårskap över en "Italiensk" lösning.
Men om det lagliga uteblir......?

1. Svensk "vargpolitik"............

2012-06-07 13:53

Kjell Dahln skriver :...det finns ett politiskt beslut att vi ska ha en livskraftig vargstam o.s.v.
Riksdag och regering brukar inte ha några som helst problem med att, riva upp, ändra eller frångå sina politiska beslut i vilka andra frågor som helst. Varför är det då komplett omöjligt för politikerna att, riva upp,ändra eller frångå fattade beslut i rovdjursfrågan ? Sverige är inte alls tvunget att, hysa en frilevande vargstam, inte heller är Sverige tvunget att, följa Bernkonventionen. Det är fritt fram att,"ta sin Mats ur skolan". Förresten, varför måste bevarandet av vargstammen ske genom frilevande varg ? Det måtte väl vara det bästa att,i stället bevara vargstammen i hägn,med garanterad total övervakning av djuren. Med ett sådant system kanske vi kan få tillbaka rätten till våra betes- marker.Slippa se hur våra betesdjur lemlästas och dödas av varg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB