• Allmogejakt

Vargens spridning av dvärgbandmask förtigs

DebattPublicerad: 2010-02-23 16:39

Det finns ingen som helst beredskap för spridning av dvärgbandmask. Ingen vargflytt bör tillåtas innan miljöminister Carlgren personligen garanterar att inga sjukdomar kommer med in, tycker debattören Calle Seleborg.

Under kampanjen för vargens återkomst undertrycktes två saker av forskarna. Den första var vargens direkta farlighet för människor trots tusentals offer under århundraden. För att citera J.C. Linnell från Skandulv: ”I slutet på 1900-talet var det nödvändigt att spela på folks känslor, fånga uppmärksamheten och sätta tryck på regeringar. Vi lyckades fullt ut.”
Men troligen ännu värre var den totala tystnaden om de sjukdomar som naturligt finns i en varg-bytesdjurspopulation. 


Har skördat många offer
Ändå är det troligen så att dessa sjukdomar har skördat betydligt fler offer än direkta angrepp av varg.
Dvärgbandmaskens livscykel omfattar en huvudvärd och en mellanvärd. Huvudvärd i våra trakter är varg (hund), räv eller mårdhund. Mellanvärd är allehanda klövdjur eller människan. 
Den sjukdom som då drabbar människan heter Hydatidosis. 
Echinococcus granulosus är hundens dvärgbandmask och E. multilocularis rävens.
Hur skyddade man sig förr mot smitta?
Kopplingen mellan muslimers och judars förbud mot att äta gris och trikiner är välkänd för de flesta.

Stränga hygieniska krav
Mindre välkänd är de stränga hygieniska krav som fanns i till exempel Karelska ortodoxa hem. Hundar var strängt förbjudna inomhus. När man steg in ett hem var det ett måste att först tvätta händerna innan man hälsade. Vatten för detta ändamål fanns framställt. Samma regler gällde i Finland på landsbygden fortfarande under tidigt 1900-tal. Och här var det inte trikiner utan troligen smitta från dvärgbandmaskar man skyddade sig mot. Dessa vanor utvecklades redan innan man kände till dessa parasiter.
I Norden, (Sverige, Norge och Finland) eliminerades dvärgbandmasken från naturen genom utrotningen av vargen under 1800-talet. Den fria allmogejakten tog också ned klövviltet till mycket låga nivåer. Därigenom försvann både huvud- och mellanvärdarna för denna zoonos.

Globalt hälsoproblem
Idag är Sverige och Norge tillsammans med Grönland de enda länderna i världen fria från vad som beskrivs av WHO som ett globalt hälsoproblem.
Till Finland på 70-talet kom smittan in med vargar som då togs bort med hjälp av militär och jakt från flygplan följt av en intensiv kampanj att få bort smittan från rennäringen.
Men Finland har nu åter fått in smittan med vargar från Ryssland. Och nu är det inte begränsat till finska Lappland beroende på EU:s regler för skyddet av stora rovdjur.
När vargen återintroducerades till Yellowstone varnades för bandmaskproblematiken bland andra av Will Graves, som hade femtioårig erfarenhet av de problem som orsakades av varg i dåvarande Sovjetunionen.

Har ignorerat faran
Forskarna valde att ignorera faran och ansåg att genom en avmaskningsprocedur skulle man säkerställa att dvärgbandmasken inte kom med. Men ingen avmaskning är 100 procentigt säker.
Idag är vargarna i Idaho till två tredjedelar bärare av Echinococcus granulosus.
Handskar och munskydd rekommenderas när man handskas med djurkroppar. Naturligtvis rör man inte bär och svamp.
Hydatidosis (granulosus) är på frammarsch i områden med varg i Nordamerika. Sjukdomen är svår att diagnostisera då det är lång tid mellan smittillfället och sjukdomsbilden beror på vilket organ som drabbats. 

Kan drabba hjärnan
Till skillnad från Hydatidosis av rävens dvärgbandmask (multilocularis) kan de flesta fall botas genom medicin eller kirurgi men sjukdomsförloppet är mestadels långvarigt. Drabbas hjärnan är även granulosus oftast dödlig.
Vad händer hos oss?
I Sverige återupprepas nu förloppet från Yellowstone. Forskarna, vilka är väl medvetna om allvaret, väljer att ignorera och bagatellisera faran. Det tas inga regelmässiga prover på döda vargar eller på sådana som fångas vid märkning. Vargarna som sköts under licensjakten har inte undersökts. Det är mycket svårt att säkert finna dvärgbandmasken på huvudvärden. Det säkraste sättet att upptäcka den är i de cystor som uppträder främst i lever och lungor på mellanvärden, som är älg i vårt fall.

Inga anvisningar från SVA
Men några anvisningar hur man känner igen dem och vilka åtgärder man bör vidta finns inte utgivna från SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt.
Och när man har konstaterat att smittan finns har det gått flera år under vilken tid den har kunnat sprida sig vidare. Den långvandrande vargen är en mycket effektiv spridare av smittan.
Med de höga tätheter av älg som vi har och med vargreviren gränsande till varandra är vi mycket sårbara. Observera att vid framskridet förlopp av granulosussmitta är det de drabbade älgarna som lättast dukar under varvid smittan sprids till nya vargar.

Riskabelt plocka bär och svamp
80 procent av Sveriges befolkning utnyttjar då och då allemansrättens möjlighet att skörda bär och svamp. Dvärgbandmasken gör denna vana till något riskabelt.
När smittan väl är på plats kan den endast utrotas genom att den huvudsakliga spridningsvektorn,
vargen, tas bort. Sedan tar det ca 15 år innan smitta är borta från mellanvärden älgen.
De första fem åren bör ingen skörd av bär eller svamp ske. Fram till man inte längre hittar några cystor i älgar får inga räntor lämnas i skogen. Okopplade hundar bör inte heller tillåtas och all avföring från dessa måste ovillkorligen avlägsnas. 

Avmaskning av hundar
Efter vistelse i område smittat av dvärgbandmask måste avmaskning av hundar ske med godkänt preparat: DRONCIT VET. eller DRONTAL COMP VET. (receptbelagt).
Rävens dvärgbandmask, multilocularis, som är mycket farligare att bli smittad av än granulosus, brukar framhållas som det största hotet. Men tar man i betraktande sannolikheten för att multilocularis ska komma ut i naturen jämfört med granulosus håller inte detta.
Granulosus finns hos vargarna i Finland och Ryssland. Och vargforskaren Olof Liberg har tidigare bevisat att vargar springer oförmärkt den sträckan. Observera att vargen även fungerar som huvudvärd för multilocularis.

Smitta som ger spontanaborter
Det rör sig inte bara om dvärgbandmaskar och rabies. Det finns ytterligare ett femtiotal sjukdomar varav många är besvärliga. Just nu är det stora problem i Yellowstone-området med spontanaborter bland boskap. Troligen rör det sig om Diaspora caninum vilket också sprids av vargen.
Smittskyddsinstitutet är en nationell expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.
Jordbruksverket är ansvarig myndighet för kontroll och bekämpande av smittsamma sjukdomar hos
djur, samt för övervakning av det nationella sjukdomsläget.
Ingen av dessa instanser verkar ha uppmärksammat faran eller anser det inte politiskt korrekt att peka på risker med varg.

Referenser:
The Outdoorsman, Bulletins nummer 37 och 38 från december 2009 respektive januari 2010.
2001 WHO/OIE Manual on Echinococcosis in Humans and Animals: a Public Health Problem of Global Concern
Will N. Graves: “Wolves in Russia” Chapter 5 Parasites and diseases of wolves

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

153. varg

2010-06-06 14:21

Tycker bara vargen har ställt till de här i svergi dödat hundar kanske kommer me dvärgbandmask så man ej kan plocka svamp bär mm och kostat miljarder va har vargen gett som är plus ser inget bara minus folk är rädda för varg vågas ej vistas i skog o mark

152. Veterinärerna vet

2010-03-17 21:51

Nedanstående finns i sin helhet att läsa på Jägarförbundets nättidning. Kanske även på Jakt & Jägares nättidning. Detta här nedan är bara de inledande raderna i artikeln. Läs och begrunda...


Veterinär varnar för bandmask på varg
17 mars, 2010
Hans Jönsson, ansvarig veterinär vid årets vargmärkningar, uppmärksammar att det inte finns någon som helst undersökning om huruvida de svenska vargarna är bärare av bandmask.
Svensk Jakt har tagit del av ett brev som Hans Jönsson skickat till flera olika myndigheter. Där manar han bland annat till att man tills vidare bör avråda från bär- och svampplockning inom vargreviren.
Läs hela Hans Jönssons brev:

151. Roslagmormor, miacis m fl

2010-03-17 21:51

Nu får ni vidga era angrepp och inkludera den veterinär som är inblandad i vargmärkningen. Läs han brev http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Startsida/Nyheter/Veterinar-varnar-for-bandmask-pa-varg/

150. Olika stammar av granulosus

2010-03-17 13:40

Någon säker kunskap om skillnaderna finns inte. Det finns inte heller någon forskning som säger att inte den sylvana(vilda) varianten kan smitta tamdjur. I Nordamerika anser man att den nordliga stammen är farligare. Men normala regler när det gäller säkerheten främst för människor tycks inte gälla när vargen kan tänkas vara inblandad. Observera att vi har två hot. Multilocularies från söder och granulosus från norr. Det enda gemensamma är att vargen kan underhålla och sprida båda varianterna. Av diverse kommentarer och skriverier verkar man tycka att Echinococcus från räv och mårdhund ska man skydda sig mot medan E. från varg är inget att bry sig om (om man är vargdyrkare). Kan någon bekräfta att så är fallet. Helst från någon som ofta rör sig i vargmarker och gärna plockar bär och svamp.

149. Danmark

2010-03-16 16:48

Danmark har ingen varg ändå sprids Dvärg bandmasken , varför då Lägga så mycket krut på att skylla på vargen ? Helt uppenbart sker en Demonisering av vargen her , bättra vore om "Specialisterne" riktade blicken mot södra och den verkliga faran , men detta kan skapa en konflikt som "Specialisterna" her inte klara av .

148. Calles kamp

2010-03-16 16:48

Calles kamp för sydamerikas stora rovdjur är naturligtvis berömvärd, men kanske är hans metod lite märklig.
Att vi skulle utrota vargen i Sverige för att rädda jaguaren i sydamerika är nog en logisk kullerbytta modell värre.
Själv skulle jag snarare tro att om Sverige precis som större delen av världen numera gör, tar sitt ansvar för vår natur och våra arter, så leder det till ett tryck på dom som inte gör det att ändra sin politik.
Den förändring i uttaget av svenskt viltkött som en begränsad vargstam innebär, påverkar nog inte världens matförsörjning ens med en hel promille.

147. Ligger inte Rumänien

2010-03-16 16:48

omkring 45° latitude. Då kan det vara
frågan om en farligare genotyp av
E. granulosis där, vanligast förekommande hos människans husdjur,
får och hundar. Vargar är inte så mycket inblandade i spridningen av denna. (The ‘southern’ biotype circulates between dogs and domestic ungulates, especially sheep. It is endemic in most sheep raising areas of the world.)
Om det är någon tröst är sannolikt
den E. granulosis som är aktuell
för Sverige något mildare. Över
45° latitude handlar det mest om
den nordliga varianten av E. granulosis. Den är mildare på det
sättet att den inte smittar boskap
så mycket och är lättare att bota hos
människor, t.ex. inte sprider sig till
hjärnan. Här finns förehoppningar om
ytterligare förbättrade mediciner som
på ett lindrigt sätt kan bota människor.

146. Vi behöver skogens produktion av mat

2010-03-16 11:30

Enligt en artikel i Science och DN http://www.dn.se/debatt/med-dagens-fodelsetal-ar-vi-snart-134000-miljarder-1.1060811 kommer all odlingsbar mark att ta slut om 40 år. Genom att ersätta vår skogsproducerade mat (som går till rovdjur) hjälper vi till att förstöra Amazonas och Afrikas naturområden. När den siste jaguaren försvinner i Sydamerika kan Carlgren slå sig för bröstet och säga att vi har skyddat en tarm av den jättelika rysk vargstammen.

145. Varg sprider dvärbandmask är en vetenskaplig sanning

2010-03-15 13:18

Ekinokockos är en sjukdom som anses kraftigt underdiagnostiserad, trots detta räknar man med att Nordafrika-Mellanöstern-Centralasien-Kina har tillsammans nära en miljon fall årligen. Varför tycker jakthatarna att det är så angeläget att ha varg i landet så att de accepterar att få in dessa grymma sjukdomar i landet? Varför tycker EU att det är så angeläget att folk i Europa skall kunna resa mellan länderna utan att vaccinera och avmaska sina husdjur? Skulle detta vara viktigare än att medborgarna i Skandinavien kan behålla en natur tillgänglig för alla, barn som vuxna? En säker natur fri från livsfarliga parasiter och stora livsfarliga rovdjur, en natur där befolkningen kan hämta enorma mängder hälsosamt kött, bär, svamp osv. Folkvett och sunt förnuft har återigen hamnat i underläge i Europa. Detta är allvarligt och kommer nu som alltid förut att leda till katastrof för Europas folk. Finns det hos Europas folk ett underliggande vansinne som alltid leder till elände? Skulle folkets bästa och sunt förnuft vara vägledande så skulle naturligtvis alla frilevande vargar i Sverige dödas och strikt gränskontroll av alla husdjur upprätthållas.

144. Varför ?

2010-03-15 11:43

Förtiga att varg tar Räv och Mårdhundar på ett sätt jägar inte klara av och på så sätt minskar smittspridning av Bandmask, på så sätt är varg ända biologiska bekämpningmedel mott Dvärgbandmask.

143. Miacis rekommenderar ett dumt och farligt beteende

2010-03-14 20:10

Den som beter sig så dumt som i dina referenser så är risken stor att man infekteras av bandmask. Tyvärr så kan det gå många år, kanske 10 år men forskning från USA visar exempel på att det gått 30 år innan diagnos. Att utsätta barn för dvärgbandmasksmitta är sannolikt brottsligt.

142. Granulosis i Rumänien

2010-03-14 20:09

Rumänien brukar ju betraktas som ett föregångsland.
Tidskriften Foodborne Pathogens and Disease har i sitt senaste nummer en artikel om Cystic hydatid i Rumänien. 1979-1988 behövde 8557 sjukhusvård under 210057 dagar. 516 dödsfall inträffade. Vad gäller boskap var de ekonomiska förlusterna stora pga av ökad dödlighet och minskade slaktvikter och minskad produktion. Artikeln kartlägger systematiskt Cystic Hydatid under 146 år med start 1862 då första fallet rapporterades i medicinsk text.
Men det är ju klart. Vad betyder detta mot att hitta vargdynga?
Du kanske kan meddela Nordulvs experter Miacis. Deras e-post adresser fungerade inte sist jag försökte.
Älgstammen Anders tillhör markägarna, inte jägarna, gemensamt. De vill naturligtvis ha bästa avkastning.

141. faror?

2010-03-13 17:02

Dvärgbandmask
http://www.wolf.org/wolves/news/live_news_detail.asp?id=4768
http://www.nordulv.se/Dvargbandmask.htm

140. Calle

2010-03-13 17:01

Du tycks betrakta älgstammen som privatägd boskap, ägd av jägare.
Det synsättet är mig helt främmande.
Älgen är för mig ett vilt djur som inte tillhör någon.
Den är lite av kronan i vår nordiska natur och inte alls först och främst en matresurs.
Hoppas verkligen att det inte är en utbredd uppfattning i jägarkretsar.
Att vi sedan kan skörda av "räntan" är en självklarhet, men vi har också ett lika självklart ansvar att se till att älgstammen håller så frisk och stark som möjligt.
Lite konstigt att du ens ställer frågan, idag när många jaktlag faktiskt har förändrat sitt sätt att jaga, just för att dom begriper hur viktigt det är att vi vårdar älgstammen på rätt sätt.

139. Tips till Dalle

2010-03-12 20:56

Ang. tänkbara åtgärder och vilka djur som skall
tas bort se:

http://cornubot.blogspot.com/2010/03/tredje-spiken-i-allemansrattens-kista.html

"1. Avskaffa allemansrätten. Ingen kommer ändå vilja plocka bär eller svamp, och med promenadförbud i skog och mark så riskerar inte hundägare sprida masken.
2. Förbud mot lösspringande tamdjur. Markägare skall fritt få skjuta hund och katt på sin mark, även märkta individer och även kopplade djur (som ju också lämnar avföring)
3. Fri jakt på räv, lo och varg. I princip ett utrotningsbeslut.
4. Förbud mot jakt med löshund på annans mark. Jakthundar som lämnar den egna jakträtten får enligt 2. ovan skjutas direkt. Egen avmaskning före och efter jakt skall vara ett krav.
5. Förbud mot att vistas i djurhagar, gårdar och odlingar (en konsekvens av slopande av allemansrätten, men om man inte slopar fri rörelse så skall odlare, bönder och djurhållare ha rätt att lokalt upphäva allemansrätten på egen mark, samt till skillnad mot idag få sätta upp förbuds- och varningsskyltar, samt ha rätt att utdöma dryga böter vid intrång)
6. En annan möjlig åtgärd är att utrota alla mellanvärdar, dvs utrota rådjur, hjort, älg mfl samt förbjuda frigående tamdjur i jordbruk. Tamdjur får enbart vistas inomhus.
7. Stopp för odling av bär, frukt och grönsaker på friland. Endast odling i kontrollerade växthus.
8. Försäljningsförbud på vildplockade svampar och bär"

I ett läge av allmän panik och hysteri över dvärgbandmask kanske t.o.m. riksjägarna förlorar kontrollen över debatten och tvingas åse mer eller mindre genomtänkta och ibland kanske inte vetenskapligt motiverade åtgärder genomföras.

138. Anders berätta för mig

2010-03-12 17:28

Hur vill vi att vår älgstam ska vara? Jag hävdar att den är inte främst något vi har för att avla stora tjurar. De flesta jaktlagen försöker spara stora produktiva kor. Vår älgstam är främst en matresurs. Sen ett litet påpekande.För att anlägga ett stort horn behövs tre saker, anlag, gott om näring vid rätt tidpunkt och ett friskt djur. Dvärgbandmasken sätter ned konditionen på smittade djur. Eftersom cystorna växer med åren blir äldre djur svaga och kan inte konkurrera och blir dessutom lätt byte för rovdjur.

137. Calle och Kenneth

2010-03-12 11:25

Calle, om älgtjurar skall tillåtas bli stora och verkligen kunna fylla sin roll i kampen för dom bästa generna måste vi människor ändra vårt sätt att jaga.
Vargen kommer aldrig att kunna bli så talrik att den på ett avgörande sätt kan förändra det.
Inte så länge vi vill ha kvar kultursamhället iallafall.
Vad gäller bandmasken tror jag det ligger en hel del i det du skriver och jag saknar fortfarande en seriös debatt om frågan från forskarhåll.

Kenneth. Ditt senaste inlägg var nog ett av dom bedrövligaste jag läst.
Kan du inte försöka skärpa dig lite så vi kan få en mer seriös debatt.

136. Tack för ett ödmjukt svar till en extremist, Anders Åberg

2010-03-12 09:45

Du är väl inte rädd för mig? Men jag må säga att du placerar dig själv i fundamentalistfållan (ekosofin) när du skriver ”.. som naturen själv skulle gjort ..” Naturen har ingen egen vilja! Bandmasken struntar i vem som blir lidande, det finns ingen vänlighet i naturen. Det är en vidrig, hård, skoningslös, asocial och inhuman verklighet som råder där, absolut inget att eftersträva. Synd att du känner dig handikappad om bandmaskarna. Calle Seleborg har helt rätt. Jag tillhör också dem som anser det vara under all värdighet av myndigheterna att dölja vargens och fjällrävens roller i detta hot för landets innevånare, och efterlyser information och handling.

135. Anders Åberg

2010-03-12 09:44

Du har inte riktigt fattat i alla fall. Det finns ett visst talesätt: "Hur du än vänder dig har du ändan bak".
Dvärgbandmaskarna hör naturligt hemma i en älg-vargpopulation. Kommer den in måste du ta bort alla vargarna i den regionen. Är vargbeståndet tillräckligt glest är det teoretiskt möjligt. Men då kan vi aldrig på den skandinaviska halvön få det vargantal genetikerna säger vara nödvändigt.
Är det verkligen värt att kanske få en extra tagg på tjurens horn om det kostar oss vår möjlighet att riskfritt utnyttja skogen och myrens guld.

134. Kenneth

2010-03-11 22:52

En sund och bra älgförvaltning försöker anpassa sig till det urval av individer som naturen själv skulle gjort och inte som vi människor tenderar att ta dom djur som naturen skulle låtit leva.
En självklarhet egentligen, även för många jägare numera.
Om bandmasken kan man säkert säga att vi människor inte vill ha den, lika lite som vi vill ha andra parasiter och sjukdomar, men du använder termen "den ekologiska nyttan" och då kan man hävda att den gör samma "nytta" som alla olika sjukdomar, parasiter, predatorer och kalla vintrar gör.
Allt är en del av kriget för överlevnad, dom individer som klarar sig bäst undan sina umbäranden har större överlevnad, för sina gener vidare och arten stärks av detta.
Vi har ju ställt oss vid sidan av detta och satsar på vetenskap och mediciner istället, vilket säkerligen har gjort oss betydligt svagare som art än vi skulle varit annars.
Utan mediciner och modern sjukvård skulle nog antalet människor minska radikalt.
Därför bör vi naturligtvis vara vaksamma på bandmasken och dom risker den kan föra med sig.
Än så länge verkar inte risken vara direkt överhängande, men kanske kommer bandmasken tillsammans med andra överväganden att innebära att vi inte kan ha så mycket större vargstam i landet än vi har nu.

133. Kalle

2010-03-11 22:52

Mitt syfte skulle i så fall vara att jag vill ha chansen att få se en älgtjur med stora horn.
Det syftet stämmer väl in med hur naturen tycks fungera och känns inte direkt som att jag exploaterar den.
Är man jägare och inte vill se det alldeles uppenbara i att den svenska stammen av älgtjurar är kraftigt sönderskjuten, så kan man misstänka att syftet är att behålla chansen att ändå kunna knäppa tjugotaggaren om den mot förmodan skulle dyka upp
Dina dåligt underbyggda och i mina ögon konstruerade argument får mig att tro att det är så det är.
Min variant på det sunda förnuftet säger mig att trofejakt på älg är långsiktigt ohållbar och måste stoppas på något sätt.

132. Dalle, det är din tur

2010-03-11 15:23

Innan jag svarar på någon mer dum fråga från dig ska du reda ut varför du anser att dvärgbandmaskar i vår natur är ett acceptabelt pris för att hitta varglortar.
Sen snälla debattörer. Håll älghornen utanför den här tråden. Utseendet på älghornen är en skitsak, cystor i lungorna är det inte.

131. Anders Åberg.

2010-03-11 15:23

Du har försökt svara på den svåra frågan, om evolutionen är positiv, Anders men ingen kan tacka dig för det försöket annat än jag, som bad dig, tack. Uppriktigt, tycker jag du gjorde ett misslyckat tafatt försök. Vi struntar tills vidare i denna fråga Anders även du bör inse att den går inte enkelt att besvara.
I svar till Kalle skrev du detta: ”För att förvalta älgstammen på ett sunt och bra sätt måste vi människor försöka lära oss så gott det går av vargens urval och absolut inte skjuta stora tjurar i sin bästa ålder.” Finns det något som styrker din åsikt att vargen sköter älgstammen på ett ” sunt och bra sätt”? Du bör förklara det i så fall för jag kan inte förstå varför det skulle vara så. Du kan börja med att redogöra vad du i detta fall menar med sunt och bra sätt.

Vi håller oss till bandmaskarna (som du inte ville förklara den ekologiska nyttan med). Som fotograf kan jag tänka mig att du intar en passiv hållning även här, likt Dalle, och låter det ske det som sker eller har du idéer om hur vi ska göra? Vill du förresten att vi ska agera och förhindra att den sprids i vår natur. Som den extremist du anklagar mig för är det naturligtvis min tro att ingen i landet vill ha hit den skiten. Därför ska vi göra allt i vår makt för att förhindra detta. Betyder det att vargen får stryka på foten så låt det bli så. F.ö. är detta hot bara ett i raden av negativa konsekvenser av vargen. Jag har inget emot att använda detta som ett argument emot vargen, det skulle ju vara ett principbrott att göra annorlunda. Vargen medför endast problem, bekymmer, kostnader och död.

130. EU och Mp värnar om bandmask framför svenskar

2010-03-11 10:59

Vi har högt betalda politiker som sitter i EUs parlament därför att vi enligt statsminister Ingvar Carlsson inte skulle få något inflytande i EU om vi ställde oss ”utanför”. Nu är vi således ”innanför” och har ett ”inflytande” på EUs beslut. Men hur har då EU kunnat fatta ett beslut som infekterar vår natur med bandmask? Varför har inte våra valda ombud stoppat detta, eller är det så att politikerna gått bakom folkets rygg och accepterat att vi skall ha bandmask i landet? Man nöjde sig med ett tidsbegränsat undantag. Detta måste väl även anses vara ett grovt svek mot vårt grannland Norge? Hur många hade röstat för att gå med i EU om det stått klart att medlemskap i EU innebär bandmask på blåbären, rovdjursstammar som får föröka sig hejdlöst och förstörd jakt och ödeläggelse av enorma mängder kött som varit en del av landsbygdens matförsörjning?
I DN Debatt 2009-04-28 skrev Björn Olsen ”Det är inte första gången i historien vi anar en fara i horisonten som vi kan göra något åt. Det här är ett sådant hot, låt oss för en gångs skull göra något kraftfullt i tid”. Han avsåg svininfluensan, men låt oss tillämpa detta på hotet från dvärgbandmask och rabies, vi kan göra något, vi vet vad som måste göras och låt oss självklart göra det. Men det kommer vi inte att göra därför att EU anser att vi skall ha rovdjur, vi skall ha bandmask, vi skall ha rabies och vi skall leva på kött från Europas köttfabriker, fullt med antibiotika och bekämpningsmedel och vi skall bo hopträngda i städer därför att naturen tillhör djuren men ej människorna! En ideologi som kallas ekosofi, Miljöpartiets religion, Miljöpartiet det människofientliga partiet, värre än Vänsterpartiet.
Anders Å förnekar sin extremism genom att visa till att han är för vargjakt. Men Anders Å har missat att vargjakten inte är till för att begränsa vargens utbredning över landet, tvärtom är vargjakten enligt bland andra Carlgren till för att vargen skall föröka sig snabbare och accepteras av människorna och därmed möjliggöra just denna ohämmade utbredning.
Anders Å, du har helt missförstått begreppet dynamisk när du använder det i samband med balans mellan djurarter, vargen bekymrar sig inte om han utrotar arter. Att du häpnar beror på att du saknar kunskap om arvsanlag och evolution.

129. :-) Anders

2010-03-11 10:59

Öhh, du, nog argumenterar du också så det tjänar dina syften, eller? Du kanske vill framstå som den ende verkliga naturkännaren här, den ende som verkligen vet hur allting är och hur det står till med både folk och fä.
Jo, the surrvival of the fittest, så är det, jag tog ett exempel från en trakt, jag känner till, som sedan ett antal år, ligger under ett väldigt rovdjurstryck, min teori är att vargar och andra rovdjur från nu och framåt, kommer att minska betydligt, vilket kommer innebära nya förutsättningar för klövdjur och andra. Ska bli intressant att se om älgarna får större horn, så blir det säkert. De får chans att äta sig feta, anlägga större horn, leva ett lugnare liv.
Vi kan väl iaf enas om att, om det inte finns några sjuka djur kvar eller kalvar, inte lägger sig vargen ner och dör då?
Pröva att tänk själv Anders, gå utanför det du läst och hört, låt det sunda bondförnuftet ta plats.
Personligen, jag har sagt det förut så är jag inte ett dugg intresserad av trofeer. Men det är alltid kul att se en älg både med fina horn och utan.

128. Kenneth Erikson

2010-03-11 10:58

Vitsen med evolutionen är att vi finns på grund av den, precis som allt annat i naturen även bandmasken.
Att vi finns är negativt för massor av arter, att bandmasken finns är negativt för oss, precis som Calle beskrivit i sin artikel.
I ett större perspektiv finns inte dessa subjektiva värderingar.
Alla vi produkter av evolutionen bara är, så länge förhållandena på jorden tillåter det.
Alla försöker vi skydda oss mot predatorer och parasiter och predatorerna och parasiterna försöker hela tiden anpassa sig.
Det är en del av den ständiga maktkampen i naturen, en del av evolutionen.
Att ständigt hålla på och ifrågasätta sådana självklarheter fattar iallafall jag inte vitsen med.

127. Kalle

2010-03-11 09:24

Jag skev i svaret till Anders Hermansson att en del jägare vrider sig som maskar för att finna argument för trofejakten.
Tack för att du illustrerar detta mitt påstående så tydligt.
Din argumentation är ologisk och nästan pinsamt tydligt konstruerad för att passa dina syften.
Alla, t.om. KE vet att om inte stortjurarna skjuts så blir det dom som dominerar i fortplantningsprocessen, både i Sverige, Alaska och Ryssland.
Att det finns olika raser av älg, anpassade till olika miljöer ändrar självklart inte på det.
Även i en ras med mindre älgar finns det dom som är störst och har bäst arvsanlag.
Hur vet vi då att det är bäst för svenka älgar att ha stora horn, jo för att om dom får vara i fred så blir dom sådana.
Så ser en del av anpassningen till vår nordiska natur ut.
Mycket märkligt att något så uppenbart skall vara så svårt att förstå för vissa.
Sedan om någon påstår att vargen bara tar sjuka och gamla djur så är det fel, men den tar det lättaste bytet och det är dom svagaste djuren, oftast kalvar, men också om det finns, gamla, sjuka eller på annat sätt mindre starka individer.
Vargen är mästare på att avgöra detta.
För att förvalta älgstammen på ett sunt och bra sätt måste vi människor försöka lära oss så gott det går av vargens urval och absolut inte skjuta stora tjurar i sin bästa ålder.

126. Anders Åberg

2010-03-11 09:24

"..och det är ingen vits med evolutionen. Skall man skratta eller gråta, jag kan inte riktigt bestämma mig, men det lutar åt skrattet."

Gör som jag skrev: "Det återstår att bevisa."

Eftersom denna tråd handlar om bandmaskar ska jag ge dig en chans att utveckla resonemanget och förklara för oss alla vitsen med dvärgbandmaskarna. Vad positivt innebär de för vilka och hur? Fördömer du WHO?

125. Men kära Anders,

2010-03-10 22:07

det var ett evinnerligt tjat om stora horn, du hävdar att det är varje jägares önskan att skjuta en tjugotaggare eller nåt. Men hur står det till själv, är en älg en älg först när den har stora horn? Älgstammar utvecklas naturligtvis efter de omständigheter de lever under, precis som människor eller vad som helst. Om det skulle ske en förändring av något slag i miljön, då sker en anpassning, finns en ledig nisch, ja, då fylls den ganska kvickt. Se sparvarna på Galapagosöarna, ser närmast likadana ut, men lever i olika nischer.
Älgar med stora horn är vackra att se på för det mänskliga ögat, men är det den bästa förutsättningen i framtiden för arten älg? Hur vet vi det? Jag tror jag nämnt tidigare för dig att jag tillbringat mycket tid i Ryssland, jagat, fiskat och fotvandrat. Älgarna i floddalarna utmed Uralbergen i den mån de finns är små, har små cervina horn, men är grymt vaksamma. Att komma dem inpå livet är nästintill omöjligt. Här finns inga palmata jättetjurar, men det finns oerhört gott om varg. Om din teori är allenarådande skulle inte alla älgar bli enorma då? skulle de inte ha jättehorn även där? Nej, ser du, anpassningen tar olika vägar, i Ural verkar det vara en fördel att vara mindre, vaksam och snabb. Här finns inga människor som är intresserade av jättehorn, så man kan inte skylla på människan. Vargstammens tryck på övrigt vilt därborta, ger mycket varierande utslag, t.ex. vildsvinen blir avsevärt större där än här. Men de får inte större betar. Det enda man med säkerhet kan säga är att vargtrycket (rovdjurstrycket) inte alltid slår som vi förväntar oss. I Sverige har inte de generationer av älg som lever nu en aning om vad en varg är, så jag är ganska säker på att det där svammlet om bara sjuka och gamla djur är just svammel. Om vargstammen skulle bli, låt oss säga kring 4000 djur som MP m.fl anser, ja, då lär du få leta efter dina stora skovelhorn.

124. Mycket bra Calle!

2010-03-10 22:06

Med tanke på alla kommentarer från de som är vargförespråkare så har du träffat mitt i prick. Riskerna med att vargen sprider dvärgbandmasken är något som vargförespråkarna verkligen inte vill skall komma fram till allmänhetens kännedom.

Att vargen skulle påverka den biologiska mångfalden i positiv rikting (som även antyds i kommentarerna) har absolut ingen relevans för den svenska naturen eftersom vi här har lärt oss att förvalta klövviltstammarna så att det aldrig kan uppstå samma situation som i Yellowstone nationalpark. Där gjorde man misstaget att sluta förvalta växtätarna. Erfarenheterna från Yellowstone vore giltiga om vi fick för oss att först utrota vargen och sedan förbjuda all jakt.

123. Rättning

2010-03-10 17:56

Jag vill rätta 2 ord i mitt inlägg 2010-03-10 13:23. Ordet , efter fortlevnad skall bytas ut mot . Och med i meningen "..oförmögen att avla alla bytesdjur... " menade jag naturligtvis .

122. Kenneth Erikson

2010-03-10 17:55

Du går från klarhet till klarhet Kenneth.
Stora horn ger möjligen tjuren större parningschans skriver du, vilket är just det jag hävdar är en viktig del i hur älgen ser till att bara dom bästa generna förs vidare. För ett ögonblick trodde jag att det fanns hopp för dig, men sedan kommer det...hästar har inga horn och det är ingen vits med evolutionen.
Skall man skratta eller gråta, jag kan inte riktigt bestämma mig, men det lutar åt skrattet.

121. Du är envis Anders Åberg

2010-03-10 14:37

Du bortser från anlagen för cervina horn. Du har fel i din beskrivning av mig, du har missuppfattat vitsen med stora horn. De har endast funktionen av att möjligen ge tjuren större parningschans. Att para sig är ändå bara ena steget för fortlevnad, man ska överleva också. Och inget slår fast att det är bättre i det avseendet om man är stor i kroppen eller bär stora horn, cervina eller palmata. Hästar saknar horn. Vill du kanske påstå att människan visat sig oförmögen att avla alla bytesdjur som vi idag håller oss med efter årtusenden? Du vill gärna tro att det är någon vits, eller något positivt, med evolutionen. Det återstår att bevisa. Det är du Anders Åberg som behöver tänka igenom ditt synsätt.

120. Du har svårt med svaren Calle...

2010-03-10 14:37

Med anledning av hur angelägen du plötsligt blivit av problemet med parasiter vore det intressant att veta:
Vilka vilda djur skall vi ta bort med anledning av att dom sprider eller kan sprida dödliga parasiter?

119. Anders Hermansson

2010-03-10 11:48

Här var det inte många siffror rätt.
Din definition av extremism är fel.
Många av dom vi kallat extremister genom historien har tagit väldigt mycket hänsyn til sig själva, men mindre till andra.
En del som kallats extremister har tagit väldigt mycket hänsyn till andra, men bedömts vara extrema av dom som inte gör det.
Begreppet har ofta använts ganska selektivt och subjektivt.
Att som KE sätta sitt eget jaktintresse så högt så han helt enkelt struntar i om djurarter utrotas och naturens egen dynamiska balans rubbas är idag ett mycket extremt synsätt.
Detta då enligt i princip hela världens nuvarande uppfattning om naturen.
Ditt påstående om att jag vill låta rovdjuren breda ut sig utan hänsyn till människan är också fel.
Jag har hela tiden förordat jakt på varg, upplättning av §28 osv.
Allt för att minska människors problem med vargen.
Din uppfattning om arvsanlagen är så fel att man nästan häpnar.
Älgens arvanlag beror inte på framtiden utan på hur älgens miljö har sett ut i historien, den visar att det är bra för älgen att se ut som den gör idag, åtminstone ända fram tills trofejakten tog sin början.
En avgörande del i älgens miljö är predationen och det är ställt bortom alla tvivel att vargen har en del i hur älgen ser ut och beter sig idag, precis som älgen har en del i hur vargen ser ut och beter sig.
Horstorleken är en självklar del i älgens eget system för att sortera fram dom bästa generna.
Ett system som ni jägare till stor del har förstört.
Det får nästan ett löjets skimmer över sig när några få av er fortfarande vrider er som maskar för att hitta argument som försvarar detta felaktiga beteende.
Dom flesta som jagar har nog insett misstaget vid det här laget och försöker rätta till det, du och KE verkar tyvärr inte tillhöra dom.

118. Anders Åberg och extremism

2010-03-10 09:46

Extremism, Anders Åberg, är att vilja genomföra egna idéer utan hänsyn till konsekvenser för sig själv eller andra. Kenneth värnar om hänsyn till alla, vilket snarare är motsatsen till extremism. Men vad du, Bruno mfl. vill är att låta rovdjuren breda ut sig utan utan hänsyn till berörda människor och djur, det är extremism. Jag vill gärna påminna dig, Anders Å, om att det är jakten på föda som huvudsakligen styr arters evolution, vore det varg som styrde älgars utveckling så skulle älgarna vid det här laget varit så stora att vargar inte kunde ta dem. Så ditt snack om goda och dåliga arvsanlag är bara dumt, ingen kan avgöra om det är bra för älgar att vara små eller stora, små eller stora horn osv, det beror på framtiden.

117. SvD idag

2010-03-10 09:45

har en artikel om Sveriges undantagsregel för fri rörlighet för husdjur inom EU (http://www.svd.se/nyheter/utrikes/stranga-regler-for-husdjur-slopas_4401817.svd). I artikeln framhålls den unika traditionen av att kunna plocka bär och vikten av att skydda människan från hot. Underligt att inte samma synsätt gäller oavsett källan till hotet (dessutom samma hot!).

116. Bruno

2010-03-09 14:34

He he, nu har du allt gett dig in i getingboet.
Mycket av det du skriver är helt riktigt och att en extremist som Kenneth Erikson reagerar mot det är väl mest hedrande för dig.
Kenneth verkar skita fullkomligt i om vi utrotar djurarter, en uppfattning som känns helt otidsenlig och baserad på ren okunnighet.
Visst är vargen en del av vårt ekosystem och visst tar den dom svagaste djuren, så gör alla rovdjur.
Det betyder inte att en älg måste vara sjuk eller jättegammal för att bli vargmat, det räcker att den är lite mindre stark än andra älgar.
Vi har tjatat om det massor av gånger, men visst påverkar vargen också andra arter, t.om växter, genom att skapa en annan balans mellan arterna än den som var innan vargen.
Men även om vi måste värna vårt ekosystem så måste vi också tillåta oss att vara egoistiska ibland.
Jag tror inte vår kulturbygd kan ha hur mycket varg som helst och framför allt inte vargar som inte jagas och blir tamare och tamare och antagligen tillslut farliga även för oss.
Bandmasken är ju också en faktor som måste vägas in och kan vi ha en kontrollerad och inte för tät vargstam så minskar ju även den risken.
Snacket här går ofta ut på att antingen tar rovdjuren över helt och människan flyr till stan eller så utrotar vi vargen och kanske andra rovdjur med.
Dom allra flesta inser nog att det finns en mer normal medelväg att gå.
Jag får känslan av att det är så du menar också.

115. Bruno

2010-03-07 11:52

du behöver absolut ytterligare några lektioner i verklighet, läran om hur det reellt ser ut, utan teorier som passar vissa människors åsikter som argument för att förgöra andra.

Vad är det som har gått snett sedan vargen försvann från den svenska landsbygden? Vem har förlorat på att vargen försvann och vem vinner på att den nu är tillbaks, hur många vargar ska vi ha, tycker du ? Ska vi ha obegränsat med varg? Ska naturen få sköta sig själv, ska vi räkna bort människan från naturen? På vilket sätt kommer det tjäna framtida generationer om människan försvinner från landsbygden? Om jakten och djurhållning endast får finnas till med hänsyn till vargen. Fattar du inte hur korkat det låter? Ska framtida generationer göra vågen, och tillbe den generation som såg till att skicka alla människor till tätorten. Som tog död på det kulturarv och de urgamla kunskaper som garanterat kommer att behövas i en framtid.
Ledsen Bruno, men du väljer att se ekologin som det enda rätta och ett försvar för ett synsätt som raderar ut människan som part i den natur du hyllar. Korkat, obildat och i en framtid förödande.
Naturen ger fullständigt f-n i hur du och dina gelikar ser på naturen, den kommer att finnas ändå, med eller utan ekologi, med eller utan människor. Naturen känner inte till ordet ekologi. Läran om samspelet mellan olika organismer är skapat av människor, det ändras konstant till att passa tidens politiska åsikter.

Så vargar dödar älgar ja, men inte bara sjuka älgar, så många sjuka finns det inte. Vargar dödar älgar för att de behöver mat, de ger f-n i ekologi, de förökar sig och äter tills älgarna är nästintill slut, så blir det många svältår för vargstammen. Detsamma med lodjur, de förökar sig och dödar rådjur tills rådjuren nätintill är slut, och först då minskar lodjuren. Så ser balans i naturen ut, utan människan.
Varför är det oerhört korkat att låta ovanstående ske? Ja, Bruno det kan få bli din uppgift att fundera ut.

114. Inlärd skåpmat, Bruno

2010-03-07 11:51

Det finns inte en enda forskningsrapport i världen som stöder det du säger. I kulturbygd.
Hur det fungerar i Nordamerikas vidsträckta ödemarker har ingen relevans i Siljansbygden, eller Klarälvdalen där jag bor. Våra stora rovdjur är lika betydelsefulla för våra skogars ekologi och biologisk mångfald som de är i Kolmårdens djurpark. Hur stor är mångfalden där. Vilken viktig ekologisk funktion utför de. Vi har en natur skapad av människan för människor, att förvandla den tillbaka till en vildmark är ren och skär idioti som endast kan glädja aningslösa ekosofer. Till dess hungern börjar gnaga. Trädgårdens maskrosor mättar inte många. Men skölj dem noga först.
När såg du en gammal sjuk älg sist?

113. Bruno.

2010-03-07 11:51

Du får bestämt läsa på, men framförallt tänka till. ”Människan har alltså inte råd att vara egoistisk,” skriver du, men har du inte förstått att det är helt i sin ordning. Egoismen är naturens drivkraft och människan tillhör visst jorden (eller anser du annat?) så det är helt rätt att vi styr och ändrar som vi tycker. Det är så vi gjort sedan begynnelsen och så det ser ut runt om på vår jord. Mängder av arter har fått krypa undan eller utrotats, och faktiskt, inget allvarligt med det. För du fram frågan om toppredatorer är det de arter som påverkar faunan minst om de försvinner, inget allvarligt alls. Kontrollera historien! Jag och många andra på denna webbsida är gamla nog att veta att allt var bättre under den tid vargen ej fanns. Du saknar den erfarenheten vilket jag beklagar.
Vargens rester är ingen övrig art beroende av. Det finns inget vetenskapligt stöd för tesen att vargens rester gynnar vår flora (i avgörande grad). Men det är klart att lite skit gynnar växtligheten. Vargens bytesval stämmer inte med ditt påstående. Det finns helt enkelt inte nog många sjuka eller överåldriga älgar i vår fauna för vargens matbehov, så säger våra forskare. Kanske vet du bättre. Du skriver om saker som du endast har läst om och tror det är korrekt, det framgår tydligt när du skriver om havet. Vad vet du egentligen om detta. Nej du Bruno, kom ner på jorden och visa lite ödmjukhet och intresse, i stället för att påstå sådant det saknas belägg för. Det är enda sättet att driva kunskapen mot högra höjder. Naturmänniskor är vi äldre här på forumet till skillnad från dig, som du uttrycker dig. Syna frågan mer noggrant Bruno, kan du hitta någon verklig nytta med vargen? Hur ser du på nedsmittningen med dvärgbandmaskarna? Låter det OK?

112. Re; Nytta med vargen

2010-03-06 21:06

Kenneth, Calle och Hermansson frågar alla vad det är för nytta med vargen.
Jag har nu förstått att frågan är ställd ur ett snävt egoistiskt perspektiv och därför lär ju inte min förklaring nedan gå hem. Jag vill dock bara understyka att det finns en stor fara med att dela in djur i nyttiga och skadedjur. Djuren är en del av ett(pga människan) allt känsligare ekosystem. Utrotar man en djurart får det oftast stora och svåra konsekvenser för andra djurarter. Människan har alltså inte råd att vara egoistisk, då får de kommande generationerna betala priset.
Vargen är en s.k. toppredator dvs. står högt upp på näringskedjan. Den är alltid fåtalig i förhållande till de djur den lever på. Vargen dödar stora djur som älgar. Resterna av deras måltider kommer mängder av andra djur tillgodo; örn, korp, kråka,mesfåglar, räv ,fjällräv och en mängd insekter som i sin tur behövs i naturen. Även vegetationen påverkas positivt därmed. Dessutom tar vargen till skillnad från troféjägarna företrädesvis gamla och/eller svaga djur vilket bidrar till att hålla klövviltstammarna friska. Ett akut paralellfall är det urskiljningslösa fisket efter haj (främst för fenornas skull) som håller på att fördärva livet i oceanernas korallrev och försämra yrkesfiskarnas fångster av andra fiskarter bl a därför att hajarnas bytesfiskar ökat kraftigt och konkurrerar ut dem. Detta kallas ekologi - läran om samspelet i naturen, och därför en viktig kunskap för alla sanna jägare och fiskare = naturmänniskor!?

111. Men Bruno....

2010-03-06 21:05

vad gör vargen för nytta? Att jämföra med människor är väl aningen magstarkt, eller jämställer du indianerna i Nordamerika med varg, undrar vad dom tycker om det. Märklig jämförelse må jag säga....och Dalle, nu har jag läst dina inlägg tillräckligt länge att förstå att du verkligen tillhör skaran som till varje pris vill ha obegränsat med varg, att du i samma andetag som denna önskan, tackar nej till all jakt, oavsett art, förstår du säkert. Vargivrarsidans enda önskan är att få slut på all jakt, verkligen, tro mig. Det handlar om mycket mer än bandmask. Det handlar inte längre bara om löshundsjakten, man vill ta bort jägarna helt från skogen. Det märkliga är att vi hjälper till rätt hyfsat själva, inte minst genom vargjakten i januari, den hjälpte oss verkligen inte det minsta.
Jag vet inte om du kan framana tillräckligt med fantasi, för att se vart vi är på väg. Du är ju jägare, sa du vid något tillfälle, men du har jagat färdigt om 10 år, om vargivrarsidan, MP, VP, WWF, SRF osv osv får som dom vill, och det får dom, såvida inte vi lyckas vända opinionen, Calle S m.fl. gör ett strålande jobb för oss jägare, vad gör du?

110. Jaa, du Erik

2010-03-06 21:05

Jag erkänner gärna att det inte är så alltid att det är en unik huvudvärd och en unik mellanvärd för Echinicoccus-arterna. Men det bara komplicerar ju de hela.
Men det viktiga är naturligtvis frågan: "Är det bra för oss svenskar att våra skogar blir säte för dvärgbandmaskarna? Upplevs glädjen av att se en vargspillning av det tråkiga att inte kunna plocka blåbären?"

109. Dvärgbandmaskens huvudvärd är hunddjur.

2010-03-06 21:05

Citat "Eftersom det i stort sett är samma gnagare som bär på E. granulosis ...". Vaddå samma gnagare, menar du att jordekorrar i Kina och bävrar i Polen är samma gnagare som älgar och renar eller menar du att jordekorrar och bävrar kan vara huvudvärd åt bandmask? Att många olika djur kan smittas av såväl e. granulosus som e. multilocularis är känt sedan länge. Människan är bara ett sådant exempel. Varg är den viktigaste huvudvärden för e. granulosus, men alla hunddjur kan vara huvudvärd som många gånger påpekats i detta forum. Sedan måste man skilja på mellanvärd och huvudvärd, dessa har olika funktioner i maskens livscykel, läs dina egna referenser med denna kunskap som bakgrund så förstår du bättre vad det står i referenserna. Till sist en liten undran: Varför denna ihärdighet i att försöka blanda bort korten, Erik Malmström?

108. Inte helt fel

2010-03-06 13:56

Gnagare har en viss betydelse även för
E. granulosis vilket följande fynd
visar på:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2737643/
Natural Infection of the Ground Squirrel (Spermophilus spp.) with Echinococcus granulosus in China
Molecular identification of Echinococcus granulosus from wild European beaver, Castor fiber (L.) from North-Eastern Poland.
http://www.actaparasitologica.pan.pl/archive/47/toc47211.html
DUAL INFECTION OF ANIMAL HOSTS WITH DIFFERENT ECHINOCOCCUS SPECIES IN THE EASTERN QINGHAI-TIBET PLATEAU REGION OF CHINA
http://www.ajtmh.org/cgi/content/abstract/75/2/292

107. Bruno.

2010-03-06 13:55

Varför inte beskriva vad vargen gör för nytta för samtliga, i stället för att raljera över Calle Seleborg. Varsågod!
Vad har indianer med bandmasken att göra? Det vore väl bra om vi kunde utrota dessa bandmaskar, eller tror du de har någon ekologisk roll att fylla?

106. Bruno

2010-03-06 13:54

Läs ursprungsartikeln Bruno lär du dig vad dvärgbandmask är. Kom ihåg att när vi väl fått in den så gäller det att koka allt vatten före användandet.

105. Bra Calle

2010-03-05 17:53

Det du skrev om rådjuren som de största smittobärarna. Men du är till skillnad från Hermansson i alla fall ärlig om att det är din egen situation du sätter i främsta rummet.
Vad gör vargen för nytta säger du vidare. Nu förstår därför jag din utgångspunkt = du menar för dig! Lustigt nog var det precis den fråga som den vite mannen ställde sig om indianerna när han kom och tog för sig av marken. Där lyckades dock inte utrotningen fullt ut därför att lite mänskligt förstånd till sist kom in i bilden. Slutsaten blir; höj blicken från din navel Calle.

104. Erik Malmström, det blev visst fel?

2010-03-05 17:53

Bakom e. multilocularis snabba spridning ligger ett antal människorelaterade förhållanden. Av de mest uppenbara är att räven har ökat kraftigt till följd av att man bekämpat rabies och till följd av att antijaktrörelser bekämpat jakt. Därtill har varg ökat till följd av vår tids religions, ekosofin, stora inflytande på politiken. Men vad du menar med, citat "Eftersom det i stort sett är samma gnagare som bär på E. granulosis är det inte långsökt" är oklart eftersom e. granulosus har älgar och renar som mellanvärd och e. multilocularis har smågnagare som mellanvärd. Din förmodan är därför inte långsökt, den är felaktig. Avmaskning av hundar skall göras var fjärde vecka, detta ställer sig dyrt, är farligt för hunden och ökar risken för uppkomst av medicinresistenta maskar. Andra medel än lokal utrotning av varg finns inte i fallet e. granulosus. På en japansk ö Aomori dödades öns samtliga hunddjur för att få bort e. multilocularis, hade man känt till en annan metod så hade man nog valt denna. Den stora rädslan gäller att smittan skall komma till Honshu. Fästingar är ett annat problem, men fästingar smittar inte genom osynliga små maskägg som kan finnas var som helst i din omgivning. Är det måhända din åsikt att eftersom vi kan skydda oss mot fästingburna sjukdomar genom att använda fästingmedel, vaccinera oss eller med antibiotika så behöver vi inte vidtaga några åtgärder för att skydda oss mot blåsmasksjukan, en mycket allvarlig, i många fall en obotlig och dödlig sjukdom?

103. Rädsla eller hat?

2010-03-05 17:53

Ur SvD; Nu är ju faktiskt inte bandmasken ett problem om man ska vara exakt, däremot så kan i sällsynta fall dvärgbandmasken bära på en smitta som kallas blåsmasksjuka, en variant av den är svårbehandlad och potentiellt livshotande. Dvärgbandmask påträffades senast i Sverige -96-97 i samband med renslakt. Alla ryggradsdjur kan vara potentiella bärare av dvärgbandmask. Varför skulle just vargen vara den stora potentiella smittspridaren?
Nej, ingen rädsla här inte, du och Hermansson har bara hittat en ny infallsvinkel i er tjurskalliga hatkampanj mot vargen.
PS. Hermansson, du var ju ingen jägare sa du i SvD...

102. SVA:s remissvar

2010-03-05 16:57

"Sjukdomar hos rovdjur kan också utgörs av epizootilagssjukdomar (ex vis rabies)som kräver speciella åtgärder vilket påverkar förvaltningen av våra rovviltstammar" skrevs i remissvaret till SOU 1999:146.
I svaret till SOU2007:89 finns inte en rad om de sjukdomar som vargen kan vara bärare av.
SVA har i dessa remissvar grovt försummat sitt ansvar.

101. Erik Mamström och Dalle

2010-03-05 16:57

Det tar tre veckor från att en varg blivit smittad till dess den börjar producera ägg. Vargen tar en ny älg var 4:e dag. Hur har du tänkt dig att avmaskning ska ske?
Dalle. Det är din tur att svara på frågor. Vart ska jag skicka materialet?

100. Calle

2010-03-05 15:52

"Hade vi det sämre 1980 innan de första dök upp?"
Dök upp?
Du påstår att jag inte har ett enda rätt när jag hävdar att du bygger mycket av ditt motstånd på att vargen vi har är utplanterad.
Om vi nu säger att alla vi som inte tror på skrönan har rätt, d.v.s. att vargen har funnits här hela tiden och fått tillskott av invandrare från öst, kvarstår då din inställning?
Skulle du då ha en annorlunda inställning till rovdjuret varg?
Jag tror det vore intressant att veta i sammanhanget Calle.

99. Vad händer i Finland

2010-03-05 12:04

2005 hittades de första nya fallen i östra Finland. Idag börjar den bli allt mer utspridd så finska livsmedelsverket EVIRA börja ge ut råd i första hand för jakthundar.
http://www.evira.fi/portal/se/djursjukdoms-_och_livsmedelsforskning/aktuellt/?bid=1790

98. Alternativ till Kritsky

2010-03-05 12:03

Det går inte att lyssna bara till de källor Calle åberopar. Man skulle vilja veta mycket mer om mänsklig miljöpåverkan bakom dvärgbandmaskens utbredning. Detta har tydligen redan konstaterats beträffande E. multilocaris. Eftersom det i stort sett är samma gnagare som bär på E. granulosis är det inte långsökt
att anta ett liknande förhållande även här.
Tycker att Kritsky även borde ha redogjort för de alternativa preventiva åtgärder som ämdå finns. Det finns exempel på framgångrika behandlingar av rävar mot E. multilocaris genom medicinerade beten och det går att förhindra smittning och återsmittning av hundar och får mot E. granulosis genom vaccinationer och annan medicin. Något liknande är inte otänkbart med vilda hunddjur som vargar.
Möjligt om det inte redan finns att det går att ta fram vaccin även för människor.
Om vi börjar med att ta bort vilda djur för att de bär eller kan bära
på dödliga parasiter får vi nog fortsätta med detta. Kan inte vara
hållbart. Parasitangrepp intensifieras gärna i av människan skapade monokulturer. Bara häromdagen identifierades ytterligare en bakterie hos fästingar som kan leda till hjärnsjukdom hos människor.

97. Rädda Sverige

2010-03-05 09:56

Malaria är ett stort problem där den förekommer och bandmask är också ett stort problem där den förekommer. I Argentina har man över 2000 fall blåsmasksjuka per miljon människor. Men i Sverige är det är ändå inte den förfärliga sjukdomen i sig som har de största konsekvenserna, dessa är snarare det att så snart man hittat bandmask så kommer inte folk längre att vistas i naturen där. Det är bara att gå till infekterade områden i Europa och se vad som har hänt där. Och då skall man ha klart för sig att där är man inte van att ha tillgång till naturen på samma villkor som i Sverige. Att ha en natur fri från farliga parasiter, sjukdomar och farliga rovdjur är en förmån av oskattbart värde för befolkningen. När allmänheten får klart för sig att vår riksdag och vår regering använder många miljoner kronor varje år på att förstöra just denna folkets unika och stora tillgång genom att låta Sverige bli något slags experimenthägn för varg och andra stora rovdjur, då är jag övertygad om att folkets harm mot dessa dumma politiker blir enorm. Så småningom kommer sanningen fram men bandmaskarna blir kvar fast politikerna som utförde denna ogärning då är borta. Vore jag religiös skulle jag be gud skänka våra politiker sunt förnuft, det är svårt att se en stor men onödig olycka komma utan att kunna göra något.

96. Nytta och skada, Dalle

2010-03-04 17:13

Det djur som orsakar mest problem ur sjukdomssynpunkt är rådjuret. Men det ger också någon miljon kilo kött till hushållen och för mig många trevliga timmar under vakjakten under grynings- och skymningstimmarna.
Vargen har förgiftat min upplevelse att vandra i skogen med min hund. Någon som helst nytta kan jag inte se med den. Att den dessutom ska tillåtas fritt sprida bandmaskägg i naturen tycker jag går över gränsen. Vad h-vete ska vi ha den till? Hade vi det sämre 1980 innan de första dök upp?
Din tur: Vart ska jag skicka materialet?

95. Dalle

2010-03-04 17:13

medan Calle tänker på frågan du ställde 8:00 så kan ju du alltid svara på varför vi skall addera en risk till?

94. Om våra skogar blir smittade...

2010-03-04 09:44

Och om detta blir ett stort hälsoproblem för oss (vilket är ett antagande) är en futurisk fråga Calle...har vi några problem i dag?
Rabies är en fruktansvärd sjukdom som är spridd över hela världen.
Är rabies ett stort världsligt hälsoproblem vid en jämförelse med exempelvis malaria?
Varför skall vi plötsligt rikta in oss på dvärgbandmask?
Står vi inför ett scenario där tiotusentals Svenskar kan drabbas bara till följd av en frilevande vargstam?
Givetvis inte Calle, och givetvis inte Anders.
Granskar vi Calles inlägg så tror jag fler än undertecknad noterar att det är lite "Rädda världen genom att utrota vargen" över det hela..eller?

Vi har hört det förr och allt handlar om vargen.
Det är rädda småbarnsmammor, oroliga gamla, svältande i Afrika.
Det är "stackars älgar", ett fullständigt raserat liv utanför våra stadsgränser och nu dödliga parasiter.
En undran:
Varför behöver ni vara oroliga att vi inte vågar plocka bär när nu ingen vågar gå ut p.g.a. varg?
Jag har redan givit dig en "utmaning" Calle, svara på den först innan du ställer motfrågor:
Vilka vilda djur skall vi ta bort med anledning av dom sprider eller kan sprida dödliga parasiter?

93. Dalle, tro inte på vad du skriver

2010-03-03 17:16

Dalle, det känns meningslöst att ge dig referenser, endera så läser du dem inte eller också så förstår du inte. Det tal du anger om ett fall per miljon är gamla uppgifter, alveolar echinococcosis som det här är frågan om, anges nu i centrala Europa till uppåt 14 fall per miljon, dessutom anses detta endast vara en tredjedel av verkliga fall. Läs: “Underreporting of Human Alveolar Echinococcosis, Germany”, Pernille Jorgensen mfl. Men till dessa fall skall du lägga alla fall av cystic echinococcosis som i länder där den fått fäste bland boskapen orsakar ett flerfalt så många fall per miljon. För bönder, jägare, friluftsmänniskor mm. så skall du därutöver dessutom flerdubbla denna risk. Dessutom anges blåsmasksjuka av WHO vara en sjukdom som hela tiden ökar, och hur mycket det betyder att stadsrävar nu sprider e. multilocularis i Europas städer får vi inte veta förrän om ett antal år. Du har ju inte en susning om vad det är du skriver om. Du svarade dessutom inte på om du själv vill plocka bär, leka med dina barn osv. i ett område där man konstaterat att vargar är smittade med bandmaskar. Uppenbarligen hör du till dem som så gärna vill ha varg att du tycker att andra, bönder, samer, jägare eller friluftsmänniskor i allmänhet gärna kan ta denna risk. Du löper uppenbart ingen risk.

92. Fel som i det mest Dalle

2010-03-03 17:14

Men jag ger dig en utmaning. Skicka mig din epost-adress ska jag skicka över basmaterialet som låg bakom artikeln. Sedan skriver du en artikel om hur vi förhindrar att dvärgbandmasken gör sitt intag eller försvarar varför vi inte ska göra något. Beskriv också din åsikt om hur det påverkar oss om våra skogar blir smittade.

91. Bra kommenter det där med din mormor Östlund...

2010-03-03 13:32

Man ser det man vill se...och precis så menar jag Calles agerande fungerar.
Man kan också se det som att folk som alltid är med och kommenterar allting här, dom har inget bättre för sig, dom har helt enkelt "för lite att göra" eller kanske inget annat att göra, vad vet jag?
Nu skall vi inte hacka på Calle S för detta, det är inte det jag gör.
Låt honom använda all sin tid att försöka bli av med vargen om han vill det.
Det verkar vara hans uppgift, som han prioriterar, och visst, han väljer ju själv vad han ägnar sin tid åt, jag har inga som helst problem med det.
Men han får väl tåla kommentarer även dom kommer från jägarhåll?
Alla här kanske inte ser det som prioritet 1 att utrota vargen, det går faktiskt att ha en mer balanserad syn på saken.
Jag kan ta det igen.
Hade det inte funnits en liten koppling till vargen så hade "problemet" med dvärgbandmask aldrig dykt upp här med Calles signatur under, jag lovar.

90. Viljan att förstå eller oförmågan att göra det samma

2010-03-03 11:36

Dalle far fram som en nutida Don Quichotte med Calle S som sin alldeles egna väderkvarn.
Calle har inte på egen hand försökt bevisa eller tolka något utan hänvisar till andras forsknings resultat.
Det vore själklart för var och en som vill kasta sig in i en seriös debatt, att ta del av underlaget CS hänvisar till.
Kommentaren om jämförelsen varg/hund talar sitt tydliga språk.
CS hänvisar till Stridsberg i sin replik(kanske för att ge honom en välbehövlig statistisk känga) med det tycks inte uppfattas av Dalle(ovilja/oförmåga).
Men det är kanske som min mormor sade på ålderns höst "jag är 93 år och min självklara rätt är att se det jag vill se och höra det jag vill höra, elände och annat får ni ungdomar ta hand om"
Låga sannolikhetstal betyder föga för de som blir drabbade
Ska vi förklara för den parasit drabbade att han borde känna sig stolt för han är ju en/två/tre... på miljonen. Så unik är det inte ofta man får vara
Låt oss vara tacksamma för alla "Callar" som orkar hålla debatten levande utan allt för stora snedsprång.

89. Hur kom jämförelsen...

2010-03-03 09:16

Hundar vs vargar med i bilden Calle?
Det får du väl ta med Stridsberg?
Jag presenterade statistik för dig, var den fel?
Eller var den bara inte "tillräckligt bra" för dina ändamål?
Det är 2 fall per miljon innevånare i Eu, och?...menar du att risken är stor att drabbas, är det något vi bör gå omkring och vara rädda för?
Vad avviker från mina siffror menar du?
ÄR BANDMASKEN ETT STORT PROBLEM I SVERIGE???
Svaret kan bara bli ett: NEJ
Vargen är ett problem, JA, och problemen skall och bör framföras från jägarhåll.
DITT problem är och förblir dina arguments trovärdighet Calle.
Vi bör inte ha några problem med och därmed inte framföra överdrifter om:
-Hur vargen dödar sitt byte.
-Köttförluster/konkurens
-Vargens farlighet för människor.
-OCH dvärgbandbandmask
Du bygger dessutom allt på att vargen är utplanterad, d.v.s. att det är myndigheternas fel att vi överhuvudtaget har varg.
Här är vår situation:
Nu har vi 200-300 vargar, vi har jakt på dom, vi har ett tak, vi har världens generösaste rovdjurskadeersättningar, skyddsjakt och §28 (kan förbättras)...
Calle, jag tror återigen inte du har "bevisat" något, du har gjort en tolkning och försöker nu blåsa upp detta till ett stort problem.
Ett annat problem du har är, och jag vet inte hur många gånger jag sagt det:
Det är inte mig du skall övertyga, det räcker inte ens med halva jägarkåren Calle, du har det svettigt, för det är alla som INTE jagar det gäller...

88. En räkneövning för Dalle

2010-03-02 23:02

Statistik är alltid svårt och väldigt lätt att ljuga med. Ulf Stridsberg är ett klassiskt exempel. Genom att jämföra hundar angripna av 150 vargar med alla Sveriges hundar skadade av alla Sveriges bilar hävdar han att bilar, och jägare, är farligare för hunden än vargen.
Låt oss nu titta på vad EU rapporterar om Echinococcus 2008. Totala antalet fall var 894 vilket motsvarar 2 fall per million invånare. Aktningsvärt är att Sverige har 13 fall, samtliga smittade utomlands. Låt oss räkna om det till exponeringstal. Låt oss säga att 1 miljon svenskar tillbringa 2 veckor utomlands per år. Svenskar tillbringar alltså tillsammans 40 000 år i smittade områden. Då borde vi ha haft mindre än 1 fall var tionde år. Svenskens okunskap om bandmaskar gör alltså att han har 150 ggr så stor chans att smittas som lokalbefolkningen.
Ref http://www.sva.se/upload/pdf/rapport/Zoonoses_CSR_2008.pdf
Du har inte läst referenserna.
Du säger dig vara emot vargen ändå angriper du alla som hävdar att den ger problem. Du är inte trovärdig.
Varna du för borelia och TBE. Du har mitt hela stöd. Men bandmasken begriper du inte, eller vill inte.

87. Bara för att det i detta fall gäller vargen Calle...

2010-03-02 14:29

Och det är vargen du har problem med, inbilla oss inte att det är dvärgbandmasken, så rotar du oförtretet vidare och greppar varje halmstrå, suck.
Vi skall lyssna på sensationslystna amatörer och okritiskt svälja deras resonemang och strunta både i fakta och facit, för att vi som jägare ogillar vargen.
Här har du RIKTIG fakta i ämnet dvärgbandmask Calle, håll till godo, det är detta du larmar så högljutt om:
Normal smittorisk per 1 miljon innevånare = 1 person!
I dom värst drabbade områdena i europa smittas 10! av 1 miljon innevånare av dvärgbandmask årligen.
OK Calle risken finns.
Blir vi av med denna lilla risk för att vi utrotar vargen?

Nu till något betydligt allvarligare, vad gör vi med fästingar, hur skall vi tackla detta problem?
Som nybliven parasitexpert är väl detta något att reflektera över?
Hjärnhinneinflammation, TBE, Borelia och andra svåra infektioner drabbar 20 000 personer i Sverige årligen. Värddjuren är möss, grävlingar, harar, rådjur och älgar, och då har jag exkluderat våra hundar och katter från listan.
DETTA är ett problem Calle, skall du inte ta itu med det först...nej visst, vargen med sin nummerär hade ju ingen större inverkan här, och övriga värddjur för parasiter är ju helt utan intresse i ditt fall...eller hur?
Du har gjort dina egna tolkningar och värderingar av faran för smittspridning av dvärgbandmask från frilevande varg via ett antal led till människor Calle, det är vad du har åstadkommit.
Jag skall be dig om ursäkt om du uppfattar att jag "spytt galla" över ditt inlägg, sanningen är att jag är helt enkelt väldigt skeptisk till din riskbedömmning i ämnet, varför ser du ovan...
Ha det bra

86. Jag har rätt, du har fel!

2010-03-02 13:10

Kan Dalle påvisa att det råder vetenskaplig samsyn om att varg är ofarlig för människor? Nej, någon sådan finns inte, däremot finns ett stort antal dokumenterade fall där varg dödat människor, vuxna som barn. Det finns väldokumenterade fall där ensamma vargar rivit friska, vuxna älgar och det finns väldokumenterade fall där ensamma vargar dödat tjogtals får under en natt.
Kan Dalle påvisa att det råder vetenskaplig samsyn om att varg inte har planterats in i Sverige/Norge? Nej, någon sådan finns inte. Däremot så finns ett väldokumenterat vittnesmål som ingen kunnat vederlägga om utsättning av varg i Sverige.
Kan Dalle påvisa att det råder vetenskaplig samsyn om att varg inte medför parasiter och sjukdomar? Nej, någon sådan finns inte. Det finns dock mängder av väldokumenterade fall där varg haft rabies, varit infekterade med bandmaskarna e. granulosus, e. multilocularis samt att varg sprider blåtungesjuka , mul- och klövsjuka mm.
Kan Dalle påvisa att det råder vetenskaplig samsyn om att varg inte smittat älg- och renstammarna i norra Finland med e. granulosus? Nej, det kan han inte, det pågår nu ett väldokumenterat utbrott av denna smitta i norra Finland.
Utifrån att själv inte kunna anföra en enda referens som stöd för sina synpunkter så begär Dalle att vi skall betrakta honom som seriös och att vi inte skall tro på de väldokumenterade fakta Calle Selenborg för fram.
Att bara skrika ”jag har rätt, du har fel” är oseriöst, Dalle, och det är en dum debatteknik.
Det finns en bok av Edward de Bono (ISBN: 9177383176) med just denna titel, läs den!

85. Dalle. har du läst

2010-03-02 10:50

Referenserna som fanns i slutet på artikeln. Har du läst Professor Kritskys brev.
Hur vore det om du kritiserade dessa referenser istället för att spy galla över mig.
Det jag skriver kommer mycket kunniga personer.
Fast fakta som kommer från vad du kallar "varghatare" accepterar du tydligen inte. Då tycker jag du ska ta fram fakta som motsäger mina referenser. Och med fakta menar jag inte tyckare från SRF.
Sanningen är att jag tror inte du läst en rad i referenserna.
Så motbevisa mig, ta det som en utmaning.

84. Dalle

2010-03-02 10:50

Vi får tolka dina rader som att du även anser Calle Seleborg dum för att han skriver vem han är?
Du däremot, som anonym, ignorerar det vi räds och anser dig själv veta bättre, varför inte svara på min fråga 2010-03-01 14:59?

83. Ja Åke Skogevall, ”amatörforskning” är det...

2010-03-02 09:21

Och amatörforskning har det varit från ruta 1 för Calle Seleborg.
Allt han "vet" om varg har han läst någonstans (vargens farlighet för människan), eller hört någonstans(utplanteringar).
Nej, här är det inte fråga om någon ren fakta i några fall utan om rent personliga tolkningar av situationer.
"Dum debattteknik" hörde jag, jaha, skall vi köpa allt Calle Seleborg skriver bara för att han är och förblir en ren rovdjursmotståndare?
Är det "oseriöst" att ifrågasätta denne debattör med bakgrund av vad han tidigare har framfört här?
Skall och bör alla jägare ha denna uppfattning annars "är det något fel" på en?
Är det fel att ifrågasätta rena överdrifter?
Skall JRF:s debattsidor bara få vara ett minaret, där rovdjursfobiker får skrika ut sina budskap utan mothugg?
Det är inte fråga om att acceptera bandmask, grejen är att vi inte blir av den för att vi utrotar vargen ur vår fauna, det fattar nog dom flesta.
Om våra 200-300 vargar nu är ett så stort problem ur "parasitsynpunkt" Calle, varför har inte detta dykt upp någon annanstans, i andra sammanhang?
Varför har inte några av landets alla läkare varnat oss för detta "jätteproblem"?
Jo, det kanske kan vara så att det inte är något jätteproblem.
Är det inte också lite märkligt att denna "nyhetsbomb" kommer från "novisen" och tillika varghataren Calle Seleborg?
Det tycker i alla fall jag, och därför finner jag också anledning att hålla mig skeptisk..

82. Sa nån skräckpropaganda?

2010-03-01 21:22

Nog är det mest skrämmande att forskare, byråkrater och politiker har valt att prioritera rovdjur utan att redovisa nyttan eller konsekvenserna inför de politiska besluten. Istället viftar man med EU-direktiv och konventioner men läser dem som en á la carte meny – plockar det som passar.

Skulle resultatet blivit ett annat om forskarna redovisat fakta öppet?

Ännu mer skrämmande är att sådana här faktauppgifter publiceras genom amatörforskare eller vad Calle Seleborg nu är, men inte av rovdjursforkarna eller eller andra berörda discipliner.

Även andra faktauppgifter om negativa konsekvenser förtigs systematiskt. Det av forskare upprättade och av byråkrater uppdaterade viltskaderegistret det s k Rovdjursforum sorterar bort indirekta skador av rovdjursnärvaro (genom definition av rovdjursskador). Registret har undandragits insyn från allmänheten och rapporterade skador får inte ens granskas av de drabbade.
Rapporter och frågor från drabbade till ansvariga myndigheter och riksdagsmän tigs ihjäl och besvaras inte.

Är det kanske dags att rovdjursforskarnas vetenskaplighet och etiska genomförande granskas. Det verkar saknas balanserande forskning inom drabbade områden – såsom biologisk mångfald i traditionella kulturområden och betesbiotoper. Inte ens Artdatabanken verkar bekymra dig om den utarmning som forceras av rovdjuren i skogsbetesbiotoper eller utrotningshotet mot lantraser.

När öppnas Wolfgate?

81. Förlåt kära gammeltant

2010-03-01 20:38

Hur dum kan man vara? Du kan naturligtvis sätta upp vilka regler som helst. Men precis lika mycket som du tjafsar emot finns det människor som tycker att de inte behöver följa regler för de vet ju bäst.
Det finns massor av platser utan vargar men med dvärgbandmaskar. Var fasen har jag sagt att vargen är en förutsättning. Låt bli med hårklyverier, det här ämnet är alldeles för allvarligt. Med undantag för Grönland som inte har en lämplig mellanvärd så finns det ingen plats med en etablerad vargstam som är fri från otyget.
Läs istället vad professor Kritsky skriver. Tror du inte han vet vad han pratar om.
Jag säger att du kan inte utrota smittan i en vild vargstam. Speciellt inte när den är tät och det finns gott om mellanvärdar. Det gäller alltså att hindra den från att komma in.
Lägg nu av. Om du anser att du bryr dig inte om att våra skogar blir hemvist för dvärgbandmaskar säg så helt enkelt. Sluta dribblandet.
Äter du vilda bär när du reser ner genom Europa? Då är du endera dum eller modig och förlitar dig på Allah.
Under alla dessa spaltmetrar du skriver har jag inte sett en rad om hur den allvetande Roslagsmormor tycker vi ska skydda vår unika situation.

80. Förlåt kära mormor

2010-03-01 17:16

Hur dum kan man vara? Du kan naturligtvis sätta upp vilka regler som helst. Men precis lika mycket som du tjafsar emot finns det människor som tycker att de inte behöver följa regler för de vet ju bäst.
Det finns massor av platser utan vargar men med dvärgbandmaskar. Var fasen har jag sagt att vargen är en förutsättning. Låt bli med hårklyverier, det här ämnet är alldeles för allvarligt. Med undantag för Grönland som inte har en lämplig mellanvärd så finns det ingen plats med en etablerad vargstam som är fri från otyget.
Läs istället vad professor Kritsky skriver. Tror du inte han vet vad han pratar om.
Jag säger att du kan inte utrota smittan i en vild vargstam. Speciellt inte när den är tät och det finns gott om mellanvärdar. Det gäller alltså att hindra den från att komma in.
Lägg nu av. Om du anser att du bryr dig inte om att våra skogar blir hemvist för dvärgbandmaskar säg så helt enkelt. Sluta dribblandet.
Äter du vilda bär när du reser ner genom Europa? Då är du endera dum eller modig och förlitar dig på Allah.
Under alla dessa spaltmetrar du skriver har jag inte sett en rad om hur den allvetande Roslagsmormor tycker vi ska skydda vår unika situation.

79. Vad är det för fel, Dalle?

2010-03-01 17:14

Sverige har någonting världsunikt. Vi har allemansrätten och det är helt ofarligt att plocka bär och svamp därför att vi inte har bandmaskar i naturen. Inget annat land har den situationen. Är inte detta någonting att värna om? Så vad är det du käftar emot? Det är klart att om du aldrig plockar ett blåbär eller ett lingon är det likgiltigt för dig. Men acceptera då att för en familj som normalt skördar 100 kilo är det av största vikt.
Problemet är att politikerna har hållts omedvetna om faran och forskarna struntar fullständigt i den.

78. Kenneth!

2010-03-01 16:14

Kanske för att renar väl fortfarande kontrolleras vad gäller E. granulosus? En veterinärbesiktning av de dödade djuren borde ha räckt för att kunna använda det som mat till fjällrävarna.

77. Calle har ett hundpass…..

2010-03-01 16:14

…till sin hund, och det tror han garanterar att andra – med hundpass – avmaskar sina djur enligt reglerna innan de tas in i Sverige igen?

Stämplas passen om du har hunden med dig inom EU? Hur ofta kontrolleras hundpass vid gränskontrollen inom EU? (Tullpersonal finns inte ens tillgänglig vid vissa gränser). Krävs avmaskning mot dvärgbandmask på hundar som förs in från t ex Finland och Storbritannien (hundens bandmask finns i bägge länderna). Hur många gatuhundar med giltiga pass, tror du passerar utan ordentliga veterinärkontroller och avmaskningar? Hur många insmugglade hundar UTAN pass, tror du passerar gränsen per år?

Du skriver: ”Men tar du inte bort vargen är det omöjligt att sanera för den”. Hur kommer det sig då att det finns massor med länder – även högt utvecklade som borde ha råd att utrota masken – som har hundens variant av bandmask men inte tillstymmelsen till varg – och i de flesta fall heller aldrig haft varg? Anser de att faran och kostnaderna inte är så stor att det finns anledning till panikåtgärder som utrotning?

Hur blåsmasksjuka sprids och vad det är, är mycket lätt att finna information om t ex på SVA. Där kan man också se ”nyheter” om en massa andra ”farligheter” man försöker hålla koll på. Nu sist de eventuella riskerna med att få in antibiotikaresistenta bakterier med importerad mat – även frukt och grönsaker. DET kan bli ett verkligt problem Calle. SVA bad även allmänheten att lämna in döda fladdermöss för undersökning förra året. Detta med anledning av ett rabiesliknande virus man hittat i fladdermöss i en rad Europeiska länder.

Skrämselpropaganda har f ö mycket dålig effekt på de flesta människor – har du ännu inte lärt dig det Calle. Även här är rädsla en mycket farlig följeslagare och där rädslan i sig i värsta fall kan göra människor svårt sjuka. Där har du själv en stor skuld Calle!

76. Vad är det för fel Dalle?

2010-03-01 16:13

Sverige har någonting världsunikt. Vi har allemansrätten och det är helt ofarligt att plocka bär och svamp därför att vi inte har bandmaskar i naturen. Inget annat land har den situationen. Är inte detta någonting att värna om? Så vad är det du käftar emot? Det är klart att om du aldrig plockar ett blåbär eller ett lingon är det likgiltigt för dig. Men acceptera då att för en familj som normalt skördar 100 kilo är det av största vikt.
Problemet är att politikerna har hållts omedvetna om faran och forskarna struntar fullständigt i den.

75. Varför förtiga bandmaskens dödshot?

2010-03-01 16:13

Faktum är att när varg lever bland klövdjur så får man in bandmasken e. granulosus. Fakta är att i takt med ökande stammar av rovvilt som varg, räv, mårdhund och minskande jakt på dessa rovvilt, så har bandmasken e. multilocularis spridit sig från Alperna och nordost i Europa och finns nu i Ryssland, Polen, Baltikum mm.
Faktum är att dessa bandmaskar är ett mycket stort hot mot folk- och djurhälsan och finns i EU:s regelverk angående de zoonoser som medlemsländerna är skyldiga att bekämpa. Faktum är att hundar kan bära på masken, men på grund av maskens speciella livscykel så är risken liten att bandmask kommer till Sverige med hundar. Detta är också klart visat av verkligheten, bandmasken har trots flitigt resande fortfarande inte spridits till många länder och områden i Västeuropa utöver kärnområdet. Trots detta finns det stränga regler angående införsel av hundar.
Fakta är att hård jakt och lokal utrotning av vilda hunddjur är en förutsättning för att bromsa smittospridningen. Träffar du på en tysk familj som har picknick i det gröna och säger "Fuchsbandwurm" (dvärgbandmask) till dem så flyr de i panik eftersom alla på kontinenten känner till den dödliga fara bandmasken innebär. Att avmaska hundar är ingen långsiktig lösning eftersom detta måste göras var fjärde vecka, det blir dyrt, farligt för hunden och kan lätt skapa resistenta maskar.
"Vi" kan inte utrota djur i andra länder, däremot så bör vi göra vad som behövs, även utrota frilevande varg i Sverige för att hålla Sverige fritt från bandmask. Ett Sverige fritt från dvärgbandmask är av utomordentlig stor betydelse för varje människa i detta land, mycket större än höjning eller minskning av olika skatter och bidrag.
Fakta vill inte Dalle ha, när han beläggs med okunskap så tilldelar han andra åsikter dessa inte har och diskuterar utifrån dessa fiktiva, falska åsikter. Det är en dum debatteknik och varje sådan diskussion är inte bara meningslös, den är oförskämd mot alla som vill ha en seriös debatt. Endast extrema ekosofer accepterar att få in bandmask i landet, dit hör tydligen vissa debattörer i detta forum.

74. Varför gör man så?

2010-03-01 15:19

Det finns en annan heligförklarad art, fjällräven. Den matas av personal från länsstyrelsen och konkurrenten jagar dem med och från snöskoter, här är det tillåtet. Fjällräven har en betydande roll i detta sammanhang om bandmaskar så jag ställer frågan: Är myndigheterna redan oroliga? I bifogad länk står att läsa: "Nyligen beslutades det att naturbevakarna inte får köra ut renar som dött efter att ha blivit påkörda. Fjällrävarna ska bara få äta besiktigat kött." Ser de risken med huvudvärd och mellanvärd?
http://op.se/harjedalen/1.1849784-fjallravarna-pa-vag-mot-ett-nytt-rekordar

73. Jag har aldrig sagt att jag vill ha varg...

2010-03-01 14:15

Och det verkar fortfarande inte ha gått fram att det inte är detta det handlar om Calle.
Jag kan acceptera att vi har ett par hundra vilda vargar, ja, och detta för att en stor majoritet vill ha det så, inte för att jag själv som jägare bryr mig om vi har varg eller inte.

Det du och några med dig framför är ren skrämselpropaganda, och jo Calle det "kommer från jägarhåll" eftersom du publicerar och sprider dina alster här.
Vargen gör ingen nytta för oss jägare, det gör inga andra rovdjur heller om man ser det ur det perpektivet.
Det finns globalt sett inte den minsta nytta med några rovdjur ,vi kan utrota ALLA, skriv det i stället Calle, använd klartext så att alla förstår din ståndpunkt.
Jag är nöjd med vargjakten, inte många trodde mig när jag sa att detta var ett fullt uppnåbart och realistiskt mål.
Är det inte realistiska mål vi skall och bör hålla oss till?
Tror du allmänheten är korkade?
Tror du på fullt allvar att 2-300 vargar kan orsaka parasitkaos i skogarna?
Hur ser det då ut i Ryssland och Kanada?
Bör vi inte utrota all varg i hela världen i så fall med dessa alarmerande kunskaper du försöker tuta i oss?...
Det är ju i och för sig precis vad Anders Hermansson tycker, det däremot är svårt att feltolka.
Eller är det bara Sverige med en minimal vargstam som inte klarar kombinationen varg/dvärgbandmask?

72. Hundpass, RMM

2010-03-01 14:15

Eftersom min hund är vaccinerad mot rabies har jag en liten bok. Om du frågar din lokale veterinär får du reda på att har du tagit med dig hunden utomlands måste du före hemkomsten utföra en veterinärkontrollerad avmaskning.
Utan varg kan vi hålla Sverige fritt från hundens dvärgbandmask.
Läs Prof Kritskys mail. Och vi har lyckats ta bort den från renbetesområdet. Det fanns inga vargar där då.
Jag har aldrig påstått att det räcker att ta bort vargen. Men tar du inte bort vargen är det omöjligt att sanera för den.
Är du verkligen beredd att utsätta allmänheten faran av dvärgbandmaskar. Jag begär inte att du ska skjuta alla vargar. Men se till att dina kompisar i SRF vet vad blåsmasksjuka är för något och hur den sprids.
Som Valerius Geist uttryckte det: "Berätta HELA bilden, så kan människor bestämma hur man vill ha det".
Du kan börja med din sambo. Visa bilderna ur WHO skriften på angripna organ.

71. Calle, Anders Hermansson m fl!

2010-03-01 12:25

Kan ni på heder och samvete lova att maskarna aldrig kommer in i landet om vargen tas bort?
Tycker ni att Svenska folket ska upplysas om varje liten möjlig fara så att de tvingas lägga energi och oro på något som de kanske aldrig behöver uppleva?
F ö finns det information både från SVA, smittskyddet och jordbruksverket angående detta. Där inser de - klokt nog - att det vore idioti att gå ut med stora rubriker kring vad som kanske, möjligtvis kan hända – för då tvingas de även tala om att vår älskade tamhund är en av de stora smittspridarna med hjälp av oss människor. Det framgår med alla önskvärd tydlighet av det WHO-dokument som Calle hänvisar till. Ingenstans där menar de att människan kan skydda sig genom att ta bort vargen.
När det gäller rävens dvärgbandmask finns däremot följande tänkvärda text:
After translocation of foxes from the Kurile Islands to Rebun Island, E. multilocularis became endemic in Japan causing considerable morbidity and mortality in humans. Approximately 25 years later, E. multilocularis was eradicated from Rebun Island by eliminating the definitive hosts of the parasite. Between 1950 and 1955, more than 2,000 foxes and 3,000 dogs were captured and killed. Without adequate numbers of definitive hosts, the parasite could not perpetuate its life-cycle. This is the only known instance in which E. multilocularis has been eradicated from an area where it was previously endemic. It is important to note that the problem in Japan has been solved only on Rebun Island; in Hokkaido, the parasite persists in an endemic situation. Elimination of definitive hosts of E. multilocularis cannot be carried out in larger areas; ethical and ecological
reasons prohibit the large-scale application of this measure.

Har den väl kommit in I Sverige, så kan nog hundens dvärgbandmask räknas som negligerbar ur bär- och svampplockarperspektiv.
Å du Calle – vilka karantänsbestämmelser är det du talar om?

70. Hallonen klarar sig nog

2010-03-01 11:10

Koka bara lingonen och blåbären och bär handskar och munskydd vid plockandet så klarar du dig nog. Varför har vi karantänbestämmelser för husdjur och varför är Echinococcus-fynd anmälningspliktiga?
Om du påstår att vad jag skrivit är antydningar och gissningar har du inte gjort din hemläxa. Börja med att läsa vad jag och Hermansson skrivit på den här tråden. Sen kan du fortsätta med ISBN 92-9044-522-X. Skickar dig gärna ett ex.
Vad är det som gör att du vill ha varg i Sverige oberoende av konsekvenserna? Vänligen svara ärligt på denna enkla fråga.

69. Dalle, dina frågor visar att du behöver utbildning

2010-03-01 11:10

Överallt i världen där man fått in dvärgbandmask slutar man att plocka bär och svamp och det kommer även att ske här i Sverige. Men även i övrigt medför dvärgbandmask stora inskränkningar i människors liv och enorma kostnader för samhället. De som är skyldiga till detta är de människor som är ansvariga för att vi nu har en vargstam i landet.
Det är elementär kunskap att vargar i hägn kan avmaskas.
De parasiter som nu finns hos vilda och tama djur medför inte att bär och svampplockning omöjliggörs därför att osynliga maskägg svävar omkring i luften, ligger på blad, buskar och bär. Maskägg som medför blåsmasksjuka, som i vissa fall går att bota genom kirurgisk operation och i andra fall är dödlig.
Det är stor skillnad, en skillnad nästan var och en förstår. Kan Dalle tänka sig att plocka bär i ett med dvärgbandmask smittat område? Eller där klappa sin hund? Eller där låta sina barn leka i det fria? Eller där lägga sig i en solig backe? Eller där ...

68. Dom andra argumenten faller Calle...

2010-03-01 09:19

Och då siktar du in dig på en parasit.
För ett tag sedan handlade allt om angrepp på människor, där hela vår historia 250 år tillbaka i tiden dissikrerades på möjliga och omöjliga vargattacker.
Nu har du tydligen tänkt om och fokuserat över helt på dvärgbandmask.
Skall man "trenda" något som i detta fall, måste man ha mer än antaganden och gissningar Calle.
Skall vi sluta att äta hallon, blåbär och lingon?

Eftersom du nu verkar så insatt och påläst i ämnet parasiter så svara på frågorna i stället, det kan väl inte vara så svårt?

Vilka arter, och hur många djur skall vi i så fall plocka bort av denna anledning?
Varför skulle vi ha varg inhängnade i djurparker, där ökar väl risken i så fall ännu mer att människor blir drabbade?
Och sist men inte minst:
Hur stor är risken att detta verkligen blir ett problem större än de problem med parasiter vi redan har bland tamdjur och sällskapsdjur?


67. Erik Malmström: Fel mask

2010-03-01 09:18

I din referens står precis vad Calle S och många andra i detta forum varnat för i flera år, fast din referens handlar om bandmasken e. multilocularis och den som nu är aktuell i Finland heter e. granulosus. Att e. multilocularis gynnas av avskogning har varit känt länge, fjällräven är viktigaste huvudvärden till e. multilocularis, men snabbaste spridningen står varg för. Att så kallade stadsrävar sprider e. multilocularis i Europas städer är inget nytt, e. multilocularis har funnits i Alpländerna länge, att fenomenet stadsrävar uppkommit anses bero på att rävjakten minskat kraftigt i området, antijaktlobbyn är stark även där. Så nu ser det ut som om den dödliga bandmasken kommer i första hand att slå mot kontinentens städer, rättvist kan man tycka och det gör att bandmaskproblemet blir politiskt hett. Sedan har du inte förstått att vad som nu diskuteras är att älgar, renar mm i norra Finland har blivit smittade av e. granulosus från varg. Det har tidigare förekommit bandmasksmitta från varg i både i Finland och i Sverige men då har man kunnat ta bort huvudvärden varg samt införa strikta rutiner för hantering av djur. Problemet denna gång är att vargen fått status som heligt djur och e. multilocularis kan därför inte utrotas. När efter ett tag varg med e. granulosus når mellersta rovdjursförvaltningsområdet så kommer vi att få masken dels bland vilt och dels bland tamdjur där masken i båda fallen har fullständiga livscykler. Och då kan jag lova dig att vi har ett problem som ingen kan undgå.

66. Malmström m fl

2010-03-01 09:18

Det går att ta bort granulosus som refererat brev från Kritsky visar och som har gjorts i de Finska och Svenska renbetesområdena.
Men det kräver kontroll både på huvudvärd och mellanvärd. En sådan kontroll kräver stora resurser och lämplig lagstiftning. Det är just därför smittan är utbredd och klassas som en global hälsofara. Men jag måste säga att bara för att andra länder inte kan ta kostnaderna och besvären är en djävligt dålig ursäkt för att vi också ska bjuda in smittan. Och vem tackar oss. De asiatiska bärplockarna eller italienarna som inte får sin Karl Johansvamp från oss. Kommer vi att få fler turister när tyskarna kan känna sig som hemma? Ett smultron, aja baja inte röra.
Refererad artikel beskriver multilocularis. Den är betydligt svårare och ställer ännu större krav. Men att säga att eftersom multilocularis är djävligare struntar vi i granulosis är väl ganska fånigt.
Men eftersom lejon äter människor i Afrika bör vi acceptera om vargar dödar människor hos oss. Ganska idiotiskt resonemang, eller hur.
Men vid ett möte i USA där man skulle diskutera problem med pumor demonstrerade utanför möteslokal bevarandemänniskor med plakat "Det är en ära att bli dödad av en puma". Så kanske inte helt fel i alla fall.

65. Är dvärgbandmask människans fel eller vargens?

2010-02-28 22:53

Åsikterna bland forskarna verkar skilja sig åt. Det finns de som menar
att problemet med dvärgbandmask är en följd av mänsklig miljöpåverkan, avskogning, jordbruksmetoder, överbetning av naturliga gräsmarker m.m. Den sprider sig i städer och områden där det absolut inte finns några vargar.
Läs t.ex. denna art.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16768864

64. Så länge jag orkar och har lust!

2010-02-28 22:53

Så länge kommer jag att argumentera emot dålig politik, R-mormor. När vi vet att via vargen finns en risk att vårt land blir nedsmittat och det är känt vad det betyder anser jag det vara en samhällsskyldighet att upplysa allmänheten om detta. Det ska bli intressant att se hur länge politikerna ignorerar detta, många bör känna till farorna redan nu. Att du tillhör en skara som verkar acceptera sjukdomsspridning är endast beklagligt.

Ingen kan ge svar på frågan varför vi ska hysa en vargstam i Skandinavien och vem det gynnar. Men ett är säkert, leken med djuren kostar en jäkla massa slantar, och på andra håll är det brist, i allas vår kassa: http://st.nu/start/timra/1.1848314-ransonerat-kaffe-och-mjolk-ska-spara-at-aldreomsorgen

63. Som sagt, envisheten själv RMM

2010-02-28 11:50

Var har jag sagt att vi ska skjuta alla vargar i Sverige nu?
Jag säger att när dvärgbandmasken gör sitt intåg i vår vargpopulation har vi att välja mellan, utrota vargen eller för all framtid acceptera att all svamp och bär vi plockar måste upphettas. Vi är den enda plats på jorden där detta inte är nödvändigt idag.
Vi lever i fritt land. Det är dig naturligtvis fritt att anse att denna vår förmån betyder så lite jämfört med att se ett vargspår. Men respektera att alla delar inte din uppfattning.
Vad ska vi säga till människorna är cystorna börja dyka upp i älgarna? Vad är ditt förslag till reaktion?

Några rader från en professor vid Idaho University som studerat bandmaskar.

Jim, (Beers)
Jag såg just din artikel om E. multilocularis på Idahos Trappers hemsida. Jag forskade under sju år på E. multilocularis i North Dakota på 70-talet och som du säger, det är en mycket farlig parasit för människor. Men den dvärgbandmask som finns hos vargar och klövdjur är E. granulosus. Granulosus är enligt min mening farligare än den stam av multilocularis som finns i upper Midwest (North Dakota, Eastern Montana, South Dakota och sydösterut). Stammen av multilocularis i norra och centrala delen tycks inte ofta infektera människor. Då är E. granulosus farligare då den lätt smittar människor och också finns hos får och hundar som lätt kommer i kontakt med människor i Idaho, Montana och Wyoming. Utah hade problem med granulosus under 70- och 80-talen då människor dog eller genomgick farliga operationer för att avlägsna cystorna. Det var i huvudsak på landsbygden där man födde upp får. Min vän och kollega, Dr. Ferron Anderson vid BYU forskade på granulosus i Utah och tog fram ett program där man begravde fårkadaver och avmaskade hundar vilket efter hand tog bort parasiten i centrala Utah. Parasiten i Idaho kan inte klaras lika lätt (den kan troligen aldrig elimineras så länge det finns vargar) eftersom vargar och klövvilt kommer att vidmakthålla en sylvan (vild) smittcykel till skillnad från händelserna i centrala Utah. Alltså, man kan inte utrota parasiten från hundar och får som man gjorde eftersom den vilda stammen kommer fortlöpande att sprida ägg som kommer att återsmitta människor och tamdjur. Den enda möjligheten som finns att utrota smittan är att utrota vargen i området. Både jag och Ferron Anderson fann aldrig granulosus på 70- och 80-talen när vi undersökte prärievargar och rävar. Smittan kom alltså med vargarna. Jag kan också nämna att jag frågade Fish and Wildlife under ett av deras informationsmöten och blev bryskt nedtystad med ett påstående att vargarna skulle avmaskas innan de kom. Något som speciellt de skulle vetat aldrig är 100%ig. VI BORDE FRÅGA VEM (AMERIKANSKA STATEN, FISH AND WILDLIFE, VARGFÖRESPRÅKARNA) SKA BETALA SJUKHUS- OCH BEGRAVNINGSKOSTNADER FÖR DE SOM OUNDVIKLIGEN KOMMER ATT SMITTAS TILL FÖLJD AV VARGINTRODUKTIONEN TILL IDAHO, MONTANA OCH WYOMING?
Delane C. Kritsky, Professor emeritus, Idaho State University, Pocatello ID.

Dear Calle: I'm sorry to hear that you will very likely be dealing with the same problem we are now facing with the introduction of wolves to our area. In my opinion, Sweden (and its authorities) would be very lucky if Echinococcus granulosus is not introduced should wolves be imported to your area. You have my approval to use my email. Good luck! delane

2008 hade EU närmare 700 fall av granulosus bland människor.
Och då är man ändå i alla länder utom Sverige medvetna om faran. Samtliga svenska fall är smittade utomlands. Man är ju inte medvetna om faran.

62. Calle, om det nu vore så enkelt….

2010-02-28 01:44

…..att ta bort bandmasksmittan, hur kommer det sig då att den finns utbredd även i länder utan varg?

Inte ens Storbritannien verkar vara förskonat från hundens variant av dvärgbandmask, och det var nog väldigt länge sedan – om någonsin – det fanns varg där. Däremot fanns det 1999 bara sporadiska fall av masken i Estland, Lettland och Litauen – TROTS rejält med varg i mitten på 90-talet.

Som jag skrev till Kenneth, så verkar de vargar som finns i Sverige nu, inte vara smittade – så varför ska de tas bort? Vill man flytta invandrare, så kan man enkelt kolla om de är smittade innan eller helt enkelt se till att de avmaskas, innan de släpps fria – och vipps har man kommit bort från problemet varg och bandmask.

Kommer den ändå in – ja då blir det helt andra arter man får skylla på – eller människan själv, som inte följer de regler som satts upp.

När det gäller själviskhet och empati Calle, så anser jag du har en stor portion av det förra, och stora brister när det gäller det senare. I din egen ångest för de större rovdjuren försöker du få andra lika skräckslagna genom att överdriva vissa risker. Överdriven och irrationell rädsla kan förstöra många människors liv, och du Calle - bara fortsätter att mata på.

61. Hur långt kan du själv sträcka dig Kenneth…..

2010-02-28 01:37

…..för att hitta mer eller mindre trovärdiga anledningar för att ta bort vargarna helt ifrån Sverige?

Det finns ingenting som indikerar att de vargar som redan finns i landet är smittade med dvärgbandmasken. Vad finns det då för anledning att ta bort dom?

Hur ska du förhindra att smittade djur som ta sig över gränsen från Finland? Har du tänkt dig att det ska sättas upp ett finmaskigt stängsel, nedgrävt någon halvmeter i jorden? Det är ju inte bara vargen, räven och mårdhunden som kan föra smittan vidare – även hjortdjur eller smågnagare är ju riskfaktorer för att smittan sprids.

Min sambo ruskar f ö bara på huvudet när jag läser upp vad som skrivs här av dig, Calle m fl.

Du kan tolka det jag skrivit som du vill Kenneth, men du kommer säkert att upptäcka att det finns värre saker vi måste acceptera, och spridningen av de för oss verkligt hotfulla ”farsoterna” – står vi människor själva för.

Bifogar lite tänkvärt om just spridningsförlopp. http://www.vr.se/forskningvistodjer/seminariedokumentation/humanioraochsamhallsvetenskap/kvartalsseminarium/spridningsforlopp.4.20a9b749116aab4d13680006588.html

60. Finns förutsättningarna för parasiter så utveccklas de

2010-02-28 01:36

Jag har stor erfarenhet av bekämpning av parasiter på fisk. Och en sak är säker finns livscykeln för parasiten så utvecklas de.
Var sen första ägget eller smittan kommer ifrån vet ingen och det är faktist också helt ointressant.
Jag kan därför inte förstå hur någon kan lägga all sin energi på att diskutera var första bandmaskägget kommer att komma i från.

Vi måste se till att bandmasken får de perfekta värddjuren i livcykeln och det är älg och varg.

59. Jag bortser inte från något RMM

2010-02-28 01:35

Bandmasksmitta där hunden är inblandad kan begränsas. Drabbade får eller renar grävs ner. Hundar avmaskas.
En smitta i en varg-älgpopulation är en helt annan sak. Det finns bara ett sätt att bli av med den som jag redan beskrivit.
Jag måste säga att vänder det sig inte i magen på dig när du kräver att djurhållare ska ha kraftigt ökade kostnader, jägare ska riskera sina hundar vid jakt på en decimerad viltstam, bär- och svampplockning bli en hälsorisk för att du ska kunna titta på ett stort hundspår. Du är till och med beredd att offra dina barn-barns glädjeämnen och hälsa.
Du och dina kamrater har en själviskhet och brist på empati som jag måste betrakta som sjuklig.

58. Jag bortser inte från något RMM

2010-02-27 11:19

Bandmasksmitta där hunden är inblandad kan begränsas. Drabbade får eller renar grävs ner. Hundar avmaskas.
En smitta i en varg-älgpopulation är en helt annan sak. Det finns bara ett sätt att bli av med den som jag redan beskrivit.
Jag måste säga att vänder det sig inte i magen på dig när du kräver att djurhållare ska ha kraftigt ökade kostnader, jägare ska riskera sina hundar vid jakt på en decimerad viltstam, bär- och svampplockning bli en hälsorisk för att du ska kunna titta på ett stort hundspår. Du är till och med beredd att offra dina barn-barns glädjeämnen och hälsa.
Du och dina kamrater har en själviskhet och brist på empati som jag måste betrakta som sjuklig.

57. Vargen har inte tillfört Sverige något.

2010-02-27 11:19

I Nordamerika finns kunskap om vargen och spridningen av dvärgbandmask. Ta del av deras erfarenheter så vi slipper få in dvärgbandmasken. Ska man inte kunna äta bär då man är i skogen, då har det gått alldeles för långt.
Återinförandet av varg har bara medfört kostnader och problem.
Av allt att döma så försvarar vargförespråkarna dvärgbandmasken också.

56. Endast en mormor kan vara lika envis

2010-02-27 11:19

Tidigare kunde vi isolera och sanera enstaka fall av granulosus-smitta.
Får vi in den i nuvarande varg-älgpopulation stannar den för evigt (eller dj-t lång tid).
Men eftersom du är beredd att beröva dina barn-barn möjlighet att träda upp smultron på ett grässtrå och sedan njuta av den i utbyte mot att du kan följa ett vargspår får jag nog betrakta dig som ett hopplöst fall.
En av mina kontakter i Nordamerika har genomgått ett flertal operationer för att ta bort cystor. Absolut inte trivialt.
Vi förväntar oss att myndigheterna ska inte utsätta oss för onödiga faror.

55. Ansvarslösa politiker är ett stort problem

2010-02-27 11:18

Uffe Stridsberg undviker kärnfrågan men förnekar inte att svenska politiker förtigit de svåra konsekvenserna för folk- och djurhälsan som en frilevande vargstam har.
Jag "framställer" inte politiker som ansvarslösa, jag visar att riksdagens ledamöter vid två tillfällen varit ansvarslösa och grovt försummat sitt ansvar gentemot sina väljare. Riksdagsledamöternas ansvar är att sätta sig in i de frågor de röstar om. Av två riksdagar, vardera med 349 riksdagsledamöter, som vid två olika tillfällen röstat om två olika propositioner så är det uppenbart inte en enda ledamot som reagerat över att regeringarna under konsekvenser inte nämnt ett ord om vilka hälsomässiga konsekvenser rovdjuren kan tänkas har för människor och djur. Detta är uppseendeväckande ansvarslöst av riksdagen och det har också fått konsekvenser för riksdagens auktoritet, ty folket anser sig med rätta blivit pålurade rovdjur som de inte vill ha i sin omgivning.
RMM har inte begripit vad hon läst: WHO och EU samt svensk lagstiftning tar inte hänsyn till vilken smittkällan till en zoonos är, det är smittan, i detta fall bandmaskar som skall utrotas och smittokällan skall hittas och oskadliggöras så att smittospridningen upphör. Då spelar det ingen roll vilket hunddjur smittokällan är; varg, räv eller hund. Vid ett utbrott på en japansk ö dödades öns alla rävar, hundar och andra djur som kunde vara huvudvärd för bandmasken. Vad gäller e. granulosus i norra Finland så är varg den viktigaste huvudvärden, ryska försök har visat att vargen är ensam ansvarig för att sprida denna parasit till älgar och björnar. Skandal att svenska myndigheter står handlingsförlamade inför denna invasion.

54. Snälla R-mormor.

2010-02-27 11:18

Hur långt kan du sträcka dig i ditt försvar för vargen? Har du verkligen din sambos stöd? Det tror inte jag som jämthundens älskare av första rang. Ge oss din mentors åsikt, eller varför inte låta honom själv framföra argumenten? När du argumenterar emot mig i denna tråd måste det tolkas som att du accepterar bandmaskarnas invasion i Skandinavien. Varför skall vi slippa den när den finns i nästan hela övriga världen, som du skriver? Saknar du visioner och önskemål R-mormor? Du tror verkligen att någon bestämt hur det ska vara, vilken då? Förespråkar du naturens ordning R-mormor? Är det budskapet du vill förmedla till vår riksdag?

53. Kenneth, det är viss skillnad

2010-02-26 22:43

…..att inse att man kanske måste gå lite andra vägar för att skydda sig än att slåss utan möjlighet att skapa vare sig förändring eller större trygghet.

Man skulle kanske kunna säga att vi svenskar förväntar oss att ”myndigheterna” hela tiden ska skydda oss, och många tycks har tappat förmågan att inse sitt eget ansvar för det egna välbefinnande. Är det så att man inte ens kontrollerar vargspillning från invandrade vargar vad beträffar dvärgbandmask (vilket borde vara mycket enkelt och inte särskild dyrt), så skulle jag tro att de vet var det finns störst anledning att lägga pengarna i detta fall. Som t ex att kontrollera skjutna rävar, och vädja till människor att följa uppsatta regler vid införsel av bl a hundar och katter. F ö har importerade hästar visat sig vara smittade med hundens variant av masken.

Jag vill naturligt själv att mina barnbarn och deras barn ska kunna plocka smultron och stoppa in dom i mun direkt, men jag inser att alla faror i vår globaliserade värld – där total kontroll i de flesta fall är omöjlig – inte är möjliga att stoppa. I de fallen lär vi få lära oss att handskas med farorna på samma sätt som andra människor före oss.

Tittar man vidare på andra WHO-dokument i detta ämne så tycks inte vargen vara den primära smittkällan för människor, däremot är hundar – som tillåts äta rått slaktavfall av vilda eller tama djur – en smittkälla för E. granulosus som man tar upp. Detta var också fallet med renar och renägarnas hundar, för ett antal år sedan. Jag undrar varför Calle bortser från detta?

I WHO dokumentet finns en kartläggning över spridningen av E.granulosis, och där är endast Grönland och Island helt fria (1999). I Sverige bland andra länder, finns det angivet ett antal sporadiska fall i norra och mellersta delarna under tidpunkten undersökningen gjordes.

Inte ens Australien är fritt från E ganulosis, och där kan ingen påstå att det är vargen som fört in smittan – eftersom det aldrig funnits varg där – inte heller i sydamerika och söder om Sahara i Afrika.

Faktum kvarstår – det är människan –som själv eller genom sina djur – oftast spridit smittor till världens alla hörn.

Men, men – du Kenneth m fl får väl tycka vad ni vill när det gäller detta. Symptomatiskt är dock att det för dig och vissa andra ALLTID tycks vara vargen som ligger bakom allt elände. Hur trovärdigt är det?

52. Kenneth Erikson och Dick Broman

2010-02-26 22:41

Ja, Kenneth Erikson, du har helt rätt, WHO och EU har sedan länge klassificerat dessa bandmaskar som ett globalt, allvarligt och växande hälsoproblem som enligt EU:s regler och svenska lagar dessutom hör till anmälningspliktiga sjukdomar (zoonoser) vilka medlemsländerna har en absolut skyldighet att bekämpa. Och Dick, vad du skriver om att parasiter etablerar sig, är helt enligt SVA som anger att risken är mycket stor att dvärgbandmask etablerar sig permanent OM den kommer ut i den svenska naturen, eftersom Sveriges klimat gynnar parasitens överlevnad, och både räv och vattensork är utbredda över så gott som hela landet. Men till Skandinavien har dessa bandmaskar ännu inte kommit och vi har goda möjligheter att slippa dem. Att ha en ren och frisk natur fri från farliga parasiter och utan farliga rovdjur är en förmån för folket så stor att man svårligen kan tänka sig att någon vill förstöra detta. Men trots så, trots att ingen normal förnuftig människa kan förstå varför, så har våra politiker stiftat lagar som gör att vi fått in stora livsfarliga rovdjur som inom en snar framtid smutsar ned vår globalt sett unika natur med just dessa parasiter. Fälldin fick någon slags religiös uppenbarelse om att kärnkraften var vad han skulle bekämpa för att rädda världen från undergång. I vår tid har även regeringen Reinfeldt fått en slags religiös upplevelse av att de också skall rädda jorden från undergång. Och då är det frågan om att dels lyda ekologismens grundsats om att alla arter skall återfå sitt "ursprungliga" utrymme på jorden (det blir j-vligt trångt för människorna) och dels skall regeringen Reinfeldt hindra jordens temperatur från att stiga med mer än två grader!

Nu när allt var på väg att bli så bra, varför denna dårarnas förstörelselusta?

51. Det sämsta du skrivit Dalle

2010-02-26 22:40

Jag skriver inte om dvärgbandmasken som jägare, jag skriver om den som en som regelbundet utnyttjar allemansrätten att skörda av bär och svamp. Gemensamt för vargtillskyndarna är att när t.ex. WHO ger ut en 260 sidor skrift om en global hälsofara så är detta ingenting att bry sig om när vargen är smittospridaren. Hur tänker ni egentligen? Visst är det tråkigt att inte kunna repa sig en handfull blåbär eller lingon på passet men det överlever jag. Vargen är det enda djur, som sprider smittan, som vi aktivt ska släp(p)a in från Finland. Exemplet från Idaho med kringområden vad som händer när en tät vargpopulation delar marken med mycket klövvilt borde t.o.m. du kunna dra slutsatser av. Hydatidosis är en allvarlig sjukdom även om den i de flesta fall kan botas. Utöver de tusentals ton med kött som förloras kommer miljontals liter bär och svamp att ruttna i markerna. Samtidigt som jag igår såg på tv hur människorna i Afrika svälter när de rikare nationerna köper upp åkermarken och kastar ut de som brukat den i generationer. Är vargen verkligen så betydelsefull för dig att du måste försvara den till varje pris.

50. Anders Hermansson

2010-02-26 22:40

Anders framställer politiker som ansvarslösa som aktivt och medvetet mörkar för dem redovisade risker som här diskuteras. Dags för Anders att sansa sig lite kanske. Personligen har jag inget emot att av Calle påtalade risker bedöms av opartiska forskare som inte har vargens utrotning i bakgrunden som en dold agenda.

49. Att tiga är att ljuga när lag stiftas

2010-02-26 16:35

Vad menar Uffe Stridsberg med sitt påstående "Har inte förtigits"? Självklart har det förtigits att med vargen kommer även parasiter och sjukdomar. Detta kan enkelt bevisas, denna galna rovdjurspolitik som nu gäller lades nämligen fast genom riksdagsbesluten enligt propositionerna 2000/01:57 och 2008/09:210. Inte i någon av dessa har de för folkhälsan mycket allvarliga parasiter och sjukdomar som till exempel dvärgbandmask och rabies nämnts. Man har heller inte nämnt att vargen sprider ett antal för boskapsskötseln mycket allvarliga virussjukdomar. Allt detta var väl känt långt innan den första av dess propositionerna skrevs. Eftersom landets främsta vetenskapsmän inom området tog fram underlag för propositionerna samt att bland andra Statens Veterinärmedicinska Anstalt var remissorgan så kan detta inte bero på ett förbiseende. Enda möjliga förklaringen är att regeringarna (Persson respektive Reinfeldt) aktivt ville dölja och förtiga dessa avgörande fakta för riksdagens ledamöter. Sedan är det så att riksdagens ledamöter har ett eget ansvar att granska propositionerna och det skulle ytterst lite extra arbete till för att avslöja detta allvarliga fusk. Riksdagens ledamöter har i båda dessa fall grovt svikit sina väljare.

48. Kanonbra Anders och Calle

2010-02-26 16:34

Det är Anders Hermansson och Calle Seleborg som med argument i sak försöker få människor att förstå riskerna när bandmaskens livscykel möjliggörs med varg i Sverige.
Jag vill att ni som förespråkar inplantering av varg tänker till
lite på vilka konsekvenser det blir om ni har fel och om Anders och Calle har rätt i sak.
Att när de rätta förutsättningarna skapas för bandmasken i Sverige så kommer det också att bli bandmask i Sverige.
Det är faktiskt så parasiter fungerar.
När parasiter får rätta livsmiljön så utvecklas de.

47. R-mormor och Anders Hermansson.

2010-02-26 14:40

Den passiva och undflyende hållning du visar när du skriver att vi ”får gilla läget” är det som skiljer oss åt. Så fungerar inte vi som kritiserar politiken, vi påtalar galenskaper och risker, och vill se en ändring, ni accepterar!
Du har flera gånger kritiserat andra för att inte läsa det som skrivs (med all rätt), här har du också slarvat. Du har inte läst artikeln som vi debatterar i denna tråd, Calle skriver ju att inga prover tas! Att det skulle vara så svårt att få till stånd en kontroll av alla inresandes medhavda djur med tanke på EU, som du skriver, kan jag inte hålla med om. WHO har klassat dessa sjukdomar som globalt angelägna att bekämpa och det kan inte EU ignorera om frågan kommer upp. Är din sambo och du överens om riskhanteringen av dessa tapeworms? R-mormor, du sällar dig genom ditt accepterande av bandmaskar till samma inställning som Dalle. Denne fåne ignorerar också bandmaskarna och deras sjukdomar. Han kommer igen efter ett tag där vi sluppit honom på denna sida och svamlar på som vanligt med att utgjuta sitt hat emot Calle Seleborg och mot löshundjakten, så jägare han påstår sig vara. Tänk ändå, han formulerar sig fördömande om andra, vet minsann vad som gäller och hur det tolkas, men törs ändå inte signera med eget namn.

Anders Hermansson, tack för ditt värdefulla och tydliga skrivande! Vi ser också att Uffe Stridsberg inte observerat, eller förnekar, att WHO har klassat dessa sjukdomar som ett globalt hälsoproblem.

46. Anders Hermansson och Calle

2010-02-26 11:18

Vad jag skriver är att redan tidigare har en person med kompetens, professor Claes Rehbinder, framfört samma sak som Calle Seleborg nu hissar stor varningsflagg för.
Eftersom Calle, som i alla sammanhang driver kampanj mot varg, och professor Rehbinder som,medvetet eller omedvetet,blev ett verktyg i Tage Collbergs korståg mot varg,inte kan sägas vara neutrala bedömare av riskerna med bandmasksmitta, vill i varje fall jag höra uppfattningar från neutrala människor med vetenskaplig kompetens. Därmed inte sagt att forskare och vetenskapsmän alltid rätt bedömmer risker för sjukdom- och smittspridning. Det finns det exempel på. Men de har i varje fall bättre möjligheter till relevanta slutsatser än vad Calle har, det är jag säker på.

45. Att förtiga att man förtigit

2010-02-26 09:47

Ulf Stridberg påstår utan grund att "Frågan om dvärgbandmasken har inte förtigits".
Jag har låtit genomsöka propositionerna 2000/01:57 och 2008/09:210 efter något omnämnande av sjukdomar på vilda eller tama djur, bandmask, e. granulosus, e. multilocularis mm. men inte i någon av dessa propositionerna är problemen med de parasiter och sjukdomar som hör ihop med varg omnämnda. Detta måste väl vara att förtiga ett av de viktigaste och svåraste konsekvenserna av att ha frilevande varg i landet?

Författare som vill ha underlag till tragiska komedier har mycket att hämta i dessa extremt lögnaktiga dokument som svenska regeringar förelagt riksdagen. Under avsnittet KONSEKVENSER skriver man mycket som är rent ut av det är komiskt: ”En utvecklad rovdjurspolitik medför konsekvenser för många aktörer i amhället”. Haha, vilket konstaterande! Sedan kommer: ”En accepterad utvecklad rovdjursförvaltning förväntas gynna det aktiva friluftslivet … ”.
Jaha, vilken forskning har kommit fram till detta resultat? Påståenden haglar i denna proposition: ”Hushållen och kommunerna förväntas inte påverkas direkt av de insatser som presenteras i denna proposition”. Jaså, skall vi tro på detta? Sedan kommer en fin knorr med underrubrik Statsfinansiella konsekvenser: ”Av Naturvårdsverkets utredning framgår att länsstyrelserna ser ett behov av ökade resurser som uppgår till cirka 16 miljoner kronor per år till följd av en regionaliserad förvaltning.” Ja, det var ju billigt om det nu vore ens i närheten av sanningen, man nämner inte de stora kostnaderna. Enligt Jordbruksverket (remissorgan till båda propositionerna!) så gäller att människor kan smittas av dvärgbandmask (e. granulosus och e. multilocularis) på följande sätt:
”Man får in ägg i munnen via livsmedel eller via sina händer. Då smittade djur släpper sin avföring i naturen kan äggen i avföringen hamna på bär och svamp. Människan kan smittas av att hantera eller äta dessa bär. Människan kan sannolikt också smittas genom att få maskägg på händerna efter att ha klappat en smittad hund/katt, och sedan få in äggen i munnen i samband med att hon äter mat. Äggen är små och lätta och kan fastna i djurets päls då det släpper avföring. De kan sedan föras runt i pälsen bort från anus, och människan uppfattar inte någon risk med att klappa det till synes friska djuret.
Man andas in ägg, som förs runt med luften exempelvis då man städar i ett rum där det finns ägg spridda i omgivningen.
Dvärgbandmaskens ägg överlever djupfrysning av bär och svamp, men avdödas av frystorkning. Många av de bär som används i industrin är frystorkade.
Dvärgbandmaskens ägg kan inte spridas med kokade bär i form av sylt eller kräm, eller med förvälld eller stekt svamp”.

Med tanke på att blåsmasksjuka är en ytterst allvarlig sjukdom samt att äggen inte är synliga för blotta ögat så tror jag nog att svenska folket tycker att detta är konsekvenser som borde varit nämnda i propositionerna. Men hade riksdagen upplysts om detta år 2001 så hade vi nog inte haft någon frilevande vargstam idag.

44. Att göra detta med dvärgbandmask till ett "stort problem"...

2010-02-26 09:47

Är bara ännu ett sätt att försöka bli av med all frilevande varg, det framgår ju med all tänkbar tydlighet.

"Calle Seleborg-taktiken" vi upplever här rymmer allt negativt som går att få fram om canis lupus.
Allt från enstaka, sällsynta dödsfall orsakade av varg, till denna ständigt återkommande parasit.
Vilka arter, och hur många djur skall vi i så fall plocka bort av denna anledning?
Varför skulle vi ha varg inhängnade i djurparker, där ökar väl risken i så fall ännu mer att människor blir drabbade?

Är detta inte frågor du tror "gemene man" skulle vilja ha svar på?
Ställ dig i stället själv frågan ur riskperspektiv Calle.
Hur stor är risken att detta verkligen blir ett problem större än de problem med parasiter vi redan har bland tamdjur och sällskapsdjur?
Skulle 300 frilevande vargar vara orsak till "katastroflarm" i Sverige?

Jag hade personligen kunnat hålla med dig i vargfrågan om argumenten du framförde var vettiga och realistiska. Men Calle, nu är det där du har problem, med realismen.
Varför, jo för det ENDA vettiga och trovärdiga argumentet från jägarhåll är LÖSHUNDSJAKTEN ,så är det, glöm allt annat trams.
Till dom som tycker att en artikel av detta slag borde synas i Expressen och annan dagstidningsmedia säger jag bara som jag sagt tidigare:
Det enda detta skulle leda till är ett ännu större motstånd mot vargjakt och övrig rovdjursjakt...är det detta vi vill, ja det kan vi ju fråga oss?

43. Stridsberg, RMM och Rehbinder

2010-02-26 09:47

Dvärgbandmaskarna har varnats för under lång tid. Men det är som med de flesta potentiellt farliga saker, ingen bryr förrän man mer eller mindre sitter i skiten. Enstaka fall av hittade bandmaskar var bara en varningssignal och utbrotten kunde begränsas. Men idag är situationen helt annorlunda. Vi har täta älg- och vargstammar. En smitta som får fäste där nu kan inte saneras bort. Vårt grannland är invaderat av granulosus-smittan och vi talar om att ordna korridorer för vargarna att springa fritt.
Jag har fått information från Grimsö att man inte tar prover på vargar under märkning och att inga prover togs på de skjutna vargarna. Professor Krisky vid Idaho State University som forskat många år på bandmaskar säger att vid en sådan situation måste du utrota vargarna för att få bort smittan. Får vi ner smittan i vargbältet finns det två val, sluta med all bär- och svampplockning eller ta bort vargarna.
Och Stridsberg, jag garanterar att vad jag skrivit håller. Det ligger 2-3 månaders arbete bakom.
Sen min kära Roslagsmormor läs manualen jag skickat dig.
I en kanton i Schweitz där 25% av vargarna var smittade hade bara 0,3 % av hundarna smittan.
Avmaskning på sällskapshundar görs troligen noggrannare på kontinenten än hos oss. Men först måste en smittad hund smugglas in. Sen ska den vara i en miljö där den kan skita fritt och det finns lämpliga mellanvärdar.
Därför hävdar jag bestämt att risken att få in multilocularis söderifrån är mycket, mycket mindre än att få in granulosis med vargar från Finland. Men därmed säger jag inte att den södra införselvägen ska nonchaleras men kraftsamlingen bör vara i norr.
Jag är gammal EU-anhängare men i det här fallet är EU-direktiven om "hotade" djurarter felaktiga och de gör att ingen vågar ta i frågan. Det är inte politisk korrekt. Men dagen inom en inte allt för avlägsen framtid när SVA varnar för att plocka bär kommer huvuden att rulla.

42. Alldels rätt Anders

2010-02-26 09:46

Vi gör, eller borde göra, ett val där vi väger för- och nackdelar mot varandra. Och faktum är att nästan inga djur är välkomna in bland hus och bostäder. Det gäller för björnar, vargar eller lodjur. Det gäller för vildsvin, älgar, hjortar eller rådjur. Inte heller rävar eller harar bör springa i trädgårdarna. Ingen gör någon nytta där men kan sprida sjukdomar och orsaka annan skada.
Varför ska vi döda husbockarna? De följer ju bara sin natur när de äter sig igenom husbjälkar av trä. Är verkligen all biologisk mångfald önskvärd.
Tyvärr finns det antal som anser att människor är ett otyg som borde utrotas. Det är vi som är skadedjuren. Men de flesta av dessa äter gladeligen mat som har framtagits på mark som en gång röjts från vildmarken.

41. Kenneth!

2010-02-25 21:55

De vargar som vandrar in i Sverige blir förr eller senare undersökta på många sätt. När man tar spillning för DNA så kan man även undersöka om det finns maskägg där. Vet dock inte om det görs rutinmässigt. Däremot vet man ingenting alls om de vargar som dödas illegalt efter att de tagit sig över gränsen, så någon ”varning” därifrån, lär vi inte få.

Att kontrollen av djur som förs från Danmark till Sverige är näst intill obefintlig gör problemet med hudar – och även katter, betydligt knepigare. Från ett granskande TV-program vet vi också att veterinärer i vissa fall bluffat med veterinärintyg för s k gatuhundar som importeras till landet. Tar man då Calle Seleborg på orden när han skriver ”ingen avmaskning är 100procentigt säker”, så är det lätt att se riskerna med införsel av hundar och katter, speciellt om de tidigare levt på gatan.

Myndigheterna är – som du borde ha utläst av mina länkar – redan observanta på problemet. SVA tar emot skjutna rävar, just för att så tidigt som möjligt få indikation på om rävens dvärgbandmask kommit in i landet. En regelrätt kontroll av alla inresande låter sig dock inte göras, eftersom det inom EU är fri rörlighet. Det är bara när man har misstankar om oegentligheter tullarna har rätt att kontrollera.

Kenneth – det verkar som om vi får ”gilla läget” vare sig vi vill eller inte. Skulle det värsta hända, så får vi anpassa oss till läget då – vare sig smittan kommit in via hund, katt, räv, varg eller på annat sätt.

Sedan förstår jag inte varför du talar om avgudar hit och dit. Jag ser upp till min sambo och hans kunskaper kring jakt och vilt, precis som han ser upp till mig när det är jag som sitter inne med kunskapen. Vid andra tillfällen kan vi ha diskussioner där vi är långt ifrån ense – dock alltid med respekt för motparten som person.

40. Alldels rätt Anders

2010-02-25 21:54

Vi gör, eller borde göra, ett val där vi väger för och nackdelar mot varandra. Och faktum är att nästan inga djur är välkomna in bland hus och bostäder. Det gäller för björnar, vargar eller lodjur. Det gäller för vildsvin, älgar, hjortar eller rådjur. Inte heller rävar eller harar bör springa i trädgårdarna. Ingen gör någon nytta där men kan sprida sjukdomar och orsaka annan skada.
Varför ska vi döda husbockarna? De följer ju bara sin natur när de äter sig igenom husbjälkar av trä. Är verkligen all biologisk mångfald önskvärd.

Tyvärr finns det antal som anser att människor är ett otyg som borde utrotas. Det är vi som är skadedjuren. Men de flesta av dessa äter gladeligen mat som har framtagits på mark som en gång röjts från vildmarken.

39. Har inte förtigits

2010-02-25 21:54

Frågan om dvärgbandmasken har inte förtigits. Det Calle skriver är i stort sett en återupprepning av vad nu avlidne professor Claes Rehbinder framförde vid sin antivargturné tillsammans med SSirs ordförande Tage Collberg för några år sedan. Kanske var det just Rehbinders resesällskap som gjorde att inte hans budskap fick någon större uppmärksamhet. Det kan bli samma sak nu. Calle, som ena stunden förklarar rovdjuren som tjuvjägare, och andra stunden använder kända parasitburna sjukdomar som argument för att få bort vargarna, kan lätt få samma reaktion. I så fall synd tycker jag. Det bästa vore istället om någon eller några med vetenskaplig bakgrund granskar Calles uppgifter, slutsatser och argument och ger sin syn på beskrivna problem.

38. Roslagsmormor och riskberäkning

2010-02-25 21:53

Först av allt kan jag inte låta bli att kommentera följande från dig "De hundar jag tänker på är före detta gatuhundar som varmhjärtade människor i Sverige vill ta hand om..." Varmhjärtade måhända men du glömmer de andra epitet vi bör ge dessa - intelligensbefriade är nog det mest snälla - samma sak gäller naturligtvis de som köper smuggelhundar (och som vanligt är naturligtvis straffskalan i Sverige löjeväckande låg).

Kan sen inte heller låta bli att följa upp det Kenneth Eriksson skriver angående ditt förringande av tillkommande risker. Som du resonerar är det OK med att inte ha god hygien på ett sjukhus tex - bakterier finns ju ändå överallt. Ekosofin slår hårt mot logiken tydligen.

MP, med allierade är ett reellt hot mot jakten och en naturlig livsstil.37. R-mormor.

2010-02-25 18:21

Du gör jämförelser på ett sådant sätt att risken som vi pekar på förminskas, du gör det igen med förra kommentarens avslutning. Om du anser att risken är större att smittor kan komma andra vägar och på annat sätt än med varg som smiter in över Torne älv betyder det inte att vi ska strunta i någon av riskerna. Vi ska väl försöka förhindra smittan vilken väg den än kan tänkas ta. När jag inte har ansvaret för att lösa denna smittorisk koncentrerar jag mig på vargen när nu inte myndigheterna gör det, valet är mitt. Varför inte dela på bördan, du tar tag i frågan och framför till myndigheterna nödvändigheten att syna gränsövergångarna söderifrån så sköter vi jägare (ja, du får hänga med på ett hörn) att peka på vargen som smittospridare.
Jag har inget emot, utan förståelse för, att du avgudar din sambo i stället för vargen. Ädla människor kanske inte ser vargen som ett skadedjur, men det gör jag.
Det vore förfärligt om denna smitta kommer lös i Skandinavien, detta måste förhindras på alla sätt.

36. Rådjuret

2010-02-25 16:34

Det verkar ha stört en del att jag jämförde rådjurets del i smittspridning med vargens.
Jag förstår att rådjuret vårdas av jägarkåren som ett av dom viktigaste jaktbara djuren, men den aspekten har inte mycket med smittspridning att göra.
Risken att exponeras för smitta förmedlad av några hundra vargar jämfört med risken från kanske 800 000 rådjur fulla av fästingar måste vara ganska liten, även om det svårare att upptäcka bandmasken.
Låt er nu inte luras in i samma fälla som en del av extrembevararna och bara se det som passar egenintresset.
Att man kan få borrelia även på andra sätt förändrar ingenting.
Skall vi göra en seriös bedömning av smittoriskerna, så bör vi försöka vara någorlunda objektiva.
Calles inlägg bidrar på ett bra sätt till att lyfta upp frågan om bandmasken, men riskbedömningen måste jämföras med hur vi bedömer och hanterar andra risker.

35. Ekosofism mm.

2010-02-25 16:32

Om dessa gröna ideologer skulle vilja vara så goda att förespråka direktdeokrati även i vargfrågan så vore de mer trovärdiga! Detta system är ju mkt centralt i Ekologismen!

34. Kenneth – jag avgudar inga djur…..

2010-02-25 14:36

…..men jag tycker det ska finnas balans även när det gäller de värsta tokerierna.

Du, Calle m fl tycks inte se andra arter än vargen som det stora hotet mot i princip allt. Ni är så insnöade på detta att ni riskerar att missa viktig information.

Hur många jägare från t ex Danmark tar med sina jakthundar till markerna i Sverige? Hur noga är dom med avmaskning m m vid dessa tillfällen? Där finns en reell risk som ni inte verkar vilja se.

Jag skriver f ö ingenstans att vargen INTE kan föra in t ex hundens dvärgbandmask till Sverige från Finland, men med tanke på att hur många hundar respektive vargar som passerar vårt lands gränser dagligen, så borde vem som helst förstå var risken är som störst.

När det gäller min sambo, så kan jag meddela att uttryck som ”skadedjur” om t ex varg tar han inte i sin mun! Vad kostar vargen när det gäller skador jämfört med älgen eller vildsvinet? Båda dessa arter skulle nog vid en jämförelse framstå som värre ”skadedjur” än vargen – även om man räknar in att de går att äta.

33. RMM

2010-02-25 14:33

Jag har i dag pråtat med min gamla læror, som er leder av Danska Miljøundersøgelser, finns et tilfælde met dværgbandmask, men jag får mer at vite i morgon.
Met hensyn til tull, da stoppar vi varje gang av os sjalv, och viser papper fra Dansk veterinær met avmaskning(10 dage innon ankomst til Sverige)och rabiesvacc. En danskar er død av dværgbandmask, men han var bosat i Svejts.
Der er just uprettet en ny forskergruppe for Vilthalse, och dar kommar ræven at stå på overvågningsliste.

32. RMM

2010-02-25 09:51

Tänkte inte lägga mig i den här debatten. Men helt klart ökar spridningen av dvärgbandmasken i Finland tack vare vargens ökning, det kan inte du ens neka till eller hur? Förra gången dom här problemen dök upp i Finland då sköts i stort sett alla vargar, med den effekten att dvärgbandmasken sedermera försvann. Och blanda in turisthundar bland oss jägare förstår jag inte heller, vi inporterar inte såna för jakt. Då kan du vända dig till svenska turistrådet eller föreningen för att framföra din eventuella oro! Och varför ska vi behöva öka riskerna med denna mask genom att ha stora vargstammar. Mårdhunden är också en värd men den är fredlös!! Och varför kan inte ni som till varje pris vill ha varg gå ut och informera allmänheten om riskerna? Nej det enda ni vill sprida är att vargen behövs för att bevara mångfalden. aldrig ett ord om faror eller risker. Mångfalden där jag bor är snart borta tack vare varg och lodjur. Enligt LST spårare hittade dom på kort tid 5 rivna älgar förra veckan. Hur många som inte hittas kan man ju bara ana.

31. Många bra...

2010-02-25 09:50

och intressanta inlägg här, Calles genomarbetade informativa om bandmasken. Dick Broman om jägarförbundens roll, håller med dig fullständigt, det råder ingen som helst tvekan om att man vill ha bort jägarna ur skogen från de av dig nämnda organisationerna. Det är liksom huvudsyftet, med rovdjurspolitiken.
Tack, även Lena Dickson för din informativa länk om borrelia, där fösvann delar av rådjurets skuld till borreliasmittan och övriga jämförelser med varg och bandmask.
Måste säga att jag haft dålig koll på den här bandmaskgrejen, men börjar sakta förstå att det kan bli riktigt allvarligt.
Hoppas att fler vaknar, i synnerhet de som kan göra verklig skillnad.

30. R-mormor, nu spårar du ur igen.

2010-02-25 09:49

Din avgudadyrkan av vargen är sanslös. De faror som vargen medför är i dina ögon alltid acceptabla än andra orsaker till samma bedrövelse. Varför denna dyrkan och detta försvar av ett skadedjur? Det är just denna ditt, likt en dåres kamp, fruktlösa försvar av en art som ingen i glesbygden vill ha som retar oss, fattar du inte det. Får du verkligen försvar av din sambo för detta? Har han insett vidden av förd politik, med målsättningen om en fauna i balans? Och denna balans R-mormor, betyder att vare sig din sambo, du själv eller någon annan glesbygdsbo längre kan hämta ätbart kött från vår natur, som vi gjort i 200 000 år. Har du verkligen förstått det?

29. Mina finska kontakter RMM

2010-02-25 09:48

Är mycket tydliga med att det är i samband med varg-invasioner till Finland som smittan kommer in. Hur vore det om du skrev till WHO och framhöll att dvärgbandmaskarna enligt din expertåsikt är inget att bry sig om.

28. Ja du Calle, den kom väl…..

2010-02-24 20:34

….på liknande sätt som till Sverige. Här har den upptäckts på 60, 70 och 90-talet. Hjortdjur och hundjur. Välj själv vilka, under den nämnda tiden. (Hade det varit varg, så borde vi väl haft betydligt större spridning nu – eller vad tror du?)

27. Vad gäller RMM

2010-02-24 19:58

Tack till alla som svarat i mitt ställe. Det vore intressant att höra hur hon tror dvärgbandmasken kommit till Finland. Är det månne insmugglade hundar från Ryssland?

26. Anders Hermansson

2010-02-24 19:58

Om Du eller någon annan vill hjälpa till att sprida artikeln så är jag bara tacksam.
Den som vill kan få en uppdaterad artikel direkt till sin dator, där jag också höjt kvaliten.
Ring i så fall mig! Tel 060-32152

25. Ja du A Hermansson ….

2010-02-24 19:58

….. du liknar en tidigare skribent i det du framför.

”Ytterligare ett märkligt inlägg….” ”Spöken” kan i det här ämnet ses som verkliga saker, men som inte på långa vägar förekommer så frekvent, eller är så farliga som vissa vill påstå.

Du skriver ” Och hade hon läst sin egen referens och förstått maskens livscykel så hade hon även förstått varför inte hundar redan kommit med masken till Sverige.”

Hur är det då med hundar som avmaskats men som har maskägg i pälsen? Hur är det med hundar som inte ens avmaskats ordentligt?

Du kan snacka om dina ekosofer och ekosofin – men du kan aldrig trolla bort fakta, och det är att människor inte alltid följer de regler som har satts upp. Risken för att vi får in den farliga varianten av dvärgbandmask är mångdubbelt större just p g a oss människor, än att vi får in den via varg eller annat vilt djur. Granulosis har funnits här sedan tidigare – och finns troligen kvar på enstaka ställen fortfarande. Här är hundar en minst lika stor risk som vargen! Försök att trolla bort dessa fakta!

24. Knud Jessen

2010-02-24 19:57

…..jag försöker hålla mig till sanningen – du verkar förtvivlat däremot förneka den!
Säg mig – har ni rävar i Danmark som bär på den farliga varianten av bandmask?
Hur svårt är det för dessa rävar att ta sig till Sverige?
Eller för den delen – hur noggrann är tullen på svenska sidan med att kolla att hundar som kommer från Danmark är avmaskade innan de tas in? (Där har jag själv ett förskräckande exempel där tullarna vägrade att kolla pappren).

23. Spöken och tomtar på loftet

2010-02-24 18:29

Ytterligare ett märkligt inlägg signerat RMM, hon vill göra gällande att här aktuella bandmaskar är spöken. Men samtidigt refererade hon till Statens Veterinärmedicinska Anstalt samt Statens Jordbruksverk som båda bekräftar att maskarna finns och att de har de egenskaper som det i detta forum flera gånger varnats för. Och hade hon läst sin egen referens och förstått maskens livscykel så hade hon även förstått varför inte hundar redan kommit med masken till Sverige.
På en punkt håller jag med RMM, tyvärr går det inte i tid att stoppa en galen politik. Vi behöver inte får hit dessa bandmaskar men den av ekosofi drivna politiken gör att vi utan tvekan kommer att få hit först e. granulosus (kanske redan är här) och sedan e. multilocularis. Vi bör samla bevis så att de ansvariga i sinom tid kan ställas till ansvar. Detta är den största skandal som inträffat i Sverige sedan åtminstone andra världskriget.
Dick Broman, din artikel har nog redan lästs av jägarförbundens ledningar. Artikeln beskriver läget koncist och kanske någon tänker till lite extra. Hoppas du kan få in den i dagstidningar. Tommy Hammarström i Expressen är i akut behov av kunskap i detta ämne.

22. RMM

2010-02-24 18:13

Igen har du fejl. Du har gentagne gange påpekat at hunde fra Danmark, kan indføre smitten. Hold dig til sanningen.

21. Min bäse Anders Hermansson...

2010-02-24 17:35

...vem har talat om turisthundar? Inte jag i alla fall. De hundar jag tänker på är före detta gatuhundar som varmhjärtade människor i Sverige vill ta hand om, utan tanke på att det finns massor med inhemska hundar som far illa. Sedan har vi alla småhundar som smugglas in av mindre nogräknade individer – är de avmaskade, vaccinerade, veterinärbesiktigade? Knappast – men de kan köpas för ett billigare pris än svenskuppfödda individer. Hur är det med hundar som fått maskägg i pälsen – här kan man nog även räkna in ”turisthundar” om de träffat eller lekt med hundar som själva är smittade.
Funderar på om det är någon av er spökrädda som vågar sig på att åka utomlands och kanske få en glass eller andra efterrätter med färska bär på toppen, eller klappa på en närgången kelig hund i något gathörn. Det säljs f ö torkad svamp från baltstaterna i livsmedelsbutikerna här i Sverige – hm torkning dödar inga maskägg!

Jag kan bara beklaga er som ägnar era liv åt att ängslas, särskilt som ni antagligen bara är medvetna om en futtig promille av de saker som är värda att ängslas för!

Vi kan diskutera detta till dödagar, men min övertygelse är att vi förr eller senare kommer att få in båda typerna av bandmask, men då via hund, räv eller mårdhund – inte varg.

Vi får väl se vem som får rätt – jag tror inte det kommer dröja så länge förrän vi får svaret f ö.

20. Kenneth Eriksson & MrStraightpull

2010-02-24 16:40

Tack för Era kommentarer, de värmde!
Jag vill att Ni skall veta att jag tycker att dessa frågor är värda att diskuteras på en egen debattplats i tidningen Jakt & Jägare.
Jag vet inte vilket uppsåt tidningen hade då jag anvisades denna plats.

Redaktionell kommentar:
Dick, din läsarkommentar får säkert många läsare. Journalistik är att välja. Det är många som vill ha in texter som debattartiklar och just det här ämnet har det skrivits mycket om, framför allt på nyhetsplats. Men läsarkommentarer om olika ämnen kan vi förstås ha. Så det är bara att skriva på, Dick. Fast din långa läsarkommentar borde du väl ha lagt in till under den här artikeln?
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=414255&context=60321

Anders Ljung, Jakt & Jägare

19. Neutral information bekräftar de värsta farhågorna

2010-02-24 16:30

Ett nytt underligt inlägg signerat RMM, hon hänvisar till SVA, SJV och Carl Reinhold Bråkenhielm, samtliga dessa bekräftar exakt vad som Calle S har skrivit och vad jag och andra har skrivit. För att ta några exempel:
SVA skriver ”Huvudvärdarna kan inte smitta varandra utan en mellanvärd. Hundar kan alltså bara smittas om de äter en smågnagare – inte av att nosa på eller äta andra hundars avföring”. Detta är orsaken till att turisthundar inte kommit med bandmask till Sverige, däremot så ÄR älgar, renar mm. i Finland smittade av bandmask från varg. Vet Carl Reinhold Bråkenhielm: ”Hos gnagare och människa kan ett enda ägg utvecklas till mängder av små blåsmaskar”.
Detta har framförts ett antal gånger i detta forum men också i vad SJV skriver: ”Man får in ägg i munnen via livsmedel eller via sina händer. Då smittade djur släpper sin avföring i naturen kan äggen i avföringen hamna på bär och svamp. Människan kan smittas av att hantera eller äta dessa bär. Människan kan sannolikt också smittas genom att få maskägg på händerna efter att ha klappat en smittad hund/katt, och sedan få in äggen i munnen i samband med att hon äter mat. Äggen är små och lätta och kan fastna i djurets päls då det släpper avföring. De kan sedan föras runt i pälsen bort från anus, och människan uppfattar inte någon risk med att klappa det till synes friska djuret. Man andas in ägg, som förs runt med luften exempelvis då man städar i ett rum där det finns ägg spridda i omgivningen. Dvärgbandmaskens ägg överlever djupfrysning av bär och svamp, men avdödas av frystorkning.”
Sen vad artikeln om tungmask har med saken att göra är det nog ingen som förstår, det är en annan sorts mask med en annan livscykel, dessutom, citat Osterman Lind, ”Symptomen är ju rätt påtagliga när man har en jättestor mask i nosen. Jag tror inte att hundar går omkring och har en infektion som inte hundägaren märker”!
Men RMM skall ha tack, detta bekräftar och bevisar vad Calle S skriver och andra skrivit. Dessutom visar det att myndigheterna väl känner till vad som är på väg att drabba den svenska befolkningen. Tyvärr saknar dessa myndigheter det civilkurage som krävs för att uppfylla sin ämbetsplikt att varna befolkningen. Dessa tjänstemän, bland andra veterinärer på höga poster, har som uppgift att varna befolkninen men vågar inte på grund av att detta inte anses vara politiskt korrekt. Vid rättegångarna efter andra världskriget fastslogs att bristande civilkurage inte är en ursäkt, varje statligt anställd har att sätta de mänskliga rättigheterna före chefers krav eller egen feghet. Att göra som man blir tillsagd är således ingen ursäkt.

Hur är människor funtade som med vett och vilja vill låta dessa maskar drabba landet endast därför att de vill ha in skadedjuret den ryska skogsvargen i vår fauna?

18. Borrelia kontra Echinococcus

2010-02-24 15:36

Borrelia kan fås på många, många fler sätt än av fästingar. www.2000taletsvetenskap.nu/special/ borrelia/borrelia_lena_dicksson (kopiera av och använd i sök).
Förutom med örter eller rätt sorts antibiotika, intaget efter schema, kan man behandla borrelia med NaCl, www.lymephotos.com, och genom att göra kroppen mer basisk. När man är mer basisk blir man ofta inte gillad av stickande insekter.
Att vara ute i naturen och skydda sig mot fästingar går, men att skydda sig mot små bandmaskägg som inte syns med blotta ögat är nog betydligt svårare om ej omöjligt.
Angående bandmask, Echinococcus, vet jag inte om det finns speciella örter som tar bort bandmaskarna från människokroppen.

17. Kanske vore bra med lite mer ”neutral” information...

2010-02-24 14:59

...kring Calle Seleborgs och andras spöken.

http://www.sjv.se/download/18.b1bed21121e26684180004294/V%C3%A4rt+att+veta+om+dv%C3%A4rgbandmask+mars+SLUTLIG+4+maj.pdf

Värt att notera är att jakthundar kan vara de som sprider smittan i Europa – inte vargen:

http://sva.eu/upload/pdf/Tj%C3%A4nster%20och%20produkter/Trycksaker/SVAvet_2_07_echinococcos.pdf

E. granulosis påträffas f ö då och då även i Sverige, så att den skulle vara helt borta i vårt land är tyvärr inte sant.
http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Hast/Anmalningspliktiga-hastsjukdomar/Echinococcus-granulosus/

Visst finns det risk att vargen för in smitta med E. granulosis, men risken med dåligt avmaskade hundar, eller danska rävar eller gnagare som lyckas ta sig gränsen, är nog bra mycket större. Nu senast hittade man tungmask hos en hund importerad från Rumänien
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/unikt-fynd-av-tungmask-i-sverige_4260779.svd#preambleend

Ja, medlemskap i EU och det förändrade klimatet har öppnat dörrar till Sverige för allahanda otrevligheter – men för vissa verkar vargen vara den enda orsaken till allt ”elände”. Hur det än är med den saken, så lär vi svenskar få anledning att ändra våra vanor med eller utan de större rovdjuren.

16. Tack DB och AH...

2010-02-24 14:58

...för att rakt på sak beskriva vad vargen egentligen handlar om. Vargen är den trojanska häst som den vänsterövertagna och tydligen inte bara jakthatande ekosofiska miljörörelsen skickligt byggt och placerat i maktens korridoren och i medias okunniga händer. Ett tydligt exempel på det senare var utfallet från Expressens Tommy Hammarström mot ett tidigare inlägg från Alexander Bard mfl. angående att MP måste göra upp med ekofascismen. Manipulativt undviker TH huvudfrågan genom att "glömma" den fundamentalistiska sidan och mest skriva om hur bra och uthålligt det är med kravodlat. Suck!

Frågan är hur en så pass destruktiv filosofi kan få så många anhängare - vi får ju vara glada för att tex inte ebola har funnits i Sverige - den renodlade ekosofen skulle naturligtvis villigt återinföra även en allvarlig sjukdom.

Då det nu är valår tänkte jag börja med min slutkläm igen: MP, med allierade, är ett reellt hot mot landsbygden och en naturlig livsstil.

Tommy Hammarström: http://www.expressen.se/ledare/1.1891992/tommy-hammarstrom-alexander-bard-talar-eko-strunt

Alexander Bard & Adam Cwejman: http://www.expressen.se/debatt/1.1866309/mp-maste-gora-upp-med-ekofascismen

Ur Nationencyklopedin: "filosofisk riktning inspirerad av det tilltagande engagemanget för miljöfrågor. Enligt ekosofin hör allt levande samman, och människan kan inte isolera sig från den övriga naturen. Djur och växter har ett egenvärde oberoende av om de är till nytta för människan eller inte, och den av människan opåverkade naturen befinner sig i ekologisk balans."

15. Dick Broman, välkommen...

2010-02-24 14:58

...till forumet. Du är inte först att påtala detta men du har sammanfattat och formulerat det bäst. Jag hoppas du kan fortsätta skriva.

14. Alltid måste någon galenskap plåga människorna

2010-02-24 13:27

Dvärgbandmasken är sedan länge ett känt hot mot människor och djur. Tidigare utbrott har kunnat bekämpas genom utrotning av varg och strikta hanteringsregler för tamdjur. Utbrottet i Finland denna gång kommer inte att kunna bekämpas på grund av att vår tids dominerande religion, ekosofin, sätter sina idéer om naturen framför människor.
Ekosofin har en totalt dominerande ställning bland journalister och politiker. Detta innebär att e. granulosus kommer att sprida sig även i Sverige och varg kommer att smitta tamdjuren i mellersta rovdjursförvaltningsområdet, dvs hela Mellansverige.
När väl smittan etablerats så kommer masken att ha en livscykel hos vilda djur via varg och älg, rådjur och andra vilda klövdjur. Men samtidigt kommer masken att ha en livscykel hos tamdjur via hundar och kor, får och andra tamdjur.
Även om man således genom stränga åtgärder tidvis lyckas utrota masken hos tamdjur så kommer den hela tiden att finnas hos de vilda djuren, varg, älg mm. Tamdjuren kommer hela tiden att återsmittas från de vilda djuren. Masken kommer därigenom att bli omöjlig att utrota så länge man accepterar att ha vilda vargar i landet.
Människor smittas väldigt lätt av e. granulosus, trampar man på en torr vargbajs eller hundlort från ett smittat djur så flyger ett helt litet moln av maskägg upp, du andas in äggen, du får dem på din kläder, händer osv. och du kan inte undvika att ett och annat följer med din mat. Att jämföra detta med fästingar visar på en total okunskap och ignorans. Bär- och svampplockning kommer att upphöra och så även barns vistelse i naturen.
E. granulosus medför enorma kostnader för samhället. Betalar vargkramarna? Naturvårdsverket? forskarna? Staten? WWF? eller SNF?
Undrar vem som vill betala för sjukvård och begravning av dem som oundvikligen kommer att drabbas av blåsmasksjukan?
Kommer Djurens Rätt att engagera sig för alla tusentals djur som kommer att dö i en oerhörd plågsam maskinfektion?
Knappast, de är endast intresserade av sig själva.

13. Jägareförbunden ersätter jägarna med varg

2010-02-24 13:02

Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursgruppen arbetar för en ny agenda i naturen. De vill inte att djur jagas av människor med vapen, de vill inte att jakt bedrivs eller att det finns jägare i skogen. De vill ha rovdjur i stället.
De vill ersätta jägarna i Sverige med varg, björn, järv och lodjur så att det skapas en balans mellan rovdjuren och bytesdjuren i naturen. Och nu skall Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund hjälpa till med att bygga upp vargstammen!

Inavelsproblemen måste åtgärdas föst
Detta är nu också miljöminister Andreas Carlgrens nya rovdjurspolitik. Men vargstammen lider av genetisk isolering med åtföljande genetiska utarmning och för att bli av med inavelsproblemet kan inte ministern tillåta vargstammen att växa mer utan genetiskt tillskott.
För att få lokal acceptans för utsättning av inflyttade vargar föreslår därför riksdagen en kompremiss där motprestationen består i att vargstammen temporärt ska begränsas till 210 djur. Av detta beslut följer logiskt att stammen måste regleras genom jakt.
Vargforskare vars forskning finansieras av regeringen stödjer denna kompremiss och försvarar därför vargjakt.
Därför beslutade riksdagen om vargjakt på några inavlade vargar för att få acceptans för att istället plantera ut 20 nya vargar.
Sen kan en stor och livskraftig vargstam byggas upp så att det blir balans mellan rovdjur och bytesdjuren.

Död hand över jakten, bär och svampplockning
När jägarna ersätts av rovdjur och det är balans mellan vargen och älgen kommer älgjakten i första hand inom Värmland, Dalarna, Gävleborg och delar av Västernorrland och Jämtlands län att reduceras till ett minimum.
Tiotusentals älgjägare kommer att tvingas till att hänga upp bössan på väggen. Med varg i markerna blir det också omöjligt att bedriva jakt med någon form av lös hund.
De allra flesta jägare kommer att förlora sin fritidssysselsättning då vargar och andra rovdjur drabbar småviltsjakten stenhårt, på flera olika sätt.
Aven bär och svampplockningen kommer inom kort att gå förlorad då vargen är värddjur åt bandmasken. Med bandmask i markerna går det inte att ta rätt på bär och svamp.

Förbund till salu
När jakten och jägarna manipuleras bort ur skogen, av Staten med hjälp av naturmupparnas agenda, - där jägarna ska ersättas med rovdjur. Då sitter Sveriges två jägareförbund och funderar på vad de ska säga, tycka och göra i vargfrågan, för att få mesta möjliga bidrag från Staten.
Jägareförbunden är skiträdd för säga något som Andreas Carlgren inte gillar. Förbunden måste ha rätt åsikt och tycka som staten i vargfrågan, detta är en förutsättning för att de skall erhålla medel ur Viltvårdsfonden.

Då anpassar sig Jägareförbunden och arbetar aktivt med uppbyggnaden av en livskraftig vargstam i Sverige och anser numera att nya vargar skall planteras ut och de är till och med beredd att hjälpa till med att verkställa flyttning av varg. De skall arbeta i en framskjuten placering i den styrgrupp som skall leda arbetet med utsättning och flyttning av varg.

Vargpropaganda
Jägareförbunden skall också hjälpa till att öka acceptansen för den nya rovdjurspolitiken med en livskraftig vargstam.
Vissa journalister ska hjälpa Andreas Carlgren vad som skall censureras eller publiceras och hjälpa Staten använda vänskapskorruption och ägarkontroll för att kontrollera åsikts- och yttrandefriheten. En konsekvens av detta blir att medlemstidningarna Svensk Jakt och Jakt och Jägare skall användas till att anpassa medlemmarna till vargbidrag. Med samma metoder som ryska Pravda skall jägare bearbetas med vargpropaganda så att de får rätta åsikterna och älskar att ha varg på sin jaktmark. Så manipulerar staten de opinionsbildande organen

Det får inte ske i det tysta, någon måste visa jägarna hur Andreas Carlgren styr och ställer jägareförbunden och media i vargfrågan.

Pengarna visar sanningen
Jägareförbunden är inga demokratiska organisationer i verkligheten. För några miljoner kronor säljer de jakten och jägarna och tänker låta jägarna i glesbygd ensamma betala priset för besluten de tar över deras huvud.
Demokratiska medlemsorganisationer skall inte toppstyras på detta sätt. De ska vara fria och oberoende, representera medlemmarna och naturligt vis inte låta sig styras av staten.
Enklaste sättet att spåra korruption är att följa pengarna.

Det är med sorg i hjärtat som jag inom kort ser en landsbygd utan jakt och jägare och utan bär och svampplockare. Men det är snart ett faktum.
Landsbygdens folk och jägare har i dag ett stort behov av en politiskt oberoende, demokratisk medlemsorganisation som inte låter sig styras av korruption.

Jag hoppas nu att det skapas någon ny organisation som vill arbeta med att rädda landsbygden med ärligt uppsåt som lever upp till detta behov och vars åsikter det inte går att köpa.

12. Tack Calle

2010-02-24 11:15

Mycket läsvärt, det är mycket skrämmande att myndigheterna inte bryr sig om riskerna. De tycker vargen måste få leva och inget annat.
Tack än en gång.

11. Tyskterrier

2010-02-24 11:14

Hotet växer hela tiden. Därför fortsätter jag. Inte för egen skull för jag är inte berörd utan för att dagens barn ska kunna njuta av sina smultron- och blåbärsställen.

10. Påverkan!

2010-02-24 11:14

Jag har vidarebefordrat artikeln till samtliga riksdagsledamöter på Värmlandsbänken idag! Förhoppningsvis tar väl någon till sig informationen. För från forskarna lär de aldrig få den.
SKICKA ARTIKELN TILL DINA RIKSDAGSMÄN!

9. MrStraightpull

2010-02-24 11:14

Fästingar märks inte alltid och många upptäcker inte sin sjukdom innan det är försent, känner själv folk som har varit nästan invalidiserade på grund av fästingsjuka.
Hur vi än ser på vargen, så kommer sannolikt rådjuren i södra delen av landet att vara oerhört många fler än vargarna och exponeringen mot fästingsjuka mycket större än mot bandmask, som f.ö. också tycks gå att behandla, oftast framgångsrikt.
Så nog kan man jämföra dom två.
Det betyder inte att man inte skall ta bandmasken på allvar.
Jag tycker det är jättebra att Calle framhärdar och driver på frågan, för jag tror den har stor betydelse för hur vi skall hantera vargstammen.
Tyvärr är det mycket tyst från andra sidan, som verkar tro att man bara kan tiga ihjäl frågan, mycket oseriöst i mina ögon.
Jag har fått en jättefil från Calle om bandmask på engelska som jag skall försöka ta mig igenom nu.

8. Obalanserat Anders Åberg!

2010-02-24 09:57

De två stora hälsoriskerna med fästing, TBE och borrelia är båda möjliga att undvika eller behandla (vaccin och antibiotika). En parasit som inte syns eller känns innan det är för sent är naturligtvis mycket värre. Vad jag inte begriper är hur lättvindigt vargförespråkare tar på skadeeffekterna från varg och den kollektiva inställningen om att ytterligare en risk gör ju ingenting. Jag hoppas att ni inte kör bil...

7. Fästingar, Anders

2010-02-24 09:52

Är otrevliga saker. Genom vaccination och kontroll när du kommer hem kan du hjälpligt skydda dig utan att totalt ändra ditt beteende. Och det är en bra orsak att hålla rådjur utanför bebyggelsen. Problemet är att de gärna säker skydd där mot rovdjuren. När du märker att du fått Hydatidosis är sjukdomen långt framskriden.
En forskares reaktion var "Vi är ekologer och inte specialister på smittsamma sjukdomar. Skicka skrivelsen till Smittskyddsinstitutet". Vilket jag har gjort.
Besökare på Isle Royal tillråds bestämt att koka vatten i två minuter innan det dricks.

6. Calle

2010-02-24 09:51

Den här artikeln måste du få ut i annat forum än en jakttidnings nätsida. Den skulle behöva synas i expressen och aftonbladet m fl. Här talar du för många som redan vet. Stå på dig nu och publicera detta material där det når flest läsare. Lycka till

5. Beundransvärt, Calle...

2010-02-24 09:51

...att du inte tröttnar på att tala om samma sak i årtionden för helt döva öron...

4. VÄLINFORMERANDE!

2010-02-23 22:20

Hoppas nu att detta tas på alvar och att våra miljöminstrar hörsammar och noga betänker följderna av vad som är att läsa i artikeln. Samt att de som läser denna sajt sprider detta vidare så att så många som möjligt blir upplysta om verkligheten av vad som kan hända med inporterade vargar! Bra Calle!

3. Seriöst (tror jag)

2010-02-23 22:20

Har inte kollat dina källor, men det känns som en seriös och väl underbyggd artikel.
Jag skulle väldigt gärna vilja veta vad vargforskarna har att säga om detta, för att kunna ta ställning ordentligt.
Närmsta jämförelse blir väl rådjuren och alla fästingar, med vidhängande sjukdomar som också kan vara dödliga.
Frågan är om man skall se annorlunda på dom för att dom går att äta och inte dödar tamdjur.

2. HEJA KALLE

2010-02-23 22:20

Påläst som vanligt till skillnad mot vargtalibanerna.

1. Kan vara skönt...

2010-02-23 17:06

...med lite fakta till skillnad från kramarsidans propaganda. Det här är ord och inga visor. Nu måste vi välja. Vill vi ha varg så får vi ta baksidan av myntet också. Tack, Calle, för ett utomordentligt researcharbete.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB