• Allmogejakt

Vargpolitik på felaktiga grunder

DebattPublicerad: 2011-10-27 13:52

Med anledning av nu pågående genetiska experiment med vargstammen, varför granskades inte rovdjurspropositionen bättre år 2000? Undrar debattören Kjell Dahlin. Inga utredningar har gjorts med avseende på de växande rovdjursstammarnas konsekvenser i vårt moderna samhälle, konstaterar han.

I den proposition som den då socialdemokratiska regeringen lade fram år 2000, ”En sammanhållen rovdjurspolitik”, antogs år 2001 av riksdagen. Den propositionen är grunden till den ”rovdjurscirkus” som idag råder.
I propositionen finns många exempel på tvivelaktiga och direkt felaktiga slutsatser och antaganden, som vid tiden borde ha blivit utsatta för mer ifrågasättande granskning än vad som skedde. Protesterna borde ha varit betydligt kraftigare från många remissinstanser.
Det måste anses anmärkningsvärt att en så stor och omvälvande politisk inriktning, baserad på så svaga och direkt manipulativa och felaktiga antaganden, medförande så stora negativa konsekvenser för många människors livsvillkor, utan protester kunde klubbas igenom i vårt folkvalda parlament!

Tveksamma bedömningar
En analys av propositionen som ligger till grund för den tills nu rådande rovdjurspolitiken visar på många tveksamma och till vissa delar rent spekulativa bedömningar och slutsatser, vilket i praktiken fått oacceptabla konsekvenser för såväl rovdjur som människor.
Det här borde i sig vara skäl nog för att se över hela rovdjurspolitikens upplägg och målsättningar och att då utgå ifrån de misstag som propositionen år 2000 lade grunden till och som genom åren fått protesterna inom drabbade områden att bara öka i styrka.
Situationen kommer på sikt troligen att bli ohållbar. Förnuftsmässigt måste det vara något fel på politikens inriktning om människor som berörs av politikens följder fortsätter att protestera årtionde efter årtionde.

Allt ska anpassas till rovdjuren
Det borde vara tydligt för alla rättstänkande människor att det måste vara ett i grunden felaktigt synsätt att först utgå ifrån rovdjuren, för att sedan ha som målsättning att anpassa omkringliggande intressen till dem.
Det skulle, enligt allt sunt förnuft, vara betydligt angelägnare att utgå ifrån vilka klövviltstammar som landet ska ha och vad som krävs för att människor på landsbygden ska kunna bibehålla sin livskvalitet och rimliga ekonomiska och sociala levnadsvillkor. För det är ju svaren på dessa frågeställningar som bestämmer i vilken omfattning vi kan ha rovdjur.

Genetiskt utbyte i vargstammen
Jag vill lyfta fram några exempel på formuleringar i rovdjurspropositionen från år 2000.
Regeringen skrev:
”Stammen tillförsäkras genetiskt utbyte med vargar från Finland.”
”För det etappmål som föreslås vill regeringen framhålla vikten av ett genetiskt utbyte med andra vargstammar. Sådant utbyte bör ske på naturlig väg.”
”Det finns dock viss osäkerhet om i vilken omfattning de svensk/norska stammarna har kontakt med finska bestånd. Särskilt kontakten mellan de svenska och det finska vargbeståndet verkar för närvarande osäker.”
”Genetiska undersökningar har hittills inte kunnat ge belägg för att någon invandring skett under den senaste 20-årsperioden.”

Faktor som aldrig funnits
Slutsatsen av detta blir ju att den viktigaste faktorn för propositionens målsättning nästintill aldrig finns och att politikerna röstade igenom en politik som förutsatte att något skulle hända som tills dess nästintill aldrig skett!
Vi ser idag resultatet av detta.
Regeringen skrev:
”För vargen är älgen idag det viktigaste bytesdjuret. I delar av Mellansverige finns idag både björn och varg och det är rimligt att anta att områden med björn- och vargförekomst kommer att öka. I områden med glesa älgstammar kan det sammanlagda uttaget av de båda arterna komma att bli ungefär i nivå med reproduktionen av älg. Det skulle i så fall inte finnas utrymme för någon älgjakt.”

Förutsatte slopad älgjakt 
Slutsatsen av detta blir ju att den föreslagna politiken förutsatte att den svenska älgjakten kunde tvingas att upphöra inom vissa delar av landet.
Vi ser idag mer och mer resultatet av detta.
I Jaktlagen står att markägarna och jägarna skall vårda viltet i syfte att bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och att främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna. Dessutom står att jakten skall anpassas efter tillgången på vilt. Ska jägarnas del i det ansvaret vara att lägga bössan på hyllan? Eller hur ska lagen tolkas?
Regeringen skrev:
”Rovdjuren har i egenskap av toppredatorer en betydande funktion i ekosystemet. Bristen på tillgång till kadaver från de stora rovdjuren kan vara en orsak till fjällrävens tillbakagång. Även järven lever till stor del på byten från främst lodjur och varg.”

Vilken rovdjursturism?
”På många håll i världen kompenseras skadorna av rovdjuren väl av inkomster från turister som söker sig till områden där rovdjur finns.”
Slutsatsen av detta måste ju bli att eftersom varg inte ska finnas i renbetesområdet måste fjällräv och järv anses som synnerligen dåliga exempel på arter för vars existens vargen skulle ha betydelse.
Vilka arter i mellansverige har haft en positivare utvecklingskurva efter vargens återinträde än de hade före?
Var finns fakta som visar att turistinkomster kopplade till rovdjursförekomst i Sverige på något sätt står i relation till de kostnader rovdjuren förorsakar?

”Elstängsel förhindrar vargangrepp”
Regeringen skrev:
”När det gäller varg är förklaringen förmodligen främst att fårägare i ett område med fast vargetablering numera använder elstängsel som särskilt utvecklats för att förhindra vargangrepp. Stängslen har visat sig vara effektiva. Det förekommer inga skador av varg innanför fungerande elstängsel.”
Slutsatsen av detta blir att detta var ett något övermodigt konstaterande. Angrepp innan för elstängsel har skett och stängslen förhindrar bevisligen inte angrepp av varg. För övrigt har benämningen idag ändrats till vargavvisande elstängsel.
Detta var några av de tvivelaktiga skrivningar som fanns i regeringspropositionen ”En sammanhållen rovdjurspolitik” år 2000, som riksdagen klubbade igenom år 2001. Denna ligger till grund för den rovdjurspolitik som vi har idag.
Det finns i propositionen flera liknande exempel men utrymmet tillåter inte detta.
Det finns idag, med facit i hand, all anledning att se över hela denna grund som rovdjurspolitiken bygger på. Devisen ”Rätt från början” borde få en och annan av dagens beslutsfattare att tänka till.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Måste tillägga

2011-10-31 17:39

Länken som jag lämnade i 12 hittade jag tack vare Gunilla Grönvalls, Våga vägra varg (på facebook), envetna sökande efter allt nytt om rovdjuren. Först denna länk, http://www.lantbruk.com/darfor-medverkar-vi-inte-till-vargflytt/2011-10-27?mid=5173520 och den artikeln har sedan Anders Lundberg kommenterat (läs) och bifogat länken till SVA, http://www.sva.se/upload/pdf/vilt/riskbed_vilt2006.pdf
Har ni läst? Där står bl.a. att även svin och hund, förutom de vanligaste som är gnagare, fungerar som mellanvärd för rävens variant. Inte så lyckat att skicka vargar till södra delarna av landet för att bekämpa vildsvinen alltså. Även katt kan bli huvudvärd, låter inte heller lyckat. Om rävens dvärgbandmask skriver även SVA följande: ”Om parasiten etableras i Sverige kan det ta lång tid innan smittan påvisas. Den är då sannolikt redan väl etablerad och torde inte kunna utrotas.” Mer av SVA: ” Om/när parasiten påvisas i Sverige bör en generell kampanj om sköljning av bär mm som plockas från marken alltid göras innan man stoppar det i munnen.” Där står även att äggen klarar 1 ½ år i vatten vid låga temperaturer, slut på att dricka vatten i skog och fjäll m.a.o. Om den lindrigare varianten (för drabbade människor), vargens dvärgbandmask skriver SVA: ”Parasiten finns i Sverige och påvisas sällsynt hos älg och ren. En ökning av vargstammen skulle kunna öka förekomsten av denna parasit.” Vi vet ju att den finns i varg, älg och ren i nordöstra Finland, det skriver även SVA och anger den växande vargstammen som orsak. Om vargens variant skriver SVA också: ” I Europa är andra underarter av parasiten vanligast i Östeuropa och Medelhavsområdet där mellan 2,5 och 25% av hundarna är infekterade. Man uppskattar att 1 person per 10.000 innevånare i dessa områden infekteras per år. Mellanvärdar där är vanligen idisslare, främst får (Eckert et al. 2001, Rommel et al. 2000).” 1 på 10 000 smittas!

Nu är väl det här inga direkta nyheter när vi skrivit om det tidigare. Men nog är det värt att upprepas när myndigheterna tydligt beskrivit farorna 2006 men nu sedan den konstaterats snarast sänt budskapet att den ’är mycket sällsynt och att det är bara svaga individer som drabbas. De har inte ens tydligt nog informerat allmänheten. Detta skrevs alltså 2006, före utbrottet av rävens dvärgbandmask. Skiten finns här redan och det stämmer bra inom rubriken på Kjell Dahlins viktiga artikel.

12. Inte ens myndigheterna följer sina egna råd.

2011-10-31 08:41

Går det att påminna om dvärgbandmaskarna? I så fall tycker jag att varje intresserad av vår underbara natur (ironiskt) läser sidor na 110-115 i bilaga 7 i detta dokument från SVA 2006: http://www.sva.se/upload/pdf/vilt/riskbed_vilt2006.pdf

11. vi måste samla oss!

2011-10-30 17:30

Jag ser ingen annan utväg på eländet än att vi måste samla oss och besöka sittande regering för att presentera information likt den Kjell Dahlin har, att skriva i ett forum hjälper oss inte utom att vi här kan mobilisera oss. Folkvalda kan ju avsättas också! Det måste hända något verkligt drastiskt snart.

10. Vargpolitiken tar död på vårt biologiska kulturarv

2011-10-28 11:11

Författaren och geologen mm Mårten Aronsson har skrivit artiklar, hållit föreläsningar mm om odlingslandskapets stora betydelsen. På gång är skriften "Skogsbetesmarker" som ges ut av Jordbruksverket. Enligt Jordbruksverket och Riksskogstaxeringen finns drygt 16 000 ha skogsbete med stöd respektive 120 000 ha skog av skogsbetestyp.
Gå in på till exempel http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/lanets-hotade-vaxter-och-djur/skog/kalkbarrskog/svampskog/ma-exk1-havsvik-svampskog-20100611.pdf och läs om skogsbeten. Där står bland annat att:
Skogsbetena är tillsammans med renbetena vår äldsta och areellt största naturbetesmark. Skogsbetet är unikt i sig. Skillnaderna med andra naturbeten är bland annat att det är UTMARK, OHÄGNAT och STORA AREALER.

Skogsbete kan därför INTE bedrivas där det finns stora rovdjur. Före 1860 vallades boskapen, men i vår tid saknas förutsättningar för att kunna valla tamdjur i skogsmark.
Rovdjurspolitiken tar DÖD på denna viktiga del av vårt biologiska kulturarv. Jag och många andra skriver och pekar finger åt underhuggare typ Naturvårdsverket, länsstyrelser mm, men det tjänar lite till. Det är våra och EU:s politiker som är skyldiga till det KULTURMORD som nu pågår i Sverige. Men djupt ansvariga är WWF, SNF med flera extremistiska organisationer som tjänar stora pengar på att "återförvilda" våra bygder, dvs. man arbetar på att ödelägga svenska bygder för att "naturen" skall där få sköta sig självt, i stort all mark utanför städer och områden för matproduktion. STÖD INTE dessa fanatiker, de vill endast ONT!

Hela propositionen 2000/01:57 är full av propaganda, felaktigheter och rena lögner, men även många intressanta saker. Till exempel tillstyrker Svenska Naturskyddsföreningen,
Världsnaturfonden, Svenska Jägareförbundet och Svenska
Fåravelsförbundet förslaget om att rovdjuren skall få sprida sig till sina naturliga utbredingsområden.
Läs detta SKANDALDOKUMENT från pärm till pärm! Finns på http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/76/c6ba0dfe.pdf

9. Bra!

2011-10-28 08:51

Undrar hur många tidningar som skulle våga ta in Kjell Dahlins berättigade debattinlägg? Antar att han försökt men fått nobben. Skicka detta till alla tidningar som i första hand berör varglänen och redovisa sedan i J&J hur många som tog in den. På detta sätt får vi se vilka tidningar som väljer att undanhålla viktig information för sina läsare. Agera därefter.

8. Så in i grunden fel!

2011-10-28 08:50

Konventionen om biologisk mångfald CBD, Art- och habitatdirektivet, Bernkonventionen, nationella miljökvalitetsmålen och sunt förnuft följs inte. Man ska beakta helhet, biologisk mångfald och inte prioritera en art framför andra ännu mer hotade arter. Vargen är särbehandlad, politikens konsekvenser för andra skyddsvärda arter och hela biotoper döljs. Detta på ett sätt som inte är värdigt en sann demokrati. Den lilla spillra av "naturfolk" vi har i Sverige förtrycks.
Ängs- och betesbiotoperna sågs som de artrikaste även av SNF och WWF innan vargen blev bästa insamlingsmagnet. Fäbodbetesbiotoperna har speciellt unika och hotade arter (visserligen bara växter, insekter, fjärilar, fåglar men även allvarligt utrotningshotade tamdjursraser). Vargen är ett av jordens vanligaste stora rovdjur.
Vargforskarna bekräftar (har garderat sig med) att det inte går med fäbodbruk i områden med vargrevir - men säger att det är ett politiskt problem. Men sen är det tyst. Ingen tar ansvar för att följa CBD! Miljödepartementet säger att Jordbruksverket och länsstyrelserna har ansvaret för fäbodbiotoperna och ansvaret att beakta CBD både för skydd av fäbodbruket, helhetstänkande och hänsynsparagraferna. Men lagar och förordningar kan ignoreras ostraffat av myndigheternas tjänstemän – så länge chefen är nöjd. Är det kanske här knuten sitter?

7. Rovdjurspolitiken

2011-10-28 08:50

värnar egentligen om allt som djurskyddslagen talar emot. Varför ska jägarkåren och djurägare i landet ta allt det ansvaret som staten fullständigt struntar i?

6. Kjell Dahlin: Du har rätt.

2011-10-28 08:50

Anledningen till att så mycket var fel i originalpropositionen och att kritiken var så lågmäld var att vi inte haft varg på 100 år. Det är ganska givet. Ingen hade några referenser att gå efter och informationsutbytet med utlandet verkar ha varit obefintligt. Inte ens beslutsfattarnas far- och morfäder hade varit med och jagat varg, än mindre sett någon.

Men ska man vara pragmatiker ska man agera efter hur informationen börjar formeras efter fullbordat faktum. Dvs lära sig av erfarenheterna. Gör om gör rätt!

Nu har vi tillräckligt med entydig information för att ändra rovdjurspolitken. Ändå görs inget. Varför? Ja, det är en ändå större fråga.

5. Instämmer i allt.

2011-10-27 16:31

Devisen, Anfall är bästa försvar, stämmer. Bit för bit går allt annars förlorat. Detta gäller militärt samt i allt övrigt. Svenska försvaret insåg tidigt att den som enbart försvarar sig förlorar alltid. Alla krig som Sverige varit med om har alltid förts utanför landets gränser. I alla fall de senaste 400 åren. ABB har en policy när det gäller service på komplicerade anläggningar att alltid försöka förbättra och utveckla produktionen. På detta sätt behåller man åtminstone den produktivitet man har.

Detta gäller även oss jägare. Vi har varit på defensiven dom senaste 20-30 åren. På alla fronter har vi tappat mark. Antalet vapen vi får ha och deras lämplighet ifrågasätts. Vapenlicenser tar det halvårsvis att få på vissa ställen i landet. Älgjakten är snart så byråkratisk att varje jaktlag måste ha en jurist heltidsanställd. En rovdjurspolitik som hör hemma i Star Trek eller något annat sciense fiction program. Art efter art tas bort ur jakttidstabellen. Blyfrågan. Obskyra föreningar blir remissinstanser i jaktfrågor. Behöver jag räkna upp mer innan polletten ramlar ner.

Dags att ändra på detta!

Dags för ett jägarparti inför nästa val. Innan det blir försent!!!

4. nr 2!

2011-10-27 16:30

Jag håller med dig! Våra förfäder visste redan på 1800-talet vad vargen var kapabel till! Dom klassade vargen till skadedjur! Med skottpeng belönades skytten! Här i södra Gävleborg kvitterade 37 st skyttar ut skottpeng på varg år 1825 tom 1862!
Man kan fråga sig:
- När ska vår Regeringen börja ta ansvar för dagens felaktiga rovdjurspolitik?

3. AMEN!

2011-10-27 15:17

Nu börjar det likna nåt!

2. Måste ändra

2011-10-27 14:49

När man upptäcker att man har gjort fel och "det blev inte som tänkt", då tar man tillvara de erfarenheter man gjort och börjar om i från början och försöker göra rätt. Man kan inte klandra den som gör fel om han inser sitt misstag och rättar det.
Frågan är om de styrande inser sina misstag och rättar det:)

1. Ja du, Kjell Dahlin

2011-10-27 14:48

Jag kan inte skriva annat än att den frågeställning du presenterat är helt relevant. Den visar med all önskvärd tydlighet att hela rovdjurspolitiken är ett illa genomtänkt misstag som saknar verklighetsförankring, såväl ur ett historiskt som ett vetenskapligt perspektiv.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere