• Pinewood

Värna viltet, inte skogsbolagen

DebattPublicerad: 2011-02-27 20:45

Storskogsbruket måste åläggas att lämna en större andel gammelskog. Större hänsyn måste tas vill ekosystemet och det vilt som lever i skogarna, menar ordföranden i Jägarnas Riksförbund Dalarna i debattartikel här nedan.

Vi håller på att lägga ytterligare en hård vinter för viltet bakom oss. Men fortfarande kan vi inte blåsa faran över, utan rådjur och många andra djur riskerar att duka under innan grönskan och våren är här.
Vi jägare har tillsammans med markägarna ett ansvar för att ge viltet skydd och stöd. Många jägare fyller detta ansvar, de stödutfodrar viltet under hårda vintrar, de sätter ut saltstenar, fågelholkar sätts upp och så vidare. Mindre markägare är även de ofta jägare.

Små hyggen ger foder
Några små hyggen skapar foderresurser då gräs och buskar växer upp, fällande av någon stor asp, rönn eller sälg ger älg, rådjur och hare bete under lång tid. Men framförallt så är det själva skogsvården som är det viktiga. En kontinuitet av gammal skog, det behöver inte vara urskog, ger viltet skydd.
Ser man till vårt län, så sköts inte stora delar av skogarna på detta sätt. Framförallt är det bolagsskogarna som i dag inte är värda att kallas för skogar längre. Det mesta är kalhyggen eller trädplanteringar. De träd som vuxit upp slutavverkas i dag vid 60 års ålder, mot tidigare 90-110 års ålder. I dessa skogar finner viltet inte skydd under snörika vintrar utan snöförhållandena tvingar ut viltet på vägarna så att fler olyckor sker. Ett av de få djur som något sånär klarar av det moderna storskogsbruket är älgen då den äter tallplant.

Mage att gnälla 
Trots detta har bolagen mage att gnälla om att älgstammarna är för stora och att mer älg ska skjutas! Istället för att se en stark avskjutning av älgstammen som den slutgiltiga lösningen så måste skogsbolagen ta sitt ansvar för viltet. Till detta måste även Skogsstyrelsen ta sitt ansvar. I dagsläget upplevs det som om de gjort sig till företrädare för storskogsbruket och rabblar sitt mantra om högre avskjutning av älgstammarna om och om igen. Skogsstyrelsen måste granska avverkningsanmälningarna hårdare, man måste ställa krav på storskogsbruket att de ska lämna en större andel gammal skog.
Vi har inte längre råd, vare sig ekonomiskt eller etiskt, att ta mer hänsyn till finska bolagsdirektörers krav på förbättrade kvartalsrapporter än till ekosystemet och viltet i de mellansvenska skogarna, ty envar som betvivlar det jag säger kan åka ut och själva se hur lite gammal skog som storskogsbruket har kvar i Bergslagen!

Malte Sandström
Ordförande Jägarnas Riksförbund Dalarna

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

45. Ointressant

2011-05-16 08:17

att veta procenten utan att veta summan av kardemumman:) Färska betesskador av vad? En kvist eller stammen? Av 1000 eller 20 tusen stammar? Tänk att trots 80-talen så finns mycket skog och mycket fint timmer i Sverige. Ja tillräckligt för att bolagen ska gå miljarder i vinst per kvartal ivf:) Låt någon sakkunnig räkna ut vad kulturen är värd ekonomiskt. Blandar vi in olyckor så måste vi dra in stormar och annat otäckt.

44. Lite fakta av markägare i Norrbotten.

2011-03-10 09:25

Norrbotten har 7-9% färska betesskador enligt senaste äbin, med ökande trend. Ackumulerat 7-9% under 10-14år så finns det inte mycket skog kvar. Enligt svj "handlingsplan för älg" går det att räkna på avskjutningen som är att vinter stammen är på ca12djur/1000ha i snitt. Detta är helt oacceptabelt. Utbildning pågår av markägare. Jakten som är en hobby omsätter 2miljarder/ år och kostar samtidigt 2miljarder i olyckor, betes skador mm. Vad omsätter skogsindustrin??? Lek i skogen är inte roligare bara för att det är hälften eller ännu mindre älg!!!

43. Men hallå!

2011-03-10 09:25

Växterna har en cellandning och en fotosyntes även när de inte växer, om de inte helt går i vintervila och det gör inte granen! Så du vet inte vad du pratar om! De ljusa timmarna frigörs syre och de mörka timmarna koldioxid, året om hos gran hos lövträd endast då de har löv.

Jag har inte skrivit något om att lövträden ger mer netto eller gammelskogen. Och ditt resonemang stämmer inte där heller för du ser bara de träd som finns norröver! Ädellövskog blir äldre än tall och gran och ger netto och gammal ädellövskog/blandlövskog går inte att jämföra med gammal barrskog! Så det är du som är ute och cyklar för du ser med skygglappar!

Jag bor i skogen, i min egna ädellövskog! Så sitt inte och var oförskämd utan se dig omkring och bli inte mossig i din egna barrskog! Dessutom är artrikedomen i en lövskog jämfört med barrskog mångdubbelt större! Särskilt i blandlövskog där ek dominerar! Försurning är också ett stort hot och barrträd ger ett betydligt surare humus än vad lövträd gör! Vi odlar för mycket barrträd och borde odla mer löv! Dessutom, för massaindustrin går björk lika bra och björk blir avverkningsmogen 20 år tidigare än gran och växer snabbare. Så kom inte här och var överlägsen! Jag vet vad jag pratar om. Ute och cyklar är du själv! Blandskog är suveränt och ingen annan skog har större artrikedom! Eken är det träd i Sverige som flest arter är beroende av, både vad gäller flora och fauna. Därnäst är alträdet och alkärren är våra regnskogar vad gäller artrikedom. Dikning förstör för sådana biotoper! Vad gäller koldioxid och andra växthusgaser så är det inte skogarna som är problemet utan människans användning av fossila bränslen som står för 99,9 % av ökningen av växthusgaserna i atmosfären. Att då börja gnälla på gammelskogen som orsak är bara löjligt!

42. svar till 39

2011-03-09 23:01

Nu är du igen ute och cyklar . Först och främst så växer skog oavsett lövträd eller barrträd inte på vintern. Två saker styr tillväxt- starten medeltemperaturen och trädets biologiska klocka.
Sen till att lövträd skulle binda mer koldioxid än barr träd så har du också fel och om du skulle ha rätt så motsäger du dig själv för lövträd i blandskog har kortare omloppstid och dör undan i gammalblandskog. Men framförallt bygger vi inte fast koldioxiden med lövträd lika snabbt som med barrträd.
växthuseffekten är i svenskt skogsbruk överlägset det största hotet mot rödlistade arter därför bör vi binda så mycket koldioxid som möjligt är och de mest miljövänliga sättet är skogsproduktion. Jag tror nog du behöver komma ut i skogen och inte sitta i betongen och gissa dig fram.

41. Till nr 40

2011-03-09 15:11

Håller helt med dig och man blir glad när det finns skogsägare som du! Tack norrbottning!

40. Hugga, eller inte??

2011-03-09 09:24

Skogen behövs averkas då och då men inte hela jävla tiden och älgen, rådjuren m.m. äter då inte upp skogen i samma takt som den växer. samt att alla jävla stordiriktörer inom skogsindrustrin fan på er för att ni tar alla pengarna istället för att sattsa lite tillbaka till skogsnägingen igen. och sen alla skogsägare sóm nu är så satans giriga med och bara tänker på pengar kanske skall tänka på att skogen finns inte där utan vidare utan det är en jävla process innan du har avverkningsbar skog minst nittio (90) år, och gallra kan man göra vid femtio (50) år. så ni som bara ser att ni kan tjäna pengar på skogen skall tänka jävligt noga innan ni avverkar eran skog för att den behövs både till djuren och för miljöns skull.

är själv skogsägare i norrbotten så jag vet vad jag snackar om. balansen mellan skogen, djuren, miljön och människan är ett måste för en på sikt hållbart skogsbruk.

39. Svar till 32

2011-03-07 13:37

Ja jag har läst artikeln men jag har faktiskt läst betydligt mer av den forskningen än det som står i denna lilla artikel där man tolkat det till förmån för beställaren av forskningen.

För det första får man skilja på vad för skog som växer. Lövskogen vilar på vintern och gör varken till eller från då men sommartid ger lövskog oavsett ålder alltid ett + i att omvandla koldioxid till syre. Träden producerar syre med fotosyntesen. För den krävs det ljus. De mörka timmarna förbrukar träden syre och kör fotosyntesen baklänges. Eftersom barrträden inte vilar på det sätt som lövträden gör och det är så mycket mindre ljus på vintern kan faktiskt nettot skilja en hel del mellan barrskog och lövskog. En blandskog är idealet för ekosystemen och en kontinuerlig föryngring väl blandad med gammal skog. Det som gör att gammalskogen inte är den syreproducent som ung skog är, beror på döda träd och föruttnelseprocesser osv som är en nödvändighet för många arter ska fortleva. Men ett dött hygge är inte ett dugg bättre och som sagt så snart man börjar använda skogen släpper man ut den koldioxid som bundits.

Jag är ärligt talat skeptiskt till att man endast resonerar i koldioxidtermer. Koldioxid bildas av mikroorganismer, sådjur, fåglar osv. Gammelskogen innehåller mer av alla de sakerna och det blir helt fel att bara bedöma skogen utifrån ett enda perspektiv.

38. Svar till 37

2011-03-05 18:11

Ja i teorin med stort uttag av grot och övriga växt delar. Brist på mikronäringsämnen har vad jag vet endast uppkommit på torvmark där rötterna har långt till mineraljord.
Jag har inte sett några resultat på hur många generationer av skog vi kan driva upp innan vi måste återföra mickronäringsämnen, det skulle i så fall vara bor. oftast beror tillväxten på skogen på att man inte gjort tillräckliga åtgärder i föryngringsstadiet, Föryngringen har inte blivit tillräckligt tät. Alltså man använder inte markens möjliga produktions förmåga. Jag tror vi inte någonsin kommer att producera så mycket skog att mickronäringsämnen kommer vara det som begränsar produktionen i någon större omfattning. Det är andra faktorer som begränsar tillväxten före det. Troligen kommer det en istid före mickronäringsämnen kommer begränsa produktionen på mineraljord. I annat fall får vi väl satsa på askåterföring.

37. Bondförnuft 36

2011-03-05 10:06

Du har inte alldeles rätt, mikronäringsämnen minskar och blir begränsande för tillväxten på lång sikt.

36. Svar till Lassemaja

2011-03-04 23:28

Jag tänkte inte kommentera LasseMaja men kan inte låta bli nu när han ändå verkar vara med i diskussionen.
LasseMaja borde dock lära sig biologi och marklära, för han tolkar marklära som jävulen tolkar bibeln. Det är inte möjligt att svälta ut vår skogsmark på näringsämnen vid normal skogsbruk, som tex trakthyggesbruk är, det är enbart en myt. På vilket sätt frågar sig säkert många, jo se på ett sandtag och visa mig var plantorna har kortare (toppskott), i sandtaget eller på sidan av sandtaget. Kvävet finns bara i humuset och frigörs berorende på temperatur summan. vi kan med andra ord aldrig med produktion minska den framtida produktionen, bara öka den. Till dina synpunkter om föryngringsåtgärder där du bland annat hittar på om plöjning, så vill jag på minna dig att det är förbjudet att plöja. Trots att det var en bra metod att föryngra vissa marker. men man använde det tidigare allt för frikostigt. Dikning! allt skulle vara bättre ordnat om det skulle vara bidrag på dikning, för då skulle man göra det rätt med slamgropar och översilningsområden, då skulle man kontrollera och göra dikningsplaner som inte på verkade vattendrag och Östersjön, Om det nu är som du säger att man tjuvdikar i så stor utsträckning som du säger.

35. svar till 32

2011-03-04 11:27

Du har tolkat alldeles rätt. Se för övrigt mitt inlägg 29 där jag pekar på samma effekter. Författaren och forskaren Winsa utbildade sig för övrigt samtigt som jag vid Sveriges bästa universitet.

34. Nr 30

2011-03-04 09:39

Det jag har försökt uttrycka i mina föregående inlägg går inte ut på att skogen inte skall avkasta. Det skall den.
Det jag i första hand försökt ta upp är att hanteringen av skogen skall ske så som regelverket säger. Mina exempel har jag tagit från den ”vilda-västern-mentalitet” som råder inom skogsdikningen. Jakten på kortsiktiga vinster åstadkommer jättelika skador och kostnader. Den åtrådda vinsten för markägaren blir sällan en realitet, skadorna och kostnaderna alltid och för mycket lång tid. Kostnader som drabbar någon annan än den som orsakat dom.
Att bevara så mycket som möjligt av skogens mångfald inklusive vilt, jaktbart eller inte, är en del av att vara skogsägare. Med enbart produktionsökning och avkastning på kort sikt för ögonen så undergrävs förutsättningarna för skogens livskraft på sikt.
Ekonomi är till slut A och O. Som i all ekonomi är det dock inte bruttointäkterna som är det intressanta. Det är nettot. Detta netto måste också räknas över betydligt längre tid än det mesta av annan förvärvsverksamhet. Mina val av åtgärder ger i många fall resultat först för mina barnbarn eller ännu senare.
Min egen skogsfastighet har låg bruttointäkt, men ett rimligt netto. Även en utebliven utgift är en ”inkomst” i resultaträkningen.
På sikt är det nödvändigt att få till ett system där ALLA kostnader, direkta och indirekta, för att driva trakthyggesbruk blir till en utgift för bolag och enskilda som sysslar med det. Trakthyggesbruket skulle då minska drastiskt inom bara några få år. Produktionen skulle också minska. Vi skulle då fortfarande om två-tre hundra år ha förutsättningar för en aktiv skogsproduktion och skogsindustri, men … mindre än idag.

Jag lovade igår att sluta. NU slutar jag.

33. Sntt i debatten

2011-03-04 09:38

Malte påpekar att SKOGSBOLAGEN lämnar över ansvaret för ett för viltet hållbart skogsbruk. Här kommer sedan en massa skogsägare i gärdsgårdsserien å klagar över att Malte lägger sig i deras skogsbruk. Det gör han inte. Småägarna har inte den möjligheten som skogsbolagen har att påverka stora områden och därför är deras (småägarnas) påverkan av rudimentär betydelse.

32. svar till 24

2011-03-04 09:38

Är det helt säkert att du läst länken? http://www.skogligsamverkan.se/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=1
Förklara vad jag misstolkat?

Gammal skog slutar binda växthusgaser när den blir gammal och tillväxten avtar eller???

31. svar till nr 27

2011-03-04 09:38

Jag skall försöka förklara varför jag ser trakthyggesbruk som det mest naturliga. Före Adam var länsman så brann största delen av skogsmarken mellan 90-200 års intervaller, framförallt torra till friska tall marker. Att föryngra genom trakthyggesbruk är det mest naturliga. Vist finns det gran områden som var skyddade och som brann sällan eller aldrig men på dessa marker lämnas nu ofta lövskärmar som skydd för granföryngringen.
Jag tänker på framtida generationer, det är vår skyldighet att göra så mycket vi kan för att motverka växthusgaser och det överlägset bästa sättet är att odla trä och använda trä när vi bygger. Det motverkar dock inte att odla grovskog. 100 år i skogen eller naturen är kort tid men för människan ett liv. Tid är relativt, men vi kan inte enbart för våra ögons fröjd spara gammalskog utan vi måste tänka på framtiden och dess miljö.
Skogsägaren gör dock valet hur han sköter sin skog inom skogsvårdslagens gränser.
Gå in på www.skogenochklimatet.se
eller/www.skogligsamverkan.se/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=1

PS: Ja jag är jägare med två Jämtar.

30. Förslag

2011-03-03 23:34

Möjligheten finns ju för miljökämpar/trädkramare att köpa någon av alla skogsfastigheter som bjuds ut på den öppna marknaden. Sen kan ni välja att inte göra någonting. Lämna skogen till fri uveckling. Räntan är ju hyfsat låg avkastning är ju inte av intresse för denna katergori människor.

29. Skogsbruket är Sveriges största exportnäring

2011-03-03 12:53

Vår viktigaste naturresurs är skogsbruket och ger överlägset störst exportintäkter. Skogsbruket är nogsamt reglerat i skogsvårdslagen och andel föryngringsavverkning uppgår till ca 1% varje år. Ransoneringsbestämmelser förhindrar att slutavverkningsmogen skog överavverkas.
Det kan av naturliga skäl förefalla som bolagen skövlar och överavverkar men då ska man ha i åtanke att bolagsskogar omfattar ca 25% av den totala arealen och därför uppstår områdesvisa "överuttag".

Nettofotosyntesen, alltså andel CO2 som binds avtar över tid och i fullslutna gamla bestånd är nettofotosyntesen nära noll och och på lång sikt kan överåriga bestånd uppvisa negativ nettofotosyntes.
När skog avverkas ökar andelen växter i markskiktet, gräs, ris, mossor och sly annekterar det fria utrymmet och svarar för en betydande nettofotosyntes som över tid ökar när nästa trädbildande bestånd etableras. Skogsbruk är klimatneutralt blir slutsatsen, trakthyggesbruk är bättre än kontinuietsskogsbruk som dessvärre är ett betydligt sämre sätt att producera virke även om det är gynnsammare för viltet.

28. Nr 22 forts.

2011-03-03 12:53

Det allra ”svåraste” kapitlet är skyddsdikning efter hyggesavverkning. Skyddsdikning (anmälningspliktig) skall vara en tillfällig åtgärd, och skyddsdiken får inte rensas Är det någon gång skogsmarken urlakar närsalter m.m. så är det när marken ligger utan ett markväxttäcke och utan träd. Nästan alltid är hyggesplöjning genomförd, varför under några år urlakningen är maximal. Skyddsdikena har ”förvånande ofta” en ”magisk” förmåga att efter en del tid ha övergått till permanenta, rensade diken. Hur gick det till? Krävdes det inte dispens för att få dika??? Är det inte otillåtet att rensa skyddsdiken? Är det vildsvinen som har grävt och rensat??
När hyggesbruk används så är skyddsdikning och hyggesplöjning i stort sett nödvändigt för att återbeskoga. Men det är just det som är såväl problemet som lösningen.
Utan trakthyggesbruk: minimalt behov av skyddsdikning. Utan trakthyggesbruk absolut inget behov av hyggesplöjning. Urlakningen av närsalter och gifter sjunker. Minskat behov av att, som idag, för skattepengar nyanlägga våtmarker på norra Europas absolut bästa jordbruksmarker i Skåne. Slutligen minskade utsläpp i Västerhavet och Östersjön, och minskad markförsurning i skogen. I allra bästa fall därmed inget, eller mindre, behov av fler skattemiljarder för att ”rädda Östersjön”.

Den generation skogsfolk och jägmästare som drivit fram hur skogsbruket ser ut i dag delar inte denna beskrivning. För dem är lösenordet fortfarande ”produktionsökning”. Men av dem är ingen eller få som frågar sig: till vilket pris?
Det grundläggande felet i dagens skogsbruk är att det är olika individer och olika generationer som står för intäkterna resp. kostnaderna. Intäkterna tas omhand av dagens generation skogsägare och skogsbolag. Kostnaderna står dagens skattebetalare och morgondagens generationer för.
För egen del drar jag nu streck i debatten för denna gången.

27. En liten fundering

2011-03-03 10:04

Är det så märkligt att jägarna vill ha mer storskog? Denna typ av skog gynnar många jaktbara arter, inte minst rådjur, hare och tjäder. Dessa arter missgynnas direkt av storskogsbruket. Jag begriper inte hur ni jägare, om ni är jägare (?), som vill ha dagens trakthyggesbruk resonerar? Hur resonerar ni kring skog och det jaktbara viltet? förklara för mig som inte förstår!
-

26. Nr 22

2011-03-03 10:04

Börja med att läsa Skogsstyrelsens ”Meddelande nr 1 2009, Dikesrensningens regelverk”, ISNN 1100-0295. Läs, bedöm, dra egna slutsatser.
Utredningens slutsats på regeringens uppdrag är bl.a. att det finns stora kunskapsbrister om dikningens - dikesrensningens effekter på såväl produktion som miljö.
Min slutsats är att skogsdikning i massiv skala har genomförts under decennier utan någon kunskap om ifall nyttan överstiger skadorna och i så fall på vilket sätt.

Ungefär 600 000 ha skogsmark i enbart södra Sverige, bedöms vara i behov av dikesrensning utifrån rena produktionsskäl. Effekterna på miljön är genuint osäkra, mer än att det alldeles säkert sker en utlakning av närsalter, försurande ämnen och kvicksilver som förs till sjöar och hav. Effekterna för produktionen är lika osäkra. Arealen skogsmark, varav dessa 600 000 ha bara är en bråkdel, talar däremot starkt för att den totala urlakningen av närsalter är mycket stor och överstiger jordbrukets. Utlakningen per ha från jordbruket är större, men arealen skogsmark är så enormt mycket större att i slutändan blir effekten från skogsbruket större. Detta även förutsatt att bestämmelserna följs.
Nu till min ”poäng” från förra inlägget: dikning; dikningsrensning följer ytterst sällan dessa bestämmelser. Jag har nu i ett par års tid använt del av min tid till att se hur dikningen görs i verkligheten i en kommun i södra Smålands skogsområde. Skillnaden mellan teori (bestämmelser) och verklighet är dramatisk.
Generellt förbud mot nydikning gäller i södra och mellersta Sverige. Dispens krävs i så fall. Dispens ges ytterst restriktivt, och i denna kommun inte någon gång under perioden. Dikesrensning kräver samråd med anmälan till Skogsstyrelsen. Gamla dikets djup och läge får inte ändras. Om nytt naturtillstånd (igenväxning, återförsumpning) har skett så är den tänkta dikesrensningen en markavvattning (nydikning) som kräver dispens. Dispens ges ej. Det är precis detta det handlar om. I teorin sker ingen nydikning i södra och mellersta Sverige eftersom hotet mot återstående våtmarker och sumpskogar är direkt akut. I verkligheten nydikades många tusen ha bara i ”min” kommun under de senaste två åren, allt under täckmantel av att vara dikesrensning!!!! Kontroll från Skogsstyrelsen? Absolut aldrig!
Resultat för miljö inklusive vilt?

25. Håller med Bondförnuft

2011-03-03 09:58

Diskussionen om skogsbruket är totalt off. Nu måste jag tro att nån från naturskyddsföreningen förfört Malte och viskat saker i örat på honom sen han somnat. (Förlåt för att jag skojar med dig kompis)
:))

24. Skogen binder bara koldioxid så länge den växer!

2011-03-03 08:33

Till bondförnuft: Så snart man avverkar skogen binder den ingen koldioxid längre och när man börjar förbruka veden, eldar eller gör papper av dem som sedan eldas eller förmultnar släpps koldioxiden fri igen och kalhyggen binder ingen koldioxid alls! Men självklart är det bättre att använda träd än fossila bränslen men allra bäst är om det får växa skog hela tiden och vi använder sol, vind och vatten, tar tillvara rötgaser från gödsel, slam, renhållningsverk och soptippar samt lär oss energieffektivisera och spara och låter skogen stå kvar och växa.

Artikeln är inte ny för mig men skriven så att den kan misstolkas som du gjort.

23. bra Malte!

2011-03-02 19:41

Men för skogsbolagen handlar allt om pengar och löner! Viltvård och ungdomar prioriteras bort! Samtidigt har Stora Enso gjort sig mer än dubbelt så stora på ett märkligt sätt. Deras viltförvaltning är väl känd.

22. Svar till LasseMaja:

2011-03-02 18:27

vilka skogsbruknings metoder hänvisar du till?
Om det är blädhuggningen som du hänvisar till så förbjöds den tidigt på grund av att skogen höll på att ta slut. Jag skulle däremot vilja få en länk eller fakta på det du nämner om skogen utsläpp av näringsämnen, har inte själv hört om någon sådan rapport.
Dikning är tillståndspliktig och det kostar även om du får tillstånd eller ej. Tyvärr dikas det alldeles för lite i svenskt skogsbruk idag. se bara på Finland dom är bäst i klassen på tillväxt och dom har bidrag för dikning och skogen ägs till största del av små privata skogsägare.

21. Till boende på landet med 3000 vildsvin

2011-03-02 18:27

Tyvärr måste jag informera dig om att du har fel i många saker du påstår. Ger dig en länk så du kan läsa på.http://www.skogligsamverkan.se/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=1

Det torde vara klart för vem som helst att om vi använder trä till allt möjligt även papper så binder vi fast koldioxid vilket motverkar växthuseffekten, bäst är dock om vi bygger fast det.

Råd tänk först handla sen!

20. Till Bondförnuft

2011-03-02 11:27

ALLA LEVANDE VÄXTER GAMLA SOM UNGA OMVANDLAR KOLDIOXID TILL SYRE GENOM FOTOSYNTESEN! Ju större växt, ju mer koldioxid tas om hand. Det gör däremot inte ett kalhygge! Skövlingen av skog ökar koldioxiden, inte tvärtom!

De som äger skog har inte rätt att styra över flora och fauna i vårt land och inte över klimatet heller! Så du resonerar är det ju helt ok att stora skogsbolag skövlar regnskogarna så hela Jordens klimat påverkas och arter utrotas! Eller är det så att andra ska inte få göra det du gör? Jag ska använda mitt bondförnuft till att se till att min skog är så artrik som möjligt och låta den vara så naturlig som möjligt!

Detta resonemang är nackdelen med privatägd skog istället för statsägd där folket får bestämma gemensamt om skogen.

19. Bondförnuft

2011-03-02 11:23

Är du säker på att du ser skogen för alla träden?

18. Nr 16

2011-03-02 10:46

Att "skogen" växer fort för tillfället är odiskutabelt. Det som växer är dock inte skogen, det är trädåkrarna. Dessa cellulosaöknar växer bl.a. därför att ett äldre skogbrukssätt har gett ett näringsinnehåll i marken som räcker ett tag till. Men inte i all oändlighet. Det växer även därför att både bolag och enskilda i stort sett "skiter i" att följa regelverket för dikning. Om Skogsstyrelsen hade vilja och resurser för att kontrollera bara en bråkdel av de dikningar som görs skulle våra ting fyllas av åtalade. Samtidigt som träden växer forsar särskilt nu i mars-april-maj näringsämnen ut i diken-bäckar-åar. I sällskap har de tungmetaller och rena gifter. Samtidigt fortsätter övergödningen av våra hav o. kustområden. Det är inte "raketforskning" att konstatera att jordbrukets bidrag till övergödningen är betydligt mindre än skogsbrukets. Jordbrukets utsläpp har minskat drastiskt, skogsbruket "kör sitt eget race", opåverkade av de bestämmelser som finns men som ingen följer upp. Det finns ett pris för att det växer på trädåkrarna, men det vill ingen, allra minst skogsägarna, betala. Det vältras till skattebetalare och kommande generationer.

17. Det

2011-03-02 07:40

måste väl för fasen vara vi skogsägare som ska bestämma hur mycket vi ska hugga i våra egna skogar och inte nåra ammatörer till spratteldockor eller vad säger du Nisse F.???
Sveriges skogar växer så det knakar det har vi alla nytta av

16. Skoglig kunskap

2011-03-01 21:40

Det är tråkigt att se att kunskapen om skogsbruk och duktiga skogsmäns hantverk nedvärderas i ett sådant här forum. På ca 70 år har svenska skogsmän och kvinnor lyckats öka biomassan i skogen med över 1000 miljoner kubikmeter. Vad har ni gjort för miljön?. Ni borde åtminstone veta att växande skog binder koldioxid, det gör inte gammelskogen.

15. Hugga mer?

2011-03-01 15:10

Vi ska hugga, men vi behöver ju inte hugga som om jorden skulle gå under i morgon.

Att sopa rent med gigantiska hyggen gynnar inte landsbygden och dess invånare. Hur mycket av pengarna som kommer från skogsbolagens skövlingar av skogen kommer lokalbefolkningen till del. inte särskillt mycket. I bästa fall så är skördarföraren lokalt boende, men annars glider pengarna bygden förbi och ner i fickorna på smarta buissinesmän i storstäderna. Detta är ett problem vid sidan av rovdjuren. De som tjänar på det är inte lokalbefolkningen som bara förlorar. Främst så försvinner viltet från markerna med både rovdjur och skogsskövling, och med dem rekreationsmöjligheter och naturahushållning m.m.

Ett skogsbruk där trakthyggesbruket är ersatt av andra brukningsformer skulle gynna landsbygden och naturen mer.

14. Hugga mer?

2011-03-01 11:38

Vi ska hugga, men vi behöver ju inte hugga som om jorden skulle gå under i morgon.

Att sopa rent med gigantiska hyggen gynnar inte landsbygden och dess invånare. Hur mycket av pengarna som kommer från skogsbolagens skövlingar av skogen kommer lokalbefolkningen till del. inte särskillt mycket. I bästa fall så är skördarföraren lokalt boende, men annars glider pengarna bygden förbi och ner i fickorna på smarta buissinesmän i storstäderna. Detta är ett problem vid sidan av rovdjuren. De som tjänar på det är inte lokalbefolkningen som bara förlorar. Främst så försvinner viltet från markerna med både rovdjur och skogsskövling, och med dem rekreationsmöjligheter och naturahushållning m.m.

Ett skogsbruk där trakthyggesbruket är ersatt av andra brukningsformer skulle gynna landsbygden och naturen mer.

13. Nr 9

2011-03-01 09:46

..."efter oss syndafloden"! Kör så det ryker... bara jag klarar mitt så får eftervärlden reda sig bäst hm hm de vill!
Din attityd garanterar att om två-trehundra år har vi varken skog, bär eller viltstammar. Va bra! Dina barnbarnsbarnbarn tackar särskilt.

12. Dan

2011-03-01 09:46

Så vad vill du bli fet på Dan? Älgstek och gräddsås eller rik natur? Effektiviserar du din skog maximalt (med bara pengar i åtanke) utan tanke på naturens olika värden så får du antagligen råd att köpa den där älgsteken. Är du ute efter en lite mer mångsidig naturupplevelse kanske du ska låta fler delar än magen växa...

11. Till Dan

2011-03-01 09:46

Och när det inte finns mer att hugga vad gör du då? Framtidens inkomster ligger i att erbjuda turister från när och fjärran äkta vildmarksupplevelser i riktig skog med klövvilt, rovfågel och rovdjur.

Rikedom är ju inte bara pengar. Rikedom är en vildmark att njuta av!

10. Hugg mer?

2011-03-01 09:45

På mina gamla jaktmarker satte bolaget igång med sin 5-års plan.
De första som försvann var rådjuren.
6 500 hektar kalhygge varvat med ungskog. Var skulle de rådjuren överleva vintertid? Björn, varg, renskrapade kalhyggen med en o annan fågelholk. Nutidens skogsbruk.
Det var bättre förr....inte bra..men bättre...

9. Fel, hugg mer!

2011-02-28 23:34

Vi bör uppmuntra skogsbolag coh privatskogsägare att slutavverka mer i stället för mindre. Minskar vi på takten så blir det bara en massa nyckelbiotoper och mindre mat åt älgen. Nyckelbiotoper frisk luft och vargyl blir vi inte feta på i skogslänen.

8. Bra artikel

2011-02-28 23:34

Tyvärr är det så över hela landet. Flaggstångsåkrar och kalhyggen. Ser förbaskat trist, dött och tråkigt ut. Inte mycket skog som inbjuder till varken jakt eller rekreation. Vem vill vandra på ett kalhygge eller i en granplantering?

Skogsbolag och enskilda markägare har ett ansvar för att förvalta naturen så ekosystemen bibehålls och inte ta ut för mycket som man gör idag. Dessutom ska de förvalta naturvärdena för hela svenska folket. Sverige gnäller med rätta över regnskogens skövling men är inte ett dugg bättre själv på att bevara skogsekosystemen. Det här är inte bara jägarnas dilemma. Det är hela svenska folkets dilemma och mängden vilt behöver snarare öka än minska. Viltköttet är dels det mest humana då djuren växer upp fritt och har ett gottliv och det behövs för att varg-, järv- och lodjursstam ska kunna växa.

Jägarna folkets stöd i denna fråga för alla vill bevara ekosystem och ett rikt djurliv och ingen vill ha en tyst vår! Det är dåligt att inte de stora skogsbolagen och ägarna har bekostar en viltvård. De borde ge ekonomiskt bidrag till de som utfodrar.

Energiförbrukningen i Sverige behöver minska. Datorer skulle ge ett "papperslöst samhälle" men det har snarare bidragit till mer papper och mer energiförbrukning.

Samtidigt som skogsbolagen och markägarna har ett ansvar, har hela svenska folket ett ansvar men den största energiförbrukaren är industrin. Men ett företag består av dess anställda så det gäller att den enskilde känner och tar ansvar både hemma och på jobbet. Energieffektivisering och besparing behövs i hela samhället!
Vår planet klarar inte den konsumtion vi har. Ett exempel är att om hela jordens befolkning förbrukade papper i samma utsträckning som genomsnittssvensken så skulle all Jordens skogar gå åt till pappersproduktion - på ett år! Det är ett perspektiv vad vi håller på med!

7. Bra Malte

2011-02-28 23:33

Du har helt rätt i beskrivningen av tillståndet i skogen. Naturskyddsföreningen har i princip samma budskap nämligen att de sista gammelskogarna snart är utrotade. Regeringen har minskat anslagen till formella skydd samtidigt som man ökat ersättningarna kraftigt. Det är en galen politik för oss som värnar riktiga naturskogar med stor mångfald. "Cellulosaöknar" är en talande beskrivning över tillståndet. Hoppas du också inser att vargen ska få finnas representerad i skogsfaunan.

6. Bor vargar i fågelholkar?

2011-02-28 15:26

Storskogsbruket vill ha ner älgstammen så lågt man bara kan. Utan hänsyn till rovdjurens födobehov. "Dammsuger" skogs-markerna i jakt på ännu mer pengar.
Kompenserar med lite fågelholkar?
Ljusglimt i mörkret?

5. Oyama!

2011-02-28 14:12

Jag menar bara att det måste vara bättre att ett skogsbolag visar ambitioner till att göra något positivt än att de inte gör det. Försöksverksamhet på små arealer kan ge erfarenheter som kan tillänpas över störra arealer om försöken slår väl ut.
200 fler uppsatta fågelholkar i sveaskogs skogar är också bättre än att de inte satts upp. Försök se ljusglimtarna i storskogsbruksmörkret Oyama!

4. PPM

2011-02-28 12:17

Låtar lite som en strid mellan Jägar interessen och Interessen i PPM-fonder i träindustrien , PPM fonders interessen måste gå före Jägars interessen i fråga om avkastning av bolagsskog .

3. 2

2011-02-28 12:17

Kul med fågelholkar, men förstår inte vitsen med det, menar du att de tar sitt ansvar,för att de ska öka sitt lövinslag, eller är du ironisk? Jagar på 14 000 ha, vi har nu cirka 1000 ha skog kvar, som är över 50 år. De 1000 ha är utspridda på 6 st rutor, 6 st det är skrattretande. Det jävligaste är att på de återstående 13 000 ha är 5000 kalhyggen, resten ungskog och 20-30 årig skog, som det stora skogsbolaget redan börjat snegla på. Vi är 80 st som ska samsas på de områden som fortfarande har lite skog kvar. Funderar starkt på att sluta jaga, betala dessa skogsmarodörer ett överpris bara för att vistas i kalhyggen med vargar, nej tack.
Har jobbat åt skogsstyrelsen, och några stora skogbolag, och jag skäms. Det är lätt att kritisera andra länder, och deras sätt att sköta sin skog, när de svenska skogbolagen med statens goda minne, kalhugger mera och mera.

2. Rätt Malte!

2011-02-28 09:14

Går inte att invända mot Maltes beskrivning över hur det är och hur det borde vara. Sveaskog har dock försöksverksamhet som bl.a. går ut på att öka lövinslaget och minska betesskadorna. Förhoppningsvis ska det också höja bolagets ambition att öka älgstammen från ofta mycket låga nivåer.
Sveaskog i mitt närområde har också köpt ett stort antal fågelholkar som de låtit sätta upp i sina skogar.

1. Skogen

2011-02-28 08:52

De "cellulosaöknar" som idag kallas skog av skogsförvaltarna är ett yttre tecken på att vi är på väg åt fel håll. Lägg därtill att mycket av avverkningsresterna tuggas till flis, körs bort och eldas. Näringsvärden utarmas hela tiden, försurningen ökar och om tre-fyra trädgenerationer finns ingenting som ens vagt påminner om en levande skog. Vi tar ut för mycket, vi pressar marken till att just nu producera. Mottot "efter oss syndafloden" verkar vara det som både Skogsstyrelsen, bolag och många enskilda markägare lever efter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons