• Allmogejakt

Bluff om blyförgiftade fåglar ska stoppa jakten

KrönikaPublicerad: 2009-11-24 11:28

Om någon trodde att vi efter det senaste regeringsbeslutet skulle slippa diskussioner om ammunitionsbly är det fel.

Frågan lever i högsta grad inom internationella jägarorganisationer och drivs med viss självklarhet av en tidigare företrädare för danska jägareförbundet.
Frågan är varför, då saken i Sverige är mer än väl omhändertagen med nuvarande regler.

Danskarna har alltid försökt att pådyvla svenska jägare och myndigheter sina synpunkter när det gäller användning av blyammunition.
Principiellt skulle det vara mycket klädsamt om de höll sina åsikter i frågan på andra sidan Öresund, så länge de påstådda riskerna för miljö och hälsa vid användning av blyammunition för jaktbruk inte har några vetenskapliga belägg.

Skulle rädda kulammunitionen
Tongångarna tidigare var att om svenskarna ”köpte” det danska receptet och accepterade ett totalförbud mot blyhagel skulle vi kanske rädda kulammunitionen från förbudsivrarnas attacker.
Så hette det på ett sammanträde inom Jaegersamvirke för några år sedan på Öster Malma
En drivande antiblykraft på den danska sidan av Öresund är Niels Kanstrup. Han var tidigare aktiv inom danska Jägareförbundet från 1992 och fram till 2007. Niels Kanstrup var även chef för viltforskningen på Kalö, innan han avgick på grund av oenighet med den administrativa och politiska ledningen.

Privat konsultfirma
Han driver sedan dess en privat konsultfirman ”Dansk Jagtakademi” och är knuten till CIC som president för MBC (Flyttfågelkommissionen).
På vilka mandat han nu driver blyfrågan är mera oklart.
I alla händelser är Niels Kanstrup en välkänd motståndare till blyammunition och kan naturligtvis genom sin bakgrund och sina uppdrag lätt skrämma upp beslutsfattande politiker att ta oöverlagda beslut.
Nu är det inte bara blyhagel som är på dagordningen, utan även kulammunition.
Den 5-7 november 2009 arrangerades ett tekniskt workshop i Århus i CIC:s regi med titeln ”Sustainable hunting ammunition”, det vill säga hållbar (ekologisk) jaktammunition.

”Riggat” resultat
Slutresultatet av arbetsmötet förefaller ha varit fastställt från början. Bly ska fasas ut, oavsett tidigare nationella ställningstaganden.
Målet med mötet var först och främst att utarbeta lösningar för alternativ ammunition – inte att diskutera faktiska tekniska möjligheter
Med tanke på alla tidigare utredningar, både nationellt och internationellt, som visar att ammunitionsbly annat än i undantagsfall knappast är ett allmänt hot mot vare sig djur människor eller ekosystem var det onekligen ett ambitiöst försök.

Ska skapa legitimitet
Men det gällde således att försöka få så många tunga organisationer som möjligt till Danmark för att skapa legitimitet åt åsikter, som inte i alla delar stöds av vare sig vetenskapsmän eller teknisk expertis.
En av de absolut viktigaste aktörerna, chefen för SAAMI, Rick Patterson, surnade till ordentligt när det stod klart för honom att det inte var fråga om att förutsättningslöst diskutera möjligheterna och tekniska hinder/miljöproblem med att

Läs Rick Pattersons översatta svar och synpunkter här under

Kära Niels,
Jag förstår din önskan att presentera jägarkåren med ett ”vänligt ansikte”, genom att stötta blyförbud på jaktammunition. Men problemet är tudelat.
För det första, existerar inget giftfritt alternativ. Ballistik kräver densitet, vilket betyder att du – per definition – måste använda en tung metall. Varje alternativ har också någon eller några nackdelar.

”Den gröna kulan”
Ta som exempel den amerikanska arméns program ”den gröna kulan”, där tungsten skulle ersätta bly då det låter som ett miljövänligare och perfekt alternativ.
Problemet, efter implementering, var att de upptäckte att tungsten var mycket giftigare än bly.
Resultatet var 100 procent cancer vid djurförsök på råttor. PH-värdet i jord sjönk med fem enheter, vilket steriliserade jorden och ökade möjligheten för andra metaller, som bly, att röra sig.
Tungsten är i sig självt mycket rörligt (snabb nedbrytning och vertikal och horisontell rörlighet).

Även koppar giftigt
Även koppar, som framhålls vitt och brett, är inget universalmedel. Koppar har förbjudits i marin färg, på grund av sin giftighet. Vid saneringar på skjutbanor i USA har koppar identifierats som den största risken, inte bly, därför att koppar orsakade mer skada.
Det finns också en växande oro för säkerheten i samband med den ökade användningen av otraditionell ammunition, inklusive skador av rikoschetter som dokumenterats i områden som Tyskland.
SAAMI varken stödjer eller motsätter sig något projektilmaterial, utan snarare sympatiserar med jägare som gör sina egna val för sina respektive jaktförutsättningar.

Inget stöd för förbud
För det andra stödjer inte vetenskapen något blyförbud i ammunition i samband med modern vetenskapsbaserad viltvård.
Den mycket framgångsrika, vetenskapsbaserade viltvårdsfilosofin leddes först av Aldo Leupold (som SAAMI hjälpte till att grunda).
Den handlar om att hantera viltet, så att det står i balans med sitt ekosystem.
Vad gäller de amerikanska sjöfåglarnas situation, som du refererar till, finns det inget samband mellan blyförbud och fågelbestånden.
Se på de långsiktiga cyklarna och titta sedan på vad som hände när Kanada genomförde sitt blyförbud för jakt på sjöfågel. (De flesta amerikanska sjöfåglar flyttar till/från Kanada och tillbringar en ansenlig tid i Kanada.)

Blyförbud efter hot om stämning
Genom att studera de individuella fall av sjöfåglar som dött av blyförgiftning kan man inte identifiera tidpunkten för införandet av blyförbudet i Kanada genom att titta på sjöfågelbestånden i USA. Blyförbudet för jakt på sjöfågel i USA baserade sig INTE på någon form av populationspåverkan. Snarare genom det hot om stämning från antijakt­grupper som åberopade föreskrifter om ”The Bald Eagle Protection Act of 1940” – en föregångare till ”The Endangered Species Act of 1972” – som innehåller regler om straff för den som skadar eller dödar en vithövdad örn.
Aktivisterna hävdade att det var möjligt att en vithövdad örn kunde äta en skadskjuten fågel och få i sig blyhagel – och om så skedde skulle den kunna ta skada.
Denna möjlighet att skada en enskild vithövdad örn kunde inte uteslutas och nivån av skada var en överträdelse av The Bald Eagle Protection Act, varför förbudet mot jakt på sjöfågel med blyhagel genomfördes.

Ingen effekt på örnar
Detta har inte gett någon som helst effekt på bestånden av vithövdad örn som kan kopplas till blyförbudet vid jakt på sjöfågel. Örnbeståndet fortsätter att öka med samma exponentiella tillväxtkurva.
En del jägare tror att de gör det rätta genom att stötta blyförbuden, men dessa blyförbud grundar sig på ”public relations” och skräpvetenskap – skapade av skrivbordsmänniskor.
På ”The Peregrine Fund’s-konferensen”, konstaterades det rent ut att de skulle vinna gehör för sin förbudsiver genom att använda samma taktik som mot passiv rökning – att de inte behövde bevisa någon skada, utan bara behövde skrämma mamma och barnen till att vidta åtgärder.

Inte farligt äta skjutet vilt
Ett par månader senare gjorde en ”ansvarskännande” doktor (som visade sig vara styrelsemedlem i The Peregrine Fund) den plötsliga upptäckten att det kunde vara en hälsorisk för personer att äta vilt, skjutet med traditionell ammunition.
En påföljande studie av amerikanska CDC visade att män, kvinnor och barn, som åt vilt, faktiskt bara hade hälften så högt blyvärde i blodet som det nationella medelvärdet.
Ändock var slutsatsen att kvinnor i fertil ålder och barn inte skulle äta vilt som skjutits med blyammunition, trots att de hade hälften så mycket bly i blodet som genomsnittsamerikanen.

”PR-spinn”
Hur kan den slutsatsen understödjas? Det kallas PR-spinn, maskeraduppklädd i ”vetenskapskostym”.
Jag skulle kunna lägga en hel del tid på den kaliforniska kondoren – kanske den mest ”möjligen” hotade arten, på grund av sina matvanor, fysiologi och sin höga utrotningshotningsstatus.
Om man, trots denna unika omständighet, ignorerar insinuationerna och tittar till alla fakta i studierna (inte bara de fakta som ”handplockats” av författaren) visar vetenskap och fakta på att bly från traditionell ammunition lika gärna ”INTE” är källan till bly i kondorerna.

Ska passa egna önskemål
Men ”vetenskapsmännen” som stöder antiblykampanjen har designat studien till att passa deras önskemål (till exempel ”ingen användning av bly är acceptabel”) och har inte sett till de verkliga orsakerna.
Betänk att alla kondorer som dött i blyförgiftning har gjort det under sen vinter/tidig vår.
Då är det ingen jaktsäsong, men kondorerna plockar upp mikroskräp under den tiden. Mikroskräp innefattar saker som kapsyler, leksakssmycken, försegling till vinflaskor, allt känt för att innehålla bly. Och ändå har dessa potentiella källor aldrig utvärderats på allvar.

Dödlig dos av bly?
Av detta kan man bara anta att blyförgiftning är det samma som döden, eftersom ingen kan säga dig hur stor dos av bly som är dödlig för en kalifornisk kondor.
Kondorer som dött, med en blynivå på 101 mikrogram per deciliter blod, har klassats som ”död på grund av blyförgiftning”, medan kondorer med blynivåer på över 900 mikrogram per deciliter har överlevt. Och detta i tillägg till antagandet att blyammunition är källan – ett antagande ovanpå ett antagande.

Vill underminera jakten
Jag tror att blyförbuden är ett sätt för antijakt- och djurrättsaktivister att underminera grunden för en extremt framgångsrik vetenskapsbaserad viltvårdsmodell. Reglerad jakt har visat sig vara ett viktigt redskap i att vårda viltbestånden.
Om aktivisterna lyckas med sina antiblykampanjer och gör det oacceptabelt att skada ett djur av någon art med ”långsam” blyförgiftning, hur ska då jägare och viltvårdspersoner – om vi accepterar och framför det här konceptet – kunna vända om och i nästa andetag berättiga att skada ett djur av samma art med ”snabb” blyförgiftning?

Taktik i ett större sammanhang
Slutligen tror jag att förbud mot traditionell blyammunition är en taktik i ett större försök att skapa ett paradigmskifte från modern vetenskapsbaserad viltvård till en individbaserad – och som sådan står den i direkt opposition till modern vetenskapsbaserad vilt­vård, som har visat sig så framgångsrik i att återupprätta, bevara och expandera oräkneliga viltpopulationer
Den fråga du och CIC måste ställa er är vilken viltvårdsmodell ni vill understödja? Att förbjuda traditionell blyammunition är bara en taktik i detta större slag, där strategin är att skapa besluts­processer för viltvård, som grundar sig på påverkan av individuella djur, inte vetenskapsbaserad balans av hela populationer och ekosystem.
Följderna av det här skiftet i vilt­vårdsfilosofi är monumentala, men jag tror garanterat att jakten inte kommer att stödjas.
Rick

PS. Jag har ingen önska att hålla ett föredrag, där man bara diskuterar möjliga alternativ till blyammunition, så att workshopen kan sammanfattas med att ”det är OK att förbjuda bly”. Jag deltar gärna – helt och hållet på SAAMI:s bekostnad – i en rättvis och balanserad diskussion om det är berättigat att förbjuda bly.

Bra alternativammunition?


Fakta om SAAMI

Förkortningen SAAMI står för Sporting Arms and Ammunition manufacturers Institute.
SAAMI är en frivillig sammanslutning av olika företag som hanterar standarder för vapen och ammunition och är den transatlantiska motsvarigheten till C.I.P. som är samarbetspartner för att utveckla internationella standarder när det gäller säkerhet.
Rick Patterson är högste chef och ansvarig för verksamheten

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. Falco och sanningen

2009-12-03 15:07

Jag vet att för ekologister så är sanningen relativ, dvs. man kan ljuga hur mycket som helst bara det gynnar "saken". För oss andra är sanningen det som vi är övertygade om att det stämmer med verkligheten.

Jag förstår att Falco inte har en aning om vad som händer när man avlossar ett hagelskott med järnhagel i skog (stålhagel kommer inte på fråga att använda). Så Falco tror att det är realistiskt att bara i Sverige förbruka många ton årligen av vismut och volfram? Det märks att du har din försörjning av det offentliga. Du säger dig diskutera åsikter och du kan såklart ha denna åsikt. Men i VERKLIGHETEN, där vi kör med absoluta sanningar, är ingen av dig uppräknade alternativ fullvärdiga.
Så skaffa dig en ABSOLUT SANNING och inse att vi här diskuterar VERKLIGHETEN, Falco, så kan du kanske komma fram till ny kunskap.
När man som du vill diskutera språk i stället för sak då har man förlorat diskussionen, Falco.

Kenneth: När det gäller "saken" där spelar det ingen roll för ekologister, lögner, falska forskningsresultat, kvicksilver i lampor eller vad som helst. Tron är det viktiga för dem, precis som för alla andra tokreligiösa.

21. Kenneth Eriksson

2009-12-03 15:06

Alla kan notera att Du är så mån om att vara Feynman till lags att Du måste upprepa det han skriver.
För övrigt verkar ingen av Er göra skäl för att kallas klimatsmart. Och till er stora grämelse verkar ingen heller vilja haka på era konspirationsteorier i klimatfrågan. Synd om er.

20. Feynman

2009-12-03 13:01

För hageljakt finns fullt fungerande alternativ i stål, vismut- och volframlegeringar. Jag föreslår att Du testar dem i praktisk jakt, om du nu vistas utomhus någon gång.
Jo, det finns starka indikationer på att Du inte behärskar svenska språkets nyanser. Det blir därför svårt att föra en vettig diskussion med en person som inte äger språket. Vi kan för övrigt läsa Dina gnälliga inlägg utan att Du behöver gallskrika ut ord i versaler.

19. Sila mygg och.. det gör Falco.

2009-12-03 13:01

Nämn de fullgoda alternativen till bly i hagel och projektiler Falco!

Det är nog så, RFeynman, att i fallet Climate Gate och Climate Scum, där vi är fullständigt eniga, står Falco på den andra sidan.

Han berömmer säkert spridningen, och galenskapen, av lågenergilampor (lysrörslampor) med kvicksilver i våra lägenheter också för att följa den förljugna uppfattningen att det är ett smart sätt att minska vår energianvändning.

18. Falco, vilka är de FULLVÄRDIGA alternativen?

2009-12-03 10:24

Du inte har svarat på vilka är de FULLVÄRDIGA alternativen.
Ditt påstående var och är en LÖGN och det har inget med relativitet eller språkliga nyanser att göra. Håll dig till ämnet och svara på ditt eget påstående.
Sedan kan du betänka vad som står i artikelns rubrik samt läsa artikeln och då inse att där finns ett MILJÖGATE, utspritt och omfattande förvisso, men ändock finns det där och du är en bra representant.

17. Feynman, lär dej språkets nyanser

2009-12-03 09:33

Sanning är relativ, det vi diskuterar här är åsikter.

16. Falco, försök med sanningen så blir du gladare

2009-12-02 23:24

Vilka är de FULLVÄRDIGA ALTERNATIV som du påstår existerar? Jag vill bara påpeka att järnhagel ej kan användas i skog.

15. Feynman, gubbsurt och gnälligt ....

2009-12-02 19:49

... som vanligt, skulle man kunna tillägga.
I all praktisk hageljakt i Sverige finns fullvärdiga alternativ till blyhagel. De är lite dyrare men fungerar alldeles utmärkt, jag lovar dej.
Det är också hagelammunitionen som är problemet. Med alternativa hagel skulle vi avlasta miljön med 160 ton bly årligen.
Och det är inte särskilt rationellt att hänvisa till andra större blykällor, de får och ska handläggas utifrån sina förutsättningar. Här talar vi jakt.
Om ditt motto är: " Jag skiter i miljön eftersom alla andra också gör det", förstår jag Din inställning, men jag delar den inte.

14. Falco ljuger

2009-12-02 16:46

Citat "Citat "Att det är minimala mängder bly som sprids via jakt ursäktar dock inte användandet då fullvärdiga alternativ finns. Det är därför som blyad ammunition kommer att fasas ut, även i Sverige".

Fullvärdiga alternativ FINNS INTE, vill man minska mängden blyföreningar i naturen så finns det STORA blykällor att ge sig på. Man skall väl ändå alltid använda den mest kostnadseffektiva metoden eftersom våra resurser alltid är begränsade? Eller är du offentligt försörjd och inte behöver bry dig om vad det kostar?
Blyammunition kommer därför EJ att fasas ut med nuvarande lagstiftning. Skall man vara noggrann så MINSKAR användandet av blyammunition mängden giftiga blyföreningar i jordytan eftersom man gräver upp blyföreningar och gör metalliskt bly av dessa och av detta metalliska bly hamnar sedan en liten del metalliskt bly i marken.

Du hatar jakt och jägare och försöker på alla vis att komma åt jakten, detta framgår fullständigt klart och att du vill visa dig duktig inför dina trosfränder.

Håll dig till sanningen, Falco, exempelvis är det fullmåne.

13. Knip ihop själv, Kenneth E.

2009-12-02 15:34

Återigen. Det är bly i ammunition vi diskuterar på detta forum och som vi jägare kan påverka. Denna lilla källa till blyförorening av naturen med effekter på fr.a. sjö- och rovfåglar, kan inte negligeras bara för att det finns väsentligt större källor i gruvindustrin.
Det är en fråga om att agera konsekvent inom sitt område och att föregå med gott exempel, något Du kanske inte tycker är så viktigt.

12. Falco.

2009-12-02 09:19

Jag förutsätter att du som Västerbottning agerar som du förespråkar och kräver ett slut på Bolidens blytillverkning i Rönnskärsverken, i år 30 000 ton.

Gör du inte det tycker jag du bör knipa igen om bly i ammunitionen.

11. Feynman och Rune Werf

2009-11-30 18:41

Feynman. Du är ytterst desperat och ohederlig i Din argumentation. Jakt kan naturligtvis bedrivas som förut med fullvärdiga blyalternativ, det finns inga hinder för det.
Och blanda inte in en hysterisk rovdjursdebatt i detta, det var bly i naturen som diskuterades här.

Till Rune Werf. Det Du tar upp är ett större miljöproblem men gör heller inte att vi kan strunta i annan mindre blyspridning för den skull.

10. Falco, där kom ditt erkännande

2009-11-30 16:53

Citat "Att det är minimala mängder bly som sprids via jakt ursäktar dock inte användandet då fullvärdiga alternativ finns. Det är därför som blyad ammunition kommer att fasas ut, även i Sverige".

Här bekräftar Falco att det finns ett MILJÖGATE, folk som är beredda till vad som helst för att stoppa blyammunition. Lägg märke till uttrycket "... kommer att fasas ut,...", vad lagen säger är uppenbart utan betydelse. Det spelar heller ingen roll "Att det är minimala mängder bly som sprids via jakt", bort skall blyammunition med vilka medel som helst. Det har helt uppenbart INGET med bly att göra, det har endast att göra med att man bekämpar jakt och då är bly tacksamt ur PR-synpunkt.
Det är ekologismen, denna internationella, korrumperade och fullständigt skrupelfria miljörörelse vi har emot oss både när det gäller jakt och när det gäller rovdjur. För dessa ekologister är jakt och rovdjur samma fråga och jakt bekämpas bäst med rovdjur.

Vad jag känner till så lider jag ej av gikt eller någon annan sjukdom för den delen.

9. Falco!

2009-11-30 16:53

Alla de tusentals ton blykabel som tidigare televerket grävt ned överallt i landet?
På vilket sätt är detta mindre giftigt än den blyade ammunition som används vid jakt?

8. Feynman, vårda Din egen podager

2009-11-30 15:02

För att kommentera Ditt inlägg behöver man inte ladda upp särskilt. Där fanns nämligen inget kontroversiellt utom på en punkt.
Bly är toxiskt, naturligtvis även det bly som sprids framförallt via blyhagel, i våtmarker, såväl i skogsterräng.
Huruvida ett djur får förgiftningssymtom beror naturligtvis på grad av exposition.
Att det är minimala mängder bly som sprids via jakt ursäktar dock inte användandet då fullvärdiga alternativ finns. Det är därför som blyad ammunition kommer att fasas ut, även i Sverige.

7. Falco, Miljögate är tydligen en öm, illröd tå

2009-11-30 13:14

När vi betraktar det bly som finns i jaktammunition så är blyets förmenta toxicitet en bluff, helt rätt Falco.
Jag har i ett tidigare inlägg skrivit att blyhagel inte bör användas i grunda vatten på grund av att blyföreningar är giftiga, så låt oss inte diskutera just detta, där kan vi vara överens.
Nu vet jag sedan tidigare att Falco gärna vill visa att han äger någon form av kunskap, Falco har nog nu, i väntan på mitt svar, laddat upp med ett långt "goddag yxskaft" - svar.
Ett svar där han skall försöka att bevisa att blyföreningar är giftiga, men det är meningslöst, det finns många giftiga blyföreningar, Falco, det är ganska allmänt känt. Du bör hålla dig till de kulor (även hagel) som jag skjuter mot villebråd och vad som händer med det blyet och vilka mängder det är frågan om i förhållande till andra blykällor, exempelvis naturligt förekommande bly.
Och om du tar upp blybitar i den i skogen kvarlämnade räntan så bör du beakta att vanliga restvikter är 50-80 procent, dessa sitter ofta i det som tas hem eller ochså går de genom djuret och hamnar i skogen som en liten blyklump.
Du är ju fågelexpert så att 0,7 örnar per år dör av blyförgiftning från okänd källa vill du säkert ta upp som en katastrof, se tidigare artikel i detta forum.
Nu kan du sätta igång med ditt svarsinlägg!

6. Feynman

2009-11-30 11:39

Vad är kontentan av det Du skriver? Menar Du att kunskapen om blyets förmenta toxicitet är en bluff inom den medicinska forskningen och miljöforskningen??
Kom igen nu om Du har något på fötterna men klä Dej varmt..

5. Climategate – miljögate: Ideologi skapar fusk

2009-11-30 09:19

Climategate har skandalen omkring klimatforskningen kallats. Om miljöforskningen framkommer ständigt nya små skandaler liknande vad som beskrivs i denna artikel - när får vi ett stort samlande avslöjande av all miljöforskning, ett miljögate? För en sak är jag övertygad om och det är att fusket och inkompetensen är ännu större inom miljöforskningen och då särskilt inom den forskning som är relaterad till rovdjuren och deras återinplantering över hela jorden. Hoppas Climategate kan sporra vetenskapsmän och andra att i ännu större omfattning avslöja allt fusk som ekologismen medför.

4. Stjärtand

2009-11-25 16:08

Änderna på bilden är stjärtänder, en art som varit fredad i Sverige sedan 2001.

3. Naturfråga!

2009-11-25 14:15

Om man ska tro Holmström är det väl rent av nyttigt med blyammunition för naturen. Knappast troligt men riskerna ska inte överdrivas heller. Fortsatt forskning finns ett behov av.
Kan inte låta bli att göra en kommentar till inledande bilden på sjöfågeljägaren.
Vet han vad det är för slags änder han skjutit eller är det skit samma.
Är det någon annan jägare som vet, det skulle vara intressant att veta.

2. Sanning o konsekvens.

2009-11-24 21:41

Sveriges regering stöder antijaktorganisation i England,Sveriges regering bak dagens vargpolitik.Glöm aldrig vilka partier som styr Sverige idag!

1. Vem blir förvånad?

2009-11-24 17:02

Naturligtvis arbetar den rödgröna antijaktlobbyn på alla plan. Förutom den välriktade, men naturligtvis överlag ovetenskapliga, strategin mot blyammunition kan även nämnas antivapenlobbyn. Den senare kan inte skilja på en Purdey och en splittermina utan blandar snabbt ihop dessa för maximal verkan i sina argument. Läste för ett tag sedan i en tysk vapentidning om en av dessa antijaktorganisationer med säte i England - och hör och häpna - på organisationens hemsida framgick att de fått bidrag från den svenska regeringen... Inte underligt skatterna är höga.

Självfallet gäller det att fortsätta bearbeta våra beslutsfattare med sakliga och vetenskapligt underbyggda argument.

Glöm aldrig vilka partier som står bakom antijaktrörelsen! Det säkraste sättet att hålla antijaktrörelsen i schack är att se till att de inte har majoritet i beslutande församlingar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB