• Pinewood

Lätt bli lagbrytare vid harjakt

KrönikaPublicerad: 2007-07-12 10:19

Förslaget till ny förordning om blyammunition är nu äntligen färdig. Nu återstår en vända till EU och WTO:s sekretariat för så kallad notifiering innan det formella beslutet kan tas av regeringen någon gång i oktober – november i år. I praktiken innebär det att den omstridda förordningen som skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2008 blir upphävd.

Christer Holmgren är Jakt & Jägares vapenredaktör. Som expert på vapenfrågor har han bland annat medverkat i Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens konsekvensutredning av blyförbudet för ammunition.

Det finns naturligtvis en teoretisk möjlighet att förordningstexten kan komma att påverkas eller förändras genom något jaktfientligt ställningstagande i Bryssel. Men några genomgripande förändringar på grund av svenska myndigheters agerande har inte någon hög sannolikhet.

Visserligen känns det fortfarande irriterande att bly i ammunition i motsats till annat ”fritidsbly” ska särbehandlas i en förordning som rör kemiska produkter. Något som per definition är något annat än det metalliska bly som används till ammunition.
Men jämfört med den förra socialdemokratiska regeringens förordning, som skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2008 och som i praktiken skulle ha medfört ett mer eller mindre totalt förbud mot bly i ammunition, är den borgerliga alliansens skrivning i huvudsak präglad av sans och eftertanke.

Frågan är bara varför det i hela fridens namn ska behöva ta nästan 20 år av oändliga debatter och skriverier för att komma fram till rena självklarheter när det gäller proportionalitet mellan nytta och de orimliga effekter som den nu upphävda förordningen skulle ha fått för landets jägare och skyttar.

Sveriges vapenhandlareförening föreslog bland annat redan 1990 i ett remissyttrande till miljödepartementet att det vore rimligt göra regelmässiga kontroller av blyläckage från större skjutbanor för att få fram korrekta underlag innan man fattar beslut eller vidtar åtgärder. Vidare restes krav på att någon form av konsekvensanalys skulle genomföras i stället för att rusa åstad i det så kallade begränsningsuppdraget från 1991, där förslaget redan då var ett totalt förbud mot import, tillverkning och försäljning av blyhagelpatroner från den 1 januari 1996.

Nåväl, detta är nu historia. Men vad man kan hoppas på är att även Svenska jägareförbundet, som under en följd av år under 90-talet var stora förespråkare för ett totalt blyhagelförbud, fortsättningsvis lever upp till den eftertanke som präglat förbundet under de senast gångna åren i frågor som kan beröra tredubbelt fler människor än det organiserar.

Den nya förordningen och inte minst all uppmärksamhet runt dess tillkomst är en uppstramning som helt klart borde öka medvetenheten hos jägare och skyttar när det gäller vårt ansvar vid användning av blyammunition.

Förbudet mot blyhagel vid skytte (lerduvor) blir kvar och är något som det går utmärkt att leva med för jaktträning och nationellt tävlingsbruk. Jaktstigsskytte mot plåtmål, provskjutning och avläggning av prov till jägarexamen inför godkänd provledare är dock undantagna från förbudet om det inte finns något hagelalternativ som är säkerhetsmässigt godtagbart.

För dem som sysslar med skeet och trap på internationell nivå och för dem som sysslar med historiskt skytte finns också dispensmöjligheterna kvar att använda blyammunition som tidigare.

När det gäller skjutbanor har det generella kravet på miljökulfång vid användning av blyammunition tagits bort. Men den som ansvarar för anläggningen är skyldig att vidta åtgärder så att ammunition som innehåller bly inte kan orsaka skada på, eller olägenhet för människor eller miljö. De åtgärder som kan behöva vidtas är inte generella för alla skjutvallar utan ska anpassas efter förhållandena på platsen.

Ett sådant krav är i alla avseenden helt rimligt. Skulle en skjutvall läcka bly i för stora mängder, och ligga på mark där frigjort bly inte läggs fast kemiskt i tillräcklig omfattning, är det fullständigt självklart att saken ska åtgärdas.
Jag föreställer mig att skytteföreningar som inte redan har börjat med provtagningar för att kontrollera eventuellt blyläckage samt kontroll av och eventuellt omhändertagande av lakvattnet från skjutvallarna rätt omgående behöver fundera över den egna anläggningens status och framtida skötsel.
Exakt vad som kommer att gälla i framtiden går det för ögonblicket inte att svara på då det enligt den nya förordningen är Naturvårdsverket som fått bemyndigande att utfärda föreskrifter om den saken.

Det gamla kravet på förbud mot bly i kulpatroner för jakt försvann på grund av sin egen orimlighet när det gällde ekonomiska, praktiska och etiska konsekvenser redan på ett tidigt stadium under konsekvensutredningen. I den nya förordningen finns inga restriktioner alls och förhoppningsvis ska den frågan aldrig bli aktuell igen.

När det gäller blyhagel för jakt så är inte den nya förordningen särskilt lättolkad i alla avseenden.
Förbudet har begränsats till två specifika punkter:
Vid jakt på våtmarker och vid jakt över grunda delar av öppet vatten.

Det låter enkelt att förstå och anpassa sig till och det innebär till exempel att det vid jakt på änder, gäss, duvor och fasaner över jordbruksmark blir tillåtet att använda blyhagel för den som så önskar. Det gäller naturligtvis också allt annat vilt som får jagas med hagelvapen.

Slamkryparen i sammanhanget är att blyhagel inte får användas vid jakt på våtmarker. Det har i sig inte varit tillåtet på många år. Förbudet är även rimligt om man gör en jägarmässig tolkning av begreppet i samband med jakt på änder och gäss, där förgiftningsrisken på grund av blyhagelnedfall i grunda vatten en gång var skälet till förbudet.

Att jaga med blyhagel i skogsmarker verkar, vid en hastig genomläsning av förordningen, således vara helt i sin ordning och utan inskränkningar. Men så enkelt blir det nu inte om man funderar över vad våtmarksförbudet egentligen innebär i samband med skogsjakt om man tillämpar den strikt vetenskapliga definitionen av våtmark som står i förordningen.

Till våtmarker räknas då inte bara kärr och sumpmark där man kan förvänta sig att hitta änder eller gäss, utan också surdrag, blötmyrar, högmossar, skogklädda torvmossar och mycket annat som man till vardags knappast tänker på som våtmarker och då blir allt betydligt svårare.

I princip räknas cirka 25 procent av Sveriges yta som våtmarker. Huvuddelen av dem finns i landets norra delar och just i vad jägare betraktar som skog. Då blir det inte lätt att alltid hålla sig inom lagens råmärken om man jagar med blyhagel, allra minst vintertid och vid snötäckt mark.

Utan någon form av avgränsningar innebär en strikt tolkning av förordningen att du kan glömma blyhagel vid ripjakt annat än på kalfjället. Och att skjuta på en hare som kommer över en mosslagg är heller inte tillåtet liksom att använda blyhagel i exempelvis ett sedan länge uttorkat alkärr, oavsett om det är höst eller vinter. Fundera över var på din jaktmark som det inte finns områden, oavsett storlek, som inte skulle kunna stämma in på den korrekta beskrivningen av ett våtmarksområde.

Det blir utan tvekan svårt att jaga skogsfågel och hårvilt i skogsmarker med blyhagel utan att avsiktligt eller oavsiktligt riskera att begå ett lagbrott. Risken för upptäckt och påföljd är naturligtvis utomordentligt liten för att inte säga obefintlig. Men frågan är då varför vi ska ha en förordning?

Ett förtydligande vore definitivt på sin plats. Men när det gäller blyhagel och våtmarker har inte Naturvårdsverket något bemyndigande att utfärda några närmare föreskrifter.

Det uppdraget har de när det gäller att reda ut vad som är grunda delar av öppet vatten vid jakt med blyhagel vid kusten och i sjöar och vattendrag. Rimligen borde det få den effekten att den traditionella sjöfågeljakten vid kusten och i hav åter kan bedrivas på ett ansvarsfullt sätt.

Söktips på internet: Våtmark eller
http://sv.wikipedia.org/wiki/våtmark

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Svar till ”Anonym”

2007-08-06 11:06

Spontant uppfattar jag ”Anonyms” kommentar till min krönika om den nya blyförordningen så att han/hon ogillar Wikipedia och samtidigt vill ha lite gratisreklam för ett utbildningsprogram som jag förmodar säljs till hugade spekulanter inom skolväsendet.

Vad ”anonyms” kommentar har med sakfrågan att göra är däremot höljt i dunkel. Jag medger att det var slarvigt av mig att inte redovisa den text i den föreslagna förordningen om blyammunition som behandlar definitionen för våtmark där det är förbjudet att använda blyhagel och den lyder ordagrant i 14 a § punkt 2 som följer: Våtmark: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna.

Den generella eller övergripande definition som används av bl. a. i våtmarksutredningen, av SLU (Sveriges Lantbruks Universitet), Lantmäteriet och andra officiella källor har en något annan lydelse: ”sådan mark där vattnet under en stor del av året finns nära, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden”

Till detta finns också en kompletterande definition, som används bland annat vid inventeringsarbeten, och det är att minst 50 procent av markens vegetation ska vara hydrofil, det vill säga fuktighetsälskande, för att området ska definieras som våtmark. Dessutom finns också undantag för t.ex. tidvis torrlagda vattenområden i vattendrag, sjöar och hav som också räknas till våtmarkerna trots att de helt kan sakna vegetation.

Nu är det en viss skillnad mellan begreppen ”Vegetationstäckt område” som det står i förordningen och ”Vegetationstäckt vattenområde”. Det sistnämnda skulle vara lite mer begripligt och rimligt i jaktsammanhang men i sak blir effekterna vid exempelvis en rättslig tillämpning av blyförbudet i våtmarker, precis det samma, oavsett vilken definition som används.

För att ge läsaren någon insikt i komplexiteten i att tolka våtmarksbegreppet vid användning av blyhagel vid jakt gav jag söktipsen på begreppet ”våtmark” eller en länk till Wikipedia.
Den beskrivning som finns på Wikipedia är i det här sammanhanget tillräckligt korrekt (och gratis) samt lättare att komma vidare i för den som snabbt vill skaffa sig en bred och egen uppfattning om vad räknas till våtmarker än vid en frisökning på nätet på sökordet ”Våtmark” där det finns bortåt 80 sidor att bläddra i med varierande relevans.

Att söktipset orsakat sura uppstötningar hos ”Anonym” lägger jag faktiskt inte så stor vikt vid. Det är ju var och ens personliga skyldighet att ta reda på hur en lag eller förordning påverkar den aktivitet man utövar vad saken än gäller. Hur informationen inhämtas och om den är korrekt är var och ens eget ansvar.

I sig har det underordnad betydelse för jägarkåren om andelen våtmark är 10 eller 30 procent av Sveriges totala yta. Utan någon avgränsning i förordningen som syftar till att åstadkomma den effekt som är blyförbudets syfte i våtmarker blir det här svårt nog ändå med den praktiska tillämpningen.

Men då ”Anonym” uppenbart är noga med faktauppgifter tycker jag att du själv ska fundera över hur man räknar procent innan du med hänvisning till något utbildningsprogram om källkritik på ett insinuant sätt sätter direkt felaktiga siffror på pränt i media.
Den totala storleken på Svenska våtmarker är det ingen som kan uppge med någon större exakthet. Vid våtmarksinventeringen (som gjorts länsvis och i sin tur handlade om resursfördelning) gjordes den enligt SLU i norra Sverige med en avgränsning till våtmarksområden större än 50 ha och i södra delarna av landet större än 20 ha i vissa län också mindre områden.

Enligt Svenska Naturskyddsföreningen och en del andra källor finns det i Sverige
cirka 6 400 000 (sex miljoner fyrahundra tusen) hektar torvmark med en mäktighet på torvlagret om minst 40 centimeter. Rätt eller fel så står den informationen för dem.

Nu innefattar definitionen för våtmark alla områden som är torvbildande, även om djupet på torvskiktet är mindre än 40 cm, plus all annan mark som faller under vedertagna definitioner för våtmark och då räcker knappast 9000 000 ha. Enligt uttalande från SLU är det att betrakta som en minimiareal, men låt oss enas om att det handlar om den storleksordningen då varken du eller jag fysiskt mätt upp alla våtmarker, stora som små i sin totala omfattning.

Sveriges yta är enligt Lantmäteristyrelsen 449 964 kvadratkilometer. (jag har heller inte mätt upp detta själv utan måste lita på uppgifterna) Från detta ska dras 40 660 kvadratkilometer vattenområden således summa landyta: 409 304 kvadratkilometer eller 40 930400 ha.
Om nu 9000 000 ha våtmark skulle vara 5 procent av landytan som du påstår innebär detta att Sveriges landyta enligt ditt sätt att räkna skulle vara hela 1 800 000 kvadratkilometer eller 4,4 gånger större än den i verkligheten är.

Rätt matematiskt svar med tillgängliga, men ej fysiskt kontrollmätta siffror, är att andelen våtmark av Sveriges yta är nästan exakt 22 procent. Jag valde med tanke på osäkerheten om våtmarkernas faktiska storlek och den uppfattningen som råder att i min krönika säga: ”I princip räknas c:a 25 procent” i stället för ”nästan en fjärdedel” som brukar användas i olika officiella sammanhang.

Men som jag sagt tidigare är den exakta storleksordning av akademisk betydelse då våtmarksområdena är mycket ojämnt fördelade över landet. Den centrala frågan är i stället hur vi som jägare lokalt, på ett rimligt sätt ska kunna bedöma var och när vi kan använda blyhagel om vi vill följa förordningstexten. Men det svaret får man inte via mediasmart.se, Wikipedia
eller Nationalencyklopedin utan att genom att driva en massiv och saklig debatt i frågan.
Men det skadar inte om man läst på en smula innan man har några synpunkter. Oavsett om man står för dem offentligt under eget namn eller inte.
1. Källkritik

2007-07-23 18:10

...hade kanske inte skadat. Wikipedia är ett uppslagsverk där vem som helst kan skriva (och ta bort) vad som helst och låtsas att det är sant. Redan i skolorna börjar man med källkritik, och tar upp wikipedia som ett exempel på en dålig källa. Författaren skulle i princip kunna referera till kalle tio år, eftersom ingen vet vem som verkligen har skrivit artikeln. För att lära sig mer om källkritik kan man läsa på www.mediasmart.se
Hur författaren har räknat vet jag inte, men om man slår på våtmark på nationalencyklopedin istället får man reda på att våtmarksarealen är cirka 6-9 miljoner hektar i Sverige. Detta är (om man räknar med 9 milj) 5 procent av landytan.
Vad som mer får mig att undra är vad som är den ”strikt vetenskapliga definitionen av våtmark”. Om man nu kan hänvisa till wikipedia tycker jag personligen att man även kan hänvisa till förordningen som det handlar om. Och vad är den strikt vetenskapliga definitionen?
Men oavsett vad vi fritidsjurister hänvisar till så kan jag aldrig tänka mig att en domstol skulle hänvisa till wikipedia.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere