• Älgskadefondsföreningen

Aktivt brukande gynnar viltet

LedarePublicerad: 2014-06-02 10:24

Om aktivt näringsut­övande för skogsägare och jordbrukare gynnas ger det bättre viltstammar. Tillsammans med alla jägare, som gör stora insatser i viltförvaltningen, skapar vi med jord- och skogsbruket våra goda viltstammar, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Den gångna vintern har nu övergått till rekordtidig vår, som i norr saktat in och ger en ovanligt lång period av skir grönska. Det är en underbar tid där vårbruk, flyttfåglar, nyfödda vilda djur och de allt längre dagarna ger ny kraft och energi.

Den energin är välbehövlig för alla frågor inom jaktens område som pågår. 

En stor energislukare är det stillestånd som bevarandesidan skapat med bland annat överklaganden av vargbeslut. 

Förhoppningsvis kan visst tempo komma åter genom att domstol fattar beslut och klokare regelverk beslutats. Men vårt stämmobeslut om inga frilevande vargar blir alltmer rätt i skenet av denna tragiska hantering av drabbade personer i vargområdet. 


Förvaltas med jakt

Idag har vi i Sverige så stora antal av varg, björn, lo och järv att riksdagen beslutat att de uppnått gynnsam bevarandestatus och därmed kan förvaltas genom jakt. 

De negativa effekterna för de som bor och verkar i rovdjursområden syns allt mer och förvaltning genom jakt behöver omgående öka, framför allt i de rovdjurstätaste länen där situationen är akut. 

Enda sättet att kunna ha stora rovdjur i områden där människor också vistas är att rovdjuren är mycket skygga. Då krävs att inga rovdjur ska få visa sig i närhet av människan. 

Nu behöver vi rätt att genomföra skyddsjakt på de stora rovdjuren på enskilds initiativ – utan att behöva ansöka och invänta beslut från myndigheten. 

Idag är det dessutom alltför ofta som dessa myndighetsbeslut inte kan verkställas på grund av överklaganden från bevarandeorganisationer. 

Vi har nyss haft ett EU-val. Till hösten kommer kommunal-, landstings- och riksdagsval, vilka alla har påverkan på många medborgares vardagsfrågor. 


Kan bli ödesfrågor

Men för oss jägare och brukare kan det även visa sig bli ödesfrågor. Som politiskt oberoende uppmanar JRF medlemmar och jägare att utnyttja sin demokratiska rösträtt för att påverka. 

Jag hoppas också att så många som möjligt på lokal och regional nivå använder en del av sin energi till att informera politiker om viktiga jaktfrågor inför kommande val. 

Att jaga är att leva med naturen, förvalta vilt och ta till vara klimatsmart kött, samtidigt som vi förvaltar en urgammal tradition i våra områden och har bra liv. 

Det är lika viktigt att våra lokala politiker är väl informerade om de jaktfrågor som de som beslutar i riksdagen. 

Vår uppfattning är att beslut om jaktens utövande ska göras så lokalt som möjligt. 


Ta hem besluten

Besluten behöver därför både tas hem från Bryssel och flyttas inom Sverige, från nationell nivå via regional myndighet till lokal nivå.

I den nya älgförvaltningen har många frivilliga samverkans- och älgskötselområden bildats. Mycket energi används för att bygga upp den nya förvaltningen. 

Tyvärr blir många jägare och markägare åsidosatta på grund av missunnsamhet och felaktiga regeltolkningar. 

Insikten om att älgen finns där det är bäst för älgen att vara verkar bli mer tydlig. Mängden vinterfoder, i form av tallris i lämplig beteshöjd, avgör i vilken grad älgen klarar vinterns svältperiod. 

Nu erbjuder Skogsstyrelsen underlag som visar hur stor areal av plant- och ungskog som finns i älgförvaltningsområdet, något som ger en pusselbit till att bedöma den lokala tillgången på älg. 

Vi har trots decenniers kostsam älgforskning mycket kvar att lära om var älgen vill vara och hur detta varierar över såväl landet som årstiden. 

Men en logisk slutsats är att ett aktivt anpassat skogsbruk, där rätt arealer planteras med tall, ger fler älgar möjligheter att hitta vintermat. Därmed sprids det lokala betestrycket. 


Aktivt näringsutövande gynnas

Det här är ett mycket tydligt exempel på att om aktivt näringsutövande för skogsägare gynnas, då får vi även mer vilt i våra marker. 

Samma sak gäller för jordbruks­landskapen, gärna med många skogsbryn och flikar. Genom att gynna aktivt jordbruk gynnas även många viltarter. 

Tillsammans med alla jägare, som gör stora insatser i viltförvaltningen, skapar vi med jord- och skogsbruket våra goda viltstammar. 

Nu har vi en underbar tid framför oss, då vi får njuta av det fina landskap som aktivt brukande ger. 

Det är härligt att det även gynnar viltet!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Allmän jakt för alla tills kvoten är fylld.

2014-06-11 08:02

Förutsättningen för ett hållbart brukande av skog, är att markägarens jakträtt inte inskränks. Regelverket fungerar inte där det finns ett blandat skogsinnehav (bolagsmark, bondeägda marker). Viktigt att ta med detta i den nya jaktlagsutredningen. Vi har ju kvotavskjutning på björn, lo, kronhjort, m.m.

2. Klockrent 961L!

2014-06-03 15:33

särskilt detta som bör komma till alla som röstar nu i september:
"Miljöpartiet vill inte ha skog och skogsbruk, de vill ha natur, vildmark och stora rovdjur. Miljöpartiet vill inte ha jordbruk i skogsbygder, de vill ha industrijordbruk som producerar billiga livsmedel till städernas proletariat. Övrig jordbruksmark är ”överbliven” mark och skall bli föremål för ”rewilding”. "
Miljöpartiet i regeringsställning = "lägga ner glesbygden", och otroligt nog finns det gott om folk som vet detta men tycker att det är bra ändå. På något sätt vill de se till att all tvingas leva som Stureplanscentern eller betongbiologerna i MP. Deras dåliga samveten om hur städerna har våldtagit naturen och hur storstäderna suger oss in i en spiral av urbanisering och överutnyttjande av världens resuser skall fås att se ut som felet ligger hos "folket i buskarna"
Bara man kan "rewilda" där vi bor och verkar kommer deras samvete att kännas lite lättare.
Att rewilding koncentrerar den absolut nödvändig matproduktion till industrigårdar med naturvidriga metoder, monokultur osv osv vill dessa MP inte medge, men så är det oundvikligen.
Ta bara "skogsdiesel" från tallolja, varifrån skall detta kommer när Sverige norr om Vänern är "rewilded"?
Naiva, lättlurade och missledda är dessa MP väljare, som tror de kan äta upp kakan och har kvar den samtidigt.
Endast genom klok brukande av naturen i samklang med äkta vetenskap kan man se en framtid för människorasen. Att tro på kvasivetenskap och direkta lögner från "biologer" och ekosofer leder oss till ruin.
Utöver detta, som är deprimerande nog i sig, betyder det slutet för all sorts värdig boende, inte kan jag sätta mig i en stad för att någon tycker att där jag vill vara skall bli "vildmark", jag tar repet först.

1. Industriellt skogs- och jordbruk gynnar inte viltet.

2014-06-02 16:21

Jag håller med om att aktiva skogsägare och jordbrukare skapar skönhet och en mångfald som gynnar allt levande. Men mer än hälften av skogsmarken ägs av stat, kyrka och bolag, och för dem är endast storskogsbruk aktuellt – dvs. hög omsättning är viktig för höga årliga vinster. Småskogsbruket fungerar i grunden helt annorlunda, en god ekonomi i småskogsbruket uppnås gnom att hålla löpande kostnader och arbetsinsatser låga, och sälja till bästa pris. Men skogen skall inte bara ge den enskilde ägaren pengar, utan även en njutbar miljö att vistas i, och skogen är även en kombinerad pensionsförsäkring och sparande åt barnen. Långt viktigare än någon skogsvårdsåtgärd är för den enskilde att kunna avverka och sälja ett visst sortiment vid pristoppar, samt att avverka med hänsyn till att hålla beskattningen låg. Men av outgrundlig anledning så tvingar staten storskogsbrukets metoder på enskilda skogsägare. Staten trampar på min äganderätt och konfiskerar mitt skogskapital genom att tvinga mig sköta min skog på ett för mig skadligt och olönsamt sätt. Så, tyvärr är sanningen att jag och andra skogsägare tvingas bruka våra skogar på ett för oss, miljön och alla levande varelser ogynnsamt sätt. Fara finns att Miljöpartiet sitter i regeringen efter valet. Partiet har ett tydligt mål om att skogsbruket skall styras utifrån begreppet ”gynnsam bevarandestatus” och detta skall uppnås genom en detaljerad statlig styrning av allt skogsbruk. Samhällets mål för vad partiet kallar "ekosystemtjänster" skall i detalj på varje fastighet styra avverkningen, utan hänsyn till kostnader och intäkter för ägaren. I ”ekosystemtjänster” ingår inte att gynna den enskilde ägarens mål med sitt skogsbruk, inte ingår jakt eller skönhet. Samma sak gäller för skogsbygdernas småjordbruk, lönsamheten sjunker undan för undan, och omöjliggör för enskilda jordbrukare att investera i driftsbyggnader och moderna maskiner.
Miljöpartiet vill inte ha skog och skogsbruk, de vill ha natur, vildmark och stora rovdjur. Miljöpartiet vill inte ha jordbruk i skogsbygder, de vill ha industrijordbruk som producerar billiga livsmedel till städernas proletariat. Övrig jordbruksmark är ”överbliven” mark och skall bli föremål för ”rewilding”.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons