• Pinewood

Älgjakten blir onödigt byråkratisk

LedarePublicerad: 2011-06-08 10:01

De jaktpolitiska frågorna drivs nu i ett högt tempo. Bland annat gäller det införandet av den nya älgförvaltningen, som ska genomföras för att finnas på plats till 1 januari 2012. Just nu pågår ett intensivt arbete i olika arbetsgrupper, kopplade till Naturvårdsverket, med framtagande av föreskrifter.

Frågan är även hur administrationen ska genomföras med bland annat omfattande datastöd.
Jägarnas Riksförbund deltar i flera arbetsgrupper med våra medarbetare och arbetet genomförs under stor tidspress.
Vi har ända från att utredningen skrevs framfört vår stora oro för byråkrati och kostnader, som vi jägare får betala – något nu som tyvärr verkar bli verklighet. Det beror på ett nytt mellanled, genom de rådgivande älgförvaltningsgrupperna, övergripande beslut i viltförvaltningsdelegationerna och sedan alla praktiska beslut på länsstyrelserna samt ökade krav på avrapportering löpande under jakten.

Osäkert i dagsläget
Det politiska beslutet om ökat lokalt bestämmande i älgförvaltningen, för att vi ska få en äl­g­stam som både är bättre och mer anpassad till areella näringars krav och trafiken, känns i dagsläget mycket osäkert.
I ljuset av detta har Jägarnas Riksförbund väckt frågan om att överge denna byråkratiska detaljplanering, som kostar oss jägare betydande resurser i både tid och pengar.
Istället föreslår vi att gå över till allmän jakt på älg under lång jakt­tid. Vi vet att älg (precis som alla andra vilt) ska beskattas där de finns. Vi vet även att huvuddelen av jägarkåren tar ett mycket stort ansvar för alla viltstammars utveckling.
Byråkrati leder till sämre möjlighet att anpassa älgstammen snabbt och för älgförvaltningen är det uppenbart. I dagsläget upprepar vi med ojämna intervaller de gamla misstagen kring älgförvaltningen.

Nya utmaningar
Även ökade klövviltsstammar i delar av södra Sverige ger nya utmaningar för älgförvaltningen. Det kräver lokala och kraftfulla beslut för bra viltförvaltning.
I de delar av landet där älgstammen kraftfullt påverkas av främst varg, men även av björn, ställs helt andra krav på förvaltningen. Även här fungerar det bäst med lokala beslut.
Rovdjursutredningens delbetänkande har nu kommit på remiss. Utredaren visar att samtliga rovdjursstammar ökar i Sverige. Vi har livskraftiga rovdjursstammar av björn och lo samt nästan av järv.
När det gäller varg är antalet, enligt utredaren, mindre intressant i dagsläget. Det är in­avelsfrågan som har högsta prioritet. Utredaren föreslår ändå 450 vargar, helt utan att ta hänsyn till hur det påverkar människor i varg­områdena.
För Jägarnas Riksförbund är det, utifrån vår rovdjurspolicy, inte antalet rovdjur som är av främsta intresse, utan om människor som lever och verkar i rovdjursområden har fortsatt bra livs­situation.
Här är det mycket stora brister i rovdjurspolitiken, där endast smulor av de resurserna i rovdjurspolitiken får användas. Det är en absurd situation, utifrån regeringens mål med ökad acceptans. JRF ställde i en skrivelse till regeringen krav på åtgärder för att lösa de lokala rovdjursproblemen. Vi kan konstatera att miljödepartementet lyssnat så till den grad att rovdjursutredningen öppnar ett nytt ärende med anledning av skrivelsen.

Ny debattbok
En annan intressant litterär nyhet inom rovdjursfrågan (som inte är en statlig utredning) är den debattbok som engagerade landsbygdsföreträdare nyligen publicerat.
Boken ger underlag till utvecklade perspektiv från rovdjursområdet som är värdefullt inför utredningens fortsatta arbete.
En viss debatt pågår även om hur jägarorganisationerna ska använda tilldelade medel ur vilt­vårdsfonden, utifrån att det påstås bakbinda oss i bland annat rovdjursarbetet. Vi i förbundsstyrelsen var själva tveksamma omkring vissa ordval och resonerade ingående i frågan. Vi kom fram till att kravet var att förbundet skulle informera sakligt omkring regeringens rovdjurspolitik, vilket även departementet bekräftade. Detta har vi gjort, bland annat genom Jakt & Jägare. Vi har även skapat en webbsida och genomfört informationsmöten i de sex varglänen.
Detta har inte på något sätt påverkat förbundets ståndpunkter i rovdjurspolitiken, utan vi har hela tiden fört fram våra åsikter oberoende av regeringsbeslut.
Bland annat säger vi även fortsatt helt nej till import av varg.

Inget avtal finns
Glädjande är att under senaste tiden har miljöministern klargjort att inga avtal finns. Även landsbygdsministern bekräftar att medel används korrekt.
JRF:s ståndpunkt är att jägarkårens inbetalda medel till vilt­vårdsfonden ska komma jakten och viltvården till nytta.
Nu nalkas vårt högsta beslutande organ – förbundsårsstämman – där vårt framgångsrika år 2010 ska utvärderas.
Jag och hela förbundsstyrelsen hoppas på en framåtsyftande debatt med inriktning att fortsätta utveckla vår organisation i vår viktiga roll inom jaktpolitiken.
Det är ett arbete som jag ser fram emot.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Helt rätt

2011-06-10 11:31

Den nya så kallade älgförvaltningen blir en såväl ekonomisk som organisatorisk katastrof.

2. Trevligt

2011-06-09 10:24

att läsa Solveigs artikel där det tydligt framgår att JRF motsätter sig införsel av varg. Som det framgår av hennes skrivning så används det statliga bidraget i informationssyfte, det kan vi kanske acceptera,annars är ju min uppfattning att JRF inte ska bakbindas av statliga anslag och vi får hoppas att årsstämman stärker jägarkårens betydelse för det svenska samhället.
Naturligtvis är rovdjursfrågan i allmänhet och vargfrågan i synnerhet särskilt viktig att diskutera och ta beslut om. Lika viktigt och kanske ännu viktigare är valen av styrelseledamöter, här är det utomordentligt viktigt att det inväljes personer som tveklöst ställer sig på medlemmarnas sida i kampen mot bl a ökade vargrevir.
Det får inte vara ngn tveksamhet i styrelseledamöternas arbetssätt, de MÅSTE lyssna till sin medlemskår.
Qwisslinguppgörelser bakom medlemmarnas rygg SKA inte få förekomma.
Vi får hoppas att valberedningen i sina förslag beaktat den frågan.

Vidare hoppas jag att årsstäman vidrör vart pengarna från det statliga jaktkortet tar vägen.
Det är ett stort plus om JRF i sin webbtidning med ett par ggr om året publicerar vart jägarkårens pengar går. Som bekant är JRF webbtidning välbesökt och tillströmningen av läsare från bla Jägarkåren är stor.

Då det gäller älgskötselområden och det nya förslaget, rekommenderar jag förbundsstyrelsen att titta på Lse-modellen, där hela kommunen på 575 tusen ha är uppdelad i 10 zoner.
Systemet har fungerat utomordentligt bra i flera årtionden och vi kan utan tvekan säga att vi har goda t o m bra viltstammar under våra förhållanden mätt, vilket i klartext betyder att Lappmarken har inte råd att upprätta vargrevir som raserar ett mer än halvsekel långt frivilligt arbete med att skapa livkrftiga viltstammar. Att SJF svikit oss i vargfrågan accepterar inte jägarkåren det behövs ingen enkätundersökning för att få klarhet i den frågan, men kan vi öka antalet medlemmar i JRF så ska väl den frågan också lösas.

1. Solveig Larsson och verksamhetens syfte

2011-06-09 10:23

Jag kan inte finna något som tyder på att LRF, SJF och JRF inte är just bakbundna i rovdjursfrågan. Skälet till detta kan inte vara annat än pengar och i viss mån personliga bindningar.
Rovdjursfrågan, och då särskilt varg med tillhörande dvärgbandmask, är den viktigaste frågan som dessa förbund haft att hantera under sin existens, likväl görs inget med effekt på grundproblemet. Varför det är på detta vis tarvar en trovärdig förklaring och framgång i denna rovdjurens tid kan endast mätas i hur rovdjursituationen har förbättrats för förbundens medlemmar - de som inte ännu är drabbade kommer att drabbas inom en snar framtid. Resultatet är inte bara mediokert, det är obefintligt - antalet rovdjur har troligen i antal ökat mer det senaste året än de senaste 200 åren. Jag ser inte detta som en framgång. Ser man till jakten i övrigt så stiftas lagar och regler som överför allt mer makt från jägare till byråkrater, jägare tvingas att jaga mindre och i stället hålla på med meningslösa tjänster åt odugliga forskare och byråkrater - kan det betraktas som en framgång?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB