• Pinewood

Älgjaktsystemet blev byråkratisk lerkoloss

LedarePublicerad: 2012-01-09 10:35

Föreskrifterna för den nya älgförvaltningen skapar en byråkratisk lerkoloss, där jägarna slirar i merarbeten och ökade kostnader, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Nu när det nya året 2012 har börjat kan jag konstatera att organisationer som lyfter jägares intressen behövs mer än någonsin.
Jakt innebär förvaltning och brukande av naturresursen vilt, vilket i sig är ett upprätthållande av ett urgammalt kulturarv. Det gäller särskilt för löshundsjakt. Därtill kommer klimatsmart, högvärdigt kött som ger smakrika måltidsupplevelser.
Vår verksamhet borde uppmuntras och lyftas fram som föredöme av de så kallade miljömedvetna.
Istället görs debattutspel där okunnighet och direkt felaktiga påståenden om jakt och hundar tillåts spridas.
Det är uppenbart att det verkliga syftet är att ifrågasätta all jakt i tron på något naturromantiskt scenario, där allt utanför tätorterna skall återgå till vildmarken.

Lyfter fram jakten
Här behövs organisationer som lyfter fram att jakt är det naturliga sättet att förvalta viltstammar och att människan har rätt att beskatta vilt, precis som hon nyttjar andra naturtillgångar.
Jakt hör samman med annat brukande av naturliga resurser, som jord- och skogsbruk, och hör därför hemma i politisk hantering med andra areella näringar.
Därför ser Jägarnas Riksförbund det som mer logiskt att alla jakt- och viltvårdsfrågor i politisk hantering hör till landsbygdsdepartementet.
Det nya året börjar med ökad osäkerhet omkring rovdjurspolitiken.
Det enda vi är säkra på är att rovdjuren ökar mycket snabbt och notan betalas av de lokalt boende, areella näringsutövare och jägarna.

Inavel inget akut problem
När det gäller vargen är nu många forskare överens om att inaveln inte är ett akut problem, något som Jägarnas Riksförbund sagt hela tiden.
Dessutom blir fler och fler överens om att det mest akuta är situationen för de som lever i rovdjursområdena. Det är också något som vi i Jägarnas Riksförbund hävdat under lång tid.
Av regeringens löfte om att skapa en praktisk, utökad skydds­jakt blev det i praktiken ingenting kvar när regeringsbeslutet kom.
I dagsläget finns ingen rovdjurs­politik som syftar till hållbar förvaltning. En hållbar förvaltning kräver att människor som berörs är delaktiga, viket inte alls är fallet nu.
Under 2012 kommer rovdjursutredningen med sitt slutbetänkande. Det verkar finnas en ambition att utredningen snabbt ska bli till riksdagsbeslut.
Utöver varg handlar utredningen också om björn, lo och järv – alla rovdjur som ökar i antal.

Lokalbefolkningen ska få avgöra
I det arbetet kommer förbundet att driva arbetet som tidigare, utifrån vår rovdjurspolicy, där lokalt boende ska ha avgörande inflytande över rovdjursstammarnas utveckling.
Vi kräver att rovdjur som uppehåller sig i närhet av hus och tamdjur omgående ska få avlivas, utan att risk för att vapen beslagtas. JRF säger dessutom nej till import av varg vill ha kommunal vetorätt när det gäller rovdjurs­etableringar.
När det gäller älgförvaltningen blir 2012 det första året med en ny adaptiv ekosystembaserad förvaltningsmodell.
Föreskrifterna från Naturvårdsverket kom till sist i december och de blev ingen rolig julklapp för jägarna.

Byråkratisk lerkoloss
Snarare innebär föreskrifterna ett kostsamt underhållsbidrag till en nyfödd byråkratisk gökunge, som saknar rätt att fatta beslut.
Vi kan konstatera att resultatet av det uppdrag som Maria Norrfalk fick, där det skulle ”rensas upp i älgträsket”, har efter regelgyttjebrottning hos Naturvårdsverket slutligen blivit en byråkratisk lerkoloss, där jägarna slirar i merarbeten och ökade kostnader.
Regelförenkling, mer lokal förvaltning, ökad rättssäkerhet och förenklad administration saknas och verkar på grund av kompromisser försvunnit ner i gyttjan.
Utifrån de farhågor som Jägarnas Riksförbund uppmärksammade i ett tidigt skede, omkring den nu beslutade nya älgförvaltningen, har beslutet från vår förbundsårsstämma blivit att istället driva frågan om allmän jakt på älg under lång tid.
Jägarnas Riksförbund tror på att med frivillighet och under eget ansvar i lokal samverkan utvecklas viltstammar bäst. Då kan viltet utifrån lokala förutsättningarna på adaptivt och ekosystembaserat sätt förvaltas på riktigt.
Välkommen med Jägarnas Riks­förbund till ett spännande och Gott nytt jaktår 2012!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Svar till "Jägare"

2012-03-21 08:10

Jag menar att dom små markägarnas rättsliga ställning i älgskötsel är osäker , därför att dom kan utsättas för godtycke.
1. ska dom få gå med ?
2. hur länge ska dom få jaga ?
3 vad ska dom få skjuta ?
Det är frågor som nu dryftas i ÄSKO,
en del säger att dom små får 10-30 dagars jakttid och bara får skjuta kalv.
Mina intryck kommer från det egna ÄSKO jag har även varit i kontakt med flera ÄSKO samt länstyrelsen.

Jag vidhåller att alla har samma rätt i älgskötselområdena stora som små, alla ska få skjuta vuxen älg om det sen är 2,4 eller 6 år emellan beror ju på markarealen.
Det finns helt klart ett behov från lagstiftarens sida att ändra eller klargöra vad som gäller.

När det gäller ekonomi så är det så att älgförvaltningsystemet skall bära sin egna kostnader d.v.s. vara självfinansierande och det kommer att finansieras med hÖJDA fällavgifter på älgarna hur mycket vet vi inte i dagläget men jag tror att det blir en obehaglig överaskng ing för dom flesta.

Jo signaturen "Jägare" jag tillåter mej att kritisera det nya älgförvaltningssystemet, men ja undviker personangrepp men det blir väl så när argumenten tryter.
Jag vill dock ge en eloge till "Jägarens" ÄSKO som tycks lösa
problemen på ett bra sätt, men tyvärr är det inte så överallt.

7. Till Åsa-Nisse

2012-03-12 08:09

Plocka av skygglapparna och plocka fram rätt fakta vad som gäller inom ÄSKO och de nya Älgförvaltningsområdena innan du spyr galla över något som du dock verkar ha mycket dålig kännedom om.
Ingen styrelse i ett ÄSKO har betalt det sköts helt idéllt och de förtroende valda är tillsatta av just de jägare som tillhör ÄSKO.

I samtliga skötselområden som kommer att tillhöra vårat Älgförvaltningsområde 5 st har samtliga småmarker rätt att skjuta vuxen älg. I de områden som samtliga jaktlag får skjuta vuxen älg bedrivs jakten som avlysningsjakt på ett antal vuxna älgar. Detta skulle naturligtvis inte passa Åsa-Nisse som anser att det borde vara en grunläggande rättighet att få skjuta en vuxen älg. Ett par av områdena har en areal baserad tilldelning vilket gör att man kanske får skjuta en vuxen varannat år.

Dessa olika avskjutnings system är inte på något sätt orättvisa utan möjligtvis för de allra största områdena som måste bjuda på sin areal till oss med mindre områden.
Det är detta som kallas älgförvaltning och ligger till grund för en fortsatt älgjakt.

6. Åsa Nisse

2012-02-03 08:39

Jag hoppas många markägare kommer att anmäla detta till EU domstolen för detta är stöld. Markägaren har köpt och äger jakträtten och i de flesta fall har han betalat den dyrt. Jag är mycket förvånad att detta var genomförbart i en rättsstat som Sverige och särskilt nu när vi har en borgerlig regering.

5. Älgjaktssystemet

2012-01-29 17:25

Nu är det slut med jakträtten efter vuxen älg för dom små markägarna.
Finns det inget grundlags-skydd för markägaren när det gäller älgjakt ?
Går du med i ett älgskötselområde så kan andra bestämma över din älg-jakt, vackra fraser som lokal förankring och medbestämmande är bara snack det blir dom i toppen som bestämmer dessutom ska dom ha bra betalt å vi får betala.
När mitt jaktområde blir avregistrerat ska jag överklaga till EU

4. Du är för skön, Mårdner...

2012-01-10 15:24

...när du påstår att SJF svalde förslaget med hull och hår!
Läs SJF:s remissvar innan du yttrar dig.
Där skriver man att "promemorian inte är acceptabelt" och räknar upp 17 punkter som måste rättas till.
Men det kanske skulle rubba din bild av SJF?

3. Det

2012-01-10 08:43

nya älgförvaltningsbeslutet har i egentlig mening ingeting med viltvård o jakt att göra, det är helt enkelt ett fuskbygge där allt resulterar i ett skapande av dåliga förututsättningar för viltvård, jakt, löshundsjakt mm.
Vilka är det som tjänar mest på beslutet?- Jo,med all säkerhet de redan välbetalda tjänstemännen i NVV,SJF,Länsstyrelserna.

Beslutet är dessvärre mer komplicerat än så, det måste sökas i metaforiska spörsmål om existensiell filosofi i individernas famlande efter sin överlevnad eller under en brutal värld med stor arbetslöshet. Vad ska tjänstemännen i NVV,SJF Länstyrleser göra när staten brutalt drar in sina stöd/bidragspengar till exv.nämda.
Chansen att de hamnar i kön hos Arbetsförmedligens kö och i de utförsäkrades skara är stor. Om de inte skapar nya pappersvändartjänster.

Med all säkerhet vill dessa personer inte hamna i en situation där de måste arbeta i en producerande verksamhet som skog/malm/jordbruk/vattenkraft/elproduktion o industriell verksamhet.
Den producerande verksamhetheten att förädla landets råvarutillgångar är utomordentligt mycket viktigare än att tillsätta en massa pappervändare i nämnda instanser.

Vi är helt enkelt tvingade att utöka vår export och BNP, vi är tvingade att höja den inhemska produktionen dit även jakt o jaktmöjligheterna hör och är/ska vara baserade på rimliga kostnader för vårt lands egen befolkning.
Den utökade byråkratin skapar inga bra förutsättningar för landets välfärd.
Du har rätt Solveig Larsson under rubriken "byråkratisk lerkloss.
Alltså har som ex NVV,Länsstyrelser och SJF skapat nya tjänster för sitt eget behov, på Jägarkårens bekostnad

Det som måste förvåna större delen av Jägarkåren är att SJF svalde beslutet med hull och hår.

2. Ett bra inlägg i debatten

2012-01-09 16:26

Jag ställer upp till fullo på detta debattinlägg. Något som vore mer än önskvärt är att samtliga frågor berörande jakt, rovdjur och vilda djur flyttades till Jordbruksverket. Det är absolut nödvändigt att Naturvårdsverket kopplas bort från dessa frågor. Naturvårdsverket är lokaliserat i centrala Stockholm och med en överväldigande majoritet av medarbetare med stark anknytning till just Stockholm. Detta är orsaken till många av de konflikten som uppstår i rovdjursfrågan mellan land stad. Naturvårdsverkets beslut går nästan i alla sammanhang ut från stockholmarnas naturuppfattning och då speciellt när det gäller rovdjuren. Genom att flytta dessa frågor liksom rätten till pengarna för statliga jaktkortet till Lantbruksdepartementet och därmed till Jordbruksverket lokaliserat i Jönköping kommer vi på landet att slippa att många inbitna stockholmare följer med till Jönköping. Därmde kommer människor med normal naturkunskap från landet att kunna besätta dom poster som berör jakt och rovdjur. Sannolikt är detta en möjlig och absolut nödvändig lösning för att framgent i någon mån skapa samförstånd mellan land och stad och samförstånd i rovdjursfrågor.

1. Systemet i systemet

2012-01-09 16:03

Ur "knapptryckarkompaniet" Politikerna bestämmer inte i riksdagshuset. "Tjänstemännen tog snabbt till orda och presenterade ett färdigt beslut "Under mina första år i riksdagen var det tjänstemännenn i det moderna riksdagskansliet som avgick med segern"." De formade vår politik, de talade om vad vi skulle tycka"
Alltså ingen mening med att skälla på politikerna. Hur gör vi??

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere