• Allmogejakt

Frihet under ansvar bättre än byråkrati

LedarePublicerad: 2015-04-27 09:27

Gör byråkrati och administration verkligen viltförvaltningen bättre? Det undrar JRF-basen Solveig Larsson.
Jägarnas Riksförbund är istället övertygade om att frihet under ansvar, och allmän jakt på samtliga viltarter, är den rätta vägen, skriver hon.

Nu står jaktåret 2014/15 inför sitt slut. I tankarna finns den viltvård som skett med bössa, röjsåg, motorsåg och saltstensutsättning samt fler timmar med pappershantering och otaliga möten kring administration av älgförvaltning. 
För mig verkar byråkratin utökas, men har viltförvaltningen blivit bättre?

Frihet under ansvar
Vi har i viltförvaltningen ett regelverk som ger markägare och jägare ”frihet under ansvar” när det gäller förvaltning av vilt vars jakttider regleras av jaktförordningens (JF) bilaga 2.Älgförvaltningen och förvaltningen av vuxen kronhjort är undantaget från denna frihet under ansvar.
Reglerna innebär att markägarna som äger jakträtten, med hjälp av jägarna ska främja, en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen, lämplig utveckling av viltstammarna. 
Det gäller att ge viltet skydd och stöd samt att anpassa jakten efter tillgången på vilt. Det ska ske med jaktmetoder som inte orsakar onödigt lidande. Markägare och jägare hamnar tyvärr ibland i konflikt när det gäller tolkningar av regelsystemet. 

Lämplig utveckling
Framför allt sker det vad gäller jaktlagens (JL) paragraf 4, där det står: ”främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna”. 
Det detaljerade regelverket kring viltförvaltningen skapar mer osäkerhet lokalt och krånglar till förvaltningen. 
När det gäller förvaltning av älg och kronhjort skapar det byråkratiska regelverket systemfel, som i vissa områden ger orimliga skadekostnader och sedan hårt tryck på jägare att öka avskjutning. 

Anpassa viltstammarna
Om istället markägare och jägare lokalt får besluta kan viltstammarna anpassas lämpligast efter de föränderliga förutsättningarna.
Vi har nu i tre säsonger nyttjat den nya ”adaptiva och lokalt ekosystembaserade älgförvaltningen”. 
Trots att vi nu är i april månad 2015 är inte alla fällda älgar synliga i databasen ALGDATA. Detta trots att jägarna rapporterar in fälld älg inom två veckor. Ett sådant byråkratiskt underbetyg borde inte behöva uppstå. 
Vart försvinner det utökade rapporteringsarbete som jägarna gör? Både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har utvärderat systemet. De finner att systemet trots inkörningsproblem fungerar tillräckligt bra.
Problemen kan lösas genom att tillföra ytterligare medel och kunskap, anser de två aktörerna.Det är dock inte den uppfattning JRF får via de medlemmar som upplever försämrade möjligheter att förvalta älg efter de lokala förutsättningarna. 

Dyrare och mer byråkrati
Att därtill få ökade kostnader, och mer administration, är inget som vare sig markägare eller jägare ser fram emot. Att fler intressenter involverats i viltförvaltningen genom viltförvaltningsdelegationerna (VFD) medför en bredare syn. Förhoppningsvis ger det även bättre beslutsunderlag. 
Men delegationerna innebär också att man ibland av ren okunskap lyfter frågor som medför regleringar och ökad administration. 
Som några exempel kan nämnas skärpta regler för jakt med lös hund, krav på förvaltningsplaner för fler viltarter, krav på mer utbildning av jägare med bland annat årliga skjutprov och jaktförbud på vissa områden nära tätorter.

Frihet under ansvar rätt väg
Att öka byråkrati och kostnader innebär inte att vi får en bättre viltförvaltning. Jägarnas Riksförbund är istället övertygade om att frihet under ansvar, och allmän jakt på samtliga viltarter, är den rätta vägen. 
Fler och ökande viltstammar samt förändringarna i jägarkåren ökar behovet att anpassa viltförvaltningen efter de lokala förutsättningarna. Allmän jakt medför inget hinder för lokal frivillig samverkan. 
I dagsläget är det nog inte problemet att det fälls för mycket vilt, utan snarare lokalt stora etableringar av vissa klövviltstammar och utrotandet av vilt i andra områden på grund av överstora rovdjursstammar. 
Sverige är ett avlångt land med mycket varierande förutsättningar. 
Bäst förvaltas viltet genom lokala beslut av markägare och jägare.

SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Rovdjuren dräper skogsbygderna

2015-04-27 16:40

Varför jakten på älg och kronhjort skall vara så sanslöst byråkratisk som de nu blivit, är det nog ingen som begriper. Någon nytta av denna byråkrati kan heller inte urskiljas. Tidspillan och kostnader för markägare och jägare är däremot betydande. Hundjakt på älg brukar föras fram som ett skäl, med varför skall just älgjakten ha en enorm statlig byråkrati för att jägare skall kunna samarbeta? Nej, äganderätten bör vara helig, och det även när det gäller jakt. Börjar vi tulla på den, som till exempel nu med att Naturvårdsverkets personal har jakträtten på stora rovdjur, utan hänsyn till markägare, så är vi ute på ett sluttande plan – ett av miljörörelsens viktiga mål är att begränsa äganderätten vad gäller miljö, klimat, jakt, fiske, skogs- och jordbruk etc. Sverige har haft en mycket kraftig ökning av varg och andra stora rovdjur under de senaste åren. Ökningen har medfört att till exempel vargen numera finns i stora delar av vårt land. Skälen till den snabba ökningen är flera. En orsak är partiernas S, Mp och V kamp om makten över landsbygden, och därmed delorsak till landsbygdens pågående död, som har lett till mer tillgänglig vargföda i framförallt Götaland, men även i stora delar av Svealand. Sossarna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet arbetar hårt för att även Norrland skall öppnas helt för varg, och därmed underlätta en sammanslagning av den västryska och den svensk/finska vargpopulationen – det skulle utan tvekan ge ännu snabbare ökning av antal fysiska vargar i Sverige. Ett steg som ivrigt förespråkas är att plantera in vildren och visent. Härigenom uppnås Sossarnas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets hett efterlängtade mål om att ge vargen det livsrum och den föda som partierna menar att habitatdirektivet kräver. Ett krux är att detta tar död på den samiska renskötarkulturen – men sådant har aldrig bekymrat S, Mp och V.
Vargen har en stor negativ inverkan på kultur, och på såväl brukad natur som vildmark, och är därmed ett betydande hot mot skogsbygdernas överlevande invånare. Men trots detta är allmän jakt på varg inte tillåten enligt EU-direktiv. Så självklart bör Sverige verka för att allmän jakt på varg och övriga stora rovdjur införs inom ramen för en översyn av EU:s art- och habitatdirektiv. Med tanke på nuvarande majoritet i riksdagen, så bör djurägare och landsbygdsbor gå samman och kräva av riksdagens majoritet att de gör ett tillkännagivande till regeringen om att Sverige bör verka för sådana ändringar i EU:s regler som gör allmän rovdjursjakt möjlig. Riksdagens minoritet, bestående av S, Mp och V, kommer självklart att motsätta sig all jakt på varg och andra rovdjur. Men vargbeståndet ökar nu mycket snabbt; egendomsskador och risker för människor kommer inom få år nå sådana nivåer att en mycket kraftig decimering av vargstammen blir nödvändig - oberoende av EU. Oppositionen, som har majoritet i Riksdagen, bör därför ta tillfället i akt och agera nu, i stället för att sitta med skägget i vargkäften efter nästa val – som troligen kommer i förtid. För landsbygdens och Sveriges skuld - sluta tjafsa M, C, Fp, KD, och tala med Sverigedemokraterna. Eller tänker ni förstöra för hundratusentals människor för en fånig princips skull?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons