• Pinewood

Tilltron till rovdjurspolitiken undergrävs

LedarePublicerad: 2011-01-11 11:22

2011 års licenstilldelning för vargjakten är ett bedrövligt beslut, som undergräver tilltron till rovdjurspolitiken. Uppgifterna före beslutet tyder på att vi har mer varg än i fjol och att tillväxten är mycket god.

Allt pekar på att det är mycket överlevnadskraft i det genmaterial som förärvs i den snäva genetiska bas bland vargarna som finns i Sverige. Det har tydligt påverkat förhållandena för dem som lokalt bor och verkar i vargtäta områden.
Jakt med löshund är direkt oförsvarligt i områdena och fäbodbrukare tvingas sluta. Kulturarvet utarmas, både genom att löshundsjakt försvinner och att fäbodbruk upphör.
När det gäller fäboddrift går den inte att återskapa utan att betande djur får gå fritt och beta. Trots detta har uppenbarligen avvägningen blivit att vargstammen inte ska regleras genom jakt, särskilt inte i de mest vargtäta områdena.

Bantade vargkvoter
Beslutet om jakt på totalt 20 vargar innebär att de mest vargtäta områdena får mest neddragning på licensen. I stället hänvisas bland annat till att skyddsjakterna behöver öka.
Jägarnas Riksförbund anser att skyddsjakt ska ske oberoende av licensjakt. Rovdjur med felaktiga beteenden måste alltid tas bort omgående.
Därtill är erfarenheterna av hur myndigheterna hanterar skydds­jaktsbeslut i många fall negativa.
Om det nu ska vara en möjlig väg att hålla vargstammen inom riksdagens beslutade tak (under 210 djur) måste myndigheternas administration och beslutskraft kraftigt effektiviseras.
Merparten av tidigare skydds­jaktsbeslut har lämnats inom renskötselområdet.
Men ska reglering av stammen ske genom skyddsjakt krävs helt ny offentlig kompetens i att genomföra skyddsjakt på många privata marker i skogsrika områden.

Skydda vargskyttarna
I beslutet om licenstilldelning på varg har inget gjorts för att säkra att vargskyttars identitet inte lämnas ut av länsstyrelserna. Jägarnas Riksförbund har förgäves krävt att vargskyttarnas identitet ska skyddas.
Däremot har ytterligare krångel införts när det gäller vad som ska göras när en varg har fällts.
Jag har all förståelse för de jakträttsinnehavare som tvekar att ställa upp och jaga varg på grund av det här beslutet.

Ökat krångel istället
Både den sänkta tilldelningen, ökat krångel och risk för medial uppståndelse är faktorer som sänker viljan att hjälpa till att genomföra riksdagens beslut.
Nu behöver rätten att skydda sin egendom mot angrepp av varg förbättras i praktiken. Den praxis som polismyndigheten har infört, där vapen beslagtas, behöver omgående ändras.
Vi befinner oss idag i en situation där den som tvingas ta till detta lagrum kan behöva göra det tämligen omgående igen – och då måste hjälpmedel finnas.
Ett nytt år har börjat och vi kan med stolthet se att totalt sett har de jaktbara viltstammarna förstärkts i landet under de senaste åren.
Tillväxten är så hög att det totala betestrycket på vissa håll även syns på viltet.
Det vi debatterat av och till i många år är älgstammen och den påverkan den gör på främst tallungskog, men nu verkar älgen i vissa områden fått problem på grund av hjortar.
Men det vilt som ökat mest de senaste åren är vildsvinen, med en fördubbling i antal på mindre än tre år. I dagsläget uppskattas vi ha mer än 200 000 vildsvin i Sverige. Att vi nu verkar få två år i rad med riktig vinter hejdar tillväxten. Ändå kommer vi att få allt fler vildsvin.

Vildsvinen i fokus
För att undvika för täta vild­svinsstammar och stora skador på åkermark, anläggningar och i tätorter behöver vildsvinsstammen förvaltas väl. Här behöver vi både lära oss mycket om detta nya vilt och ta till vara de kunskaper som finns hos dem som redan haft vildsvin i ett antal år.
Jakt & Jägare lyfter i detta nummer fram vildsvinsfrågan. Välkommen att läsa om det och andra intressanta artiklar i den jakttidning som ökat mest i Sverige sju år på raken.
God fortsättning på 2011!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Intressant Calle

2011-01-13 23:08

Mycket intressant att du säger att det finns två sätrar (fäbodar), med djurhållning antar jag, kvar i Värmland. Du borde väl veta hur det ligger till eftersom du företräder dessa två i VFD. Eller hur Calle?

5. Svenska mästare skakar hand

2011-01-13 09:26

Mästare i att ljuga med statistik. Om herrar Uffe och Anders tar kontakt med Gävleborgs fäbodförening kan de få de uppgifter de önskar. xfabodar.se kan ni börja med. Det är ju deras eget hemmaområde så några dyra resor och övernattningar behövs inte.
Vad gäller Värmland kan jag berätta att ni snart har lyckats. Det finns nu tre sätrar kvar. Ingen av dem vågar ha får eller getter. Ursäkta det är bara två kvar nu.
Staren har flyttat från Norra Värmland. Den kräver nämligen en biotop med betande djur.

4. Tack för info Anders!

2011-01-12 11:45

Hur ser det ut över tid i Värmland? Vad säger Calle Seleborg som representerar fäbodnäringen i Värmlands läns Viltförvaltningsdelegation?

3. Svar till Uffe Stridsberg

2011-01-11 23:29

som ställer frågan hur fäbodbruket utvecklats under senare år.
I Dalarna, som förutom är landets viktigaste fäbodlän också är det rovdjurstätaste, har antalet aktiva fäbodar mer än fördubblats sedan 1994. I en utförd fältstudie (J-B Norling 2007) har antalet fäbodar, som erhåller någon form av EU stöd, ökat från 46 till 103 fäbodar motsvarande en faktor 2,2 mellan åren 1994 och 2007. Antalet fäboddjur i Dalarna (alla djurslag) har därmed under samma period ökat från 873 till 2 281 (260 %).
I Jämtland finns i dag cirka 90 fäbodar med betande djur. Detta är en fördubbling av antalet fäbodar i förhållande till 1990 då det fanns 45 aktiva fäbodar i länet enligt Lst Z.
Nästan samma positiva utveckling av fäbodverksamheten kan också ses i Gävleborg där antalet ökat från cirka 59 till minst 73 aktiva fäbodar mellan åren 1999 och 2005. Antalet betande djur beräknades 2005 till cirka 1 200 djur enligt en rapport från Lst.
Mycket få fribetande fäboddjurdjur angrips av rovdjur. I ett PM till senaste rovdjursutredningen anger Viltskadecenter i en nioårig studie i snitt ett (1)årligt angrepp av lodjur, två av varg och mindre än fem av björn.
I det mellansvenska vargbältet, dvs. mellersta förvaltningsområdet, har övrig fårnäring ökat med 27 % de senaste tio åren. Så vad är problemet med rovdjur?2. Hur har utvecklingen sett ut över tid

2011-01-11 15:18

"fäbodbrukare tvingas sluta" och fäbodbruk upphör" skriver Solveig Larsson bl.a.
Ok! I alla näringssammanhang slutar utövare och andra kommer till. Men hur ser saldot ut vad gäller fäbodidkare över tid i dessa län med fäbodbruk och vargförekomst? Någon som kan presentera statistik över förekomst och utveckling av fäboddrift. Låt oss säga fem-tio år tillbaka i tiden? Tänker närmast på de främsta fäbodlänen Dalarna och Gäövleborg. Värmland har väl också några fäbodbrukare eftersom de har representant i VFD.

1. Äntligen kanske slut på underdånigheten

2011-01-11 13:41

Nu verkar vår ordförande förstå vad problemet gäller för glesbygdsbefolkningen. Många JRFare är ju inte bara jägare utan de bor med familjer och kanske djurhållning i en natur som man inte anser är vildmark lämplig för rovdjur att husera fritt i.
Det allra första borde faktisk att se till att områden med fäbodsdrift jämställs med renbetesland. DVS inga vargar. En sameby har oftast ett flertal individer som tillsammans sköter rennäringen. Den typiske fäbodsbrukaren är oftast ensam eller en familj som ska sköta allt. Många är inte heller jägare utan är beroende av andra för skyddet mot rovdjur. Ett skydd man inte behövt under de senaste generationerna.
Enligt statuterna som Sverige skrivit på har faktiskt in situ - bevarande av fäbodskulturen, dess djur och brukarnas kunskaper större skyddsvärde än vargen. Storebror SJF har kanske för många "manchett-jägare" för att engagera sig i lokalbefolkningens problem. JRF har sin rot i dessa grupper och borde kunna göra sin röst mera hörd. Fortsätt på den vägen Solveig.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere