• Pinewood

Därför avbryts rådjursjakten

NotiserPublicerad: 2013-12-27 19:48

I Ovanåkers östra viltvårdsområde i Hälsingland har rådjursjakten avbrutits på ett cirka 1 500 hektar stort område. Jakt får inte bedrivas på rådjur under resten av säsongen.
Anledningen är att det just i det området sker stödutfodring och därför finns det extra mycket rådjur där.
– När vi fick information om att det bedrevs jakt just där tog styrelsen ett beslut om att avlysa jakten på etiska grunder, säger Kjell Wiklund, ordförande i viltvårdsområdets styrelse, till helahalsingland.se.
Området där rådjursjakten är avbruten är bara en liten del av Ovanåkers östra viltvårdsområde, som består av totalt 21 000 hektar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Områdesjakt

2013-12-31 17:25

Om några jägare beter sig oetiskt, är det illa. Styrelsen för vvo är dock inte beslutsför i denna fråga. Det är fel.

Fastighetsägare, oavsett vad andra fastighetsägare eller jägare och med på jaktstämma godkända OBS nyttjanderättsavtal anser, kan, om hen så vill, säga nej till områdesjakt för rådjur på sin fastighet på jaktstämma. Om så sker och protokollförs, har ingen annan än fastighetsägaren, som avsagt sig områdesjakt på sin fastighet, rätt att jaga på den marken, trots att fastigheten ligger inom vvo.
Ett vvo kan inte överklaga ett nej till områdesjakt. Har fastighetsägaren sagt nej, så gäller detta. Fastighetsägaren kan sedan, om hen så vill, jaga på sin egen fastighet utan inblandning från vvo.

Den som tvivlar kan gå till förarbetena till Lag om viltvårdsområde och kolla. Lite hårdläst, men arbetet är tydligt på den här punkten.
Många vvo:n fungerar inte som lagstiftaren tänkt.
Jag har påpekat tidigare, att ni måste kolla upp inom vvo, så att varje jägare, som inte är fastighetsägare, MÅSTE ha ett gällande nyttjanderättsavtal för att få jaga inom vvo. Saknas detta avtal, får inte jägaren jaga inom vvo som ordinarie jägare, än mindre vara med på jaktstämma och rösta. Den jakten är otillåten och kan medföra konsekvenser...
Har en känsla av att många vvo:n måste styras upp!

16. Inte där skon klämmer

2013-12-31 13:22

Som många vet är inte utfordringsfrågan det som ligger till grund för detta, utan att det jagats oetiskt! Varför utfordra rådjur en snöfri vinter??? Snacket om att man lockat ner rådjuren till området håller inte, dom har alltid funnits där. Synd att några få förstör för alla.

15. Länsstyrelsen prövar beslut...

2013-12-30 21:32

Enligt förarbetena till Lag om viltvårdsområde får vvo avlysa jakt vid svåra snöförhållanden, inte annars och i Norrland. Snön är väl knappast meterdjup i Hälsingland nu?
Sannolikt är beslutet i vvo ej lagligt, så det beslutet bör prövas av länsstyrelsen.

OBS! Den som kan klandra beslutet om jaktförbud är endast fastighetsägare.
Och, kolla också upp om styrelsen har fastställt beslutet på ett korrekt sätt i protokoll?
Kom också ihåg att de enda som har rösträtt i denna fråga är fastighetsägarna.
Passa också på att kolla, så att alla som jagar har giltigt nyttjanderättsavtal med fastighetsägare, såvida den som jagar inte är fastighetsägare.

Alltså, låt länsstyrelsen pröva beslutet!

14. Ingen beslutanderätt

2013-12-30 21:32

Viltvårdsområdet ( VVO ) och dess styrelse har många gånger överskattat sin befogenhet. Denna misstolkning av lagen om viltvårdsområden skapar därför många problem. Dessa problem utgör den huvudsakliga källan till de negativa yttringar som ofta riktas mot VVO. VVO- föreningen får mer ses som en administrativ sammanslutning, vars uppgift är att genomföra gemensamhetsjakt på älg på ett ansvarsfullt sätt, samt att sköta de föreningsrelaterade uppgifterna som jaktkortsförsäljning mm. Besluten som rör jakttider på de olika viltslagen är helt en fråga för myndigheten och får därför inte hanteras av ett VVO. Att avlysa ett område eller ett visst vilt inom ett VVO blir därför rent olagligt. Den enda möjligheten till sådana beslut, det är som jag skrev i mitt tidigare inlägg, att alla inblandade jakträttsinnehavarna godkänner denna åtgärd och då menar jag alla. En mycket kort sammanfattning skulle då kunna se ut så här. VVO är ingen maktfaktor, utan den verkliga makten ligger hos jakträttsinnehavarna.

13. Fodra

2013-12-30 20:58

Borde vara lag på att stödfodra rådjur för att få släppa hund i januari.
Jag anser det oansvarigt att jaga rådjur som är på svältgränsen.
Det är bättre att man då utfodrar över hela arealen.
Sedan jagar man med gott mod och djuren orkar lätteligen att löpa ifrån både rovdjur samt hundar.

12. Verkar sniket.

2013-12-30 09:35

Eftersom att kallt och mycket snö inte direkt är rådjurens favoritväder är ju allmänt bekant. Om det då är ett område på 1500 av 21000 hektar som utfodrar stackarna och sedan skjuter hejvilt därför att de helt plötsligt har så mycket rådjur på sina marker, så förstår jag att de övriga i VVO härsknar till, men samtidigt så står dessa herrar och damer fritt att också stödutfodra, vilket ju skulle sprida rådjursstammen över hela arealen, och tänk vilka feta och trinda rådjur det skulle finnas. Det man dock inte tänker på i det hela är ju att rågetterna skall klara av att föda fram killingar till våren, och även klara en rejäl språngmarsch när de blir jagade av rovdjur, och även hundar, utan att kasta fostret. Sedan beror det ju på hur tätt foderplatserna ligger och hur många det finns. Att sedan jaga i anslutning till foderplatser, det är ju så dumt så det behöver ju egentligen inte ens kommenteras. Den enda jakt, om man kan kalla det jakt, som skall bedrivas i närheten av foderplatser är ju för att plocka bort skadade eller sjuka djur. Med tanke på att det börjar bli många som vill vara med på det krakiga antal av rådjur och älg som börjar finnas i skogen nu, så måste nog alla som jagar verkligen tänka efter både en och två gånger innan man låter soveljärnet tala.

11. Hm

2013-12-29 17:39

Avlysningen gäller 1500ha enligt artikeln. Det måste vara Sveriges största utfodringsplats. Hade det räckt om de pratat med vederbörande? Det finns som sagt ingen laglig rätt till att avlysa jakt. Det kan enbart myndigheter göra.

10. Inte tillåtet

2013-12-29 17:39

De får inte lysa jakt på enskilda viltslag på detta sättet, isf måste det viltslaget lysas på hela vvo´t samt endast jagas som gemensamhetsjakt likt älgjakt, alltså ska någon jaga rådjur måste alla jakträttshavare meddelas och tillåtas vara med.

9. Jag tror...

2013-12-29 17:39

...inte heller att ett VVO kan besluta om inskränkningar i jaktabellen... däremot kan man nog besluta om hur avskjutningen ska gå till... antal rådjur man får skjuta tex...

8. Markägare

2013-12-28 15:39

Markägare har alltid rätt att jaga på sina marker och de han ger tillåtelse att jaga där. Ett styrelsebeslut likt det relaterade i artikeln saknar juridisk grund vilket visat sig i andra fall där liknande beslut överklagats.

7. Har rätt till jakt

2013-12-28 15:39

Den jakträttsinnehavare som uppfyller de krav som myndigheterna ställer på den enskilde jägaren, för att han ska få utöva sin jakt, han kan inte fråntas denna rätt av ett Viltvårdsområde
(VVO ).
Med tanke på de omständigheter som råder inom det område som beskrivs i domen är mitt råd till det VVO som vill avlysa rådjursjakten ; Det är att de tar kontakt med samtliga jakträttsinnehavare och får ett samtycke för den aktuella åtgärden. Först då får beslutet legitimitet.
Jag har för något år sedan skrivit en artikel, som tydliggör vad som gäller
i dylika fall. Här kommer den artikeln:

INSKRÄNKNING PÅ JAKTDAGAR MEDGES EJ
Förvaltningsrätten i Luleå, har den 2011-06-20 avkunnat en dom i Mål nr 2723-10. Den handlar om jakttider under gemensamhetsjakt på älg inom ett viltvårdsområde ( VVO ). Förvaltningsrättens viktigaste stöd för sitt ställningstagande är hämtad från förarbetet till Lagen om VVO ( prop. 1999/2000:73s. 41 ). Domstolen lutar sig mot följande rader : ”Enligt 2§ i jaktförordningen får länstyrelsen meddela föreskrifter om begränsning av den allmänna eller särskilda jakttiden för viss viltart, om det behövs med hänsyn till snö, is och klimatförhållanden. Regeringen instämmer i utredningens bedömning att det inte finns anledning att föreslå att ytterligare inskränkningar ska kunna ske inom enskilda VVO ”. Domstolen konstaterar helt enkelt, att lagstiftningen inte ger VVO-föreningar stöd för en begränsning av jaktdagar. Vidare fastslår domstolen att föreningen saknar talesrätt. En överklagan kommer därmed inte att tas upp och ändrar därmed inte denna dom. Sammanfattningsvis kan sägas, att jakträttsinnehavarna har laglig rätt att jaga alla lovliga jaktdagar så länge det finns älgar kvar på licensen! Den avkunnade dommen bör därför övertyga alla i VVO-föreningarna, att det är av största vikt att jaktstämman och jaktledningen i ett VVO visar största möjliga respekt för de önskemål som framkommer från de olika jakträttsinnehavarna inför älgjakten.

6. Klumpigt

2013-12-28 15:09

Om jakten skötts snyggare hade det inte behövt bli så här. När man sen dessutom radar upp döda rådjur på bild på Facebook, går den jaktnegativa allmänheten i taket, plus avundsjukan från andra jägare som lyckats sämre. Då kommer fridlysningen som ett brev på posten.

5. Fundersam

2013-12-28 15:09

Kan ett område verkligen förbjuda jakt på ett vilt som enligt jakttabellen är lovligt, dom enda jag vet som kan stoppa jakt är att LSt. kan avlysa jakt pga. ex, vis stort snödjup eller annat det vore intressant att få klarhet i vad lagen säger om detta förfarande. Att jag själv inte skulle jaga dessa rådjur är en helt annan fråga.

4. Hedersvärd!

2013-12-28 15:09

Ett i mitt tycke helt korrekt beslut, jakt vid utfordring betyder att det i själva verket blir åtling. Något som kan bedrivas när syftet är att minska ett numerär av oönskat art, rådjur i Hälsingland räknas förmodligen inte dit.

3. 1. Antilo

2013-12-28 15:09

Tycker du det är jakt att skjuta rådjur på en stödutfodringsplats. ?... Ni slutar aldrig att förvånas.

2. mata vilda djur

2013-12-28 15:08

Stödutfodring en vinter som denna varför ? H
ur mkt snö har man nu eller är det ngt annat problem. Låter som om man har en onaturligt stor rådjursstam i området.

1. Fodra

2013-12-27 23:17

Borde väl vara bättre att jaga mätta djur än utsvultna.
Eller var trycker ni?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB