• Pinewood

Dyrare omregistrera älgområden efter nyår

NotiserPublicerad: 2011-12-19 09:09

– Kontrollera med er länsstyrelse hur ni inom ert jaktområde kommer att kunna bedriva er älgjakt i framtiden. Behöver ni göra någon registreringsändring så måste ansökan vara inne hos er länsstyrelse före den sista december i år, för från och med den första januari stiger avgiften från 750 till 2 300 kronor, uppmanar Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent hos Jägarnas Riksförbund.

Från och med den 1 januari 2012 träder ett nytt älgförvaltningssystem i kraft. I praktiken innebär det att dagens A-, B- och E-licensområden ersätts med en ny form av licensområden. Den praktiska jakten kommer alltså från årsskiftet att kunna bedrivas inom älgskötselområde eller licensområde.


Vuxna älgar eller minst en kalv
Ett älgskötselområde ska vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året, men kan registreras även om det bara medger en avskjutning av fem vuxna älgar per år om det finns särskilda skäl och området i övrigt är lämpligt för älgjakt.
Ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet att det medger en avskjutning av minst en kalv.

Tidsbegränsat tillstånd
Om området inte uppfyller länsstyrelsens ställda krav på älgskötselområde eller licensområde, så är man hänvisad att bedriva älgjakten på kalvområde. Det är en mark som oregistrerad som älgjaktsområde får under den tid som länsstyrelsen beslutar, dock högst fem dagar, fälla ett obegränsat antal kalvar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Till Luttrad

2011-12-23 10:40

Kuviakangasärendet bevisar att det råder turbulens kring många VVO:n och regeringen valde att inte lyfta frågan i anslutning till nya älgförvaltningen.
I Naturvårdsverkets nya föreskrifter står nu följande:
Registrering av älgjaktområde m.m.
8 § Den länsstyrelse som beslutar om inrättande av ett älgförvaltningsområde ska pröva ansökan avseende registrering av älgjaktområde, som helt eller till större delen ligger i älgförvaltningsområdet, efter ansökan av jakträttshavaren eller, om de är flera, av utsedd företrädare för dessa. En viltvårdsområdesförening bildad enligt lag (2000:592) om viltvårdsområden anses som företrädare för jakträttshavarna inom viltvårdsområdet om föreningen har fattat beslut om gemensamhetsjakt efter älg.
Det är länsstyrelsen i det län inom vilket huvuddelen av licensområdet ligger som ska besluta om sådan registrering som följer av andra punkten i övergångsbestämmelserna
till lagen (2010:2001) om ändring i jaktlagen (1987:259). Länsstyrelsens beslut om registrering av älgjaktområde som omfattar del av annat län ska ske i samråd med berörda länsstyrelser.
När ansökan krävs ska sådan ges in till länsstyrelsen senast den 31 januari för att jakt ska kunna ske samma kalenderår om inte länsstyrelsen beslutar annat.
Allmänna råd
Ett älgskötselområde bör inte vara så stort att det ensamt utgör ett älgförvaltningsområde.
10 § Ansökan om registrering av älgskötselområde ska innehålla NFS 2011:7
1. en skötselplan,
2. en redovisning av vilka fastigheter som ingår i älgskötselområdet samt
3. en redovisning av att jakträttshavare och, i förekommande fall, viltvårdsområdesförening
har samtyckt till registreringen.
Länsstyrelsen får, utöver vad som föreskrivs i första stycket, besluta vad ansökan i övrigt ska innehålla. Länsstyrelsen får vidare för ansökan som inte avser nyregistrering av älgskötselområde medge undantag från krav enligt första stycket.
Allmänna råd
Fastighetsägare är enligt 10 § jaktlagen (1987:259) alltid jakträttshavare i den utsträckningen jakträtt inte har upplåtits till annan eller om ett viltvårdsområde enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden har bildats. Eftersom upplåtelse av jakträtt kan vara begränsad på olika sätt, exempelvis till ett område inom en fastighet, ska fastighetsägaren som regel lämna sitt samtycke även om det finns annan jakträttshavare om inte denne eller denna kan visa att han eller hon har en exklusiv jakträtt. Ett intyg från behörig företrädare för ett älgskötselområde om att han eller hon inhämtat samtycke från samtliga jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar kan utgöra en tillräcklig redovisning.
Det har varit många diskussioner kring VVO:n och säkert kommer det att bli många även framöver och sannolikt kommer en del ärenden att gå till domstol för avgörande.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

PS
Nu går jag på julledighet och är åter efter trettondagen, så har någon några frågor så skicka dem på mail ulf.kallin@jrf-lj.org så ska jag försöka svara efter bästa förmåga.

17. Kommentar till Ulf Kallin

2011-12-22 16:50

Ulf Kallin Du är utan tvekan ute på svag is Kuviakangasdomen från Hovrätten som överklagades till HD och som kom att avisas slutligen, eftersom ett VVO inte kunde anses vara målsägare. Detta eftersom VVO inte är markägare och har aldrig haft någon jakträtt.
Kjell Bohlin har helt rätt hur kan man bilda ÄSO av VVO där jakträtt saknas,
Ulf du skriver följande: Alltså ett VVO är att anse som ett jaktområde oberoende av hur många fastigheter som ingår. Det är naturligtvis inte sant utan jaktområdet är juridiskt uppdelad på hur många jakträttsinnehavare (markägare) Tvångsanslutna som behållit jakträtten för egen del.
Så att jaga inom ett VVO utan att kollat att allt är i ordning med skriftliga avtal med samtliga markägare kan resultera i juridisk bedömning som följer.
Citat Hovrättens Bedömning sid 16 Dom B898-05
"Enligt 43§ 1P Jaktlagen dömes den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på annans jaktområde eller där tillägnar sig vilt eller vid jakt som sker med stöd av licens bryter mot en för jakten väsentlig bestämmelse i licensen för jaktbrott.”

16. VVO:ts rätt att registrera sig som ÄSO eller Licensområde

2011-12-22 13:38

Eftersom ett VVO ej har någon egen jakträtt kan VVO:et ej registrera sig varken som ÄSO eller Licomr, förrän man kallat till en extra föreningsstämma och frågat markägarna vad dom vill. Jag tycker att Ulf Kallin kan redogöra det förtydligande som finns i naturvårdsverkets föreskrifter om VVO:n.

15. Luttrad igen

2011-12-22 12:23

Om inte jag är helt fel ute så handlade Kuviakangasfallet om att några markägare jagade älg inom ramen för VVO:ts tilldelning. Alltså ett VVO är att anse som ett jaktområde oberoende av hur många fastigheter som ingår.
Så i nya systemet så kan ett VVO beroende av vilka krav de uppfyller själva registrera sig som ÄSO eller Licomr, de kan även ansluta till befintligt ÄSO och då är det ÄSO:ts regler och planer som gäller älgen. I de fall ett VVO går ihop med ett annat VVO eller en eller flera utomstående marker och bildar ett licomr så får man en tilldelning av Lst, sen är det upp till de inblandade att samverka och komma överens.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

14. Laaksonen igen

2011-12-22 12:22

ÄFO har ingen beslutandeställning utan är endast rådgivande till Lst, huvuduppgiften är att samordna och förvalta älgstammen inom respektive ÄFO.
Varför jag tog med VFD är att de utgör ett samverkansorgan inom Lst som leds av Landshövdigen och bl.a. har till uppgift att fastställa övergripande mål för viltförvaltningen i länet.
Mer information om beslut och regelverk hittar du på www.alginfo.se

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

13. Tack, Ulf

2011-12-21 15:51

Några frågor reddes ut , men ack vad komplicerat det börjar bli att jaga älg. med min erfarenhet av jaktlag tror jag det blir en riktig utmaning att skapa ÄSO, de flesta kommer nog att låta allt vara som förr. Sen låter det helttokigt med att det kostar att gå med i ÄSO före årsskiftet men inte efteråt. Sen var jag väl inte tydlig, ett av områdena ingår i älgskötselområde o ett var A-licens. Men varför tar du upp både VFD o ÄFO, som jag förstått skall endast ÄFO besluta om älgförvaltning på Lst. Detta skulle väl inte VFD sköta , eller? hur som helst så sällar jag mig till skaran av tyckare att det är på tok för mkt pappersadministraiton och byråkrati som skapats. Det var bättre förr : )

12. Följdfrågor till Ulf Kallin

2011-12-21 15:50

Sedan Kuviakangasdomen klarlade att markägaren var obestridige ägare av jakträtten så kom många Viltvårdsområden att omfattas av flera oberoende jaktutövare inom samma området.
Då mina frågor Kan man ansluta ett VVO till ÄSO eller annat VVO trots att VVOet saknar jakträtt på delar av sin areal?
Om man kan detta så måste det väl vara ÄSO tilldelning som tvångsanslutne har att förhålla sig till?
Vem ska hålla reda på och samordna information om avskjutningsresultatet?
Ponera att ett ÄSO bildats av två VVO och gemensam tilldelning är 10 vuxna, Oberonde lyckas fälla 5 och ena VVO fäller resten.
Vilka tankar får du kring detta?

11. Svar t L Laaksonen

2011-12-21 11:57

Jag håller med om att det är knepigt med alla benämningar och förkortningar, men om vi försöker glömma allt gammalt och koncentrerar oss på det nya så ser det ut så här.
Lst = Länsstyrelsen.
VFD = Viltförvaltningsdelegationen (ett samverkansorgan som ingår Lst).
ÄFO = Älgförvaltningsområde (en ny administrativ nivå som ersätter älgvårdsdistrikten som länet tidigare var indelade i).
ÄFG = Älgförvaltningsgrupp (är en styrelse bestående av sex personer som leder och administrerar respektive ÄFO. Och dom är rådgivande till Lst).
ÄSO = Älgskötselområde (är en frivillig samverkan bestående av en eller flera fastigheter som gemensamt vårdar älgen efter en av Lst godkänd plan).
Licomr = Licensområde (är ett jaktområde som kan bestå av en eller flera fastigheter som jagar efter en av Lst fastställd tilldening).
Du jagar i två jaktlag men nämner inte vilken form av tilldelning de har, alltså om det är älgskötselområden eller A-licensområden. VVO är ingen registreringsform och inte heller ett förprojekt till ÄFO, i vart fall inte om länsstyrelsen följt gällande regelverk. Du nämner också att inget av områdena har en tilldelning om 10 vuxna älgar vilket gör att de troligen med automatik kommer att registreras av Lst som Licomr och få en tilldelning. Anser ni att det är ok så behöver ni inte göra någonting men skulle ni vilja ansluta till t.ex. ett ÄSO eller ett annat licomr för att skapa en större enhet måste ni ansöka om detta före den sista december för att erhålla lägre eller helt slippa avgiften. Efter den första januari kan ni ansöka om anslutning till ÄSO och slipper då avgift medan ni däremot får betala 2 300 kr för att ansluta till ett annat licomr.
Hoppas det klarnat lite i röran. Och som det står i artikeln, rådfråga din länsstyrelse.

10. Svar t K Bohlin

2011-12-21 11:35

Ett ÄSO som avviker kommer sannolikt inte att avregistreras med automatik, utan man får möjlighet att lämna en förklaring till avvikelsen. Och det viktiga är att älgförvaltningsplanen följs eftersom den reglerar hela förvaltningsområdet.
Du pekar på pudelns kärna och en av de stora orsakerna till det nya systemet när du nämner att det är få VVO och även ÄSO som håller 90 % fyllnadsgrad. Faktum är att inom alla de områden som inte fyller sina tilldelningar till 100 % råder i princip allmän jakt.

9. ÄFO,ÄFG,LICOMR mm

2011-12-21 08:40

Förlåt mig, men jag hänger faktiskt inte med i alla svängar o förkortningar. Jagar älg i två olika jaktlag i olika län. Ett är vvo , men har inte tio vuxna, det andra ingår i ett förprojekt till ÄFO sen några år tillbaka, det jaktlaget har inte heller tio vuxna. Var blir det skillnad o vad bör man kontrollera för att säkerställa den lägre avgiften före årsskiftet? Har jag förstått rätt, att man kan vara eller bli registrerad som licensområde även om man inte har 10 vuxna, bara man gör det och då får sin tilldelning av älg beslutad av Lst. Är det så att ingår man i ett ÄFO, så tar dessa beslut om årlig tilldelning inom ÄFOt. Tokigt om avgiften höjs när alla som jag pratat med säger att man inte behöver göra något före 2012. Konsekvensen blir alltså att får man inte ihop nåt ÄFO, åker man på en högre avgift när man skal registrera licensområden? Är det så o hur många är redan reggade som licensomr.98% eller 10%, var kollar man detta? Har många frågor kvar, men blir glad om dessa först reds ut.

8. Frågor till Ulf Kallin

2011-12-21 08:40

Med de sanktioner som finns i de föreskrifter för älgskötselområdena som blev klara i början av december blir äso automatiskt ett licensområde om man ej klarar att skjuta över nittio procent av den tilldelning man fått, beroende på vilket arealkrav länsstyrelsen bestämt i det område man jagar.
Iannat fall blir äso oregistrerad mark med fem dagars kalvjakt.
Hur många jaktlag viltvårdsområden fyller i dag sina licenser till över nittioprocent jag bara undrar.

7. Svar t Luttrad

2011-12-20 18:06

Nej inga VVO:n är upplösta och inga tvångsanslutna är frisläppta. Varje VVO är hänvisade till att registrera sig som ÄSO eller Licomr annars är de hänvisade till kalvjakt upp till 5 dagar. Mig veterligen är de flesta VVO:n i dag registrerade som licomr och kommer om de fyller kraven att fortsätta vara så.
Lst är en myndighet som alltid har informationsansvar mot allmänheten så det är bara att kontakta dem.
Mig veterligen finns inte någon plan B vid ett eventuellt fiasko utan målet är att det skall fungera om än inte direkt så på sikt.

6. Tack Ulf Kallin

2011-12-20 16:15

Tack för dina svar. Mitt syfte är att få upp ögonen på en stor grupp jägare som tror att hela den nya älförvaltningen behöver vi inte bry oss om, den sköter sig själv.
Självfallet kommer den nya älgförvaltningen att skapa en betydande höjning kostnaderna för jägarkåren. Och det framförda syftet av många försigpåare att detta skulle leda till ökade och minskade kostnader för våra ungdomar är ju rena rama fantasier.

5. Frågor till Ulf Kalin

2011-12-20 16:14

Om viltvårdsområden inte existerar i skrivningen i nya älgförvaltningen så borde det rimligen tolkas till att alla VVO:n är upplösta och Att tvångsanslutna är frisläppta på försök. Smolket i glädjebägaren blir svindyra avgifter och att endast stora markägarkollektiv kommer att tillåtas att fälla vuxen älg
Är Alla Viltvårdsområden upplösta?
OM inte är Tvångsanslutna Frisläppta?
Har länsstyrelsen ansvaret för att berörda jägare informeras om vad som gäller vid höstens jakt?
Om älgjaktsförslaget blir ett totaltfiasko, finns en plan B?

4. Svar t Skattebetalare

2011-12-20 12:58

I riksdagsbeslutet anges att det nya systemet skall vara självfinasierat. Så det är inte Lst som satt avgiften utan den är fastställd i Naturvårdsverkets föreskrifter.

3. Svar till Mårdner

2011-12-20 12:58

Jag börjar med att förklara några begrepp, Jaktvårdskretsar är SJF:s lokalavdelningar precis som JRF har sina Viltvårdsavdelningar, Viltvårdsområden är en lagbunden samverkan där flera fastigheter/jaktlag antingen frivilligt eller genom tvångsanslutning ingår och ingen av dessa benämningar finns med i regelverket kring nya älgförvaltningen. I den förvaltningen är Länsstyrelsen beslutande och delar in länet i Älgförvaltningsområden (ÄFO) vilka leds av en Älgförvaltningsgrupp (ÄFG) bestående av sex personer.
ÄFG är rådgivande till Lst och skall presentera bl.a. förslag på minimiareal för tilldelning av kalv resp. vuxen älg. Den praktiska jakten skall bedrivas av jaktlag inom Älgskötselområden (ÄSO), Licensområden eller på oregistrerade områden. För att registrera ett ÄSO krävs att området tål en årlig avskjutning av minst 10 vuxna älgar men undantag kan godkännas, ett licensområde kan registreras om området tål en årlig avskjutning av minst en kalv och de områden som inte fyller dessa krav får jaga kalv på oregistrerade områden under en tid av maximalt 5 dagar.
I Naturvårdsverkets föreskrifter står "Första tilldelningen inom ett licensområde ska vara en årskalv. Därefter ska vuxna djur eller kalvar tilldelas utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till areal och älgförvaltningsplan."
JRF är av uppfattningen att ett adaptivt ekosystembaserat system kräver att tilldelning inom varje område behandlas efter sina unika egenskaper vad gäller biotop, fodertillgång, skadebild m.m. Detta särskilt med anledning av att ett ÄFO framför allt i V-botten är så stort att förutsättningarna är kraftigt varierande.

2. Ocker!

2011-12-20 08:32

Med vilen rätt höjs avgiften med 300%? Är inte länsstyrelsernas tjänstemän avlönade med skattemedel? Vad är det som kostar så mycket att inte skattemedlen räcker till, utan att lst anser sig vara tvungen att höja avgiften? Att kaffepriset har gått upp vet vi, men inte 300%!

1. Frågor till Ulf Kallin

2011-12-19 17:42

Vad är det som gäller för Jaktvårdskretsar,Viltvårdsområden och jaktlag.
Exv. I min kommun Lycksele är hela kommunen en jaktvårdskrets som är uppdelad i 10 zoner, med ett antal VVO och jaktlag.
Västerbotten är indelad i olika förvaltningsområden. Exv tillhör Lycksele och Storuman det mellersta förvaltningsområdet.
Enl. den info som finns på Länsstyrelsen hemsida ska allting vara klart innan den 31 januari.
Hela den här förvaltningsmodellen kan vi nog se som ett ogenomtänkt förhastat beslut.
Nåväl regeringen har fattat ett beslut, vilket kan innebära att flera vvo kan slås sönder.
Här i norr vet vi betydelsen av att ha väl fungerande viltvårdsområden och jaktlag.
Exv har vi sedan flera årtionden tillbaka Lycksele kommun uppdelat i 10 zoner, från ca 50-80 tusen ha vardera zon. Alltså kan man nu i praktiken säga att de var för sig uppfyller kraven för ett älgskötseleområde.
Det här en modell som har fungerat mkt bra och vi har kunnat bedriva en mkt god viltvård.
Må så vara att SJF stadgar ställt till en del besvär för enskilda medlemmar så har det fungerat bra.
Då kretsarna är en sammanslutning av olika markägare, arrendatorer och jaktlag med medlemmar från både JRF och SJF är det ytterst intressant att höra riksjaktvårdskonsulent Kallins syn på den nya förvaltningsmodellen. JRF börjar alltmer att räkna in medlemmar i Norrlandslänen.
SJF har ju i princip antagit regeringens beslut utan några invändningar.
Ser fram mot ett svar.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB