• Älgskadefondsföreningen

Het c- mp-debatt om varg

NotiserPublicerad: 2012-11-01 11:13

De värmländska riksdagsledamöterna Erik A Eriksson (c) och Stina Bergström (mp) debatterade vargfrågan i radioprogrammet Eftermiddag i SR P4 Värmland i går. Deras åsikter gick kraftigt isär, och debatten blev het.
Lyssna på debatten här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. # 18 Svar Per G

2012-11-05 08:18

Du vill veta vad det är för skillnad på 180 eller 700 vargar. Det är 289% större risk för angrepp av en jakthund om vi har 700 vargar i stället för 180. Det blir troligtvis 289% fler angrepp på betande djur. Det är även 289% större risk att en människa blir angripen av varg.
Givetvis så hänger antalet skador mycket tätt samman med antalet vargar. Därför måste vi begränsa antalet vargar. Om du har 2 eller 8 vargar på den egna marken spelar inte så stor roll. Men det spelar stor roll om du blir helt fri från varg. Den möjligheten finns om vi begränsar vargstammen men den finns inte om våra politiker kommer att ha en obegränsad vargstam då kommer du aldrig att bli fri från vargproblemet. Jag har jagat på flera marker som i dag har så mycket varg så det inte går att jaga vettigt med älghund eller drivande hund längre. På våra hemmamarker har vi inte något revir men vi har mycket vargobservationer och vi har även sett vargpar så vi har säkert revir inom en snar framtid.
Svaret på din fråga är givetvis att jag inte vill ha någon varg på mina marker men om jag skulle få ett revir i på någon av våra hemmamarker så skulle det vara en katastrof om jag inte kunde se något slut på eländet. Om man begränsar vargstammen till max 160 st och samtidigt ser till att ingen skall behöva ha revir i mer än 3 år så skulle jag kunna se en framtid och då skulle jag nog motvilligt acceptera en tillfällig försämring av vår livsmiljö.

24. V-kramarmotion 4,viltvårdsfonden

2012-11-03 13:17

Att ingen kan sätta ner foten vad gäller våra statliga jaktkort!!
Det är jägarnas pengar som ska gå till jaktens främjande.Hur svårt kan det vara att begripa!??
Vi behöver inte betala för att jaga på våra egna skogar.Lika lite som urban fjollan behöver betala för att plocka hallon på sina egna buskar.Att vi överhuvudtaget betalar nåt "statligt jaktkort" beror nog på lika mycket på nåt gammalt traditionstänkande ,som outtalade hot om att du ska mista jakträtten på din egen mark om du inte är med i Svenska Jägarförbundet och betar in ditt statliga jaktkort.

23. Mp

2012-11-02 19:52

Saknar uppenbart kännedom om ordförståelse och vargens globala status.

22. V-kramar motion 1;6

2012-11-02 18:33

Om dom vilda djur som påverkas av mänsklig verksamhet!??
Vad menas?
Påverkas dom vilda djuren av Stockholmarnas exploateringar??Ska vi stoppa 08orna??
Har biologisk mångfald försvunnit genom Skåningars och Hallänningars uppodlande??Ska vi stoppa dom??
Vad menas???

21. lars #20

2012-11-02 15:57

Erik A Eriksson har försökt länge att ta EU-folket och övriga tokar i örat, men enligt honom är det som att prata med en vägg.

20. Helena Leander

2012-11-02 13:13

är ett stort hot mot hela landsbygden. Det hedrar henne dock att hon svarar på frågor, vilket hon även gjort till mig. Det hon inte förstår är att vargen inte är hotad på något sätt och att den inte är önskvärd av de flesta av landsbygdens befolkning. Erikson svarar också på mail, och den karln är helt klart med i matchen. En klok karl som råkar vara centerpartist. varför är inte han miljöminister? Han kanske kan ta EU-folket och övriga tokar i örat. Synd att centern åker ut i nästa val, just nu finns det inga centerpartister utan enbart centerpartiklar....

19. ...rond två av...

2012-11-02 09:26

...valet är inte här en...
Det kommer att bli fler "röstfiske" debatter och vidbränt "valfläsk" många gånger till...
Matchen har ju just startat, å går till....

18. 180, 360 eller 700

2012-11-02 09:26

Kjell Lennartsson, Svenljungagruppen.
Jag har 2 följdfrågor till dig i detta.
Vad gör 180, 360 eller 700 vargar för skillnad i sammanhanget?
Är du beredd att ta ett av vargreviren på de marker där du jagar?
Om jag har 2, 4 eller 8 vargar på den mark jag jagar på vad tycker du att det gör för skillnad?
Skulle du släppa dina jakthundar under någon av dessa förutsättningar?

17. Jag är inte...

2012-11-02 09:26

...centerväljare, men denne unge man borde nog C låta ta över rovdjursfrågan. Jag tror att han begriper att C (och även hans tid) på taburetterna snart är över om man inte förstår att rovdjurspolitiken har havererat.

16. Under riksdagsgränsen

2012-11-02 09:26

Vad tar inte fan till när han sitter pyrt till.

15. 2014, dags att bekänna färg...

2012-11-02 09:25

Jag sände ett antal, för mig viktiga, frågor till samtliga ledamöter & suppleanter i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Nedan redovisas svar från S och MP;

Gunnarsson, Jonas (S)
Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 163

Leander, Helena (MP)
Miljöpartiet
Uppsala län, plats 87

- Tycker du att jakt i allmänhet, som den bedrivs i Sverige, är kontroversiell eller ej? Vänligen motivera ditt svar.
S: Jag tycker inte att jakt i sig är kontroversiellt. Så länge den bedrivs utifrån kriterier om hållbarhet och minsta möjliga lidande har jakten många positiva aspekter.
MP: Etiska aspekter av vårt förhållningssätt till djur är en ständigt omdiskuterad fråga, inom jakten såväl som inom andra områden, men min bild är att jakt i allmänhet innebär mindre djurlidande än djurhållning där djuren hålls i trånga utrymmen och inte har möjlighet att bete sig naturligt.

- Anser du att Sverige har en unik svensk vargstam och att Canis Lupus är utrotningshotad? Vänligen motivera ditt svar.
S: Jag kan inte bedöma om Sverige har en unik vargstam eller inte. Vargen är enligt de fakta jag kan förstå en art som behöver stärkas.
MP: Canis Lupus är inte utrotningshotad globalt sett. Däremot är den svenska vargen enligt rödlistan starkt hotad. Den skandinaviska subpopulationen (Sverige+Norge) uppvisar små men statistiskt signifikanta genetiska skillnader gentemot andra subpopulationer inom den större fennoskandisk-karelska vargpopulationen, som i sin tur uppvisar skillnader gentemot andra vargpopulationer.

- Tycker du att vi i Sverige har en vettig och logisk vargpolitik, eller finns det brister? Vänligen motivera ditt svar.
S: Det är ju uppenbart att det finns brister, den politik som regeringen vill föra har ju inte gått att genomföra.
MP: Nej. Har vi en politik där vi förväntar oss att andra länder ska ta ansvar för sina hotade arter bör det rimligen också gälla arter som är hotade i Sverige. Vi behöver en politik som inriktar sig på att minimera konfliktytorna mellan människor och varg, t ex genom skadeförebyggande åtgärder och ersättningar vid rovdjursskador, snarare än att minimera vargstammen under vad som är långsiktigt livskraftigt.

- Anser du att syd/mellansverige är en del av vargens naturliga utbredningsområde? Vänligen motivera ditt svar.
S: Det kan inte jag bedöma.
MP: Historiskt sett har vargen funnits i i stort sett hela Skandinavien, så Syd/Mellansverige är en del av vargens naturliga utbredningsområde.

- Tänker du utreda de socioekonomiska konsekvenserna av vargen och presentera resultaten för allmänheten?
S: Nej, det tänker jag inte göra. Vill eller har någon gjort det tar jag gärna del av resultaten.
MP: Inte personligen. Däremot ska jag naturligtvis med intresse ta del av resultaten om regeringen, som är den instans som tillsätter utredningar, låter göra en sådan utredning.

- Tycker du att skogars skötsel och de vilda djuren skall skyddas mot människor eller förvaltas av människor?
S: Jag tycker att mer skog ska skyddas och lämnas så orörd som möjligt. Men skogsbruket och dess utkomster är väldigt viktigt för Sverige och kan säkerligen utvecklas i en tid av energiomställning och tankar om ett grönare samhälle. Våra vilddjursstammar ska förvaltas.
MP: Människors brukande av skog och jagande av vilt måste ske på ett sådant sätt att vi inte utarmar den biologiska mångfalden. Det innebär t ex att man i allmänhet inte får hugga ner skogar med höga naturvärden eller skjuta hotade djurarter (även om det kan finnas undantag som nödvärn och skyddsjakt).

- Vänligen förklara och motivera varför vi ska ha, eller inte ha, en geografiskt isolerad vargstam i syd/mellansverige. Eller ska reviren spridas över hela Sverige, inkluderat renbetesområdena?
S: Jag anser att vi ska ha en livskraftig vargstam och att det är bra om hela stammen inte koncentreras till ett visst område.
MP: Den genetiska isoleringen av vargstammen måste brytas och vargar måste därför kunna passera genom renskötselområdet och vargrevir etableras i renskötselområdet utanför åretruntmarkerna.

- Om du är för en konstlad vargstam i syd/mellansverige; vilket absoluta antal vill du ha, dvs max-tak eller min-golv? Vänligen motivera ditt svar.
S: Jag vill inte ha några absoluta tal överhuvudtaget. Jag vill ha livskraftiga vilddjursstammar.
MP: Vet inte om du vill att jag svarar på den här frågan med tanke på svaret på frågan ovan, men min målsättning är gynnsam bevarandestatus både vad gäller genetik och antal.

- Tycker du att vargen är mer skyddsvärd än våra rödlistade lantraser och unika jakthundar? Vänligen motivera ditt svar.
S: Jag tycker att de alla är skyddsvärda, jag är fullständigt övertygad om att vi kan lära oss att med välförvaltade rovdjurstammar och viss anpassning från människans sida leva i samklang.
MP: Ska man vara petig är inte våra lantraser med på rödlistan. Däremot finns det naturligtvis sällsynta lantraser som liksom vargen är viktiga. Därför behöver vi jobba med stängsling och andra åtgärder för att kunna hålla lantraser även i vargrevir, liksom med åtgärder för att minska konflikterna mellan varg och hundar.

- Är din inställning att den enskilde brukaren skall påläggas de kostnader och förluster som det innebär att dela revir med varg, eller ska staten till fullo stå för kalaset?
S: Jag tycker det är ett delat ansvar.
MP: Vi har motionerat om kraftigt höjda anslag för viltersättningar och åtgärder för att minska konflikter med rovdjur.

- Har Canis Lupus något behov av Sverige för sin överlevnad. Har Sverige behov av den? Vänligen motivera ditt svar.
S: Jag är inte biolog och kan inte svara på om vargen behöver Sverige för sin överlevnad.
MP: Se fråga 2. Toppredatorer fyller i allmänhet en viktig roll i ekosystemen och ökar den biologiska mångfalden, även om de svenska vargarna i dagsläget är för få för att få någon avgörande påverkan.

- Tycker du att en person som skyddar sina tamdjur enl. §28 per automatik skall bli misstänkt för grovt jaktbrott?
S: Misstänks? Frågan är väl om det är rimligt att man utreder om ett jaktbrott har begåtts och ja det tycker jag.
MP: På något sätt måste ingripanden enligt §28 undersökas så att paragrafen inte missbrukas. Rovdjursutredningen har ett förslag på en delvis annan lösning, där man anmäler till länsstyrelsen i stället för till polisen, men även om det kanske känns bättre för den misstänkte så är jag inte övertygad om att det är en särskilt praktisk lösning.

- Ska vi, eller inte, jaga varg kommande vinter? Vänligen motivera ditt svar.
S: Det kan inte jag svara på.
MP: Nej, till dess vargen uppnått gynnsam bevarandestatus ska vi inte ha någon annan jakt än skyddsjakt.

14. Finn fem fel – i MP:s motion..

2012-11-02 09:25

Nej jag skojar, det är alldeles för lätt. Fundera i stället över varför MP skriver så här:

”Även om kunskapen om rovdjurens roll i de ekologiska processerna än så länge är begränsad är osäkerhet ett starkt argument för att tillämpa försiktighetsprincipen. I Riokonventionen slås det fast att ekosystemsprocesser måste förvaltas, trots den bristfälliga kunskapen om deras funktion.”

Vad kan sägas vara säkert? Jo att människan klarat sig åtminstone i 200 000 år alldeles utmärkt utan MP.

Tack nonlupus i 8, som tipsade oss om detta haveri till tänkande.

13. MPs motion

2012-11-02 09:25

Läste där om en så kallad 500-regel, där minsta population måste vara över 500 individer. Varför har den nu plötsligt tillkommit? Det har ju hela tiden varit tal om att vargstammen ska ha GYBS och inte ett minsta antal individer.
Det börjar bli mer och mer tydligt att GYBS är inte så viktigt. Inavelsgraden är heller inte så viktig.
Det enda som är viktigt för varg etablissemanget är att genom alla möjliga och omöjliga argument visa på att vi måste ha så många vargar som möjligt.

12. Erik A Eriksson

2012-11-02 09:24

har alltid jobbat för så lite varg som möjligt han är en "gammal" mjölkbonde jag känner honom personligen.
Det är en bra karl.

11. Debatt om rätt ämne!

2012-11-01 17:23

Här är en sådan debatt som behandlar kärnan till motståndet om vargens vara eller inte !
Dom fastnade lite i dna-snacket,men Erik var inne på det som är problemet, d.v.s människors oro och vargens hungriga och kraftiga käft.
Det lärde våra förfäder sig och den kunskapen bör vi respektera även i nutid.Vargen går inte att fostra för att bli en acceptabel deltagare i vår fauna.
Det mest förståndiga är att hägna in så många man orkar med, kanske 20 st. och skjuta bort resten. Då kan våra lekfarbröder hållas med sina genlaborationer i framtiden.
Lycka till Erik och kliv fram ni andra som har friska åsikter.

10. Stina Bergström

2012-11-01 16:53

Det går inte att förklara för en som inte VILL eller KAN begripa.
Inte med ett ord bemötte hon E Eriksson när han talade om det lidande som tamdjuren och deras ägare får utstå, eller att han sa att rovdjursstängsel inte fungerar.
Hon slingrade sig hela tiden och gav ett synnerligen oinsatt intryck.
Hon tillhör dom där "förvirrade individerna för vilka vargen har ett symbolvärde" (citat Classe W).

Även i Västmanland har vi en C-politiker som ryter till i en debattartikel i Västmanlands nyheter. Det är Christer Eriksson, distriktsstyrelsen C-Västmanland, ledamot viltförvaltningsdelegationen Västmanland. Han skriver bl a att "landsbygdens människor ska sättas i första rummet och att det därför ska finnas så få vargar som möjligt. Koncentrationen av vargar på flera håll är oacceptabelt stor och därför måste minskas genom att vi skyndsamt måste få till en förvaltningsjakt av den svenska vargstammen.
Sverige ska ha en mindre vargstam än vad som är fallet idag"
Han skriver också "Sverige har nu levererat allt som EU-kommissionen efterfrågat sedan de inledde överträdelseärendet angående den svenska licensjakten på varg. Det gör också att det inte längre finns några formskäl till att hålla Sveriges ärende vid liv, utan EU-kommissionen måste återge Sverige kontrollen över rovdjurspolitiken".
Christer Eriksson vill att jakt ska ske snarast, redan till vintern.
Det här var utdrag ur debattartikeln.

9. Fel om vargmotståndet

2012-11-01 16:52

När tidningen Expressen förra året hade detta som webbfråga röstade 80 procent mot frilevande varg.
Mp är extrema på samma sätt som Svenska Rovdjursföreningen. Det är bra att man visar detta så pass långt före valet. Vi vet ju vilka de går samman med när det drar ihop sig till riksdagsval och då får vi rätta oss efter det när vi lägger valsedeln i kuvertet.

8. MP's...

2012-11-01 16:52

...senaste rovdjursmotion;
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Rovdjur_H002MJ479/?text=true

7. (V) "kramar"motion till riksdagen

2012-11-01 16:52

Motion till riksdagen 2012/13:V563 av Jens Holm m.fl. (V)

En ansvarsfull rovdjurspolitik

1 Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell förvaltning av rovdjur som ej uppnått långsiktig gynnsam bevarandestatus.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppnå Art- och habitat direktivets mål för varg.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ska säkerställa genetiskt inflöde för vargpopulationen för att stadigt reducera inaveln.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på att obligatoriska, årliga skjutprov införs.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fler organisationer ska få ta del av de årliga anslagen från Viltvårdsfonden.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en separat lagstiftning för de vilda djur som påverkas av mänsklig verksamhet.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett permanent förbud mot lodjursfällor.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda bågjakt.

2 En nationell rovdjursförvaltning Rovdjuren har en stor betydelse för upprätthållandet av den biologiska mångfalden. Om antalet stora rovdjur minskar ökar antalet klövdjur (t.ex. älgar) vilket leder till att de växter som klövdjuren äter minskar i mängd. Detta resulterar i sin tur i att andra arter blir påverkade och hela ekosystemet förändras. Utdöendet av en enda toppredator kan få ett helt ekosystem att kollapsa, speciellt om artrikedomen är låg. Däremot kan det ibland finnas problem med samexistensen mellan människor och rovdjur, men vi anser att en ökad jakt på hotade arter inte är rätt väg att komma tillrätta med detta problem. Det finns många andra sätt att tillgå, bl.a. att förbättra kunskapen om rovdjuren. Information och utbildning är två exempel på viktiga åtgärder för att öka acceptansen.
Rovdjursförvaltningen ligger idag på regional nivå, vilket är problematiskt. Först och främst rör sig rovdjuren över stora arealer vilket gör det svårt att få en överblick på regional nivå. Dessutom finns det kring rovdjursförvaltningen problem med stora motsättningar och samexistens. Historien har visat att det finns risker med att i sådana lägen överlåta beslutsfattande till länsstyrelser då de lätt kan utsättas för starka påtryckningar av särintressen. För att uppnå den mest neutrala förvaltningen anser Vänsterpartiet därför att förvaltningen av de rovdjursstammar som ej ännu har uppnått en långsiktig gynnsam bevarandestatus bör ske på nationell nivå. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Bedömningen av gynnsam bevarandestatus för varg, likväl som för övriga rovdjur, måste göras utifrån vetenskapliga kriterier. De åtgärder som krävs för att uppnå Art- och habitat direktivets mål för varg ska genomföras. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
För att stadigt reducera inaveln för vargpopulationen ska staten säkerställa genetiskt inflöde. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

3 Jaktvapenlicenslagen
De flesta jägare är duktiga skyttar, något de blir genom ett idogt tränande och ett ansvarsfullt förhållningssätt till jakten. Men trots detta är skadeskjutning av djur vanligt. Vissa jaktlag har därför skjutprov som intern regel för att få jaga med jaktlaget. Det är en god regel som borde omfatta alla jaktlag och jägare. Vi föreslår därför att för att komma tillrätta med skadskjutningarna bör årliga skjutprov införas för alla jägare. Skjutproven hanteras bäst av jaktlagen själva. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

4 Viltvårdsfonden
Viltvårdsfonden har funnits i Sverige sedan slutet av 1930-talet. Fonden omfattar för närvarande 100 miljoner kronor och finansieras med en avgift – 300 kronor – som alla jägare betalar. Syftet med Viltvårdsfonden är att främja vården av alla vilda däggdjur och fåglar i Sverige. För närvarande får jägarorganisationerna merparten av de 100 miljoner kronor som Viltvårdsfonden omsätter. Organisationer som inte sysslar med jakt, men som har stor kompetens inom viltvård fick i fjol inga pengar från Viltvårdsfonden. Övriga medel gick till myndigheter i olika former. Vi anser att det finns många andra organisationer som har stor förmåga att arbeta med viltvård. Därför borde fler än de uttalade jaktorganisationerna få ta del av de årliga anslagen. Fördelningen av utbetalningen av fondens medel bör därför ses över utifrån det perspektivet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

5 Vilda djur
Vilda djur omfattas idag endast av jaktlagstiftningen. Det finns således ingen lag som skyddar de vilda djuren. Djurens intressen står sällan i centrum vid viltrehabilitering och vid hanteringen av djur som har skadats av mänsklig verksamhet som jakt och viltolyckor. De vilda djuren har endast värden som arter och populationer, ej som enskilda djurindivider. I Norge har man löst problemet genom att införliva de vilda djuren i landets djurskyddslag. Utredningen om en ny svensk djurskyddslag (”Ny djurskyddslag”, SOU 2011:75) framhåller det norska systemet som ett föredöme, men utredningen föreslår inget liknande skydd för de vilda djuren i Sverige. Det är olyckligt. Vänsterpartiet vill ha en separat lagstiftning för de vilda djuren för att ge de djur som påverkas av mänsklig verksamhet ett bättre skydd. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

6 Lodjursfällor
En sammanställning från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) visar att en mycket hög andel av lodjuren som fångats i fällor har bitit på fällan så att de har träflis i magen. Många av djuren har också skadade tänder och klor som kommit av djurens försök att ta sig ut. Fällfångst på lodjur är för tillfället stoppat, något som vi välkomnar. Men det är inget permanent förbud. Vi vill ha ett permanent förbud mot lodjursfällor som jaktform då denna form av jakt är oetisk och inte acceptabel ur djurskyddssynpunkt. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

7 Bågjakt
Vi ser stora problem med jakt med båge där problemet med skadskjutning är en stor risk. I och med att pilen har en bågformad bana i luften krävs det en mycket liten miss i avståndsbedömning för att djuret ska bli skadeskjutet. Skadeskjutning är en stor plåga för djuret. Bågjakt kräver även att djuret måsta stå helt stilla för att skytten ska kunna träffa med en dödande pil, men det räcker med att djuret blir skrämt eller helt enkelt bara flyttar på sig för att det ska riskera att skadskjutas, även av den bästa bågskytt. Vänsterpartiet anser därför att bågjakt ej bör tillåtas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 18 september 2012
Jens Holm (V)
Torbjörn Björlund (V)
Hans Linde (V)
Siv Holma (V)
Kent Persson (V)

6. Det här kan bli intressant

2012-11-01 14:12

Hur ska politiker som fram till nu gömt sig bakom EU och argument om vargstammens livkraftighet förklara varför Sverige ska ha en vargstam som flera gånger större än det som EU krävt och som vetenskapen definierar som långsiktigt livskraftig? Är det fel på artdirektivet, fel på forskarna eller måste man kanske äntligen stå fram med sanningen varför man driver sina respektive linjer. Med journalister som ställer de riktiga frågorna kan det här blir riktigt intressant!

5. Nej till varghybrider, MP

2012-11-01 14:11

I en motion "1997/98:Jo502" (finns att se på riksdagssidan)undertecknad av: Gudrun Linvall, Gunnar Goude, Eva Goes, Per Lager, Bodil Francke-Ohlsson, Annika Nordgren och Elisa Abuscal-Reyes samtliga MP, beskrivs de stora farligheterna med varghybrider då de utgör en fara för människor och dess omgivningar.
Det kanske är på plats att Stina Bergström läser igenom denna motion med tanke på att det idag finns tvivel på att alla vargar som Sverige i dag hyser inte är renrasiga utan hybrider, ta t.ex. den röd finsk/ryska tiken som finns uppe i Junsele i renarnas vinter betes land hon är ett bra ex då hon aviker i utseende och färg. Skulle inte det vara mer på sin plats att följa upp om det är en äkta varg och inte en hybrid istället för att skricka sig hes om 700 vargar, kan det vara så att din tidigare partikamrater hade lite mer innanför ullmössan eller???
Som sagt det kan ju vara bra att vara lite uppdaterad om vad som hänt och vad som sker just nu.

4. Bra jobbat av Centern!

2012-11-01 14:11

Nu börjar det likna något. En mycket bra debatt där Centern tar strid för oss landsbygdsbor genom att försvara ett lägre satt GYBS. Bra att nu Miljöpartiet öppet deklarerar att de vill ha minst 700 vargar. Vill man skada landsbygdens befolkning i den omfattningen så är det ju bra att vi får veta det.

3. Stina Bergström

2012-11-01 12:59

är ju inte så uppdaterad som hon borde vara för att debattera rovdjurspolitik och i detta fallet vargen, hon lutar sig åt MP:s 700 vargar trots att svenska forskare nämner tom en så låg siffra som 40 st för gynsam bevarande status plus påslag till 150 st totalt.
Men det är bra att hon är ytterligare MP-politiker som klart deklarerar att vi skall ha 700 vargar. Då undrar jag om ni inte inom MP får importera ullen till era mössor m.m. från Australien, tydligt är det bättre än att ha inhemska produkter av allehanda slag som närproducerade mejerivaraor, närproducerat kött, klimatsmart viltkött som läkare rekommenderar till köttallergiker hoppsan, kött brukar ju inte merparten av MP äta så det bekommer väl inte "ulltottarna".
Det som är mest beklämmande att hon kommer från Värmland som är en glesbyd och ett skogslän med stora problem för dom gröna näringarna tack vare vargen, men ändock har hon skygglapparna på och trollspöet i höger hand och Disneyboken i vänstra handen.

2. skippa siffersnagglet

2012-11-01 12:07

Den dagen då varg får skjutas vid bebyggelse året runt kommer nivån att stabiliseras, majoriteten av dagens vargar ränner ju runt husen eftersom de är vana vid hus från en annan plats i valpstadiet... hus = mat

1. Het å het

2012-11-01 12:07

tycket det var en ganska tam debatt.
Man nämnde Lyssnarbarometern, där tydligen 12 % var emot vargen, Var bor de 12-procenten, kan det vara på landsbygden ??+

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB