• Pinewood

Jaktbrott skjuta måsar?

NotiserPublicerad: 2014-06-27 09:56

Är det ett jaktbrott att skjuta fiskmåsar? Ja, det misstänker i alla fall polisen i Dalarna sedan en man i en by utanför Rättvik skjutit fiskmåsar.

Han har erkänt detta, men anser att han inte begått något brott. Han sköt måsarna därför att de åt upp hans djurfoder.

En anmälan om brott mot skyddslagstiftningen har gjorts och den får visa om det handlar om ett brott eller inte.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Svar till ur skogen

2014-07-03 07:51

Jaktförordningen

Viltolyckor och skadat vilt m.m.

40 § Har ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet. Har ett sådant djur varit inblandat i en sammanstötning med ett spårbundet fordon, ska dock infrastrukturförvaltaren, i stället för att märka ut olycksplatsen, i samband med underrättelse till polismyndigheten ange lägesangivelse för olycksplatsen.

Straffansvar enligt jaktlagen:
45 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet
6. bryter mot 35 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 36 §, 40 § första stycket eller 41 § första stycket.
Den som med uppsåt bryter mot 34 § döms till böter.
I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt denna paragraf.

Notera att ren inte finns uppräknat bland ovan djur.

Ren räknas som tamdjur och har en ägare och ekonomiskt värde.
Om en ren blir påkörd och den som kört på renen avviker från olycksplatsen utan att informera polisen rubriceras det som obehörigt avvikande från olycksplats. (S.k. smitning) Detsamma gäller andra tamdjur så som t.ex. hund.

Så ser det enligt lag. Det är fakta.

Har själv reagerat på att trafikolyckor där den vållande avvikit från olycksplatsen har rubricerats som jaktbrott. Men förklaringen har du enligt ovan.

Finns en uppenbar risk att det blir missvisande statistik gällande jaktbrott med nuvarande reglering i jaktförordningen.

7. Till Hundförare

2014-07-01 08:28

Idag 30/6 rapporterar SVT om ett påkört lodjur där föraren avvikit från platsen utan att ha anmält det inträffade. Andra bilister såg dock händelsen. Som sig bör rubriceras händelsen som "olovligt avvikande från trafikolycka". Inget jaktbrott alltså.

6. Jakträttshavare

2014-06-28 12:58

Kanske på sin plats att definiera luddiga begreppet "jakträttshavare"?

Enligt Jaktlagen 10 paragraf äger fastighetsägaren jakträtt och begreppet heter "Jakträtt". Jordbruksarrendator har jakträtt i vissa fall, dock.

Begreppet "Jaktarrende" finns inte i svensk lagstiftning och bör utmönstras i tal och skrift. "Jordbruksarrende" är en annan sak under andra villkor.

Upplåter en fastighetsägare jakt till jägare heter det "Nyttjanderätt" och borde vara den självklara juridiska benämningen. För detta krävs avtal mellan parterna. Finns inget nyttjanderättsavtal finns ingen jakt.

Att använda sig av begreppet "Jakträttshavare" är ologiskt och luddigt, därför att den enda som har "Jakträtt" är fastighetsägaren alternativt jordbruksarrendator alltså är havare av jakträtt, dvs "jakträttshavare".

Men, i olika texter är andemeningen att "Jakträttshavare" även är "Nyttjanderättshavare", vilket självklart är ologiskt.

Alltså, bort med begreppet "Jakträttshavare" och benämn saker och ting med dess rätta namn....

5. Kunskap

2014-06-28 00:06

1. Om någon vill anmäla ett brott som hör under allmänt åtal är polisen skyldig att upprätta en anmälan. Den misstänkte har i detta fall erkänt gärningen men förnekat brottet. Sannolikt kommer förundersökningen att nedläggas med grunden: gärningen ej brott.

2. En åtelkamera monterad i skogen utan tillstånd kan komma att betraktas som brott mot lagen om allmän kameraövervakning. Ej jaktbrott. Rättsfall finns där det både blivit fällande och friande domar.

3. Trafikdödade vargar blir jaktbrott om den som kört på vargen INTE anmäler det till polisen. Regleras i jaktförordningen 40§. (Gäller fler arter än varg)

4. jösses

2014-06-28 00:05

Går mina skattepengar till poliser som bryr sig om en sån sak? Nu får de ge sig o ägna sig åt att bekämpa brott istället för detta tokeri. Skärpning polisen, ni skämmer ut er..

3. Av eget intresse?

2014-06-27 14:18

Man kan ana att (jakt)polisen gärna vill rättfärdiga sin egen numerär genom att visa att antalet jaktbrott är högt och stigande. Det här är inte den enda händelse som rubriceras som jaktbrott trots att det är enkelt att konstatera att det inte är det. Åtelkameror utan tillstånd kallas jaktbrott, likaså trafikdödade vargar. Tråkigt nog så är väl det mest tilltalande alternativet, att det faktiskt beror på just okunskap.

2. Okunskap!

2014-06-27 10:47

Än en gång visar polisen sin okunskap, det finns något som heter skyddsjakt på enskilds initiativ gäller även för fiskmås. Det är bara till att läsa, finns bla annat på jägarförbundets nätsida!!!

1. Skyddsjakt enligt JF bilaga 4

2014-06-27 10:47

2) Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva
(stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.
Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås
1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet
2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling
3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB