• Älgskadefondsföreningen

Larm om naturvårdsbränder

NotiserPublicerad: 2014-04-28 09:48

Miljöpartisten Irene Westergaard i Orsa varnar för att naturvårdsbränningar kan skada och döda nyfödda djur, berättar Radio Dalarna.
Westergaard vill att naturvårdsbränningar flyttas till hösten så att djuren hunnit växa har bättre chans att klara sig undan lågorna.
Naturvårdsbränningar används för att de anses gynna växter och djur när växtligheten återvänder efter bränderna.

Jägare fick avliva skadat vilt
Men Irene Westergaard har fått rapporter om djur som skadats vid bränderna. Jägare ringde henne när hon framträdde i TV för tre år sedan.
– De berättade att de blev utkommenderade när elden var släckt för att avliva skadade djur. En hare hoppade omkring på frambenen med avbrunnen bakkropp. Fåglar kunde inte flyga för vingarna var uppbrunna – ja, det är bara en liten bråkdel av vad man berättade i telefon, säger Irene Westergaard till Radio Dalarna.
En jägare berättade om två rådjurskillingar som hittades brännskadade.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Pyroman-ekosofi

2014-05-02 13:47

Bland biologer finns en trosriktning som vi kan kalla brandekologi, de troende menar att evolutionen behöver blixten som tänder skogen. Stora skogsområden brinner också varje år dels av naturliga orsaker och dels är det frågan om anlagda bränder. Tusentals hektar i Sydeuropa, Ryssland, västra USA etc., går årligen upp i rök, städer brinner och människor omkommer, men trots det så anser brandekosoferna att släcka skogsbränder är ett miljöbrott som bekämpas genom att med flit sätta eld på skogsområden. Som alltid när det gäller ekosofi så är det välutbildade och välorganiserade anhängare, se deras hemsida http://fireecology.org/. En konferens med titeln ”Large Wildland Fires: Social, Political & Ecological Effects” hålls 19-23 maj i University of Montana, Missoula, USA, http://largefireconference.org/.
Dessa brandekologister anser att naturen är beroende av skogsbrand som ett renande bad som bränner upp dött material, dödar farliga smittoämnen och frigör näringsämnen för nästa generation, en rening människan hindrar genom att släcka skogsbränder. Förutom de vanliga ekosofiska trossatserna stöder sig brandekosoferna även på romaren Ciceros filosofi och hans begrepp ”Natura” (De natura deorum) om att naturen är perfekt, att människan skall underordna sig naturen och vara dess hjälpreda. Som denna naturens hjälpreda anser sig brandekosoferna ha, inte bara plikt, utan även en överordnad rätt att sätta igǻng skogsbränder. Som framgår av Skogsmans inlägg så vill inte brandekosoferna ta hänsyn till andras rätt eller åsikter, de anser sig arbeta för högre syften, evolutionen och därmed Naturen.
Hur många ekosoforganisationer finns det? WWF, SNF, Rewilding allt möjligt, Elda upp våra skogar, ….

11. #10, Skogsman och "demokratisk dialog"

2014-04-30 13:24

Efter Skogsmans inledande salva hade jag förväntat mig ett substansfyllt inlägg - men tji fick jag. Skogsman är arg, jag svär uppenbart i den ekosofiska kyrkan, citat Skogsman: ”Ifrågasätter du nyttan av naturvårdsbränder eftersom att man inte anger i styrdokument hur länge efter en brand och hur många antalet individer är som gynnas???”
Ja, bäste Skogsman – självklart ifrågasätter jag det, för kan man inte ange ett värde på nyttan av naturvårdsbränder, jag då vet man inte överhuvudtaget om någon nytta – materiell, känslomässig eller annat - förevarit. Skogsman tycker måhända att vi skall elda upp säg 1000 hektar gammelskog för att öka områdets antal raggbockar med till exempel tre stycken under de kommande fem åren? Inte det, var går då gränsen, i antal och tid? Tyvärr Skogsman, dina bränder kostar samhället och enskilda stora summor, och orsakar fruktansvärda plågor för djur och kryp. Resultatet är ändå konkret, ett stort antal dödsbrända djur och kryp, några fler av vissa kryp och växter under en begränsad tid. Det är omoral. Skall sådant göras måste argumenten vara tydliga, både kvantitativt och kvalitativt. Skogsman har som klart framgår inga argument alls. Ty, citat Skogsman: ”Värdet av mångfald är svår att bedöma.” Vad Skogsman erkänner är att han inte kan visa på något som stödjer att biologisk mångfald i sig har ett värde av något slag, överhuvudtaget. Skogsman försöker klassa ner fakta till trams, men fakta är att efter varje av fem stora artutdöenden så har uppkomsten av nya arter exploderat. Det är ett storskaliga experiment som upprepats minst fem gånger! Vill Skogsman visa att dessa fakta är trams, då behöver Skogsman hitta bevis för att det inte var på det viset, utan tvärtom visa att det är under perioder med hög artrikedom antal nya arter exploderar. Men sådant – vad jag vet – är okänt för vetenskapen. Men har Skogsman annan kunskap han kan belägga, så är det bara att komma med referenser.
Skogsman, ”naturvårdsbränder” har inte visats ha någon som helst bestående verkan av väsentlig betydelse, och skall därför inte utföras bara därför att vissa biologer tror sig gynna en obestämd ”mångfald” och tycker det är kul att antal större flatbaggar ökar med 17% efter två år. ”Naturvårdsbränder” bör därför inte utföras i angivet syfte – men naturligtvis kan det finnas skäl elda markområden av andra orsaker, hygges-, gräs-, buskbränning och annat kan motiveras, om det utförs på ett etiskt godtagbart sätt. Men som biologers lek med andras tillgångar och plåga djur till döds är det aldrig godtagbart.
Men ur en synpunkt är Skogsmans inlägg intressant - det visar hur långt många är beredda gå endast i syfte uppnå diffusa ideologiska vinster. Det är skrämmande med tanke på rovdjurspolitiken och framtiden.
Slutligen Skogsman, även arter har en livslängd som ibland uppskattas till ca fem miljoner år. Att brandberoende arter behöver hårt bränd mark är faktiskt inget skäl till varför vi skall tillhandahålla sådan mark. Jordens klimat och arters förutsättningar ändras alltid - att bekämpa sådant kan vi endast lyckas med punktvis i tid och rum. Skogsmans skogsbränder är meningslösa.

10. 961L

2014-04-30 08:48

Mycket trams och lite substans. Ifrågasätter du nyttan av naturvårdsbränder eftersom att man inte anger i styrdokument hur länge efter en brand och hur många antalet individer är som gynnas???
Brandkrävande arter är direkt beroende av bränd mark. Eftersom att samhället numera även släcker bränder i nationalparker och naturreservat måste man därför medvetet tända på områden för att bevara mångfalden. Värdet av mångfald är svår att bedöma. Hur stort är värdet av att slippa få fågelägg förlorade i lågorna? Om du inte kan svara på det är det enligt din argumentation ovetenskapligt och därmed irrelevant. Eller? Och ska man tro på dig är utrotning det bästa som kan ske för naturen eftersom att nya arter då kan utvecklas. Vilka ska vi ta bort härnäst? Var Tjernobyl rentav bra för vår natur?

Och återigen. De brandberoende arterna behöver ordentligt bränt. Inga halvmesyrer. Den bestående nyttan är att arterna kommer att finnas kvar. De söker sig helt enkelt till nya brandhärdar när de dyker upp.
Brandnävans frön vilar i marken i upp mot hundra år i väntan på hettan.

9. Bra eller dåligt

2014-04-30 08:47

Om det är bra eller dåligt att bränna hyggen o skog på lång sikt vet jag inte. Men på kort skikt gynnas en flora o fauna efter brand som det finns ganska lite av i skogen. Sen är det väl helt klart att det stryker med nån fågel o hare ibland och det är ju medaljens baksida. Men det finns ju en lösning. Varför kan inte miljöorganisationerna komma med ut i skgen o hjälpa till vid bränningen. Det går ju att gå före och försöka skrämma bort ev djur innan bränningen startas vilket oftast sker på eftermiddagen. Men det är ju lättare att skrika lite i media o försöka fiska lite röster isället för att lösa problemen. Sen tror jag inte att det behöver finnas forskning om allt som inte kan bevisa någonting. Det räcker med sunt förnuft och personligen så struntar jag egentligen i om man bränner eller inte.

8. FSC och bocken som trädgårdsmästare

2014-04-29 09:07

Under länken http://se.fsc.org/download.fsc-certifieringens-bidrag-till-biologisk-mngfald.639.pdf finns FSC:s egen beskrivning, där man hänvisar till att en studie av Svenska FSC visar att FSC bidrar till att utveckla ett ansvarsfullt skogsbruk i Sverige som medför en positiv utveckling för bevarandet av biologisk mångfald i skogen. Många referenser lämnas, de flesta utan vetenskapligt värde och övriga bevisar absolut inte nyttan med FSC. Det hindrar inte FSC från att påstå att ”skogscertifiering är i grunden en demokratisk dialog som samlar olika intressenter för att enas om ett regelverk för ett ansvarsfullt skogsbruk”. Men detta är bara blaj, skogscertifiering har INGET med demokrati att göra.
Vilka arter är det frågan om? Enligt FSC är det kolflarnlav, raggbock, större flatbagge och rökdansfluga, samt att den tretåiga hackspetten påstås gynnas indirekt. Vad som inte framgår av ”forskningen” är hur många fler raggbockar, flatbaggar etc. vi får per hektar och för hur lång tid efter branden ökningen består, och vilken är och hur långvarig är icke angivna mångfalds-”nyttan”? Inte heller framgår detta av lämnade referenser. Att biologiskt mångfald är önskvärt är ett axiom, det finns ingen vetskap som kan påvisa att det är så. Däremot så finns det historiska händelser som pekar på motsatsen; det som till synes har varit mest gynnsamt för utvecklandet av nya arter på jorden har varit fem stora artutdöenden (i förmänsklig tid) då sammanlagt mer än 99% av alla arter dog ut. Efter vart och ett av de stora utdöenden ökade uppkomsten av nya arter kraftigt och jorden fick ett myller nya arter. Sedan påstår FSC att, citat: ”FSC-standarden knuffar svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning, men hur mycket är tillräckligt för att mångfalden av arter ska överleva långsiktigt”? Av detta är det uppenbart att FSC vill fortsätta lägga ytterligare restriktioner på skogsbruket och få än större arealer avsatta att disponeras av ”vetenskapen”, samt ”knuffa” allt större belopp ner i fickorna på obskyra miljöföreningar. Men till något bevis för att skogsbruket blir mer ”hållbart” lämnas ingen referens. Vi skall tro FSC på deras ord att de gör nytta? Och detta när läget är att ingen har visat att FSC på något sätt motverkar irreparabla miljöskador på grund av skogsbruk; tvärtom tyder det mesta på att FSC är endast en landsbygdens ytterligare sutenör, och ytterligare ett forum för gagnlös ”forskning” på markägarnas bekostnad – det är de som måste försörja alla skogbyråkrater och skogs-”forskare”.

Mats Näslund, #7, att torr skog brinner bättre än blöt skog begriper rätt många. Men Mats Näslund påstår som så många andra att detta är nyttigt, men kan inte ge något vettig och trovärdigt exempel på bestående miljö-”nytta”.

Bernt, #4, du synes påstå att om du slår av harars framben så springer hararna sedan på bakbenens benpipor? Även flygande fåglar kan fatta eld.
Sanningen är nog den att på grund av snäva monetära särintressen med stort politiskt inflytande så eldas mängder av djur levande – sorgligt nog utan att någon bestående miljönytta överhuvudtaget kan bevisas bli resultat.

7. Skogsägare har rätt och Miljöpartisterna fel (som vanligt)

2014-04-28 18:18

Jag har jobbat mycket med naturvårdsbränningar och man har i princip tid på sig från det torkar upp i maj till rötmånaden börjar. Efter detta blir det oftast för fuktigt i markerna. Enligt FSC-kraven för biologisk mångfald, som jag tror Mp säkert drivit på för att skapa, så skall minst 5% av föryngringsarealen på torr och frisk mark brännas årligen. Det avverkas i runda slängar ca 250 kha årligen och minst 70% av dessa bör vara på frisk eller torr mark. 5% av det ger nästan 9000 ha som ska brännas eller om medeltrakten är 10 ha 900 trakter! Personal och framförallt personer med kunskap om ledning av sådana bränningar är starkt begränsade. Ska man klara dessa krav från FSC och öka den biologiska mångfalden så behövs all tillgänglig tid. Speciellt då det vissa år inte går att bränna något alls pga för fuktig väderlek. Det här förstår naturintresserade skogsägare men det är naturligtvis alldeles för komplexa ekologiska sammanhang för en Miljöpopulist. Förlåt, Miljöpartist!

6. Det är som med vargen...

2014-04-28 14:11

...den som värnar om de brandälskande arterna ser sin grej som så viktig att det är okej att bränna de andra.

5. Ett problem..

2014-04-28 14:11

För att naturvårdsbränningen ska ge riktig effekt måste det brinna hårt och då duger inte höstens fuktiga klimat. Redan i augusti är det snudd på för fuktigt i markerna p.g.a. daggbildning nattetid.
Naturvårdsbränning görs för att gynna arter som växer på brandfält och då ska det vara så naturligt som möjligt vilket betyder sommarbränder (då det är som torrast). För den enskilda individen av t.ex. tjäder går förstås ägg och ungar åt för lågorna, men det är försumbart ur populationsperspektivet.
Naturvårdsbränningar genomförs på motsvarande kanske 0,01 % av vår skogsmark årligen. Och till viss del kommer arter som har sina habitat där man bränner att klara sig (de går undan, har hunnit bli flygga etc.). Däremot är det de idag hotade arterna som absolut behöver hårt brända marker. De skulle kraftigt missgynnas av att kompromissas bort för en tjäderkulls skull.
För mig är det bara ännu ett exempel på hur MP inte kan se helheten i naturen. För vem görs åtgärden och vad blir konsekvensen för de arter som är brandberoende?

4. Ta det med en nypa salt!

2014-04-28 14:10

Håller med om att våren inte är bästa tiden att hålla på med naturvårdsbränning, dels för de nyfödda djuren men också för att det är stor risk att branden sprider sig. Det är däremot ett jättebra sätt att få till en biotop som får en stor biologisk mångfald, vissa arter utvecklas inte förrän de blivit utsatta för eld. Däremot ställer jag mig tveksam till förfarandet som beskrivs, harar som springer på frambenen och fåglar med sönderbrända vingar. 1. Harar springer inte på frambenen, slår du av dem med en slåtterbalk sitter de kvar alternativt springer de på benpiporna. 2. Fåglar som kan flyga flyger innan vingarna börjar brinna, däremot kan ungfåglar som inte är flygga ännu naturligtvis brinna upp.
Det hade varit trevligt om en miljöpartist kunde hålla sig något sånär till sanningen en gång istället för att måla upp bilder för att skapa pluspoäng.

3. Till 2..

2014-04-28 14:10

Du ska inte bli så förvånad. Miljöpartister värnar om mycket. Jag själv har i 50 år hållit på med natur och djurskydd. Jag höll på med det innan Miljöpartiet fanns. Jobbar med sådana viktiga frågor blir man ibland obekväm för en del. Men djur och natur är mycket mer än bara jakt.

2. Oops.

2014-04-28 11:27

En miljöpartist som värnar om nyfödda djur.

1. För en gångs skull...

2014-04-28 11:27

...håller jag med en miljöpartist, visste inte att man håller på med sådant, man skadar och dödar vilt samt man belastar miljön med onödiga CO2-utsläpp.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB