• Älgskadefondsföreningen

SD-förslag om fri älgjakt

NotiserPublicerad: 2014-04-06 10:30

SD-plitikern Robert Lund i Norrbotten vill släppa älgjakten fri, skriver Norrländska Socialdemokraten, NSD.
– Jag anser att älgen ska ingå i allmän jakt och att det inte ska vara licenstilldelning på den, säger Robert Lund, skriver tidningen.
Uttalandet gjordes i samband med en paneldebatt som Jägareförbundet arrangerade.

Rapportering istället
– Med tanke på den gedigna teoretiska utbildning jägarna har idag så tycker jag inte det ska vara tilldelning på älg längre. Jag tycker det är att förringa jägare att inte låta dem bedriva den skötseln själv, säger Robert Lund, enligt NSD.
Han föreslår att jägarna istället åläggs att rapportera hur många älgar de skjutit.
Centerpartisten Nils-Olof Lindfors argumenterar emot.
– Jag håller inte med om detta. Jag har varit med om allmän jakt en gång i tiden. Sen om man lokalt har en bättre dialog om vilken avskjutning man ska ha, det tror jag är bra, säger Nils-Olof Lindfors, skriver NSD.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. #11, Bernt, jaktbyråkrati och Dilberts princip

2014-04-09 11:13

Bernt, uppenbart är att du vill ha en älgjakt med många regler, lika uppenbart är att du saknar argument härför. Påståendet att ”3 dagars allmän älgjakt, den ledde till en älgexplosion” är ju inget argument FÖR reglerad jakt, utan är ett argument MOT reglerad jakt, därför att om den allmänna jakten utökats men lagom många dagar så kunde ”älgexplosionen” alldeles uppenbart undvikits, om det var ett önskemål. Jag har redovisat fakta och med stöd av fakta visat att verkliga skäl saknas för såväl reglerad jakt som för kalvjakt. Byråkratin är vårt samhälles organisationsform och är viktig för välfärd och rättssäkerhet. Byråkrati som organisationsform fungerar dock som cancer, den slutar aldrig växa, och blir då en samhällsfara. Nu har byråkratin på allvar tagit sig in i svensk jakt. Men i grunden är landets djurarter och deras numerär inte av nationell väsentlig betydelse, varför endast en mycket blygsam jaktbyråkrati behövs. Till exempel har vi en relativt obyråkratisk jakt på dovhjort, rådjur, vildsvin, rödräv med flera. Men för jakt på älg har en enorm byråkrati byggts upp, och det utan att något behov skilt från övriga djurarter kan visas föreligga, om vi bortser från att det är en födokrok för oräkneliga byråkrater. Jägareförbundet strider hårt för att byråkratisera vildsvinsjakten. Jakt på älg bedrivs numera inte av jägare, utan av ”ANSVARET”, dvs. av förvaltningsansvaret som det heter, det ligger hos staten: Länsstyrelsens talrika byråkrater sköter administration med tillstånd, registrering, tilldelning, fällavgifter, tillsyn mm. Under länsstyrelsen arbetar Viltförvaltningsdelegationen som sätter upp ÖVERGRIPANDE (övergripande över vad?) mål för FÖRVALTNINGEN (obs inte ”jakten”) av älgstammen. Målen är konstant antal älgar med konstant och hög ålder, hos älgar som får många kalvar men låter bli att äta ungtallar. Därtill vill jägarna ha stora troféer och mycket kött. För att uppnå allt detta anses en stor byråkratisk organisation behövas för att övervaka och älgarna och besluta om avlivning. Jag rekommenderar Bernt att läsa två böcker av Cyril Northcote Parkinson; ”Parkinsons lag” (Parkinson's Law and other Studies in Administration) och ”Lagen och profiterna” (The Law and the profits). Båda finns på svenska.
Min uppfattning är att alla jägare måste samarbeta för att bekämpa onödig byråkrati, en byråkrati som om den som nu får tillväxa fritt kommer att döda all jakt – vilket är till exempel Miljöpartiets och Naturskyddsföreningens mål.

11. 961L

2014-04-09 07:46

Det är bara att inse att vi har helt motsatta uppfattningar. Det finns en anledning till att man övergav 3 dagars allmän älg-jakt, den ledde till en älgexplosion. Håll du fast vid dina åsikter så vidhåller jag mina. Däremot ber jag dig korta ner dina inlägg då de leder till att jag tappar intresset och förmodligen missar någon viktig poäng.

10. #8, Bernt och jaktens datamodeller

2014-04-08 13:42

Vad Bernt inte tycks ha förstått är att Bernts eftersträvade jaktmodell har fungerat precis så som avsett: Formellt har vi haft en reglerad jakt, men i praktiken har vi haft en fri älgjakt över lång tid - en ordning som föredragits av juridiska skogsägare, jaktsäljare och älghundsägare. Det är självklart att en sådan ordning kan medföra en minskning av älgstammen. Nu är inte förslaget om allmän jakt ett förslag om fri älgjakt över halva året, utan det är frågan om jakt under lagom lång tid. Eftersom nuvarande forskningsbaserade älgjaktsmodell enligt Bernt håller på att radera ut älgstammen så måste Bernt inse att det är dags för något nytt. Och vad som skall till är att markägare bestämmer om de vill ha fler eller färre älgar, och utifrån det bestämmer hur många älgar som får fällas. Sedan kan man som nu ha en överbyråkratiserad, trist och mycket dyr älgjakt som föder ett stort antal tjänstemän. Eller man kan också ha en helt avbyråkratiserad jakt där varje markägare äger rätt jaga älg på sin mark under så lång tid som behövs för att önskat antal älgar fälls - vill sedan markägare samverka över större områden så står det dem fritt. Skjuter man varje år lika många älgar som tillväxt minus naturlig död så bibehålls älgstammens numerär oavsett avskjutningsmodell - om stammens kvalitet finns det olika åsikter. Avkortas jakttiden ökar älgstammen och förlängs jakttiden så minskar älgstammen. Det saknas verkliga skäl att ha en byråkratiserad jakt, och det saknas verkliga skäl till kalvjakt. Därtill tar björn och varg en stor del av varje års kalvar plus många vuxna älgar. Det är fakta att man tidigare fällde ungefär lika många älgar per hektar på B-områden (på 2-3 dagar) som A-områden (på mer än tre månader). Det är meningslöst att fnysa åt fakta, Bernt. Dagens system med älgskötselområden är ett exempel på icke-fungerande modell. Att det inte fungerar beror på att här tillämpas teoretiska, men bristfälliga och alltid felaktiga modeller för målformulering, förvaltningsmål och älgstammens "kvalitet", och därtill är det fritt fram för en massa områdesspecifika bestämmelser som gör jakten ineffektiv och medför onödigt många jaktdagar för att fälla tilldelningen. Ofta är det frågan om generös avlysningsjakt men med många kufiska särregler, vilket medför att jägarna jagar så ofta de kan, och gnor på hela januari/februari för att fälla sista kalven. Det finns exempel på närliggande älgskötselområden som har motverkande bestämmelser om till exempel ko/kalv/tjurjakt. Det grundläggande felet är att forskare inte gärna vill medge att de inte kan göra fungerande modeller, samt förenklar sina modeller genom att bortse från att det är frågan om komplexa samband i en talrik viltart spridd över många länder där jägare jagar under helt olika regler. En uppfödare kan påverka tamdjurs gener genom strikt selektiv avel där uppfödaren har absolut kontroll över vilka djur som paras. Vad gäller älg är detta inte möjligt, varför jägarna lika gärna kan skjuta rakt över i rätt ordning. Men jägare vill gärna tro, och tror, att de kan påverka älgarnas gener genom jaktregler. Vad man kan påverka är jaktens utfall i form av antal djur, djuren ålder, troféer och antal kilo kött - men är detta verkligen värt all byråkrati, strid och alla kostnader? Förutom förlusten av jaktglädje. Äganderätt och jakträtt hör ihop och varje markägare har rätt att ha olika uppfattning om vad kvalitet är när det gäller en älgstam. Enstaka obekräftade berättelser om fall som Bernt hänvisar till saknar intresse, intressant är däremot till exempel Kuivakangas-fallet som har betydelse för rättstillämpningen.

9. Bernt

2014-04-08 11:48

6 älgar på 1000 ha det är mkt det, ungefär 3-4 mer än i Orsa trakten håller med om att vi borde lägga ner all jakt minst ett år. Men när man jagar kan det dyka upp något annat som är intressant alltid bra att skjuta bort predatorer, visst vore det bra om vi sluta jaga vildsvin ett år, då kunde även Dalarna o Värmland njuta av den jakten och fler jägare det innebär mer jakt på andra djur än klövvilt

8. Per!

2014-04-08 10:18

Det är inte staten som skall sköta din älgstam, det skall göras i Ert älgskötselområde, med de förutsättningar ni har. Däremot är jag fast övertygad om att det behövs någon form av styrmedel för att älgstammen skall vara i balans. I Orsa mfl där ni har en stark rovdjurstam har ni ytterligare en variabel att ta hänsyn till.
Till 961L, där jag jagar har vi haft lägre än 70% nyttjandegrad i snart 10 år, med andra ord i praktiken fri älgjakt. Detta har lett till en reproduktion lägre än 30%, då har ändå mer än 50% gjort en frivillig överenskommelse att hålla sig till överenskomna kvoter och strunta i länsstyrelsens licenser. Hade detta inte gjorts hade det inte inte funnits någon älgstam kvar idag. Så dina försök på med 100 ha kan du behålla, här talar vi om en älgstam under 6 älgar /1000 ha. och försöket har redan pågått i 10 år. Kan också nämna att ordföranden ur en av våra jägarorganisationer jagar här men tiilhör inte de 50%, däremot är dennes jaktlag nämnt i ett tidigare inlägg. Men fri älgjakt är förslaget...

7. Bernt

2014-04-08 07:58

Så du menar att staten och kapitalet i Stockholm ska förklara för mig hur jag ska rädda älgstammen i Orsa, hör du inte hur det låter, lite ryskt. Högre makter vet mest. Se hur det går med vargen, inga vill ha den utom storstadsborna som aldrig lämnar pendeltågen. Det där med kött i boxen är flum. Kanske där du jagar men inte runt där jag jagar. Rätt djur ska skjutas och hur ska man kunna skjuta kalv där det fins björn och varg. Tror inte att du vet hur en älgstam mår där det finns varg och björn.
Skit samma, våra politiker och NVV vill ha bort klövviltet för att rovdjurn ska etableras men vad de ska äta får vi väl se.

6. #5, Bernt och modeller

2014-04-08 07:56

Vad är en älgstam i "fullständig obalans"? Vad betyder det att "licens fyller en styrfunktion"? Bernt har nog gått vilse och förväxlat simuleringsmodeller med verkligheten. Antag att vi slutar jaga (dvs. stänger av "styrfunktionen"!) en älgstam som är i "fullständig obalans". Det borde ju leda till att älgstammen tappar "balansen" helt och dör ut. Men så är det inte, älgstammen skulle förvisso få en annan sammansättning åldersmässigt och antalet älgar skulle över tid troligen variera mer än nu. Men älgarna skulle se likadana ut som nu och ha samma gener som nu. Bernt måste förstå att de modeller som han hänvisar till inte beskriver verkligheten, utan är en så grov approximation att det inte är fråga om vetenskap utan det är frågan om lek, gissning, makt- och pengahunger. Jag vill påstå att man utan problem kan helt låta bli att skjuta kalvar, utan att för den skull älgstammen vare sig exploderar eller kraschar. Man kan genom att skjuta fjolingar och ett lagom antal fullvuxna hålla älgstammen på önskad nivå. Kalvskyttet har ideologisk grund, ja, och så hävdar många att det är nödvändigt därför att jägare inte ser skillnad på fjoling och fullvuxen älg?
En intressant sak säger dock Bernt, citat: "Men vill ni ha tillbaka 3 dagars allmän jakt?"
Detta är intressant därför att i det gamla systemet låg avskjutningen per hektar på B-licenser på ungefär på samma nivå som för A-licensområden. Detta innebär att jägare på små marker skjuter i genomsnitt lika många älgar per hektar på ungefär tre dagar som jägarna på stora marker skjuter på drygt tre månader! Det är därtill mycket svårare att jaga på en liten mark. En effektiv och skonsam jakt vore därför att dela upp all jaktmark i säg rutor om 100 hektar och jaga under tre dagar.
Bernt, betrakta följande scenario: Vi har tre Sverige och i vardera Sverige skjuter vi 100000 älgar varje år. I det ena Sverige skjuter vi strikt efter Bernts simuleringsmodeller, i det andra Sverige skjuter vi rakt av (i rätt ordning) under allmän jakt, och i det tredje Sverige delar vi upp all jaktmark i lagom stora rutor och låter en jägare jaga under tre dagar. Bernt menar att jakt enligt hans modell ger troféer från stora och talrika älgar som inte skadar skogen. Jag menar att det spelar ingen roll vilken av dessa modeller som används. Därför bör vi ta den med minst byråkrati och som tar hänsyn till att jakträtt och äganderätt hör ihop, dvs. allmän jakt under lagom många dagar. Ett kompletterande system för jakt på statens marker kunde vara det norska systemet för vildrensjakt.

5. 961L!

2014-04-07 18:36

Om du hade varit lite bevandrad i hur man räknar på en älgstam så hade du vetat att gränsen för när licens fyller en styrfunktion ligger på 85% nyttjandegrad. Det är något som vi inte kommer upp i totalt sett i landet idag, läs tidigare artikel där det står om 96000 fällda älgar. Vi ser också resultatet på många platser med en älgstam i fullständig obalans, oftast pga av för många vuxna skjutna jämfört med kalvar. Jag tror inte för ett ögonblick att älgjakten kan vara rättvis, däremot tror jag att med samverkan kan vi få en älgstam i balans. Men vill ni ha tillbaka 3 dagars allmän jakt? Det var faktiskt så det var före licensernas tid. Så länge jag ser jaktlag som skjuter 21 vuxna och 3 kalvar på 3 år kommer jag att fortsätta hävda att fri älgjakt inte kommer att fungera i praktiken.

4. JA till allmän älgjakt - under allmän jakt byggdes älgstammen upp

2014-04-07 16:29

Citat #3: "Stora delar har redan i stort sett fri älgjakt, en nyttjandegrad under 85% speglar just detta." Jag undrar vem denne Bernt är som kan avgöra att det är just de 15% som - enligt Bernts åsikt - INTE har fri älgjakt som "förstör" älgstammen? Och hur vet Bernt att det är just dessa 15% som lider av, citat: ". okunnighet, ... missunnsamhet ... önskan att fylla frysen"?
Bernt verkar upptagen av att rättvisa skipas så att alla får lika mycket älgkött. Då är det väl mer rättvist att ALLA får fri älgjakt? Någon större skillnad för älgstammen lär inte dessa 15% jägare göra. Eller är problemet att fel jägare får kött?
Självklart skall älgjakten avbyråkratiseras så att allmän jakt införs under så lång tid som behövs för att hålla älgstammen på önskvärd nivå. Därmed skall också älgavgiften avskaffas. Det heter AVGIFT och skall då motsvara myndighets kostnader för administration av älgjakt. Vad f-n sysslar byråkraterna med som kostar 1000 kr per älg? Jag skulle med hjälp av en liten dator kunna "administrera" 1000-tals älgar för 1000 kr. Det är dags att lägga ner älgavel och återgå till älgjakt. Man KAN INTE genom jakt på en i många länder talrik frilevande djurart ändra artens gener.

3. Dåligt!

2014-04-07 08:50

Tyvärr är det bara att inse att allt för många jaktlag som inte klarar ett sånt ansvar. Om det sedan är okunnighet, missunsamhet mot jaktgrannar eller bara önskan att fylla frysen skall jag låta vara osagt. Stora delar har redan i stort sett fri älgjakt, en nyttjandegrad under 85% speglar just detta. Vad har detta lett till? En älgstam i obalans med låg reproduktion pga av låg medelålder där tjurarna inte lyckas få korna att gå i brunst. De som har en skaplig älgstam är de älgskötselområden som med hjälp av riktlinjer låter antalet älgkalvar styra hur många vuxna som skall skjutas. Ett rätt skött älgskötselområde där både jägar och markägarintrssen tas till vara är den klart bästa modellen i nuläget.

2. Kanon

2014-04-07 07:52

Låt ansvaret ligga på dom som vet, låt oss också få reglera rovdjurstammarna. Måste väl vara rätt att de som inte vill ha slipper och de som vill ha kan ha hur många som helst.

1. Bra

2014-04-06 16:54

Bättre med längre kontrakt på vilt- och skogsbruk.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB