• Älgskadefondsföreningen

Skyddsjakt på två vargar i Idre

NotiserPublicerad: 2010-11-05 23:22

Länsstyrelsen i Dalarna medger skyddsjakt på två vargar i Idre nya sameby. Beslutet har tagits därför att två vargar i Idre nya samebys renskötselområde visar tendens till revirbildande.
– Den politik som regering och riksdag fastställt, går ut på att vi inte ska ha några revirbildande vargar inom renskötselområdet. Undantag kan vara om de har genetiskt värdefull bakgrund, konstaterar Stig-Åke Svenson på länsstyrelsen.
Beslutet gäller fram till 20 december och kan vid behov förlängas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

31. Carpenter - du har helt rätt

2010-11-11 22:34

Du har helt rätt i ditt påpekande om det svenska feodalsamhället och jag använde slarvigt och oegentligt statsfeodalism. Adel, stat, kyrka och bolag har dock i stora delar av Sverige ägt marken. Bönder, lantarbetare och skogsarbetare har visserligen inte varit livegna men dock egendomslösa i stor utsträckning. Dessa stora markägare har vant sig vid att bestämma allt på svensk landsbygd och till landsbygdsbefolkningen har man aldrig ansett sig behöva ta hänsyn. Det är denna feodala mentalitet som nu har parat sig med socialistisk ekologism och fått det förskräckliga resultat som drabbar alla i glesbygden, samer eller icke. Därför kan man sitta i Stockholm och bestämma om människor i glesbygden skall få döda stora skadedjur eller inte, i Idre blev det ja denna gång men nej någon annan stans. Man härskar genom splittring. Vi måste bekämpa den gemensamma fienden och därför bör vi lägga små och stora tvisteämnen åt sidan.

30. Off topic

2010-11-11 20:51

Har vi inte lämnat snacket om samerna rejält bakom oss nu? Självfallet har du, Anders Hermansson rätt, när du angriper stats och bolagsägd skog, och våra åsikter om miljötalibanerna är nog ganska lika för oss som bor och verkar på landsbygden.
ps. Sverige har aldrig varit ett feodalsamhälle, förutom skåne, men då, före 1658, var det ju inte svenskt. ds.

29. Carpenter - lär känna dina sanna fiender

2010-11-11 17:32

Du vill alltså att äganderätt skall utgå från majoritetsbeslut? Detta är i princip vad ekologisterna vill, staten skall ha full rådrätt över privat ägd mark och ägande skall inte innebära jakträtt. Lyckas man med detta så har man fått in ytterligare en grov spik i landsbygdens kista som är under tillverkning. Ekologisterna vill ha en människotom natur, jakt skall förbjudas och människor skall bo i städer. Din strid mot samerna är ett stöd för ekologismens strävan att uppnå Næss och Linkolas utopiska värld, samma värld som Miljöpartiet vill ha.

28. Hm – är det mer demokratiskt Hermansson…..

2010-11-11 16:21

…..om ett fåtal privatpersoner äger all mark, och som de kan styra och ställa med som det behagar dom? Det lär ju alltid finnas människor som aldrig kommer att äga någon mark överhuvudtaget. Hur tas deras mänskliga rättigheter tillvara i förhållande till markägarnas?

Annars borde allas vår syn på mark vara att ingen av oss äger den, men lånar den av våra barn och barnbarn att förvalta till gagn för dom som kommer efter oss.

27. Rätt eller rätt?

2010-11-11 16:21

Woj-Woj Du har helt rätt Anders Hermansson i att de ca. 2500 renäqande Samerna ska äga sk. "Sameland". Du har helt rätt i att en minoritet ska bestämma över en majoritet. Är själv bosatt, född och uppväxt i "Sameland". Lycka till säger jag om Sametinget ska ta över. Man måste nog som jag bo i en Sameby för att förstå innebörden.

26. Carpenter - läs om igen

2010-11-11 14:53

Du har till synes inte förstått vad moderaten Bengt-Anders Johansson vill med sin motion. I många bygder äger stat, kyrka eller bolag i stort sätt all skog och befolkningen som inget äger har inget att säga till om och får inte del av de intäkter som markägande ger. Detta "samiska" problem finns över stora delar av Sverige, vad Bengt-Anders Johansson vill är att landbygdsbefolkningen skall vara egendomslös och detta skall även gälla jordbruksmark. Med en landsbygdsbefolkning som avhänts all ägorätt till mark och skog så är det fritt fram för stat, kyrka och bolag att till exempel sätta upp vindkraftsparker, vilka slukar ofantliga mängder skattemedel men bidrar med obetydlig effekthöjning i vårt elsystem. Som stora skogsägare kan stat, kyrka och bolag plantera in hur många stora rovdjur de önskar, avverka vad de vill när de vill mm. Samerna är skyddade av FN-konventioner men vi andra, som till exempel Carpenter och jag, vi har inget skydd mot att bli berövade vår egendom om Bengt-Anders Johansson får det som han vill med sin motion. Därför, Carpenter, bekämpa inte samerna utan bekämpa de som vill köpa upp/ta över all mark, redan är över hälften av skogsmarken ägd av stat, kyrka och bolag. Här bör även nämnas att ca 5 miljoner hektar - 11 % - av Sveriges yta är avsatt till olika naturskyddsområden. Dessa områden är i praktiken reserverade för forskare och andra ekologister som har dessa enorma områden som sina privata lekplatser. Bara förlusten av avverkningsintäker uppgår till närmare 20 miljarder kronor årligen, driftskostnaderna uppgår till 3 miljarder. Dessa 20 miljarder borde rätteligen kommit landbygden till del med enskilda lokala ägare. Med nuvarande ägarstruktur så dräneras bygderna på minst 100 miljarder kronor i uteblivna intäkter årligen. Sådana pengar skulle göra skillnad för bygderna både vad gäller näringsunderlag och till exempel rovdjurspolitik.

25. Vem borde läsa på?

2010-11-11 13:25

1. Den riksdagsmotion som Anders Hermansson länkar till, slår, så vitt jag kan förstå, in redan öppna dörrar. Vi har redan förvärvstillståndsprövning vid köp av jord och skogsfastigheter, gällande i glesbygd samt för bolag.
2. Om hur Sverige befolkades tvista de lärde. Var och en får ju, än så länge, ha en egen uppfattning om detta. Lapparna själva anser att de kom vandrandes österifrån, följande vildrensflockar. Kan nog ha sin rimlighet om man ser på hur närbesläktade samiska, finska och estniska är. Men tror man på den teorin så var sannolikt Sverige i söder redan befolkat, dvs. om man väljer att tro på inlandsisarna.
Vad jag menar är, att idag, i ett modernt land, där alla vill ta del av framförallt rättigheter och bör ta del av skyldigheter, kan man inte rasistiskt särbehandla vissa små grupper på en annan grupps bekostnad med hänvisning till etnicitet. Vill lapparna vara med och dra nytta av välfärdssamhället så kan man ju inte, när det passar de egna syftena, välja att stå utanför.

24. Blindstyret - försök inte ljuga igen!

2010-11-11 09:27

Norge HAR ratificerat ILO 169! Citat norska regeringen: "Norge ratifiserte – som første land – ILO-konvensjon nr 169 ved et stortingsvedtak 7. juni 1990, og den trådte i kraft 20. juni 1991. Det ble da bestemt at konvensjonen for Norges del gjelder for samene i Norge", http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/samepolitikk/internasjonalt_urfolksarbeid/ilo-konvensjonen-om-urfolks-rettigheter-.html?id=487963.
Att du inte vill att Sverige ratificerar ILO 169 är en åsikt du har rätt att argumentera för. Jag vänder mig mot att du baserar dina argument på lögn. Äganderätt är en mänsklig rättighet och det finns inga begränsningar av hur många eller hur få man måste vara för att äga någonting. Försök i stället leda i bevis vilken ägorätt DU anser dig ha. Norge har erfarenhet av att Danmark, Sverige och Tyskland försökt stjäla deras tillgångar genom militärt våld. I Norge ägs marken av självägande bönder och man har inte haft någon adel. Detta kan påverka att man i Norge har en stor respekt för äganderätt, något som ger sig uttryck i både miljöpolitik - särskilt rovdjurspolitiken, i klimatpolitiken och i samepolitiken. Men även i Norge ser man alltmer av ekologismens fula tryne. Sverige är sedan urminnes tider ett feodalsamhälle, adeln, nu ersatta av staten, har vant sig vid att med landsbygden kan man göra som man önskar, till befolkningen behöver inga hänsyn tas. Endast i Sverige kan en huvudlöst galen stat få för sig att tvångsköpa ett markområde för 400000 kronor för att fyra hackspettar skall få ha området i fred! När sedan ”naturvårdarna” tågade in då blev hackspettarna rädda och försvann. Vilket inte var till någon skada, de finns i tusentals i Baltikum och på norska Vestlandet, i en biotop som passar dem. I Sverige kan staten använda mer än 20 miljarder kronor per år för såkallat artskydd, av 4000 rödlistade arter är det endast något trettiotal som endast finns i Sverige! Varg, fjällräv med flera hör definitivt inte till dessa.

23. Ratificera nej tack!

2010-11-11 07:44

Woj-Woj Utdraget från Sametinget visar bara en lten del av vad en fullskalig ratificering innebär. Den stora biten handlar bl.a. om rätten till land och vatten, dvs ägandeskap för en liten del av den Samiska befolkningen, nämligen de Renskötande Samerna. Man kan nämna som exempel att varje malmtransport från LKAB genererar 6 miljoner rakt ner i statskassan, vilket vid en ratificering av ILO 169 skulle tillfalla den som äger marken!

22. Carpenter och Blindstyret

2010-11-10 22:21

Gillar du inte att få reda på fakta? Nuvarande människor i Sverige anses härstamma från en folkgrupp som kom hit från sydöstra Europa för knappt 6000 år sedan och trängde bort den dåvarande ursprungsbefolkningen mot nordost. Vi har troligen alla lika gamla anor i landet. Men det är inte det saken rör, Sverige har undertecknat diverse FN-dokument som rör bland andra samerna, vilka uppfyller FN:s definition av ursprungsbefolkning. Det gör inte du, oberoende av om dina förfäder har varit bönder i landet aldrig så lång tid. Lär dig att debattera utifrån fakta så blir diskussionerna mindre förvirrade, du bör alltså kräva att Sverige frånträder de FN-dokument om ursprungsfolk som Sverige undertecknat. Vad dina förfäder var för ena eller om riksdagsledamöterna är pålästa (synes vara ett tvivelaktigt påstående) har inte med saken att göra. Tilldela mig inte åsikter du inte vet om jag har eller inte!
Blind-styre bör få upp ögonen för då ser han att Norge har ratificerat ILO 169, se till exempel http://www.sametinget.se/1635.
Vad ILO 169 handlar om är samma sak som klimat- och miljöpolitiken: Vem skall äga och kontrollera jordens landareal?
För närvarande disponerar varje människa i genomsnitt 2000 kvadratmeter betesmark och 1000 kvadratmeter åkermark. Detta är livsviktiga tillgångar som dessutom krymper och striden står därför allt hårdare. En som har lagt en motion i riksdagen om att beröva landsbygden på dessa tillgångar är moderaten Bengt-Anders Johansson, se http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GY02C231.

21. Urbefolkningar?

2010-11-10 20:34

Att det kanske finns goda skäl till att Sverige inte godkänner ILO 169 är inget som Anders Hermansson funderat på? Eller tror du att det handlar om okunnighet från riksdag och regerings sida? Näe, våra folkvalda är varken obegåvade eller dåligt pålästa, utan av precis de anledningarna godkänner man inte fördraget. Som kuriosa kan man ju nämna att mina förfäder odlade jorden här i södra Sverige, när fortfarande nordkalotten låg under is. Är jag oxå urbefolkning?

20. Sanning eller påstående?

2010-11-10 20:33

Woj-Woj Snarlika hällristningar som finns i Nordnorge finns även i södra Frankrike, måste vara Samer som varit där!. En Sameby styrs feodalt dvs den som äger mest bestämmer mest, för att vara medlem i en Sameby måste man dessutom vara renägare. Norge har visserligen skrivit på ILO 169 men man ångrade sig när man insåg vad det innebar, det kan man se eftersom ratificeringen aldrig fullföljts.

19. Carpenter och tanken som försvann

2010-11-10 09:58

Det finns många tankar att leka med, Carpenter, men FN har INTE definierat "etniska svenskar av bondesläkt" som urbefolkning. FN har utmärkt information som du synes vara i stort behov av att ta del av, läs och lär. Som det nu är i verkligheten så har Sverige varit i förhör hos FN:s råd för mänskliga rättigheter och många länder lämnade då svidande kritik mot Sveriges behandling av samerna. Detta blundar man för i Sverige.
Sverige är en formell demokrati men i gagnet är det ett statsfeodalt samhälle som förtrycker sin landsbygdsbefolkning å det grövsta, vare sig de är samer, "etniska svenskar av bondesläkt" eller glesbygdsbor i allmänhet. Om ekologismen utrotades ur statsapparaten och alla politiker och offentliganställda grundligt fick lära sig om mänskliga rättigheter och vad som verkligen står i de svenska grundlagarna, så skulle ett stort steg mot ett mera demokratiskt Sverige ha tagits. Om sedan ALL mark ägdes av enskilda som bor på eller nära sin mark så skulle ytterligare ett stort steg mot ett mera demokratiskt Sverige ha tagits.
Svensk rovdjurspolitik innebär att staten anser det så viktigt att bedriva avel av frilevande ryssvarg så viktigt att man inte bara blundar för det enorma lidande detta orsakar, de monumentala mängder pengar och tid det kostar utan man blundar även för djurhälsan hos såväl vilda som tama djur och därmed struntar man även i människors liv och hälsa.
Har vi en frilevande vargstam i landet så får vi in dvärgbandmask, förr eller senare, men detta struntar Riksdag och Regering i!

18. Leva i, eller att lära av?

2010-11-09 22:35

Tanken med mitt inlägg var ju att locka fram just sådana kommentarer som jag lyckades med. Om man leker med tanken att hela Sverige skulle ägas och förvaltas som man från Samers håll vill förvalta renbeteslandet, skulle det då innebära att jag som etnisk svensk av bondesläkt har större rätt till land och vatten än andra, senare hitkomna? Är det bara vi som får bedriva jordbruk och hålla mjölkkor, svin och höns?
Nä, detta vore inte hållbart i ett modernt samhälle, det kanske de som förespråkar samers unika förmåner oxå begripa!

17. ISO 169

2010-11-09 21:02

Till Carpenter 11;
Jag vet litet om diskussionen Samer-Kväner osv.Vilka som gjorde hällristningar i Alta - Komsa o.s.v.Och att inte Sverige befolkades söderifrån som historikerna vill propagera för.
Jag vet inte mer om sameskolor än att samebarnen tvingades bo i tält för att de inte skulle mista sina nomadiska traditioner.
Vad jag har läst ,står det att på 1200-talet hölls lockrenar,och att det är början på renskötseln.
Naturligtvis är det svårt att säga vem är same och vem är inte same.Folk gifter sig med svenskar osv.Det finns väl svenskar som gift sig till renägarmärke.
Men Jörgen Jonsson har funnits i Foskros mycket längre än 10 år.
Till Freden 15;
Kunde man inte på samma sätt dela in södra Sverige i olika områden där man i vissa områden planterade in vicent och uroxar,där skåningar,halländare, osv. fick bedriva jakt och fiske,och andra områden där skåningarna fick bedriva sitt storskaliga exploaterande jordbruk??
Detta skulle nog gynna både skåningar och rovdjur,och den ekologiska mångfalden.

16. Sverige till svars inför FN:s råd för mänskliga rättigheter

2010-11-09 11:27

Fredagen 27 maj 2010 var Sverige i förhör angående mänskliga rättigheter i Sverige.
Norge konstaterar då att Norges ratificering av ILO 169 varit lyckad för att etablera ett partnerskap mellan samerna och regeringen. Norge rekommenderar därför även Sverige att prioritera detta.
Tyskland noterade att samer och romer fortfarande diskrimineras i Sverige
Österrike rekommenderade Sverige att hitta metoder för hur samiska landrättigheter och naturresurser kan säkerställas samt att garantera det samiska samhället inflytande i konsultationer med myndigheter både på nationell och lokal nivå när det gäller land, vatten och naturresurser..

15. Resonemanget Calle?

2010-11-09 09:54

Har du överhuvudtaget läst den rapport Jakt och Fiskesamerna skrivit, den som jag länkade till tidigare? Menar du verkligen att det är stadsbor som skrivit detta?

Jag kan f ö upplysa dig om att det finns renägande samer som bor i storstäder och enbart tar hem vinsterna av sitt renägande.

Jag förstår om du ogillar det Jakt och Fiskesamerna framför i sin rapport eftersom det för dina mål är bättre att den största gruppen samer diskrimineras till förmån för en näring som i sin nuvarande form på inget sätt tillhör den samiska traditionen.

Man skulle mycket väl kunna dela upp de samiska områdena i sådana där renskötsel kan bedrivas med ett färre antal rovdjur, och sådana där vildren kan planteras ut och där den samiska näringen kan bestå av jakt och fiske. Detta skulle kunna gynna både samer och rovdjur – men är förstås inget som gynnar dina mål.

14. Läs på!

2010-11-09 09:54

Woj-Woj Ni som tycks sympatisera med Samerna. Läs på länsstyrelsen Norrbottens hemsida, ILO 169 om rätten till land och vatten, använd sedan valfri kroppsdel till att räkna ut vad det innebär om Svenska staten skulle skriva på. Och nej mina barn får inte gå i Sameskola!

13. Jag begriper inte resonemanget Kerstin

2010-11-08 21:05

Menar du att samers ättlingar som sedan generationer har bott i städer söderut borde få åka upp till sina ursprungsmarker och jaga och fiska.
Gäller då samma sak för andra stadsinflyttade landsortsbor där föräldrarna haft tillgång samfällighetsmarker.

12. Klart som ....

2010-11-08 08:52

f-n att rysk/baltiska importvagar skall få hjälp med att erövra HELA Sverige! Då kan man börja snacka mångfald i svenska mått mätt! Slut med jakt o jägare, slut med samer o renskötsel, slut med fäbodbruk, slut med... Men många vargar blev det....

11. Lappar

2010-11-08 08:52

Kanske dags att läsa på lite om lapparna grabbar! Samerna har ett parallellt skolsystem inriktat mot egen kultur, språk och traditioner, något som vi "svenskar" enligt vissa politiker saknar. Klart att det systemet är kostsammare än att låta alla barnen på samma ort gå i en och samma skola.
På Gustav Vasas tid förekom sannolikt inget hållande av ren som tamdjur, detta började, vad man tror på 1700-talet, men man vill gärna göra gällande att hållningen har längre traditioner än så.
Ja, samerna har funnits länge i norra skandinavien men renskötseln på det sätt vi känner den är knappast lika uråldrig, Idre sameby är tex. etablerad på 2000-talet. Samtidigt med samerna fanns en bofast befolkning i hela norra Sverige, jagande, fiskande, samlande och odlande. Spår av denna kultur finns i form av hällristningar odyl. Renskötseln av idag är ett enormt transfereringssystem som ger vid handen att till varje krona producerat renkött tillskjuts ytterligare sju för att hålla näringen vid liv.

10. Blind-styre

2010-11-07 19:35

Jag förstår inte poängen-Vi har väl alla våra barn i skolor som är bekostade av Svenska Staten (d.v.s. av oss allihop).Vad menar du? Skulle Samerna betala skatt och sen få bekosta sina egna skolor utom,eller vad menar du??
Om man ser vad det storskaliga jordbruket i Skåne och Södra Sverige får ut årligen i arealsbidrag,djurenhetsbidrag,miljöbidrag och övriga EU-bidrag, så tror jag nog inte att nåt bidrag till några renvakarkojor är hela världen.Det är fråga om några tusenlappar mot millioner.
När Gustav Wasa stal Samernas land,samernas mark,var det med det förbihållet att de naturligtvis skulle kunna leva kvar och betala skatt.De skulle ha kvar sin urgamla rätt att att ha renar och bete,jaga och fiska på sina marker.
Men man håller naturligtvis med Fredin att denna rättighet skulle gälla alla samer och inte bara renägarna.Men det är väl gjort för att splittra och härska,som så mycket annat i Norrland och Skogslänen.

9. Tacksam

2010-11-07 19:34

Vi skall vara tacksamma mot våra samer som städar undan sin ohyra.
Hur fan tror ni vi hade haft det annars?

8. Orimligt

2010-11-07 19:34

att 2500 renägandes Samer,vilka lever på rennäringen, skall uppta så ofantligt stor yta utan att hysa varg.
Låt vargen finnas även där så blir det ordning på torpet skall ni se, för är det nåt samerna är duktiga på förutom renskötsel så är det att hålla vargantalet på en låg nivå...men det är förmodligen där "knuten" ligger, man skiter i samerna och dess näring,man är bara rädd att de går emot vargen än en gång...

7. Man kan tillägga att det bara är medlemmar i samebyar…..

2010-11-07 13:11

…….som har förmånen att jaga och fiska i de fjällområden som tillhör samebyn. Andra samer, dvs det absoluta flertalet, göre sig ej besvär. Där kan man snacka om diskriminering inom gruppen, vilket dessutom subventioneras av renbeteslagen. http://www.sametinget.se/6916

6. Sameland=Bidragsland

2010-11-07 11:04

Woj-Woj Kom inte och tala om diskriminering mot Samer. De har barnen i egna skolor, bekostade av Svenska staten. Bidrag till uppförande av Renvaktarstugor till 75% av totalkostnaden, som exempel. Som tack har Sametinget stämt Svenska staten för att få ensamrätt till jakt och fiske inom sk Sameland. Sanningen kan ha flera sidor.

5. Varg i sameland

2010-11-06 20:01

Oj jag trampade tydligen på en öm tå.Kom inte och gnäll att rovdjur tar tamboskap i norr. Tiderna förändras så nu skall renarna vara inhägnade med rejäla elstaket.Då kan vi börja prata om jämställdhet i djurhållningen.

4. Christer

2010-11-06 15:32

Att Samerna och rennäringen ska slippa varg tycker jag är helt i sin ordning. I över 100 år längre än övriga boskapsskötare i Sverige-(från 1860-tal till 1960-tal)födde de Sveriges vargstam med sina tamdjur.
Konstigare är väl varför boskapsägarna i södra Sverige ska slippa? Bjärvall mumlade nånting om att vargen inte passade där, för att det var så tätt med djurbesättningar och dåligt med älg. På den tiden trodde man tydligen att älg var det enda som vargar kunde glupa i sig.
Nej låt Södra Sverige få en kraftig och livsduglig vargstam.Det är här dom enligt alla undersökningar är populärast.Där nere finns viltsvin och hjort.Där nere vill var och varannan bevara biologisk mångfald och kan tänka sig sänka sitt välstånd och välfärd för att Sverige ska kunna va bäst i klassen på att bevara missförstådda djurarter.

3. svar

2010-11-06 15:32

till christer tyvär så kan inte samerna bedriva sin verksamhet fritt som dom har gjort en gång,det beror på att storsvensken o svensken började att skövla o förstöra markerna för dom och det är lika djävligt än i dag,så nog har du rätt i att diskrimenering förekommer framförallt mot samerna.
Tänk om samerna skulle hägna in sina marker med elstängsel året runt vilket liv det skulle bli på 08 orna samt sörlänningarna när dom inte kan ta sig fram o skita ned efter sig

2. Samer är utrotningshotade!

2010-11-06 11:43

Nu börjar man skilja på folk och folk samer skall fritt få bedriva sin verksamhet utan att drabbas av varg. Men en fårbonde i södra delen av landet skall drabbas. Jag funderar på att skaffa renar och bilda en sameby söderut för då slipper vi varg. Detta börjar bli diskriminering på hög nivå.

1. "Bollen" är i rullning!

2010-11-06 09:11

Är personalen inte på det klara på hur det fungerar med revir?
Ett påbörjat eller befintligt revir, tas över av andra "individer"
Så det är väl för att lugna samebyn för stunden som beslutet fattats!

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB