• Pinewood

Stoppad Junselejakt prövas inte

NotiserPublicerad: 2013-03-01 16:06

(Uppdaterad) Stoppet av skyddsjakten på flyttvargstiken i Junsele kvarstår. Kammarrätten i Stockholm prövar inte beslutet om inhibition av jakten.
För den drabbade samebyn kommer det här att innebära accelererande skador. Snart väntas det finnas uppemot 10 000 renar i flyttvargens revir.

Kammarrätten i Stockholm har i dag beslutat att inte pröva förvaltningsrättens beslut om inhibition av skyddsjakt på den så kallade Junselevargen.

Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på vargtiken i Junsele. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm. Domstolen beslutade då om inhibition av jakten, det vill säga att vargen inte får jagas medan målet pågår.


Stopp för skyddsjakt kvarstår
Beslutet överklagades till kammarrätten. Kammarrätten har i dag beslutat att inte ge prövningstillstånd, vilket innebär att inhibitionen kvarstår.

För drabbade Vilhelmina södra sameby innebär det ett svårt dilemma: Egentligen borde man överklaga igen, men då drar saken ut ytterligare i tid, med accelererande skador på renhjordarna som följd.

– Vi har tre veckor på oss att överklaga. Vi överväger saken. Ju mer vi måste ägna oss åt juridiska spetsundigheter, desto mer får de drabbade renägarna sitt arbete förstört, säger Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist vid Svenska samernas riksförbund.


Snart 10 000 renar i området
– I dag vistas mellan 4 000 och 5 000 renar i vargreviret. Ganska snart kommer det lika många renar till till området, säger Jenny Wik-Karlsson.

Det är renar som hålls i en annan vintergrupp, eftersom betena inte klarar hur många renar som helst. När de ska tillbaka upp till kalvningslandet på fjället måste de passera flyttvargens revir i Junsele.


Dispens och lastbilsflytt
– Bestämmelserna är sådana, att man inte får flytta högdräktiga vajor med lastbil. Därför måste de passera reviret gående – med alla ytterligare skador det kommer att innebära för renägarna. Men rätten har ju hittills sagt att man ska pröva alternativa metoder, så då förutsätter jag att Naturvårdsverket begär dispens och betalar vad flytt med lastbilar kostar, säger Jenny Wik-Karlsson.

Svenska samernas riksförbund förbereder nu en JO-amälan mot Förvaltningsrätten, på grund av långsam handläggning. Läget för Vilhelmina södra sameby är akut och ändå drar handläggningen ut på tiden.

Vetorätt
– Vi kommer att begära muntlig förhandling och hoppas spara tid genoma att parterna inte behöver skriva och svara på varandras yttranden. Vi jobbar också för att få ändring på reglerna, som i dag ger bevarandesidan en slags vetorätt i skyddsjaktsärenden, säger Jenny Wik-Karlsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

49. Jaktförordningens paragraf 28 i sin helhet

2013-03-04 15:56

28 § Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret:

1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,

2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller

3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Åtgärder enligt andra stycket 3 får, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Förordning (2009:310).

28 a § Åtgärder enligt 28 § andra-fjärde styckena får även vidtas av annan som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren för att skydda jakthund som används i jaktlag, tamdjur som befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret eller vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §

Detsamma gäller när uppdrag saknas men den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant skulle ha lämnats om det funnits möjlighet till det. Förordning (2009:310).

28 b § Åtgärder enligt 28 och 28 a §§ får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalparker. Förordning (2009:310).

28 c § Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av 28 § andra-fjärde styckena och 28 a § försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde eller annars används i stor omfattning.

Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet ska verket genast anmäla detta till regeringen. Förordning (2009:310).

28 d § Den som i fall som avses i 28–28 b §§ har dödat ett djur ska snarast möjligt anmäla händelsen till närmaste polismyndighet. Djuret får inte flyttas utan medgivande från polismyndigheten. Förordning (2009:1265).

Källa:VF.

48. Kammarrätten...

2013-03-04 11:34

...tog det enda rimliga beslutet. Även om man beslutat om prövningstillstånd hade beslutet för skyddsjakt löpt ut innan domen fallit.
Man sparade skattepengar på det.
OM NVV hade beslutat om längre tid för skyddsjakten hade möjligen saken kommit i annan dager.
Var och en får räkna ut varför NVV beslutatd om så kort skyddsjakttid.

47. Norrlänning

2013-03-04 07:59

Det vart därför jag som jag skrev inlägg #44.
För § 28 är svårtolkad. Och står man där med ett av statens rovdjur på kornet. då funderar man en del innan man släpper iväg skottet.
Men som går att läsa i 28-an så är en mistanke om att rovdjuret ska angripa skäl nog för att få skjuta.
Men den stora frågan är nog mer den, vad händer vid en ev. rättegång?
Och mitt inlägg var inte missriktad mot dig.
Utan bara att vi ska försöka hålla oss till sakligheter, och inte som värnarsidan.
Bara dessinfomera hela cirkusen.
Och denna cirkusen kommer bara att forsätta.
Personligt hoppas jag på en snabb lösning för dom, för i långa loppet är deras situation ohållbar...

46. §28

2013-03-04 07:58

Inget är så lätt som det kan verka och när vi läser vad samernas juridiske expert skriver om detta förstår man att det kan bli fritt fram för olika tolkningar. Det har funnits klockrena fall, men då har som regel någon tjänsteman från länsstyrelsen t.ex medverkat och vittnat. Att stå själv i skogen med en skjuten varg och hävda si och så är nog inte så lustigt och med senaste tidens domslut i minne och häktade personer på godtyckliga grunder som referens förstår nog alla hur detta lotteri kan ta för uttryck.
Just nu piskas en hatisk stämning upp mot de som vill ha bort Susi som hon kallas, man har då bildat något som heter Save Susi och fått något hundratusen namn, alla möjliga människor naturligtvis, men det som är genomgående är ju att knappt någon har med saken att göra då många inte ens bor i Sverige.

45. Nr 44 .500 Jeffery

2013-03-03 14:34

Frågan är om du själv "kan läsa ut meningen med §28"? Du hävdar att jag har fel när jag säger att det är vid ett direkt angrepp paragrafen kan utnyttjas. Hur kommer du fram till det?

44. # 43.

2013-03-02 22:26

Bra skrivet och förklarat Jenny.

Det verkar vara många som inte kan läsa ut meningen med §28.

Har själv försökt att nyttja §-en, men det är knivigt.

Ni har det inte lätt däruppe nu med tiken.
Jag lider med er.

43. 28 § JF

2013-03-02 21:00

Vilka är förutsättningarna?

Det primära syftet med regeln är att varje tamdjursägare har rätt att i nödsituationer skydda sin egendom dvs. sina djur. Huvudregeln är att man i fösta hand skall försöka avvärja och inte avliva det djur som angriper, kan man visa att man försökt ngt annat än avlivning först torde det inte bli några problem. Nedan Nedan följer en enkel beskrivning av vad de olika förutsättningarna i 28 § JF innebär:

• När rovdjuret angriper, eller om det finns en skälig misstanke om att den kommer att angripa. Här gäller i första hand att man ska vidta åtgärder för att skrämma rovdjuret.
• Skälig misstanke om anfall innebär bland annat att djuret springer rakt mot bytet och inte avviker, att djuret på annat sätt visar aggressivitet, visar tänderna eller fräser. Samtliga dessa omständigheter har i rättpraxis varit att se som skälig misstanke och på så sätt gjort 28 § JF aktuell.
• I första hand skall man försöka skrämma bort rovdjuret och på så sätt avvärja angreppet. Att skrämma rovdjuret kan bland annat innebära att du ropar högt och viftar med armarna, klappar händerna eller skjuter ett varningsskott. Om du vidtagit någon av dessa åtgärder men ändå inte lyckas skrämma djuret och avvärja angreppet blir nästa steg att avliva det. Det är dock viktigt att du kan visa på att du försökt skrämma djuret i första skedet. Det skall dock poängteras att ofta kan det vara svårt att visa att man försökt skrämma djuret, det är då viktigt att man talar om för exempelvis åklagaren vilka åtgärder som vidtagits. Det blir sedan åklagaren uppgift om tveksamheter uppstått om ord står mot ord.
• Rovdjuren får avlivas när:
• 1. När rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående.
• Med begreppet uppenbart innebär att djuret agerar på ett sådant sätt att det kan misstänkas går till angrepp. Exempelvis att rovdjuret går mot tamdjuret eller på något annat sätt visar ett aggressivt beteende.
• 2. Om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur
• Med begreppet skälig anledning har lagstiftaren sänkt kraven något. Med skälig anledning att befara angrepp menas bland annat, att rovdjuret tidigare angripit tamdjur och nu är på väg mot nästa djur. Om rovdjuret angriper och skadar tamdjuret får man naturligtvis avliva rovdjuret utan att vidta andra åtgärder först.
• 3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.
• Definitionen av skälig anledning är densamma som i de andra fallen.
Nämnas ska också att man får ej förfölja djuret ngn längre sträcka, då är det inte längre ett pågående angrepp utan efterföljese(jaktbrott). för samebyarna gäller också att du måste ha dispens för vapen på skoter inte alla har det utan bara ngr i varje sameby.

42. Kan ni på .....

2013-03-02 16:25

J&J kolla upp detta en gång för alla vad som gäller angående paragraf28 och Junselevargen.
Själv har jag läst nånstans att regeringen hade gjort ett särskilt undantag av paragraf 28 angående just Junseletiken.

41. 500 Jeffery

2013-03-02 15:52

Tack för rättelsen. Jag är dock inte helt övertygad, hoppas dock att du har rätt om någon använder paragrafen. Frågan är vad meningen, "angrepp är omedelbart förestående" betyder, Jag tolkar det som att rovdjuret har närkontakt med djuret man skall skydda. Jag skulle tro att det vill mycket till för att renskötarna skall komma så lägligt när vargen attackerar.

40. jösses

2013-03-02 14:57

Om det finns nåt förnuft hos länsstyrelsen så skulle dom lämna platsen och låta det gå som det går

39. #25 Skogsägare ej jägare ! !

2013-03-02 14:57

Du skriver bla. så här Citat. "Jakt för mig handlar inte om att skjuta vargar eller lodjur utan om att komma ut i naturen och uppleva alla underbara djur och fåglar." Slut citat.

Rätta mig och oss andra lite.
Men är inte fåglar ett djur ?

Du har räknat upp två arter av djur, varg = hunddjur, lodjur = kattdjur.
Men fåglar är inte det också djur !
men av en annan art ?
Likt tex. groddjur, fiskar, fåglar, häst, svin, ren, älg m.m.
Så hur är det nu, fick DU inte lära dig djur, natur, biologi och lite olika arter på jägarexamen ?
Men byt ditt nuvarande nick "Skogsägare ej jägare" till något mer passande som tex.
"Vill vara skogsägare, har aldrig jagat"

38. Skillnaden mellan skyddsjakt och §28

2013-03-02 14:57

är stor men ändå inte så stor som man kan tänkas tro.

Skyddsjakt är ett beslut som Lst. och Nvv. kan bevilja på alla möjliga och omöjliga grunder.

§28 är en § som den enskilde kan ta beslut om själv.

Där är den skillnaden.

Och jag skulle kunna tänka mig varför inte Nvv. står på sig i denna frågan !
Skulle rätten bevilja en skyddsjakt där Junseletiken avlivas, innebär det att Nvv får stå där med varghuvudet under armen.
Och då med risk för div. hot, trakasserier, anmälningar m.m m.m.
Vilket iof. skulle vara bra, för då kanske vi skulle få till ett riktigt prejudikat i ärendet.
Och skulle samerna "vilket gud förbjuder" avliva Junseletiken, ja då har vi den omvända ordningen.
Samerna skulle med all sannolikhet bli mycket mera hårt trakasserade, anmälda, hatade, hotade m.m m.m.
Mer än vad dom är idagasläget.
Och även där slutligt, skulle dom få stå där med varghuvudet under armen.
Så detta kära läsare och kommentatorer är ett äkta svenskt MOMENT 22.
Så cirkus varg fortsätter likt en karusell på tivoli
att bara snurra runt, runt, runt i all evighet.
Utan vidare åtgärd.

37. Norrlänning läs detta

2013-03-02 14:56

Källa Notisum.

28 § Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.
Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret.
1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,
2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

Din första mening föll direkt. Ville bara rätta dig lite.
Så att ingen dessinformation sprids, finns tillräckligt av dessinformatörer här ifa "bevarare".

36. Hej,

2013-03-02 14:55

Läser med glädje alla. Bra inlägg. Törs man sammanfatta Allt
vargen ska bort NU

35. Till er som är besvikna över att §28 inte används.

2013-03-02 09:50

Paragrafen kan bara användas vid ett direkt angrepp. Skulle ni själv vilja spåra upp vargen och skjuta den och sedan hävda nödvärn?
Jag skulle inte det i alla fall. Risken att man skall bli dömd för detta är uppenbar. Skadeståndet, ja det blir väl antagligen att betala vad vargen kostat samhället hittills! Dessutom eventuellt fängelse indragna licenser och trakasserier av vargälskare.
Det rätta måste vara att staten tar ansvar för vad dom ställt till med.

34. Skogsägare ej jägare!?!?

2013-03-02 09:50

Angående samerna och deras bekymmer med vargenplågan och det synsätt du har, visar på att det inte finns ett uns empati (slå upp i ordlista, om du inte vet ordets betydelse)i dig. Hade det varit Inuiter, indianer eller någon annan förtryckt urbefolkning då hade du säkert kunnat ställa upp för dom, men inte samer. Det du skriver om jägarexamen, gå i skogen får man göra även utan, om du inte vet det. Såklart att man tar jägarexamen för att få jaga och inte bara vandra i skogen.

33. Rättsröta

2013-03-02 09:49

Hela hanteringen av Junseletikens närvaro i renbetesland är rent ut sagt åt skogen.Dräktiga vajor utsätts för risker som beslutsfattarna blundar för.Här talas om miljö hit och dit men ingen till synes har dsatt sig ner och tänkt igenom de konsekvenser som nu följer i spåren. Det hjälper vare sig att svära svavelosade ramsor eller gråta. Det är i grunden djupt felaktigt att djurhållare inte får skydda sin besättning som varje sunt tänkande människa måste tycka är en självklarhet. Att tiken är värd miljoner och åter miljoner sett mot skadorna är helt enkelt absurt. Än en gång.Tack för ordet.

32. #25

2013-03-02 09:48

Du skriver följande:

"Jag vet inte om ni som har synpunkter är renägare eller ej men varje problem får väl lösas av den som är berörd."

Då tycker jag att DU borde vara den första att inte lägga din stora näsa i blöt gällande frågan om varg i fortsättningen. Du borde istället få dina vänner på bevarandesidan att följa dina ord på den punkten!

Du är och kommer aldrig vara någon skogsägare... du är en stor bluff!

31. Skogsägare, ej jägare

2013-03-02 09:48

Försök se det omöjliga i en svår situation istället för att komma med osakliga argument.
Tiken befinner sig på en plats som hon omöjligt kan vara kvar på. Förmodligen är det så mycket ren i området att hon jagar just inget annat. Renen är klassad som tamdjur och måste skyddas precis som alla andra djur vi föder upp.
Att hon anses av många som genetiskt viktig har fallerat eftersom vi har nya invandrare i Örebro/Skaraborg, därför bör man avsluta detta djurplågeri som nu kammarrätten tillåter på ett lämpligt sätt som samerna själva får bestämma.

30. Skogsägare, ej jägare.

2013-03-02 01:06

Ja men då förutsätter jag att dessa föreningar kommer få ett rent helvete framöver om de ska stoppa all utsättning av råttfällor och gift i städerna. Eller besprutning av skadedjur, tex kackerlackor, de har ju naturligtvis heller ingen röst att göra sig hörd med och på samma sätt bör de skyddas vi har väl en skandinavisk hotad art av vägglöss också som bör främjas och kanske planteras ut i diverse hyreshus. Varför inte lagstadga utsättning i offentliga lokaler eller kanske rentav skulle de kunna bli en del av SJ´s framgångssaga... om du inte kommer i tid så får du iallafall sällskap hem... typ.
Ert sätt att hävda er rätt och tro på det ni gör och hävdar att ni vet bättre än allt och alla liknar en viss religon.
Du vet det finns riksdagsbeslut i detta land som säger att varg ej skall finnas i renbeteslandet. Det är ett demokratiskt taget beslut som helt plötsligt en liten grupp haverister försöker stoppa, Varför?

Det finns även ett annat beslut som säger att vi ska husera 180 vargar i Sverige. Samt det viktigaste av allt som står över Eu´s fjolliga Art och habitat direktiv det är fn´s konvention för urbefolkningar.

Det kommer en tid då det blir betalt per öron igen. Var så säker och jag hoppas att SNF, SRF osv spar pengar så man kan vara med och betala det man ställt till med då.

29. #14 Skogsägare, ej jägare

2013-03-02 01:03

Naturligtvis har du all rätt att ha din egen åsikt. Tyvärr delar du dina missuppfattningar om vad det hela handlar om med större delen av det svenska folket. Du tycker att det är stora kostnader för staten att ersätta den drabbade samebyn för de besiktigade döda renarna och du förundras över samernas i dina ögon hutlösa krav på arbets- och kostnadsersättning. Tycker du då att det är rimligt att ett enskilt företag eller enskilda företagare skall bekosta detta? Jag är själv djurhållare inom vargrevir med föryngringar sedan 2008. Jag har inte drabbats av direkta angrepp, ännu. Däremot ser min vardag idag ut mycket annorlunda än före 2008. Jag har lagt ner många hundra timmar på att sätta upp rovdjursavvisande stängsel och underhåll av dessa. Det är ett arbete som jag inte fått ersättning för och som jag inte hade behövt utföra om vargen inte blivit min granne. Dessutom har dessa stängsel visat sig vara bortkastat arbete och en onödig investering eftersom mina tamdjur inte känner någon trygghet längre i hagen. När de betat tillräckligt för att stilla hungern, men inte så mycket som de åt förr, vill de hem och in under tak. Visst - jag har fått ett schablonebidrag för material som täckte 60 procent av det nyinköpta materialet som jag förr inte behövde om jag bara skulle hålla mina djur inne. Jag har förlorat i tillväxt och fått sämre dräktighet.Sedemera har jag tvingats minska ner min besättning till 1/3 av vad den var innan vargetableringen, för att kunna nattstalla alla djur och förebygga angrepp. Under större delen av året har jag dagligen extra arbete med djurskötseln p.g.a. vargetableringen eftersom mina djur går i s.k. kall lösdrift. Förstår du vidden av dessa åtgärders ekonomiska påverkan på mitt företag? Säg mig varför jag skall bära detta själv? Föreställ dig att behöva fundera på att flytta, rycka upp barn & familj från vår hemmiljö, lägga ner firman och totalt ändra livstil och byta yrke för att ett ogenomtänkt politiskt beslut drabbat mig där jag bodde, men tydligen inte dig?
Jag har aldrig förespråkat en nollvision av rovdjur, så anklaga mig inte för att propagera för detta. Men inse att du missar hur rovdjuren påverkar för jordbruken och djurhållarna; det är inte de döda djuren som är förlusten för företagaren.

28. Juridisk kompetens

2013-03-02 01:01

Bra samer! Ni gör det som jägarnas organisationer inte förmår, driver er sak i rätt forum.

27. Juridisk kompetens

2013-03-02 01:00

Bra samer! Ni gör det som jägarnas organisationer inte förmår, driver er sak i rätt forum.

26. Skogsägare? ej jägare

2013-03-02 01:00

Det är ju klart att du inte tycker det är konstigt eftersom du anser att samerna ska försvinna till förmån fär vargen, eller hur?
Tror du att du får en majoritet av Sveriges befolkning med dig där?
Tycker du att det ska få kosta hur mycket som helst? Hur känner du för alla neddragningar som görs i glesbygden? Ambulanser dras in, skolskjutsar, vårdcentraler. Nej, det är sant du drabbas ju inte. För 4 miljoner hade man kunnat rädda mycket service för folket på landsbygden. Tycker du verkligen att det är konstigt att vi har åsikter? Att vi reagerar?
Tycker du det, ja då är det inte oss det är fel på.

25. Svar till de senaste inläggen.

2013-03-02 00:59

Jag tycker det är sorgligt att behöva läsa era inlägg om §28 mm. Alla jägare bör ha fått information om hur §28 skall användas när ni tog jägarexamen. Många tycker att det inte är någon större konst att ta en jägarexamen och det är tråkigt att man här ger folk rätt! Jakt för mig handlar inte om att skjuta vargar eller lodjur utan om att komma ut i naturen och uppleva alla underbara djur och fåglar. Jag vet inte om ni som har synpunkter är renägare eller ej men varje problem får väl lösas av den som är berörd. Njut av klövdjursjakten och ge inte andra möjligheten att påtala vissa jägares okunskap. Jag vet att 90% vet en hel del om naturen och sköter jakten utefter det. Njut av dagen och låt er inte må dåligt av något ni inte kan påverka!!!

24. Förvaltningsrättens ...

2013-03-02 00:56

Henrik Jermsten och Katerina Petkovska kan behöva granskas. Jermsten sitter även i Granskningsnämnden och avslår gärna anmälningar rörande inslag som anmäls som osakliga i vargfrågan och som visats i SVT. Kanske är det en ren slump? Vad vet jag?

23. Till nr 14 "skogsägare ej jägare"

2013-03-02 00:55

Jag skulle vilja veta vad du svamlar om? Du snackar om siffror hit och dit och det är lätt att förstå att du inte vet vad du pratar om. Påstår du att samebyarna fått ersättning som motsvarar 1333 renar? Längre ner i ditt inlägg skriver du att fakturan är på ca 600 000kr! Billiga renar måste jag säga! Enligt ditt resonemang är en ren värd 450kr, det är gratis att samla ihop dom som skingrats vind för våg och kalvar som vajorna kastat när dom jagats av odjuret är värdelösa!
Det skiner igenom att du inte har några som helst kunskaper om renskötsel! Förmodligen, med tanke på din signatur är du en person som inte vill att renar skall finnas på privat mark, antagligen gillar du inte renskötare heller. Jag antar att i din drömvärld skall alla vika sig för naturmupparnas våta dröm, en avfolkad glesbygd där rovdjuren får härja som dom vill.

22. Saknas patroner?

2013-03-02 00:54

Tiken har dödat ett stort antal renar. Hon befinner sig mitt bland renarna. Samerna vill ha skyddsjakt på tiken istället för att utnyttja paragraf 28? Kan någon tala om för mig varför tiken inte skjuts? Hon spåras ju dagligen av både samer och tjänstemän från Lst.

21. Samerna

2013-03-02 00:53

torde ha bra ekonomiskt utbyte av att vakta renarna mot den röda tiken eftersom paragraf 28 inte utnyttjas ???

20. En fundering!

2013-03-01 21:38

Är jag konspiratoriskt lagd när jag börjar undra varför inte samerna använder sig av §28??

19. Sunt förnuft

2013-03-01 21:31

Men snälla ledamöter i förvaltningsrätt och kammarrätt, har Ni fullständigt tappat förståndet. Vargen måste bort för att förhindra fortsatt lidande för renar och samer.

18. # 2

2013-03-01 21:30

Precis vad jag tror och har misstänkt länge. Hur kan annars Förvaltningsrätten fatta så otroligt snabba beslut när SNF o SRF överklagar. Det stinker lång väg.
Kan Mikael Moilanen gräva i det vore jag tacksam och förmodligen fler med mig.

17. paragraf 28

2013-03-01 21:30

paragraf 28 gäller väl även ren?

16. Nu nog.

2013-03-01 21:30

Alla vet vad som behöver göras. Det kommer att ske.

15. Paragraf 28

2013-03-01 21:30

Gäller inte den för samerna?

14. Vad är så konstigt?

2013-03-01 21:29

Jag har följt hela jakten på Junseleparet som tyvärr nu bara är en viktig tik. Som medborgare i Sverige har jag svårt att förstå era inlägg. Skulle inte jägare tycka det var ok att kunna försvara sig? Vargen i Junsele kan ju inte själv överklaga beslutet om att bli avlivad som ni säkert förstår? Det svenska folket ställer upp på Junseletiken precis som de ställer upp på andra grupper som blir felhanterade. Ni tycker en del här att ni står för expertisen men så är det nog inte när det gäller natur- och rättsfrågor. Junselevargen har tagit ett antal renar som ekonomiskt sett är en droppe i havet. Samebyarna har skickat en faktura till NVV på arbetstider, bensin till snöskotrar, kostnader för snöskotrar m.m m.m. Vi kan bara se att dåliga beslut kostar pengar och inte vargtiken. Hon har inte begärt att bli hanterad i strid mot djurskyddslagarna? Den faktura som de två samebyarna skickade till NVV skulle motsvara att 1333 renar skulle kunna bekostas av NVV utan förlust. Tycker ni som klagar att detta är rimligt? Junseletiken har bara dödat 26 enligt senaste rapporten och man vet inte ens om just den vargtiken står bakom alla dessa påstådda dödade renar. 26x3000 = 78 000 kronor högt räknat. Var finns logiken i alla inlägg på J&J? Om man är jägare så vet man också att stressade rovdjur som inte får äta ifred eller sova ifred tar fler byten än normalt. Om renägarna och NVV lät Junseletiken leva ifred hade kanske notan under de 133 dagarna bara blivit 50 000 kronor? Dessa kostnader står i dålig proportion till Samebyarnas faktura på c:a 600 000 kr under samma tid. Ni får gärna ha andra åsikter om detta men jag kommer att ha min åsikt!

Redaktionell kommentar:
Varenda ren som konstateras dödad av flyttvargen är besiktad av länsstyrelsen. Nu är vargiken mitt bland renarna, så det är svårt att låta henne vara i fred. Personalen jobbar hårt för att hålla henne från de högdräktiga vajorna.

13. Det finns ....

2013-03-01 21:25

..en röd tråd i detta...
Saknad av: samhörighet, empati, förståelse, ekonomisk redovisning, budget etc.
Och en axelryckning av politikerna, kan inte accepteras.
Eller gör ni läsare vad ni kan, för att få till en förändring?
Är ni nöjda med utvecklingen...
Kan ni se er som stolta "jägare" om ett par år när jakten är slut, i stora delar av landet!
I så fall, nöj er och luta er tillbaka, fortsätt rör i "kaffekoppen"...
http://www.act.n.nu/

12. Vad håller samerna på med?

2013-03-01 21:25

Varför anmäler inte samerna NVV och staten till FN? Antingen det eller skjut den med stöd av §28, eller är det som ryktet säger att ni har skrivit under ett avtal som hindrar bruket av §28!

Jag börjar tro att samerna vill ha vargar i Sverige, speciellt eftersom de inte ledde vargarna i Övertorneå till en annan jurisdiktion. Vilket de hävdade att de har rätt att göra.
Istället så har de sett till att andra får dras med ohyran!

NIMBY är en väldigt dålig stil som jag inte accepterar.

11. # 3 PerH

2013-03-01 21:24

Hej skulle du kunna byta nick är du snäll! Har använt det i några år nu.

I övrigt så håller jag med i sak!

10. Fy,fy och usch,usch !

2013-03-01 21:24

Vi lever i ett korrumperat land !
Gud ske lov,och hjälpe oss små människor som körs över med ångvält av dessa inkompetenta politiker !

9. Ähh

2013-03-01 21:24

Vilka överdrifter för en varg Hade förmodligen inte varit så där jävligt ens med en hel flock. För då hade dom förmodligen slagit älg men då hade väll jägarna gråtit och sökt tröst hos tant Ek.

8. Det

2013-03-01 21:23

är tur att paragraf 28 finns så det är bara att panga på när "elden" kommer in i närheten av flocken

7. Ryssland!

2013-03-01 21:23

Programmet som hånar Sverige för försvaret och hockey skulle kunna lyfta vargfrågan i Sverige till nya höjder. Problemet är att jag inte fattar ett ord ryska och på så sätt inte klarade av att skriva till dom. Med lite tur skulle dom göra nått bra om det hela!

6. Totalhaveri

2013-03-01 21:22

Den svenska rovdjursförvaltningen, vad gäller varg, har i och med detta totalhavererat. Det spelar inte längre någon roll vad vargarna hittar på, SNF, SRF och EU kommer att lägga hinder för att få ned stammen till acceptabel nivå. Så glöm det där om 0 vargar, det finns inte på kartan. Det enda som återstår är tyvärr den finska modellen.
Sverige ut ur EU? Knappast. Våra politiker har fortfarande inte fattat vad en ohämmad vargtillväxt innebär för landet. Vem vill hålla djur för att kanske få se dom dödas av varg? Lönsamheten är redan dålig och inte lär den bli bättre med flera tusen vargar som härjar överallt. Älg-, hjort-, rådjursstammarna kommer att krascha. Vargen är så effektiv jägare att det till slut inte kommer att finnas kvar något hjortvilt i skogarna och vad skall då rovdjuren äta? Tamdjur förstås! Dom tar redan hundar och katter på gårdarna och dom som har får ute kan se fram emot ännu fler attacker. Det är dags att de politiker som svenska folket röstat fram börjar göra skäl för lönen och ser till att vargen avförs från allt vad rödlistning och utrotningshotade viltarter heter. Inte förrän detta skett, kan vi börja behandla vargen som vilken viltart som helst och komma igång med en vettig förvaltning av vargen. Om vi skall ha varg, så måste den accepteras som björn och lo. Utan denna acceptans kan vi inte ha varg alls och heller ingen vettig förvaltning. Om man vänder på det; utan vettig förvaltning, ingen acceptans. Så enkelt är det faktiskt!

5. uppgjort

2013-03-01 18:05

Herre giv mig styrka. Amen.

4. ja

2013-03-01 16:54

Hur många tror att det blir någon jakt på varg till nästa vinter. Ha ha

3. Domstolarnas viltförvaltning

2013-03-01 16:35

Det är väl lika bra att domstolarna tar över all viltförvaltning, såsom rovdjur, älg, vildsvin mm. Då behöver ju inte Naturvårdsverket heller begära ökade anslag för det framtida arbetet med vargförvaltningen. Länsstyrelserna kan pensionera viltvårdsdelegationerna, och vi får lägre fällavgifter på älgen.

2. Ett fall för Moilanen

2013-03-01 16:34

Kanske dags för Moilanen att gräva lite djupare i vem som bestämmer på förvaltningsrätten. Lär ju va en hel hög med snf- och srf-supporters där!

1. Fint

2013-03-01 16:12

att det finns så många experter inom rättsväsendet! Trovärdigt, my ass!

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB