• Älgskadefondsföreningen

Störst betesskador i söder

NotiserPublicerad: 2014-10-06 10:15

Enligt Skogsstyrelsen är älgbetesskadorna olika stora i landet. Södra Sverige är hårdast drabbat. 
I inventeringen har 20 miljoner hektar setts över, i totalt 55 älgförvaltningsområden, vilket är den största inventering hittills.

I norra Sverige har älgbetesskadorna minskat kraftigt, från 12 procent förra året till mellan en och tre procent i år. 
– En så pass kraftig minskning kan inte förklaras av en motsvarande minskning i antalet älgar. Troligen har den snöfattiga vintern och lokala stormfällningar haft stor betydelse för var älgarna har hittat sin föda senaste vinterhalvåret, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.
I Mellansverige varierar skadorna från fem pricent till kraftiga 10 procent.
Allra värst drabbat är södra Sverige, där tallungskogarna skadats allvarligt och älgarna har dessutom betat av unga granar på många håll, vilket tyder på att det inte finns tillräckligt med mat åt dem.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Sant Bernt

2014-10-07 11:24

Skönt att höra att det finns fler tänkande mäniskor, är evigt trött på att höra skogsvårdstyrelse och älghatande markägare att enda lösningen är att skjuta bort älgstammen. Har tidigare hävdat försiktighetsprincipen men har lagt ner det nu, tyvärr.
Kommer nu försöka få jaktlaget att gå över på att vara med och skjuta sönder älgstammen istället för som de sista 8 åren sitta och höra hur de älgar vi sparar (kalmarmodellen) går över rågången och blir skjutna.

4. Förlust?

2014-10-07 07:40

Man kan väl inte redovisa en ev. förlust p.g.a. betesskador förrän skogen är så långt kommen att älgarna inte kommer åt att beta av plantorna längre. Om man då har ytor fria från träd, då kan man ju tala om en förlust, men att påstå att varje betad planta skulle innebära förlust av ett helt avverkningsbart träd stämmer ju inte helt med sanningen, för om det vore så skulle man ju varken behöva röja eller gallra.

3. Inte tillräckligt med mat....

2014-10-07 07:40

kan det möjligen bero på att man i många år envisats med att plantera gran på alla tänkbara och otänkbara ställen. Jag har (trots maskinutbildning i st. för skoglig) i 20-25 års tid hävdat att om ALLA skogsägare planterar tall på de marker som skall ha tall och gran där denna passar så skulle tallbetningen, som dock är älgens huvudsakliga vinterföda, fördelas över betydligt större arealer och i princip vara försumbar med dagens numerära älgstam.
Jag har på senare tid fått gehör från lokala skogvaktare men de kan väl inget göra , de är väl styrda uppifrån när det gäller.

2. Inte?

2014-10-06 16:23

Hur kan han säga att den inte kan bero på minskad älg stam? När älgstammen är så sönderskjuten som den är vet många älg lag som än inte äns haft älg obs å då tidigare år brukad ha skjutit klart innan brunsten.. nä tyvär så skjuter skogsbolagens sönder stammarna.

1. Skogsvårdsstyrelsen bidrar till viltskador!

2014-10-06 16:22

Det här visar mest att mantrat som skogsstyrelsen sprider att man skall minska älgstammen för att rädda skogen är helt fel. Om man lade de här resurserna till att hitta alternativa viltfoder och skogsskötsel så skulle viltskadorna redan varit borta. I Västerbotten har jag skog som avverkats på 70, 80 och 90 talet, försiktig röjning av sly och låta de tallar som är betade att stå kvar har gjort att det är i stort skonat från betesskador. Rågångsgrannen röjde bort allt sly enligt skogsvårdsstyrelsens anmaningar, där ser skadebilden helt annorlunda ut, avverkningarna är gjorda i stort sett samtidigt. Ser man till vår släktgård i Västra Götaland så har vi låtit inägorna vara kvar, toppröjning av vide i dikeskanter och betesputsning 1 ggr/år. Inga betesskador trots älgexplosion och rådjursexplosion. Hos en släkting i Småland där de planterat igen både inägor och åkermark med gran, likadant har de flesta andra gjort (med bidrag från regeringen Persson) är de fåtal platser som har tallplantor ordentligt betade och här är inte mer djur än vad vi har i Västra Götaland, jag skulle nog säga färre. Om skoggstyrelssen tar bort sitt lövhat och låter delar av föryngringarna vara viltfoder så försvinner de flesta problemen och vi kan ha produktiva skogar tillsammans med jaktbara viltstammar.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB