• Älgskadefondsföreningen

Vargfri kommun avvisas

NotiserPublicerad: 2013-02-27 10:17

I Bergs kommun i Jämtland har kommunfullmäktige fått två medborgarförslag som föreslår att kommunen ska vara vargfri.
De avvisas däremot av kommunen, som menar att det inte är kommunens sak att avgöra var varg ska få vara.
– Är det en befogenhet som andra råder över så är det inte en kommunal sak och det är staten som har hand om viltvårdspolitiken. Eftersom det inte är en kommunal kompetens så kan vi alltså inte tvinga ledamöterna att de ska sätta sig in i de sakfrågorna, säger ordförande Bo Karlsson till Länstidningen i Östersund.
Att andra kommuner i mellansverige på ett eller annat sätt tagit upp liknande medborgarförslag och motioner är inget som påverkar kommunfullmäktige i Bergs kommun.
– Nej, vi vet att de här frågorna kommer upp ibland men vi har tagit beslutet att vi inte behandlar de här förslagen, säger fullmäktigeordförande Bo Karlsson till Länstidningen i Östersund.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Omformulera

2013-02-27 17:59

Än en gång skriv förslag som kommunen kan acceptera. Nu verkar detta förslag hamna i papperskorgen på grund av fomalia. Har borde jägarförbunden juridika experter kunna hjälpa till. Kanske till och med som på värnarsidan hjälpa skribenterna hur och till vart förslagen ska skrivas. Ta fram exempel på texter som kommuner kan säga ja till. Det viktigaste är inte 0 vargar utan att kommuner tar ställning mot den nuvarande rovdjurspolitiken. Idag är ju det vanligaste argumentet att det är en liten högljudd jägarminoritet som är emot varg. Det är ju svårt att påstå det om hela kommuner vill minska på antalet vargar i kommunen. Hjälp till nu jägarförbunden så att förslag som kan godkännas skickas in.

1. Om jag inte...

2013-02-27 11:28

...missförstått det hela, så ska den enskilde privatpersonen vända sig till sin kommun, om det vill ha till en förändring...
Det som är inlämnat till en kommun, får inte avslås om inte kommunfullmäktige och kommunstyrelsen tagit upp frågan.
Jag tror att det är dags för Bergs kommun att sätta sig in i vad som gäller...
Se bifogad text.

Lagrum.

Kommunalt självstyre.

Kommunpolitiker är valda av och skall företräda kommuninvånarna.
Lagstiftningen reglerar vad som skall bevakas.

Kommunallag (1991:900)
1 kap. Indelning, medlemskap
Indelning i kommuner och landsting m.m.
1 § Sverige är indelat i kommuner och landsting.
Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda föreskrifter. Lag (2002:249).

Miljöbalk (1998:808) Ändrad: t.o.m. SFS 2012:442
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Plan- och bygglag (2010:900)
1 kap. Syfte, innehåll och definitioner
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag.
2 kap. Allmänna och enskilda intressen
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas.
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, och
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens.
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-4.
3 kap. Översiktsplan
1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.
2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
3 § Översiktsplanen är inte bindande.
4 § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.


Mark- och vattenanvändning i stort.

Jordbruk
I många av Kommunens byar har jordbruket en icke obetydlig roll för byarnas fortsatta existens. Jordbruket är viktigt som näring, binäring och kanske framförallt för att behålla landskapet öppet, så att det kulturhistoriska arvet inte går förlorat. Attraktionen i många byar är det öppna och odlade landskapets samspel med bebyggelsen. Aktiviteter som underlättar ett öppethållande av landskapet bör underlättas. Den produktiva åkerarealen bör ej minskas nämnvärt. Matlandet Sverige innefattar lokalt producerade råvaror och färdiga matvaror.
Skogsbruk
Skogsbruket dominerar som markanvändningsintresse inom kommunen och är en av de mera betydelsefulla näringarna. Skogen ger sysselsättning, direkt och indirekt, och är en stor inkomstkälla för såväl enskilda som kommunen i form av skatteunderlag samtidigt som det är Sveriges i särklass viktigaste exportindustri. Skogen utgör också en viktig källa till rekreation och friluftsliv. Inom flera skogsområden finns natur-och kulturvårdsintressen. Hänsyn skall tas till skogsnäringens värde och betydelse vid avvägning mot andra intressen. Pågående markanvändning förväntas fortgå utan större förändringar, dock med användande av skonsammast möjliga metoder och med naturvårdshänsyn enligt skogsvårdslagen.
Landskapsbild
Det öppna landskapet med utblickar är karaktäristiskt, värdefullt och måste vidmakthållas varför tillkommande bebyggelse skall anpassas till landskapsbilden. Detta innebär t ex att byggnader ej bör placeras mellan väg och intressanta utblickar, att byggnader bör sammanföras i grupper som anknyter till skogsbryn, sluttningar och andra landskapselement. Värdefulla vegetationspartier får ej skadas. För områden efter turiststråk skall detta särskilt beaktas. Verksamheter som på ett naturligt sätt håller landskapet öppet skall uppmuntras. För att hålla landskapet öppet i våra fäbodar bör djurhållning uppmuntras och stödjas. Rätten till skogsbete, s.k. mulbetesrätt, skall hävdas. Ska vi locka turister får vi inte låta skogen ta överhanden.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB