• Älgskadefondsföreningen

Tallplantor guld värt för älgstammen

ViltvårdPublicerad: 2015-11-27 10:33

Det bästa för älgarna är att markägare föryngrar med tall på alla tallmarker. Om jägare och skogsbrukare samverkar finns det ett gemensamt intresse att tall återbeskogas på tallmarker.

I Växjö höll Skogsstyrelsen på torsdagskvällen ett välbesökt seminarium med cirka 200 åhörare om utfallet av arbetet i projektet Mera Tall. Generaldirektör Monica Stridsman hälsade välkommen och gav bakgrunden till att hon startat projektet. Det skedde efter möte med engagerade personer i Nybro skogsintressegrupp. De hade konstaterat att tall minskade drastiskt i området.
Efter fem år konstateras att försäljning av tallplantor tredubblats i Götaland och jägarna har ökat avskjutningen av älg. 2014 låg avskjutningen på landets högsta nivå räknat i antal skjutna älgar per tusen hektar.
En bra start har åstadkommits från ett mycket dåligt läge, där tall endast var fem procent av sålda plantor.

Berättade om samverkansprojektet 
Projektledare Ove Arnesson berättade om hur samverkansprojektet genomförts med skogsägare och jägare i projektområdet.
Information från arbetet har spridits genom närmare 100 möten med 9 500 deltagare vidare i Götaland.
En slutsats är att bra och relevant faktaunderlag, som stämmer på hemmaplan, och spridning av goda exempel är nycklar som leder till utveckling.
Projektet har inventerat vilt, betestryck och skadenivåer och tillämpat en förenklad, lokal betesinventering som stämmer väl med den mer övergripande ÄBIN som har tagits fram. Jägare och markägare har gemensamt intresse av att tall återbeskogas på tallmarker.

Informerade om samband mellan foder och klövviltstammar
Professor Göran Ericsson informerade om samband och dynamik mellan fodertillgång och klövviltstammar, där han underströk klimat och tillgång på biomassa för utvecklingen.
Älgens välmående avgörs av sommaren och en lagom kall vår och sommar ger bra tillväxt på älgkalven, vilket är avgörande för om älgen ska bli stor som vuxen. När vi därtill får flera klövviltarter blir förvaltningens snabbt mycket komplex, men för älgen är tillgången på biomassa av tall central.
Docent Anneli Sjölander Lindqvist från Göteborgs universitet gav intressant genomgång över faktorer som behövs för att samverkan ska fungera.
Samverkan är enkel i grunden om förutsättningar ges genom att berörda får vara med i process, påverka beslut och ha inflytande samt att det sker i ett sammanhang.
Deltagande kopplas ofta till ett engagemang där lokala värden hotas. Det krävs ett ledarskap från genomförare att lyssna in och verkligen vilja låta samrådet utveckla beslut som ska genomföras – i annat fall leder det till passivitet i samrådet och alternativ mobilisering.

Diskussion om framtiden
Därefter följde framtidsdiskussion ”Vägen framåt – hur ska vi tillsammans arbeta för bättre balans mellan skog och vilt?” med föredragshållarna samt Solveig Larsson, Jägarnas Riksförbund, Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet, Göran Örlander, skogschef Södra samt Herman Sundqvist, skogschef Sveaskog.
Alla var överens om att samverkan mellan markägare och jägare är nyckeln till fortsatt framgång.
Solveig Larsson pekade särskilt på vikt av att ge mer beslutskraft i älgförvaltningen lokalt, så älgstammen kan snabbt anpassas till förändringar. Hon konstaterade att vi inte kan ha mer älg än vad det finns foder till älgar.
Det bästa för älgen är att markägare föryngrar med tall på alla tallmarker. Monica Stridsman, Göran Örlander och Herman Sundqvist, lovade att arbeta för en fortsättning och utvidgning av arbetet som börjat bra, men fort kan raseras. Från projektet kommer en handbok att produceras ”10 tips för Mera Tall”.
Mer information kan hittas på skogsstyrelsens hemsida för projektet.
Instruktion för betsinventering kan hämtas från Hjämseryds äso, www.hjalmserydsaso.se

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Till fyran

2016-05-05 13:23

Jag hoppas att det är 60-80-årig tall skog du pratar om, som du får klassat som massa ved, då kan jag upplysa att det inte är älgen som orsakat skadorna, då är vi nere på 1950-talet o då var inte älgstammen så stor så att det är den som givit dig dålig avkastning på avverkningen, tror mer på snöbrott, det är nog vanligast skada på skogen 30-50 talet, eftersom älgstammen då var mycket låg, dom har näppeligen bidragit till dom skador du pratar om....... Hmm det ska alltid finnas en syndabock...

4. Jaktbyråkratin..

2015-11-28 00:03

Faktum är att jakträtten är fastighetsägarens egendom. Före den reglerade älgjakten bestämde fastighetsägaren själv avskjutningen under tillåten jakttid.

Efter det att den reglerade älgjakten infördes flyttades beslutet om avskjutning till länsstyrelsen och icke fastighetsägare. Denna förändring fick på sina håll katastrofala följder för tallskogen med rotstockar av massavedskvalitet eller till och med till värmeverk. Så krokiga och sprötkvistiga är stockarna att de inte kan sågas till brädor. Timmer betalas mer än dubbelt mot massaved och lönsamheten i de tidiga gallringarna är så dålig att gallringen blir en kostnad, speciellt när timmerfångsten uteblir.

Jag konstaterar att fastighetsägarens rätt till avskjutning kraftigt beskurits och tyvärr tycks inte Maria Norrfalks utredning stärkt fastighetsägarens beslutanderätt.

Älgskötselområdena skulle reglera sin egen älgstam på lokala planet, men det får de inte göra. Älgförvaltningsområdena har synpunkter även av jantelagsskäl och viltförvaltningsdelegationerna tas i örat av statens förlängda arm, länsstyrelserna, som i sin tur har SJF som sakkunnig.

Undra på att det planteras gran....

3. I snart 25 år...

2015-11-27 16:47

...har jag gång på gång påpekat det som generaldirektörer och professorer nu har kommit fram till och då är jag inte ens skogligt utbildad, utan maskinare. Grattis!

2. Man slutar aldriga att förvånas.......

2015-11-27 15:06

.....och inte ett ord om det verkliga problemet som Vi och Älgen har, nämligen "Frilevande Varg"

Sveriges beslutande elit och jägarorganisationer anser att man bör öka utplanteringen av tall, vilket är det bästa sättet att rädda älgen.
Kan det vara så enkelt att bristen på tall i Värmlands län, förklarar varför avskjutningen har minskat iår med ca 50 %, jämfört med ifjol?

1. ÄNTLIGEN!

2015-11-27 13:28

Som Fylking utropade,ÄNTLIGEN!har skogsbruket mfl.fattat att vi ska ha mer TALL.
Vem f.. finner glädje i dessa förb...... granåkrar?varken djur(inkl.homo sapiens)eller växter.En vacker tallskog har ju till skillnad mot graneländet en både vacker och frodig undervegetation,så vad är problemet?Profiten kanske?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons