Därför uteslöts sju från JRF
  • Granngården

Därför uteslöts sju från JRF

AktuelltPublicerad: 2014-03-04 17:41

Med anledning av felaktiga uppgifter i olika medier har ledningen i Jägarnas Riksförbund (JRF) gjort ett uttalande om varför sju medlemmar uteslöts från förbundet.

När nyheten om uteslutningarna rapporterats av olika medier har det framförts flera påståenden som inte stämmer.

Jägarnas Riksförbunds beslutade vid ett extra förbundsstyrelsemöte den 26 februari 2014 att med omedelbar verkan återkalla sju medlemskap i Jägarnas Riksförbund och därmed även samtliga eventuella förtroendeposter inom förbundet.

Beslutet var ett majoritetsbeslut.


Står bakom Rädda Jakten
Beslutet grundade sig på att dessa personer i styrelsen för förbundet Rädda Jakten anses stå bakom de skrivningar som återfinns på Rädda Jaktens hemsida, vilket även gäller ett antal uttalanden som flera av styrelsen i Rädda jaktens ledamöter framfört i andra medier och som förbundsstyrelsen i JRF anser vara avsett att skada JRF.


Här är exempel på några felaktiga påståenden:


• Att JRF går i regeringens koppel på grund av rädsla att mista sitt statsbidrag.

Efter att förbundsstyrelsen fattat beslut om nej till frilevande varg i Sverige under ett förbundsstyrelsemöte 2012 valde regeringen att minska förbundets anslag från viltvårdsfonden med 200 000 kronor per år. Detta som en direkt följd av förbundets nej till frilevande varg, något som var och är väl känt av dessa personer.


• Att JRF inför riksdagens beslut om den nya älgjaktsförvaltningen ställt krav på att de gamla älglicensområdena skulle tas bort.

Jägarnas Riksförbund, JRF, accepterade inte Maria Norrfalks älgutredning och krävde att även marker som inte ingick i älgskötselområden fick jaga vuxen älg. Det framgick av förbundets remissvar till regeringen.

JRF-nej till älgutredningen
JRF sade alltså nej till den nya älgutredningen. Huvudorsaken var att den gjorde ett mycket stort intrång i de enskilda markägarnas förfoganderätt. Förbundet konstaterade också att det inte fanns någon rättighet för markägare att få ansluta sig till ett älgskötselområde.

I remissyttrandet krävde JRF att utredningen kompletterades med en möjlighet för marker som stod utanför älgskötselområden att ändå få skjuta så många vuxna älgar som arealen tillät och i motsvarande omfattning som de omgivande älgskötselområdena.


• Att en majoritet i JRFs förbundsstyrelse som enligt förbundsårsstämmor erhållit full ansvarsfrihet inte arbetar för medlemmarna utan antyds ha en egen dold agenda i vargfrågan.

Ett exempel är vargkommittén. Vid ett förbundsstyrelsemöte i februari 2012 behandlades inbjudan till att delta i vargkommittén med bifogat kommittédirektiv. En enhällig styrelse godkände nomineringen av Solveig Larsson och Henrik Tågmark som förslag.

Två av de som fått sina medlemskap återkallade deltog i beslutet.


Stämman beslutade att delta
På förbundsårsstämman behandlades frågan om vargkommittén utifrån en motion. Det konstaterades att JRF är underställd landets lagar, riksdags- och regeringsbeslut. Ombuden beslutade att Jägarnas Riksförbund skall delta i av regeringen tillsatta utredningar för att driva förändringar av dessa beslut och på demokratisk väg för fram förbundets och medlemmarnas åsikter och synpunkter.

Detta så att dessa förhoppningsvis påverkar beslutsfattarna i en för JRF positiv riktning. Förbundsstämman har även beviljat förbundsstyrelsen full ansvarsfrihet.


Sprider felaktiga uppgifter
Jägarnas Riksförbund kan konstatera efter skriverier i andra medier att fler direkta felaktigheter sprids.

Det gäller bland annat en företrädare för Rädda Jakten som säger sig ha lämnat sina förtroendeposter under 2013.

Personen i fråga stod för omval och var även valberedningens förslag. Stämmodelegaterna ansåg att det fanns bättre förslag än valberedningens och personen röstades därmed ut ur styrelsen.
Det ägde inte rum någon förbundsstämma i Åre 2010, som det påstås.


Uteslutningarna kan omprövas
Jägarnas Riksförbund förringar inte tidigare insatser för förbundet av de personer som nu fått sina medlemskap återkallade.

Styrelsen beslutade även att om denna typ av argumentation upphör mot JRF omprövas beslutet efter skriftlig ansökan om medlemskap.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB