Jakt på vuxen älg på mindre marker
  • SVA

Jakt på vuxen älg på mindre marker

AktuelltPublicerad: 2010-03-25 21:35

Regeringen föreslår att även mindre marker utanför älgskötselområden ska få jaga vuxna älgar. Samtidigt höjs gränsen för hur litet ett älgskötselområde får vara. Dessutom stärks jägarinflytandet i älgförvaltningsområdet.

Huvuddragen i Maria Norrfalks och regeringens förslag till ny älgförvaltning ligger fast. Älgförvaltningen ska skötas adaptivt inom stora älgförvaltningsområden på minst 50 000 hektar, där markägarinflytandet ska ha en övervikt. De gamla licensområdena försvinner och ersätts i huvudsak av älgskötselområden.
Men efter den första remissomgången har det gjorts en del justeringar, vilket är anledningen till att regeringen valt att köra den kommande lagrådsremissen på en ny remissrunda.

Jakt på vuxen älg även på mindre områden
Regeringen öppnar för jakt på vuxna älgar även i mindre områden än älgskötselområden. I ursprungsförslaget var det bara älgskötselområden som skulle få jaga vuxen älg och övriga områden enbart kalv.
Åtskilliga remissinstanser uttryckte kritik mot att Norrfalks utredning inte föreslog något mellanting. Antingen skulle man ingå i ett älgskötselområde, eller så var det bara kalvjakt som gällde.
Många, såväl länsstyrelser, LRF, samerna och skogsägare, menade att detta var ett alldeles för stort ingrepp i den enskilda jakträtten och hotade rättssäkerheten. 

Det här är även en mycket viktig fråga för Jägarnas Riksförbund, som länge jobbat för att det ska få jagas vuxen älg även på mindre marker.
Systemet riskerade att bli orättvist och små markägare kunde hamna utanför ett älgskötselområde och på olika sätt drabbas, utan att själva orsaka problemet. Även Naturvårdsverket bedömde att förslaget var ohållbart.

Jägarna får en plats till
Jägarinflytandet stärks genom att styrelsen (älgförvaltningsgruppen) för älgförvaltningsområdet ska utgöras av sex personer, tre från jägarsidan och tre från markägarsidan. Ordföranden ska emellertid tillhöra markägarsidan och ha utslagsröst.
I ursprungsförslaget angavs styrelsen till tre markägarrepresentanter och två jägarrepresentanter, men regeringen bedömer nu att det ska finnas en jämvikt mellan skogliga och jägarmässiga intressen – dock så att markägarna ändå har den starkaste ställningen.

Större älgskötselområden
Gränsen för hur litet ett älgskötselområde får vara höjs. Nu säger regeringen att området ska vara så stort att det medger en avskjutning på tio vuxna älgar. I ursprungsförslaget angavs tio älgar, inklusive kalvar.
Åtskilliga remissinstanser påpekade att den låga gränsen innebar att många av dagens A-licensområden i själva verket kunde ombildas och kallas älgskötselområden. Regeringen bedömer att om det ska vara meningsfullt att arbeta efter en älgskötselplan bör området vara av en viss storlek, varför man lägger ribban lite högre än i utredningsförslaget.

Samma jakttid
De gamla älgjaktstiderna får vara kvar. Det blir ingen älgjakt i februari, vilket föreslogs i Maria Norrfalks utredning. Regeringen hänvisar bland annat till djurskyddsskäl.

Dubbelregisteringen slopas
När det gäller älgjakten inom samernas jaktmarker ligger regeringens förslag fast: Älgförvaltningssystemet ska gälla även på samebyarnas marker och den så kallade dubbelregistreringen slopas. Det blir i stället upp till älgskötselområden och älgförvaltningsstyrelser att hantera eventuella konflikter och komma överens. I de aktuella områdena får samerna en egen (sjunde) representant i älgförvaltningsstyrelsen.

Inventeringsmetoder
Regeringen har dessutom utvecklat tankarna kring inventeringsverksamheten, eftersom älgförvaltningen förutsätter att man har kunskap om älgstammen. Därför vill man ge Sveriges lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram inventeringsmetoder. Detta ska ske i samråd med Naturvårdsverket och Jägareförbundet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare