Orsas begäran om vargfritt
  • Sunne Jaktmässa

Orsas begäran om vargfritt

AktuelltPublicerad: 2013-04-17 10:54

Begä­ran från Orsa kom­mun om att få starta ett fri­kom­muns­för­sök i rovdjursfrågan

Orsa är en unik kom­mun med möj­lig­he­ter, som i ett gynn­samt sam­ar­bets­kli­mat män­ni­skor emel­lan, kan utveck­las till något posi­tivt för fram­ti­den. Vi är en poten­ti­ellt attrak­tiv inflytt­nings­bygd i gräns­lan­det mel­lan kul­tur­bygd och vild­mark. Många som har valt att bosätta sig här har gjort det för att de här fun­nit en livs­kva­li­tet med jakt, fiske och fri­lufts­liv som vik­tiga aspek­ter.
Många upp­le­ver nu hela sin livs­stil som hotad och vi ris­ke­rar ytter­li­gare befolkningsminskning.
Idag upp­le­ver vi ofta att myc­ket av beslu­ten kring verk­sam­he­ter som berör oss som bor här sker över våra huvu­den och del­ak­tig­he­ten i arbe­tet blir då inte vad det skulle kunna bli. Vi kän­ner oss över­körda, även om det inte är avsiktligt.
När det gäl­ler rov­djurs­frå­gorna har vi i Orsa en livs­kraf­tig björn­stam och det har i allt väsent­ligt accep­te­rats att så är fal­let. Detta trots det avbräck det inne­bär avse­ende redu­ce­ring av till­gången till vilt i jakt­hän­se­ende. Eko­no­miskt inne­bär det ett stort bort­fall av köttin­täk­ter och möj­lig­he­ter till arren­de­er­sätt­ningar. Kom­bi­na­tio­nen björn och varg blir då ofören­lig med en god­tag­bar älgstam att för­valta. De senaste årens starka till­växt av varg inom kom­mu­nen och i vårt när­om­råde inne­bär ett hot som på olika sätt drab­bar oss och ska­par oro och osämja. Bara den rädsla och oro som finns, berät­ti­gad eller inte, är all­var­lig nog för att non­cha­lera. Trygg­het i var­da­gen är en för­ut­sätt­ning för ett vär­digt liv.
Vår unika kul­tur i natu­rens när­het och gamla sed­vän­jor av värde, hål­ler på att gå för­lo­rade genom ökad oro att röra sig i skog och mark. Fäbod­d­rif­ten i våra byg­der beva­rar en unik miljö, som flora, fauna och ska­par stora kul­tur­vär­den. Det finns stor poten­tial att restau­rera äldre fäbo­dar och vida­re­ut­veckla verk­sam­he­ter även med inrikt­ning på besöksnä­ringen. Fäbo­darna och fäbod­li­vet utgör ett levande och vik­tigt kul­tur­arv som skulle kunna bli ett världs­arv. Ett högt varg­tryck är ett direkt hot mot fäbod­bru­kets existens. Något som vi redan sett kon­se­kven­serna av här i Orsa. Skogs­bete med tam­djur är inte för­en­ligt med att rov­djur befin­ner sig i samma område.
Till stöd för vik­ten av att bevara och utveckla fäbod­bru­ket hän­vi­sar vi till föl­jande kon­ven­tio­ner och direktiv:
• Kon­ven­tio­nen för Bio­lo­gisk mång­fald Arti­kel 8, som ska­par utrymme för undan­tags­reg­ler när det gäl­ler fäbodbruket.
• Bern­kon­ven­tio­nen Arti­kel 2, som stäl­ler krav på att skydda ende­miska arter (skogs– och fäbodbetesmiljöerna)
• Art- och habi­tats­di­rek­ti­vet, som anger att ”För att upp­rätt­hålla den bio­lo­giska mång­fal­den kan det i vissa fall vara nöd­vän­digt att upp­rätt­hålla eller till och med främja mänsk­lig verksamhet”.
De väx­ande varg– och rov­djurs­stam­marna inne­bär en nega­tiv och helt oac­cep­ta­bel påver­kan på fäbod­bruk, djur­håll­ning samt jakt– och fri­lufts­liv. För Orsa kom­muns del pri­o­ri­te­rar vi dessa områ­den före en varg­stam och ett för högt rov­djurs­tryck i övrigt.
Med anled­ning av ovanstå­ende begär kom­mun­full­mäk­tige i Orsa kommun:
Att Orsa kom­mun får starta ett fri­kom­muns­för­sök i rov­djurs­frå­gan inne­bä­rande fri­het från att hålla var­gre­vir inom kom­mu­nens gränser.
Orsa kom­mun önskar genom en upp­vakt­ning föra ytter­li­gare sam­tal i denna för oss så vik­tiga fråga innan beslut i ären­det fattas.

Enligt upp­drag av kom­mun­full­mäk­tige i Orsa kom­mun 2013-01-28

Anders Rosell
Kom­mun­full­mäk­ti­ges ordförande

I Orsa tog kommunfullmäktige den 28 januari beslut att kommunen ska ansöka hos regeringen om att få bli en pilotkommun som får hålla vargrevir borta från kommunen. Nu har ordförande Anders Rosell skickat en skrivelse om detta till regeringen.

I skrivelsen ges en lång förklaring till kommunens ställningstagande och man önskar också att genom en uppvaktning få samtala mera kring frågan innan beslut tas.
Där lyfts också Orsa fram som en attraktiv inflyttningsbygd i gränslandet mellan vildmark och kulturbygd, att det redan finns en livskraftig björnstam inom kommunen och att fäbodbruket håller på att gå förlorad på grund av varg. 
Avslutningsvis uppges att de växande varg- och rovdjursstammarna har en oacceptabel och negativ påverkan på fäbodbruk, djurhållning och jakt- och friluftsliv och att Orsa kommun prioriterar dessa områden före en vargstam och ett för högt rovdjurstryck.

Läs skrivelsen till regeringen här nedan:

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma