Finland kan fällas för vargjakt
  • Sunne Jaktmässa

Finland kan fällas för vargjakt

NotiserPublicerad: 2006-11-30 15:58

Finland bör fällas för olaglig vargjakt.
Det anser Juliane Kokott, en av generaladvokaterna vid EG:s domstol i Luxemburg.
I januari 2005 drog EU-kommissionen Finlands vargjakt inför domstolen. Generaladvokatens utlåtande väger tungt och domstolen går ofta på dennes utlåtanden.
Enligt EU:s miljölagstiftning är vargen utrotningshotad, trots att så inte är fallet i verkligheten.
EU-lagstiftningen hävdar ändå att vargar måste skyddas strikt och att jakt bara kan tillåtas i få undantagsfall.
Enligt EU:s livsmiljödirektiv är det endast tillåtet att döda och fånga varg utanför renskötselområden. Då ska det röra sig om enskilda vargar som måste elimineras för att förhindra skador.
Enligt generaladvokaten har Finland beviljat jakttillstånd utan att begränsa jakten till enskilda vargar som orsakat allvarliga skador, rapporterar TT.
Finländska myndigheter pekar i sin tur på att landets vargstam ökat kraftigt de senaste åren.
Jord- och skogsbruksdepartementet har gett tillstånd att en hel vargflock i ett renskötselsområde fälls, vilket var första gången i modern tid.

Fakta: EG-domstolen

EG-domstolen, enligt den officiella terminologin Europeiska gemenskapernas domstol, är en domstol inrättad genom Parisfördraget 1952. Den har sitt säte i Luxemburg.
Domstolens uppgift är som högsta instans tolka EU-lagstiftningen. Inom dess befogenhet ligger makten att avgöra tvister mellan medlemsstater, EU-institutioner, företag och enskilda.
Domstolens utslag är bindande för samtliga inblandade.
Domstolen består av en domare från varje medlemsstat i EU, vilket innebär att alla nationella rättssystem inom EU är representerade.
Sedan unionens utvidgning 2004 sammanträder domstolen ofta med 13 domare per mål istället för att alltid sammanträda med alla domare (plenum).
Som föredragande i domstolen tjänstgör åtta generaladvokater. De lägger fram motiverade yttranden om de mål som förekommer vid domstolen.
Domstolen är sammansatt av 25 domare och åtta generaladvokater.
Domarna och generaladvokaterna utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd för en mandattid på sex år, som kan förnyas.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster