Foto: Shutterstock Markägarna vill bilda ett nytt älgskötselområde i Östergötland, men planerna kan först förverkligas nästa år.

JRF-oro över älgförvaltningen i Söderköping

Bildandet av ett markägarstyrt ÄSO förbereds i Söderköpings kommun i Östergötland. ”Jägarna riskerar att uteslutas från beslutsprocessen, därför har jag uppvaktat länsstyrelsen med frågor om utvecklingen”, säger Dan Franzén, suppleant i JRF:s distriktsstyrelse.

Erik Sjölander är en av initiativtagarna till att grunda vad som beskrivs som ”ett markägarestyrt älg och kronhjortskötselområde i området väster om väg E22”.

Han säger att han helst inte vill gå in på några detaljer dagsläget, men påpekar att det är först nästa år som planerna kan förverkligas.

– Ansökan om registrering måste ju vara inne i januari och vi har inte skickat in något ännu. Men tanken är att vi ska göra det 2025, säger han.

Står i stadgarna

Av stadgarna som redan har tagits fram för det nya älgskötselområdet, som Jakt & Jägare har tagit del, av framgår bland annat att:

  • De aktuella jaktområdena ska registreras som ett älgskötselområde för vilket en älgskötselplan ska upprättas vart tredje år.
  • Älgskötselområdets angelägenheter ska tas till vara av en markägargrupp som väljer sin ordförande, kassör och sekreterare.

Dan Franzén, suppleant i JRF-Östergötlands distriktsstyrelse och av distriktsstyrelsen utsedd att slutföra länsstyrelsens samverkansprojekt angående samförvaltning av de olika klövviltslagen, har reagerat mot upplägget som han tycker inte tillvaratar jägarnas intressen.

”Länets jägare”

– Vi representerar ju jägarna i länet generellt och våra medlemmar i synnerhet, märker vi att de utesluts så tydligt från en process måste vi reagera. Dessutom är det så att alla markägare inte ställer sig positiva, det finns de som tycker att det fungerar bra som det är nu. Slutsatsen är att man riskerar att splittra ett fungerande älgskötselområde, säger han och tillägger:

– Därför har jag uppvaktat länsstyrelsen med frågor om utvecklingen.

Vilka argument

I korthet handlar frågorna om:

  • Hur bindande länsstyrelsens direktiv avseende bildande av nytt ÄSO är.
  • På vilka argument myndigheten stödjer tidigare beslut då det bildades ett ÄSO i trakten utan att samverkan mellan markägare och jägare fördes in i stadgarna.
  • Huruvida ledorden om samverkan mellan jägare, arrendatorer och markägare som manifesterats i ”Samverkansprojekt Vildsvin och Dovhjort” inte längre gäller.

Myndighetens svar

Här ser du länsstyrelsen svar i sin helhet:

”Länsstyrelsen prövar ansökan om registrering av älgskötselområde utifrån gällande jaktlagstiftning (jaktlag (1987:259), jaktförordning (1987:905) samt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7)).

Den som innehar jakträtten ansöker om att ansluta fastigheten/fastigheterna till ett älgskötselområde. Fastighetsägare är enligt 10 § jaktlagen (1987:259) alltid jakträttshavare i den utsträckningen jakträtt inte har upplåtits till annan eller om ett viltvårdsområde enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden har bildats. Uppfyller det föreslagna älgskötselområdet i ansökan kraven för att bilda ett älgskötselområde utifrån gällande lagstiftning ska ansökan beviljas.

Vid registrering utses en person som företrädare för älgskötselområdet. Det är därefter företrädarens ansvar att se till att skötselområdet följer gällande lagstiftning för att upprätthålla kraven för ett älgskötselområde. Bland annat ska företrädare för älgskötselområdet se till att årliga protokollförda samråd hålls med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar inom älgskötselområdet samt att området deltar i älgförvaltningsområdets samråd.

Länsstyrelsen anser fortfarande att samverkan inom viltförvaltningen i likhet med det som bland annat framförs inom samverkansprojektet vildsvin- och dovhjort samt i länets förvaltningsplan för klövvilt är centralt för att uppnå målsättningen om en viltförvaltning i balans.”

Som förväntat

Dan Franzén tycker att svaret är vad han förväntat sig.

– Man repeterar bestämmelserna och de säger att det går att göra så här. Det är upp till de som bildar ett ÄSO att se till att reglerna efterlevs. Det som har tillkommit är att LRF vill ha ett möte eftersom det har blivit diskussion mellan de markägare som är nöjda som det är och de som vill vara med och bilda ett nytt ÄSO. Jag kommer naturligtvis att vara med och försvara JRF:s intressen, säger han.