Samebyn Ruvhten sijte har begärt avlysning på sina året runt-marker i fjällen under hela småviltsjakten, det vill säga ripjakten.
Foto: Shutterstock Samebyn Ruvhten sijte har begärt avlysning på sina året runt-marker i fjällen under hela småviltsjakten, det vill säga ripjakten.

Oklart om avlyst småviltsjakt i samebyar

Sex samebyar i Jämtlands län har i år begärt utökade avlysningar av småviltsjakten på deras året runt-marker i fjällen. Länsstyrelsen har ännu inte fattat beslut i något av ärendena och vissa områden i NatureIT är stängda under handläggningstiden.

Samebyarna Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen begärde i början av april att ingen småviltsjakt ska upplåtas på deras året runt-marker under fem veckors tid, det vill säga under älgjakten i september och oktober, med hänvisning till egen jakt och renskötsel.
Ruvhten sijte begärde samtidigt avlysning under hela småviltsjakten.
Och i augusti begärde även samebyarna Njaarke och Jovnevaerie avlysning av renskötselskäl. Njaarke vill ha områden som används för samling, skiljning och slakt av renar avlysta under delar av jaktperioden samt samtliga områden under älgjaktens första två veckor. Och Jovnevaerie sameby vill ha samtliga jaktområden inom samebyns marker avlysta under perioden 25 augusti till 27 september. Skälet anges vara klagomål om att renarna varit i skogsområdena.

Försöker hitta lösningar
– Dessa ärenden ska handläggas såsom situationen kräver. Men eftersom förutsättningarna för renskötseln är svåra att förutse och även förändras, behöver beslut tas i nära anslutning till att det börjar gälla. Länsstyrelsens utgångspunkt i handläggningen av dessa ärenden är densamma som tidigare år. Det innebär att vi försöker hitta lösningar där så många områden som möjligt kan upplåtas för småviltsjakt, säger chefsjurist Jon Paulsson på länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Tidigare år har länsstyrelsen i dialog med samebyarna avlyst områden under ungefär två veckor per sameby, för att underlätta deras lagstadgade älgjakt och renskötsel under pågående småviltsjakt. Tillfälliga avlysningar av områden har också gjorts löpande under jaktsäsongen med anledning av renskötseln.
– Skälet till detta arbetssätt har varit att inom ramen för vårt uppdrag att upplåta småviltsjakt och med utgångspunkt i rennäringslagstiftningen hitta gemensamma lösningar som är acceptabla för både samebyarna och småviltsjägarna, och länsstyrelsens bedömning är att det i huvudsak fungerat väl, säger Jon Paulsson.

Beslut inom kort
Inga beslut i dessa ärenden om avlysningar är ännu fattade av länsstyrelsen. I vissa av ärendena är beslutsmöten hos länsstyrelsen inplanerade inom de närmsta dagarna, rapporterar Länstidningen Östersund.