Foto: Suzanne Fredriksson Brist på värderingsmän är en bidragande orsak till långa handläggningstider i vapenärenden.

Polisens hantering av vapenärenden kritiseras av JK

Stora problem med långsam handläggning. I flera avseenden under alla kritik. Det är slutsatser som Justitiekanslern, JK, kommit fram till efter att ha granskat Polisen när det gäller beslut om omhändertagande av vapen och återkallelse av vapentillstånd.

Polisen, rättsenhet Bergslagen, får allvarlig kritik efter Justitiekanslerns granskning som gjordes med utgångspunkt från ett rättssäkerhetsperspektiv.

Enligt Dagens Juridik skriver JK att det övergripande intrycket är att enhetens handläggning fungerar väl, men att det finns ”stora problem med långa handläggningstider” och i flera avseenden ”under all kritik”.

Det handlar framför allt om tiden mellan det att ett vapen omhändertas och vapentillståndet återkallas fram till värdering och inlösen.

Oacceptabla dröjsmål

Granskningen har visat på oacceptabla dröjsmål i flera fall vilket föranleder JK att kritisera Polisen samt uppmana den aktuella enheten att försöka komma tillrätta med handläggningstiderna.

Förutom att se till att handläggningsprocessen effektiviseras har den aktuella rättsenheten ett externt problem att lösa, att hitta värderingsmän.