Projekt för ökad mångfald i skogen

Skogsstyrelsen drar igång ett projekt för att stimulera skogsägare till åtgärder för att öka mångfalden i skogen, vilket också gynnar viltet. Skogsstyrelsen vill bland annat motverka att granskogen breder ut sig på tallens bekostnad, något som leder till mindre bete för hjortdjuren när bärriset minskar.

Skogens mångfald kallas det nya stödet från Skogsstyrelsen.
Stödet är avsett för att fler natur-, kultur-, och sociala värden ska bevaras.
Tillsammans med Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet vill Skogsstyrelsen stimulera till skötselåtgärder för att öka mångfalden i skogen.

Två typer av stöd
Skogsägaren kan få två typer av stöd. Dels en schablonersättning för ett skötselobjekt, som exempelvis en ek som ska skötas, dels gentäppning av diken för att skapa en våtmark eller barka träd för att skapa död ved i skogen.
Det kan också gälla att stängsla in lövskog i naturvårdsyfte eller att anlägga naturvårdsbränder i skogen.
Ett annat stöd är arealstöd för exempelvis uppröjning av ett skogsbryn eller uppsättning av fågelholkar.
Det kan också gälla att rensa upp vid fäbodmiljöer eller gamla torpmiljöer eller att restaurera betespräglad utmark.
Vill skogsägaren göra något av de här åtgärderna kan han eller hon vända sig till Skogsstyrelsen för att få ekonomisk stöd.
Här kan du läsa mer om projektet