Renarna stör viltvården på öarna i Luleå skärgård. Jaktlaget fick sista ordet.
Foto: Mostphotos/Erik Mandre Renarna stör viltvården på öarna i Luleå skärgård. Jaktlaget fick sista ordet.

Domstol ger jaktlag rätt

renar stör viltvården

Att ha renar på jaktmarken under icke jaktsäsong kan innebära olägenhet för jaktlaget. Det slår Kammarrätten fast efter att prövat fallet med Gällivare skogssamebys sommarbete i Luleå skärgård.

Trots att det inte var jaktsäsong fanns det enligt rätten förutsättningar att förelägga samebyn att vid vite föra bort de renar som uppehöll sig vid Furuöarnas jaktlags marker skriver Dagens Juridik.  
Konflikten mellan Gällivare skogssameby och skärgårdsjägarna är inte ny. Samebyn har tidigare fått böta för att renar lämnats kvar på öar under sommaren.

Detta har hänt
I korthet handlar rättsfallet om att tre personer ansökte om att vid vite förelägga samebyn att föra bort renarna som hade sommarbete på jaktmarken. Länsstyrelsen i Norrbotten avslog ansökan med motiveringen att skadan eller olägenheten inte var tillräckligt styrkt. När ärendet prövades i Förvaltningsrätten blev slutsatsen att det var ostridigt att Furuöarnas jaktlags marker inte utgör åretruntmarker enligt rennäringslagen och att renskötsel endast får bedrivas där mellan första oktober och 30 april. Har jaktlaget lidit skada? Domstolen menade att det inte fanns tillräckliga skäl att utdöma ett vite av samebyn.

Förhindrar vård av jaktmarken
Kammarrätten i Sundsvall gjorde en annan bedömning. Domstolen påpekar att en jakträttsinnehavare har ett intresse att vårda sina jaktmarker och få till stånd en god tillgång på vilt ”Att renar uppehåller sig i ett område under tid när renskötsel inte får bedrivas kan därför medföra skada eller olägenhet även innan jaktsäsongen startar”.
Domstolen fann inga skäl att ifrågasätta jaktlagets uppgifter att renarna försvårat jakten under flera års tid samt att älgar och renar undviker att dela marker.