Maten viktigare än vargrädslan.(Arkivbild)
Foto: Suzanne Fredriksson Maten viktigare än vargrädslan.(Arkivbild)

Vargrädsla styr inte älgarnas vanor

Påverkar vargens återkomst älgarnas sätt att utnyttja landskapet? Svaret är nej. Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har undersökt om vargrädsla får älgarna att byta miljö.

Syftet med studien ledd av forskaren Håkan Sand, Institutionen för ekologi, Grimsö, var att undersöka om älgarna i området kring forskningsstationen ändrade sitt sätt att utnyttja landskapet när vargen etablerade sig. Området är inte skyddat utan ett ”vanligt” landskap med påverkan av skogsbruk, jakt och rovdjur.

Svenska älgar avviker
Flera studier i Afrika visar att när rovdjur återvänder till ett område ändrar bytesdjuren snabbt beteende och undviker den typ av landskap där de löper störst risk att bli tagna av rovdjur, ”the landscape of fear”. Men Håkan Sand och hans forskarkolleger såg att svenska älgar inte följer det mönstret.
Efter att ha använt data från inventeringar gjorda i från 1997 till 2016 kunde man dra slutsatsen att ingen större förändring skett i älgarnas val av habitat när man jämförde perioden före och efter vargens etablering. Bara mossar utnyttjades något mindre av älgarna.

Riskfylld jakt
Trots att älgarna löper störst risk att bli tagna av varg i mer öppna skogslandskap undviker de ändå inte hyggen och ungskog. En anledning tros vara människans inverkan på vargen under de senaste 100 – 150 åren.
– Människans jakt utgör ungefär dubbelt så stor dödsrisk för älgarna och älgar skjuts i många olika habitat. Dessutom är ungskogar och hyggen viktiga för att älgarna ska hitta mat, särskilt vintertid, säger Håkan Sand.
Den vetenskaplig artikeln hittar du här.