Kampanjen Rädda älgen är för ensidig, tycker Skogsstyrelsens viltgrupp.
Foto: Shutterstock Kampanjen Rädda älgen är för ensidig, tycker Skogsstyrelsens viltgrupp.

Både älgen och tallen måste räddas

Vi håller med om en hel del i kampanjen Rädda älgens mål och argument. Men kampanjen har fel när den påstår att Skogsstyrelsen har lagt ett utredningsförslag om att halvera älgstammen, debatterar myndighetens viltgrupp.

Strax innan årets älgjakt drog igång, där mer än 80 000 älgar väntas fällas, har Svenska Jägareförbundet de senaste veckorna sjösatt sin kampanj Rädda älgen. Bakgrunden är bland annat att Artdatabanken har föreslagit att älgen ska rödlistas, trots att det inte förekommer någon risk för utdöende.
Även om vi till skillnad från jägarna anser att stammarna av hjortdjur behöver minskas, finns det faktiskt en hel del som vi håller med om i kampanjens mål och argument.

Situationen har försämrats
Skogsstyrelsen har under många år nu visat på en allvarlig obalans som råder i skogen och som får stora konsekvenser. Betestrycket på tallen är bedrövligt.
Våra inventeringar (viltbetesinventeringen, Äbin) visar att varannan ungtall har betesskador och situationen har försämrats på många håll. I en rapport till regeringen gör vi bedömningen att viltets bete på skogen orsakar förluster i skogsnäringen motsvarande över 7 miljarder kronor. Varje år.

Överens om en del
Därför är det så bra att vi är överens med Svenska Jägareförbundet om en hel del problembeskrivningar som lyfts fram i kampanjen Rädda älgen:
Det finns för lite tall i södra Sverige. Ja! Granen har brett ut sig på tallens bekostnad och vi arbetar med den frågan tillsammans med skogsbruket bland annat genom satsningen Mera tall.
Mer rönn, asp, sälg och ek sprider älgens betande och minskar trycket på tallen. Helt rätt. Vi arbetar för en mer varierad skog, för produktionen, mångfalden och fodret.
Älgen ska förvaltas lokalt. Det jaktsystem som har beslutats av riksdagen utgår från ett lokalt engagemang och ansvar från markägare och jägare att nå satta mål både för skogen och för älgen. Vi har varken önskan eller möjlighet att riva upp det lokala initiativet.
Med rätt åtgärder i skogen i kombination med jakt så finns det plats för både älg, människa och skogsbruk i alla svenska skogar. Det är vårt mål att alla intressen ska kunna samsas och samverka i skogen.
Älgen är en resurs. Visst spelar älgen en viktig roll eftersom den levererar värdefullt kött och rekreation genom jakten. Den är en viktig nationalsymbol.

För ensidig kampanj
Däremot har kampanjen fel när den påstår att Skogsstyrelsen har lagt ett utredningsförslag om att halvera älgstammen. Något sådant förslag finns inte.
Det vilar ett stort ansvar både på markägare och jägare. Vi behöver hjälpas åt och det är här vi tycker att Jägareförbundets kampanj är för ensidig.
Skogsägarna behöver bli ännu bättre på att plantera mer tall i delar av landet och därigenom få en mer varierad skog och stå bättre rustade i ett förändrat klimat.
Skogsstyrelsen anser också att antalet betande hjortdjur måste minskas som en viktig del för att få mer tall, rönn, asp och andra trädslag som viltet tycker om. Att få upp nytt foder till älgen tar tid. Då återstår den snabbaste och mest nödvändiga åtgärden i väntan på att skogen ska återhämta sig.

Rätta mun efter matsäck
Om en bonde saknar bete till sina kor, är det förstås nödvändigt att minska besättningen. Vi måste rätta munnen efter matsäcken. Först då blir det möjligt att rädda kvar både älg och tall i svenska skogar.

SKOGSSTYRELSENS VILTGRUPP:
CHRISTER KALÉN
LARS INGEMARSON
ANNA MARNTELL
MATTS ROLANDER
HASSE BENGTSSON
JONAS BERGQVIST