Enligt en undersökning i Luxemburg har utfodring av vildsvin lett till en kraftig ökning av vildsvinsstammen. Tidigare könsmognad är en effekt som utfodringen gett.
Foto: Peter Undén Enligt en undersökning i Luxemburg har utfodring av vildsvin lett till en kraftig ökning av vildsvinsstammen. Tidigare könsmognad är en effekt som utfodringen gett.

Hur påverkar utfodring vildsvinsstammen?

En undersökning i Luxemburg visar att utfodring av vildsvin står för 40 procent av grisarnas totala foderintag. Utfodringen ger tidigare könsmognad. Under två år bar en sugga i genomsnitt på 5,3 foster. Utfodringen av vildsvinen året om har bidragit till att vildsvinstammen ökat starkt i Luxemburg.

Vid jaktdagarna i tyska Bonn höll DPhil. Sandra Cellina, Luxemburg, ett föredrag om utfodring, kroppslig utveckling och reproduktionsdynamik av vildsvin. Här ett sammandrag, fritt översatt av Bo Magnusson:
”Vildsvinen utgör en viktig faktor i den inhemska faunan och är som jaktbyte högt värderat. När samtidigt ökningen av populationen sedan 50-talet förmodligen är mycket komplex, så är dock en av de möjliga faktorerna den utbredda praxisen med utfodring.
Fortfarande vet vi lite om hur stor andel av vildsvinens totala näringsbehov som utfodringen står för, hur denna utfodring påverkar för minskade skador i jordbruket och den möjliga effekten på vildsvinen själva.
Maginnehållet på 1 200 vildsvin
Under en tidsperiod av 27 månader insamlades 1 200 maginnehåll och 740 kvinnliga reproduktionsorgan från vildsvin.
Genom analys av dessa prov kunde utfodringens andel av den totala näringsintaget kvantifieras och dess påverkan på grisarnas förökning undersökas.
40 procent av foderintaget
Utspritt över hela året kunde man i 70 procent av magarna påvisa foder från utfodring.
Utfodringen utgjorde 40 procent av grisarnas totala foderintag.
De kvinnliga djuren var i jämförelse med 42 andra vetenskapliga studier tidigt könsmogna.
Även om proverna till största delen kom från hondjur under två år bar suggorna genomsnittligt på 5,3 foster.
Vid 12 månaders ålder låg den genomsnittliga levandevikten på 50 kilo.
Jämfört med tidigare undersökningar är den troligt att utfodringen av vildsvinen året om har bidragit till av vildsvinen starkt har ökat i antal i Luxemburg.”
Det vore mycket intressant om en liknande undersökning som den ovan kunde genomföras i Sverige.
Vissa påstår att slutade jägarna med utfodringen skulle detta var en faktor som gjorde att vildsvinen minskade i antal och anpassa sig till vad naturen ger.
Andra menar att skadorna på jordbruket skulle öka kraftigt.
Vad tycker du?
Mer om vildsvin på:
http://svinabloggen.blogspot.com