Foto: Shutterstock Antalet observationer av björnkullar i Finland minskade med 33 procent 2022 jämfört med 2021.

Kraftigt minskad björnjakt i Finland

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt hur många björnar som får fällas under årets jakt i Finland. Det handlar om 180 björnar, vilket är 166 färre än förra året.

Det är Finlands viltcentral som beslutar om hur dispenserna ska fördelas.

Utöver de dispenser som grundar sig på jaktkvoten 180 björnar kan Finlands viltcentral bevilja dispenser också för fällande av björnar som orsakar skada eller hot, det vill säga besluta om skyddsjakt. Dessa skadebaserade dispensers antal är inte begränsat. Tidigare år har endast ett fåtal sådana dispenser beviljats, och det inom renskötselområdet.

20 procent färre björnar

Björnstammen i Finland beräknas nu bestå av 1 740–1 925 individer. Det innebär cirka 20 procent färre björnar än vid den föregående beräkningen, 2021, som landade på 2 250–2 400 individer. Siffrorna är en uppskattning av björnstammens storlek.

Det totala antalet observationer 2022 var 18 procent färre än 2021, och färre än de har varit något år sedan 2013.

Flest skador i renskötselområdet

Björnstammen i Finland är dock så stor att det är omöjligt att hantera de sociala, ekonomiska eller ekologiska problem som björnarna medför endast genom att fälla de individer som orsakar skada eller utgör säkerhetshot. Därför regleras björnstammen i Finland genom så kallad beståndsvårdande jakt, skriver jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

Flest skador orsakar björnen i renskötselområdet. I fjol rapporterades 1 052 björndödade renar, vilket motsvarar ett totalt ersättningsbelopp på cirka 1 930 000 euro.