Tallplantor guld värt för älgstammen
  • Vildmarkshörnan

Tallplantor guld värt för älgstammen

ViltvårdPublicerad: 2015-11-27 10:33

Det bästa för älgarna är att markägare föryngrar med tall på alla tallmarker. Om jägare och skogsbrukare samverkar finns det ett gemensamt intresse att tall återbeskogas på tallmarker.

I Växjö höll Skogsstyrelsen på torsdagskvällen ett välbesökt seminarium med cirka 200 åhörare om utfallet av arbetet i projektet Mera Tall. Generaldirektör Monica Stridsman hälsade välkommen och gav bakgrunden till att hon startat projektet. Det skedde efter möte med engagerade personer i Nybro skogsintressegrupp. De hade konstaterat att tall minskade drastiskt i området.
Efter fem år konstateras att försäljning av tallplantor tredubblats i Götaland och jägarna har ökat avskjutningen av älg. 2014 låg avskjutningen på landets högsta nivå räknat i antal skjutna älgar per tusen hektar.
En bra start har åstadkommits från ett mycket dåligt läge, där tall endast var fem procent av sålda plantor.

Berättade om samverkansprojektet 
Projektledare Ove Arnesson berättade om hur samverkansprojektet genomförts med skogsägare och jägare i projektområdet.
Information från arbetet har spridits genom närmare 100 möten med 9 500 deltagare vidare i Götaland.
En slutsats är att bra och relevant faktaunderlag, som stämmer på hemmaplan, och spridning av goda exempel är nycklar som leder till utveckling.
Projektet har inventerat vilt, betestryck och skadenivåer och tillämpat en förenklad, lokal betesinventering som stämmer väl med den mer övergripande ÄBIN som har tagits fram. Jägare och markägare har gemensamt intresse av att tall återbeskogas på tallmarker.

Informerade om samband mellan foder och klövviltstammar
Professor Göran Ericsson informerade om samband och dynamik mellan fodertillgång och klövviltstammar, där han underströk klimat och tillgång på biomassa för utvecklingen.
Älgens välmående avgörs av sommaren och en lagom kall vår och sommar ger bra tillväxt på älgkalven, vilket är avgörande för om älgen ska bli stor som vuxen. När vi därtill får flera klövviltarter blir förvaltningens snabbt mycket komplex, men för älgen är tillgången på biomassa av tall central.
Docent Anneli Sjölander Lindqvist från Göteborgs universitet gav intressant genomgång över faktorer som behövs för att samverkan ska fungera.
Samverkan är enkel i grunden om förutsättningar ges genom att berörda får vara med i process, påverka beslut och ha inflytande samt att det sker i ett sammanhang.
Deltagande kopplas ofta till ett engagemang där lokala värden hotas. Det krävs ett ledarskap från genomförare att lyssna in och verkligen vilja låta samrådet utveckla beslut som ska genomföras – i annat fall leder det till passivitet i samrådet och alternativ mobilisering.

Diskussion om framtiden
Därefter följde framtidsdiskussion ”Vägen framåt – hur ska vi tillsammans arbeta för bättre balans mellan skog och vilt?” med föredragshållarna samt Solveig Larsson, Jägarnas Riksförbund, Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet, Göran Örlander, skogschef Södra samt Herman Sundqvist, skogschef Sveaskog.
Alla var överens om att samverkan mellan markägare och jägare är nyckeln till fortsatt framgång.
Solveig Larsson pekade särskilt på vikt av att ge mer beslutskraft i älgförvaltningen lokalt, så älgstammen kan snabbt anpassas till förändringar. Hon konstaterade att vi inte kan ha mer älg än vad det finns foder till älgar.
Det bästa för älgen är att markägare föryngrar med tall på alla tallmarker. Monica Stridsman, Göran Örlander och Herman Sundqvist, lovade att arbeta för en fortsättning och utvidgning av arbetet som börjat bra, men fort kan raseras. Från projektet kommer en handbok att produceras ”10 tips för Mera Tall”.
Mer information kan hittas på skogsstyrelsens hemsida för projektet.
Instruktion för betsinventering kan hämtas från Hjämseryds äso, www.hjalmserydsaso.se

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma