Jakt

Är älgen min om den faller på min mark?

Jag äger mark. Om grannjaktlaget skjuter älg och den ramlar på min mark är älgen min då?
Jörgen

Svar:

Den generella grundregeln för allt vilt är att det fällda viltet tillfaller jakträttsinnehavaren. Älgen är dock lite speciell då den räknas som statens vilt. För att få tillgodoräkna sig en älg som påskjutits på annan mark, men fallit på din fastighet, måste två saker vara uppfyllda. För det första ska du ha jakttid kvar, och för det andra ska du ha tilldelning kvar.
Har ett lag i ett älgskötselområde, ÄSO, skjutit på en vuxen älg som går in och lägger sig på din jaktmark, och den marken är oregistrerad, tillfaller älgen staten.
Endast kalv är lovlig på oregistrerade marker. Hade det varit en kalv, och det fortfarande är jakttid, tillfaller kalven dig.
Om ett ÄSO påskjuter en ko, som dör på din mark, och du har ett licensområde beror det på om du har kvar djur på licensen.
Några länsstyrelser beslutar även om könskvotering. Har ni ett hondjur kvar på licensen tillfaller kon er, annars tillfaller den staten.
Om grannlaget skjuter på en älg, oavsett storlek och kön, och den dör på er mark och ni tillhör ett ÄSO tillfaller älgen er, eftersom avskjutningen inom ett ÄSO får lov att variera.
Det laget som skjuter på älgen ska avräkna den från sin tilldelning, men den som tillgodogör sig älgen ska betala fällavgift.

Mikael Hultnäs , 2 december, 2020