Rätten att äga och förvara vapen hemma är strikt reglerad för att säkerställa säkerheten både för individ och samhälle. För den som äger vapen är det därför viktigt att vara väl insatt i de lagar och regler som gäller. Polisen har rätt att inspektera vapenförvaringen i hemmen för att säkerställa att reglerna efterlevs.

Vapen ska förvaras under sådan uppsikt att obehöriga inte kommer åt dem, vilket enligt huvudregeln i vapenlagen innebär att skjutvapen ska förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp som uppfyller kraven för
SS 3492 eller SSF 3492. Dessa skåp är tydligt märkta med en dekal inne i skåpet. 

Förvaringskapaciteten för vapen i ett säkerhetsskåp klassat som SSF 3492 tillåter upp till 20 poängs vapenförvaring. Då olika typer av vapen har olika poängvärden, ett jaktvapen räknas till exempel som 1 poäng, innebär det att upp till 20 gevär, eller 10 pistoler (2 poäng vardera), eller 5 automatvapen (4 poäng vardera) kan förvaras i ett sådant skåp.

Robust konstruktion

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillåter även förvaring av upp till 20 kilo krut eller ammunition i hemmet, med specifika gränser för olika typer av krut. 

Vapenskåp måste vara robust konstruerade med minst fyra millimeter tjock stålplåt och låsbommar som kan manövreras i minst tre riktningar. De bör även vara utrustade med borrskydd för låset och skydd mot försök till sprängning. Både nyckellås och kodlås är acceptabla val av låssystem.

När det gäller förankring är vikt en viktig faktor. Skåp som väger över 150 kilo är godkända utan krav på fast förankring. Lättare skåp kan behöva förankras eller kompletteras med extra vikt.

Särskilda viktplattor finns att köpa till vapenskåpen. Dessa finns i olika viktklasser från 6,7 kilo upp till 30 kilo, men jägare tipsar också om att man kan måttbeställa kraftiga plåtar som passar det egna vapenskåpet eller köpa blyrullar att lägga i. Det är dock viktigt att plattorna fästs i skåpets botten. 

Placeringen viktig

Placeringen av vapenskåpet i hemmet är också viktig. Skåpet bör placeras på en diskret men tillgänglig plats, och helst inte i ett fuktigt utrymme för att undvika korrosion. Om du överväger att placera skåpet i ett garage som är anslutet till bostaden, är det tillåtet så länge byggnaden är synlig från bostaden och utrustad med larm.

För äldre vapenskåp som kanske saknar de senaste säkerhetsbeteckningarna, men ändå uppfyller kraven för säker vapenförvaring, kan ett ackrediterat certifieringsorgan, som SWEDAC, inspektera skåpet. Det brukar kosta 500–1 000 kronor exklusive resekostnad. Efter en godkänd besiktning utfärdas ett intyg som bekräftar skåpets säkerhetsnivå.