Ljudskrämma får bukt med betesskador

På det danska godset Ormstrup har man utvecklat en viltskrämma med 500 olika ljud för att skrämma bort viltet från känsliga planteringar, något som hittills fungerat bra.

Ormstrup är ett gods mitt i Danmark med nära 800 hektar mark. Numera har markanvändningen ställts om från växtodling och virkesproduktion till jakt. På bara tio år har kronviltstammen tiodubblats till cirka 300 djur, berättar tidningen ATL.
Så starka viltstammar som man eftersträvar innebär ett extremt hårt betestryck, trots att djuren också utfodras med 450 ton foder om året. Även om verksamheten är inriktad på jakt vill man ändå driva upp skogsbestånd, inte minst för viltets skull som är i behov av skydd. Speciellt problematiskt är det att plantera och driva upp ädellövskog. Granplantor når inte längre än till buskstadiet.

Byter ljud
Genom att sätta upp en datorstyrd högtalare med en censor vid skogsplanteringen har man lyckats skrämma bort viltet.
Apparaten är utrustad med 500 olika ljud och den börjar med ljud som ligger utanför människans hörselområde – detta för att inte förstöra skogsupplevelsen. Känner censorn att viltet står kvar plockar den fram nya ljud, till slut även sådana som människor hör. Det kan röra sig om allt från hundskall och gevärseld till outhärdliga larmljud.
– Det som är obehagligt för människor är helt säkert obehagligt också för djur. Om ett ljud inte är effektivt så hittar den själv ett nytt, så att djuret inte vänjer sig, säger uppfinnaren Mogens Rosengård, till ATL.