• Allmogejakt

Bodil Valero (MP) svarar på kritiken

”Sansa diskussionen om vapendirektivet”

DebattPublicerad: 2016-03-09 16:02

Svar direkt till Valero

Det finns inga felaktigheter i krönikan. Miljöpartiets Bodil Valero ber EU-kommissionen att titta särskilt på halvautomater som till exempel kan laddas med ”för många” patroner. Synpunkten framförs som exempel på vilka vapen som skulle kunna förbjudas, samlas in och skrotas. Sedan försöker Bodil Valero slingra sig undan det faktum att hon faktiskt bäddar för ett förbud som kan drabba närmare 30 000 svenska jägare som har halvautomatiska jaktstudsare. Det är en beklämmande undanflykt.

Bodil Valero har utökat det ursprungliga förslaget om läkartest av alla som ansöker om vapenlicens med att föreslå ett extra test: ”mental and cognitive aptitude”. Kanske ”mentaltest” är en bättre översättning än ”intelligenstest”.  Men tror Bodil Valero att det på något sätt lindrar de berörda att utsättas för ett tvångsmässigt ”mentaltest”?

Nu är det Sveriges cirka 559 000 vapenägare det handlar om när Bodil Valeros försöker få ännu hårdare EU-lagstiftningen för alla medlemsländer, än vad EU-kommissionen ursprungligen föreslog och vad den svenska regeringen jobbar för.
I Sverige var det endast drygt ett legalt vapen per år som användes i grov brottslighet under en tioårsperiod till och med 2010. Statistiken från ett flamländskt fredsinstitut kan inte ändra det faktum att svenska legala vapen inte är ett samhällsproblem.
Valero jagar ändå över en halv miljon svenska, legala vapenägare med helt absurda och orimliga nya pålagor och förbud.

Att till exempel märka och licensbelägga alla patronmagasin, utsätta laglydiga medborgare för tvångsmässiga mentaltest och att tvingas betala ansvarsförsäkring för varje vapen väcker naturligtvis starka känslor.

Sveriges skyttar och jägare har helt enkelt tröttnat på att hunsas av politiker från småpartier som aktivt tar varje chans att motarbeta skytte och jakt. Vi är en folkrörelse som inte tar mer skit. Men som laglydiga vapenägare vet vi redan att vi måste vara sansade.

Anders Ljung chefredaktör, Jakt & Jägare

I Jakt & Jägares krönika den 7 mars spreds flera felaktigheter om mitt förslag till yttrande gällande EU:s vapendirektiv. I mitt förslag har jag försökt hitta en balanserad kompromiss mellan jägare och sportskyttars intressen och EU-kommissionens förslag till ändringar i vapendirektivet, skriver Bodil Valero, EU-parlamentariker (MP).

Läs krönikan här:

Dagarna efter terrorattackerna i Paris i november i fjol var EU i chocktillstånd. EU-kommissionen som under flera år jobbat med ett förslag om ändringar av vapendirektivet pressades av medlemsländerna att skynda på. När kommissionen valde att påskynda processen lades allt och lite till på bordet.
Kommissionens förslag blev inte bra. För det första var förslaget aldrig tänkt att handla om enbart terrorism, men eftersom det presenterades så, blev den olyckliga konsekvensen att ingen kunde förstå varför lagliga vapen skulle kontrolleras hårdare när terrordåd oftast begås med olagliga vapen. Många jägare och sportskyttar reagerade starkt då de kände sig utpekade som potentiella terrorister. Det har jag full förståelse för.

Att kontrollera legala vapen
Faktum är att reglerna i vapendirektivet handlar mer om att kontrollera legala vapen för att minska risken för mord, självmord, masskjutningar och olyckor med skjutvapen samt risken för att lagliga vapen hamnar på svarta marknaden, än att förhindra terrorism och organiserad brottslighet.
Enligt en rapport från det flamländska fredsinstitutetet dör i snitt 6 700 personer i EU av skjutvapen varje år. Flertalet av dessa (75 procent) är självmord som i regel begås med legala vapen. 15 procent är mord, varav män ofta skjuts med illegala vapen i kriminella kretsar och kvinnor med legala vapen i hemmet. Därtill läggs olyckor och med jämna mellanrum också masskjutningar som skolskjutningar.
 Rapporten går att läsa här: 

Förbjuda halvautomatiska vapen
Förutom att kommissionens förslag presenterades felaktigt som ett svar på terrorism är en annan stor brist att kommissionen inte tog fram någon konsekvensanalys, i synnerhet gällande de vaga formuleringarna om ett förbud av vissa halvautomatiska vapen. I mitt yttrande till förslaget i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) poängterar jag att kommissionens förslag att förbjuda halvautomatiska vapen som ”liknar” helautomatiska inte är genomtänkt eller genomförbart.
Jag ber kommissionen att ompröva sitt förslag och om de fortfarande vill gå vidare, i så fall se på tekniska kriterier istället för utseende. Jag nämner ett antal kriterier som skulle kunna vara underlag, men lägger inget konkret förslag. I Jakt & Jägares krönika står det att jag föreslår ett totalförbud för moderna jaktvapen, det stämmer alltså inte alls.

Vill reglera patronmagasinen
Istället för att som kommissionen vilja förbjuda en hel kategori vapen, så föreslår jag reglering av magasin, särskilt magasin med över tio patroner. I dag är magasin helt oreglerade i de flesta EU-länder och går att köpa utan vapenlicens. Mitt förslag är att när man köper magasin så bör man uppvisa en vapenlicens till ett vapen som magasinet passar i. Motsvarande krav finns redan på ammunition i Sverige i dag. Naturligtvis ska övergångsregler göra så att ingen som i dag är laglig ägare av magasin hamnar i kläm.

Test av lämplighet som vapenägare
I Jakt & Jägares krönika påstås också helt felaktigt att jag föreslår ”intelligenstest för alla jägare”. Vad det handlar om är att Sverige, såsom redan är fallet i flertalet EU-länder, också skulle få ett standardiserat lämplighetstest för att inneha vapen, som alternativ till kommissionens förslag om obligatoriska läkarundersökningar. Det kan till exempel handla om synundersökningar, demens, etc. Redan i dag görs grundliga lämplighetstester i Sverige av många skyttar inom till exempel hemvärnet. Det är ett system man bör kunna arbeta vidare på. Detta ska alltså ses som ett filter där uppenbart olämpliga personer kan sållas bort, något som även borde vara av intresse för alla ansvariga vapenägare.

”Inte orimliga krav”
Det här är inte orimliga krav att ställa för att få inneha vapen, som inte är vilken produkt som helst. De allra flesta vapenägare är laglydiga och tillförlitliga personer. Det måste gå att hålla en sansad diskussion om vapendirektivet och de svenska vapenlagarna. Jag tar gärna emot synpunkter och frågor och kommer att svara efter bästa förmåga, men hoppas att tonen kan vara mer sansad framöver.
Kommissionens förslag har syftet att öka europeiska medborgares säkerhet och att garantera att vapnen ska stanna i laglydiga och tillförlitliga vapenägares händer. Nya regler kommer vare sig vi vill det eller ej. Mitt mål är att reglerna ska vara möjliga att tillämpa och inte försvåra allt för mycket för jägare, samlare och sportskyttar.

Bodil Valero, Europaparlamentariker för Miljöpartiet

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. Reglera magasin "patronmagasin"

2016-03-10 17:11

Att reglera magasin "patronmagasin" är något som meddelades som förslag av Doris Högne Rydheim i hennes SOU 2013:7. De skulle regleras och göras tillståndspliktiga.
Angående att göra magasin tillståndspliktiga finns det i varje fall fyra moment att kommentera.
Det första är vilket eller vilka resultat skulle det medföra, ie positiva sådana för frågan om vapenbrott och brottslighet?
Svaret är inget/inga, inte nog med att kriminella inte har registrerade vapen/magasin de kommer inte heller att underkasta sig en begränsning i storlekar osv. Regleringens syfte kommer således enbart att påverka tävlingsskytte i sporter som tillåter mer än 10 skott i magasinet alternativt om det avser alla magasin att medföra att man måste märka och registrera ett mycket stort antal vapendelar=magasin utan någon som helst effekt på brott eller missbruk av vapen.
Nästa fråga är kan man reglera vad som är ett magasin?
Doris Högne försökte att göra det i sin SOU och misslyckades fullständigt, begränsar man sig till att enbart beskriva löstagbara magasin, dvs faktiska magasin, vilket är en förutsättning medför det att man missar alla magasin som är fastmonterade på vapen, dock slutar gränsdragningsproblemen inte där, det finns saker som laddramar, clips och andra lösningar som inte är magasin men vars funktion är sådan att de liknar magasin.
Svaret är det att det rättsligt sätt är nästan omöjligt att reglera vad som är ett magasin, utöver det så är vissa saker såsom laddramar generiska och kommer aldrig att kunna regleras.
Ovanstående är av absolut avgörande betydelse iom att man avser att koppla innehavet till tillstånd och en kriminalisering, en jurist skall förstå sådana moment.
Vidare frågeställning är det sannolikt att tro att polismyndigheten skulle klara en hantering av tillståndsansökningarna som en följd av detta förslag och kriminalisering?
I dag hanterar polismyndigheten balanser på 30+ veckor inom tillståndsprövningen, det är enorma fel och brister i PER, vapenregistret som idag används och vid ett hypotetiskt prov av exempelvis mitt eget innehav av magasin, jag äger 9 st som då skulle kosta 9*250 kr att göra lagliga även har den tråkiga egenskapen att jag kan använda ett större antal av dem i flera olika av mina vapen, dvs de kan inte associeras med ett vapen, inte heller har de idag nr instansade i sig att registreras med.
Svaret är således att polismyndigheten inte skulle ha en chans att hantera resultatet av en sådan lagstiftning inom sin tillståndsprövning, varken i frågan om tid, omfattning, med adekvat rättssäkerhet eller ens någon form av säkerhet samt att kostnaderna för tillstånd och märkning av magasinen vida överstiger vad som är skäligt, jag noterar frånvaron av kostnads/påverkans analys i förslaget ovan
Som avslutande moment, vi har idag en sedan länge relativt välfungerande vapenlagstiftning som inte har haft några uppenbara brister eller tillkortakommanden. Sverige har inte heller haft några egna källor av illegala vapen sedan man slutade att förvara vapen i militära MOB-förråd utan idag är 9 av 10 illegala vapen från Balkan eller tidigare sovjetrepubliker.
För att motivera en ytterligare reglering av vapen/vapendelar krävs att det är en ändamålsenlig och effektiv reglering som har en påverkan på vapenbrotten, detta förslag har inte det, det saknar helt beröring med illegala vapen.
Vill man utnyttja terroristers dåd till att förminska, försvåra eller helt förbjuda civilt vapenägande drar man sig inte för att mot bakgrund av dessa föreslå saker som ovan, att det är lågt, att det är reaktionärt och ohyggligt cyniskt på samma gång hedrar inte den som skapar förslag av detta slag,
Skulle man vilja reglera eller hindra vapen att nå orätta händer så är det dags att öppna tullstationerna igen, att man ser till att vapenbrott, med illegala vapen ger rejäla påföljder samt att polisen faktiskt ser till att agera, dvs inte som idag när den reagerar på att åka ut efter skjutningar.
Jag kan summera med att ärlighet och tydlighet är sådant som hedrar även politiker, förmågan att känna sin historia, rättslig och annan medför att förslag som tidigare har kommit att förkastas borde medföra att man håller sig för väl för att försöka att få igenom dem igen, trots ett bättre vetande om att det saknar påverkan på vapenbrott.

18. Direktiv 2008/51/EG

2016-03-10 13:40

@MRSTRAIGHTPULL, tack!

Min magkänsla var uppenbarligen korrekt ;-), att samtliga EU's medlemsstater INTE lever upp till nuvarande direktiv samtidigt som MP väljer att bortse från detta. Anmärkningsvärt!!

Flamländska fredsinstitutet; "Firearms and Violent Deaths in Europe" sid. 5, 1.1.
Fritt översatt; "Som en positiv utveckling, i direktiv 2008/51/EG föreskrivs att alla EU:s medlemsstater måste upprätta per den 31 december 2014 och därefter upprätthålla ett datoriserat register där uppgifter om alla civila innehav av skjutvapen ska registreras.
Just nu (Juni 2015) är det oklart i vilken utsträckning EU: s medlemsstater har infört dessa nödvändiga datoriserade register."

Med detta konstaterat så är MP:s agenda uppenbarligen något helt annat, stick i stäv med landsbygdsbefolkningen och dess gröna näringar.

17. Aha...

2016-03-10 13:40

Inte förvånande så är hon till yrket jurist - där har hon ju några framstående kollegor i skrået som inte behöver nämnas vid namn. De är tillräckligt (ö)kända i jaktkretsar.
Som ett litet tillägg till det som MP brukar vurma för - tåg i alla dess former - så använder ca 80-90 personer varje år regional- och fjärrtrafiken till att avsluta sin jordevandring. Tragiskt men så är det.
Detta vet jag och det är ingen gissning från min sida.
Så jag förutsätter att de i konsekvensens namn omprövar sitt engagemang för spårbunden kollektivtrafik...

16. Mentaltest...

2016-03-10 08:39

...är något som samtliga politiker borde genomgå årligen

15. Sansad ton?

2016-03-10 08:38

Om man inte tål genomlysning och kritik för ett dåligt förslag så skall man nog inte lägga fram det. Dvs sansade förslag ger en sansad debatt. Förslag som enbart är till för ideologisk tillfredsställelse förtjänar och får inte en sansad debatt!

Här är en länk som går till rapporten från det holländska fredsinstitutet (Holland ja - här finns Postkodslotteri med svenskt dotterbolag som sponsrar SNF med tvåsiffriga miljonbelopp och WWF Netherlands som en av uppstartsorganisationerna bakom Rewilding Europe. Men det finns i princip ingen jakt - istället gasar man ihjäl gäss för att kontrollera populationen...): http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/files/reports/firearms_and_violent_deaths_in_europe_web.pdf (notera att hemsidereferatet, som Bodil länkade till, är lite mer "kvällstidningslikt" än rapporten)

Hur som låt oss titta lite på hemsidans siffror: "The 5,000 suicides by firearms per year represent 9% of all suicides in the EU." Detta innebär alltså att 91%, eller 50555 självmord per år inom EU, sker på annat sätt än med vapen.

"On average, in the EU 1,000 homicides are committed with firearms each year, but this number varies considerably from one Member State to another. Homicides with firearms represent 20% of all homicides in the EU" Så 4000 per år inom EU utsätts för annat dödligt våld än med vapen.

För att sätta siffrorna ovan i perspektiv dödades 25900 i trafiken i EU under 2014 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/index_en.htm)

Så vilket problem vill Bodil lösa med sin jakt på laglydiga vapenägare i Sverige? Nej, detta luktar bara MPs jakt på och förakt för brukare, ingenting annat!

@Nonlupus: Haha, ja vad tror du? Läs 1.1 på sid 5 - speciellt då denna mening "At the moment it is unclear to what extent EU Member States have put in place the required data filing systems." Så precis som med annat är det lätt att inom EU fatta beslut som drabbar laglydiga medborgare hårt men som inte drabbar de som bryter mot direktivet alls...

14. Är hon helt verklighetsfrånvarande?

2016-03-10 08:37

I princip så görs dessa tester redan! Ingen kan gå och köpa ett legalt vapen utan att man uppfyller vissa kriterier. Jägarexamen är ett och föreningsintyg är ett annat! Sedan är det idag slutligen polisen som bestämmer om man över huvud taget ska få licens! Så vad i hela fridens dar är problemet! Som man skrivet tidigare, se till att börja där problemen finns på riktigt innan man sparkar undan stolen på ett redan mycket väl fungerande system!

13. Test av jägare

2016-03-10 08:37

Skulle test av jägare införas, så kan vi väl börja med att testa dessa okunniga politiker först!
Men vi vet kanske svaret redan!

12. Jösses!

2016-03-10 08:37

0,0000099% av EU s medborgare skjuter sig årligen eller 5025 st menar Valero på fullaste allvar att de inte skulle ta livet av sig om de inte hade ett skjutvapen. Kanske hon borde förbjuda vatten ,tåg och lastbilar för det är betydligt fler som avslutar sitt jordeliv i kylaren på en långtradare än i den farliga änden på en bössa.
Sverige har en självmord statistik på cirka 11 per 100000 invånare och ligger ungefär i medel i världen. Syrien innan kriget hade inte ens 1 per 100000 men en enorm tillgång till skjutvapen.
Angående mord så skjuts det ca 500 om året vilket är fruktansvärt men de flesta är ju uppgörelser i den undre världen där varken lagar eller licenser existerar. När mord i nära relationer sker så är det ju inte pga av tillgången av ett licensvapen man mördar utan för att man är trött eller förbannad
Sen kan jag väl hålla med om att det inte vore helt orimligt att behöva visa vapenlicens vid köp av ett löst magasin.

11. Japan

2016-03-10 08:36

I Japan är a) självmordsfrekvensen hög och b) tillgången till legala vapen synnerligen liten.
Vilka slutsatser drar Bodil Valero av dessa omständigheter?

10. DDR

2016-03-10 08:35

Ovannämnda stat gick under när man kategoriskt satte sig över all verksamhet som övervakades med järnhand. Försök att införa en liknande ordning i Sverige kommer obevekligen att avvisas. För den som vill agera diktator kan man lämpligen rekommendera en kurs som handlar om normalt uppförande mot lagliga medborgare i stället för översitteri. Vederbörande slipper då att leva i ett konstant chocktillstånd.

9. Men Bodil ....

2016-03-10 08:34

Du har gjort en bedrövligt dålig analys. Bara ett exempel: Tror du verkligen att en minskning av antalet vapen kommer att minska antalet självmord? Det är väl inte tillgången på ett lämpligt verktyg (vapen) som gör att en person begår självmord? Utan att vara på något sätt utbildad inom området, så är jag övertygad om att det är depressioner och andra psykiska störningar som gör att en person väljer att ta sitt liv.De personer som inte har vapen, de väljer andra alternativ som oftast tyvärr har samma slutresultat.

8. Förbjud bilar

2016-03-10 08:33

Då det uppenbarligen inträffar fler olyckor med dödstillbud med bilar samt att bilar är mycket lätta att få tag på utan någon som helst licens eller liknande föreslår jag att man förbjuder bilar först för att minska dödligheten hos människor
Ironin flödar

7. Mp använder EU som

2016-03-10 08:33

"redskap" mot jakt/jägare, sportskytte/utövare, landsbygd/gröna näringar och dess folk. Ett EU som Mp var totalt emot att Sverige skulle införlivas med. Men se sen upptäckte de att EU innebar att alla deras medel var helgade i deras syfte att radera ut landsbygden och dess folk. Kontentan av det hela är ju att Mp är ett tillfälligt populistiskt parti som dalar fort utför och kommer snart att befinna sin under 4% gränsen och då räcker det inte med några så kallade "krokodiltårar".
Vidare är det på sin plats att gratulera hela Mp:s styrelse inkl båda språkrören är en fyra nominerade av Jordens Vänner till slut tävlingen "Minst trovärdiga förda "Grön" politik. Avgörandet sker under Almedals veckan 2016.

Rösta i Svenska Greenwashpriset 2016
Pelle Hällje 2016/02/29 Rösta i Svenska Greenwashpriset 20162016-03-02T12:26:43+00:00 Aktiviteter & Kampanjer, Svenska Greenwashpriset, Uncategorized

Nu kan du rösta på vem som ska vinna Svenska Greenwashpriset 2016! Det finns fyra kvalificerade slutfinalister att rösta på, och vi förväntar oss en tät kamp om vilken som utses till årets oärligaste miljöimage.
Svenska Greenwashpriset delas ut årligen av Jordens Vänner med stöd av Konsumentverket till företag, organisationer och makthavare som skapat sig en överdrivet grön image med vilseledande marknadsföring och/eller annan kommunikation.

Slutkandidater till Svenska Greenwashpriset 2016
Ekobyggmässan. På ett rekordslarvigt sätt slänger sig Ekobyggmässan med orden ”grönt byggande”, ”hållbar stadsutveckling” och ”cirkulär ekonomi” för att tvätta en lång rad varumärken gröna. Bland huvudsponsorerna, som Ekobyggmässan skyltar duktigt med, återfinns Vattenfall, Tarkett samt inte minst kemijättarnas branschförening för polyuretan, PUR-gruppen. Det är i grunden bra att skapa arenor där makthavare, företag och intresserade personer kan dela erfarenheter om hur en bransch kan bli mer hållbar. Dock riskerar Ekobyggmässan att göra mer skada än nytta med sin ansvarslösa brist på urskillning.
Miljöpartiets partistyrelse. Inför riksdagsvalet 2014 lovade Miljöpartiet att verka för att Vattenfalls kolkraftsverksamhet skulle avvecklas. Detta vallöfte sveks när Miljöpartiet som en del av regeringen valde att försöka sälja kolkraften istället för att avveckla den. Utöver det var den miljöpartistiska delen av regeringen huvudansvarig för Sveriges undfallande roll under FN:s klimattoppmöte COP21 i Paris i december 2015. Ansvariga i partistyrelsen har också hyllat Parisavtalet, som helt saknar konkreta beslut och bindande formuleringar för hur klimatet ska räddas.
Stockholmshem. EU-projektet GrowSmarter i Årsta marknadsförs som ett antal miljötekniska lösningar för smarta städer. Prestigeprojektet klubbades igenom helt utan möjlighet till inflytande från hyresgäster och innebär t ex i kvarteret Valla torg i Årsta hyreshöjningar upp till 64 %, ofrivillig evakuering i 15 månader samt magasinering av bohag under tiden. Detta i ett socioekonomiskt utsatt område där t ex 47 % är pensionärer. GrowSmarter-projektet saknar helt ett perspektiv av social hållbarhet, och är en i raden av ”renovräkningar” som stora hyresvärdar lanserat de senaste åren. Kraftiga hyreshöjningar tvingas igenom i områden med många låginkomsttagare, med renoveringar och/eller miljösatsningar som ursäkt. Vi efterlyser mer demokratiska sätt att finansiera miljöexperiment än att låta låginkomsttagare stå för hela notan. Volkswagen Sverige. Under hösten 2015 rullades en global skandal upp med biljätten Volkswagen i huvudrollen. Dieselbilar visade sig ha en snillrik mjukvara installerad, som känner av om bilen är ”utsatt” för ett utsläppstest. Om så är fallet, stängs en rad funktioner med utsläppspåverkan av för att sedan slås på igen när bilen körs som vanligt. Innan dess hade dieselbilarna varit ett av Volkswagens flaggskepp inom miljörelaterad marknadsföring. Volkswagen Sverige nomineras som den svenska grenen av en av världens mäktigaste företagssfärer. I januari i år kom ett pressmeddelande om att 2015 var Volkswagen Sveriges bästa år någonsin sett till försäljningen.*
Rösta här och uppmana alla du känner att göra samma sak! Röstningen pågår fram till prisutdelningen, som kommer att äga rum i Almedalen i Visby den 5 juli 2016.

6. En undran...

2016-03-09 17:02

Är det någon som vet om nuvarande vapendirektiv, det som gäller nu, levs upp och följs av samtliga medlemsstater? Eller är det bara lilla Sverige, bäst i klassen i EU’s dårhus?
Om så inte är fallet så bör kommissionen börja i den änden och se till att det implementeras och följer gällande direktiv och regler innan man diskuterar ett nytt direktiv som bara jävlas med laglydiga medborgare samtidigt som Sveriges gränser står öppna för fulla spjäll och illegala vapen passerar obehindrat.

5. Syftet styr sanningen

2016-03-09 16:33

Bodil Valero har ju ett förutbestämt syfte och det är att jävlas med legala innehavare av vapen och då väljer hon sina källor.

4. KLÄDSAMT

2016-03-09 16:06

Om man saknar kunskaper i ett ämne, är det rekommendabelt att hålla tyst.
Förhoppningsvis finns det en gräns för hur mycket skit "vanligt folk" tål.
Om alla med fungerande hjärna kunde enas skulle vi slippa både EU och MP.

3. En sansad debatt...

2016-03-09 16:05

...kan man bara få, om man slutar framföra totalt förkastliga förslag från MP-håll!
Inte att undra på att politikerföraktet blir större och större. Bara en sån mening som: Nya regler kommer vare sig vi vill det eller ej.
Snacka om att redan ha bestämt sig!

2. Miljöpartiet straffar ut sig själva

2016-03-09 15:35

Bra att det uppdagas var Miljöpartiets folk har för inställning till jakt och jägare, för den som inte visste det sedan tidigare förstås. De flesta har ju genomskådat dem för flera år sedan, och med lite sammanhållning så kanske vi slipper dem i regeringsställning efter nästa val. Alla andra alternativ är bättre.

1. Forskning finns

2016-03-09 15:35

Man behöver inte hänvisa till rapporter (av okänd kvalitet) från fredsinstitut för att få fram uppgifter om detta. Det finns publicerad forskning att tillgå. Den relevanta forskningen refereras också till i den utvärdering av Vapendirektivet som EU gjorde så sent som 2014 (och som inte visade på något behov av de förslag som nu lagts fram. I en tidigare artikel i denna tidning kommenterade jag detta på följande sätt:

"I bilagan till EU:s utvärdering från 2014 refereras en rad studier om samband mellan vapentillgång och kriminell verksamhet. Tillsammans ger de en god bild av forskningsläget. En av de studier som refereras är en omfattande metastudie från amerikanska National Academy of Sciences (Wellford & al 2004 – den kallas i rapporten av någon anledning för Wellford & al 1997 men det är denna som avses). Deras slutsats var att de inte kunde ”hitta någon vapenreglering som hade reducerat våldsbrottslighet, självmord eller olyckor med vapen.”
En annan metastudie utförd av kriminologen Gary Kleck fann att det i forskningen ”saknades konsistent signifikant samband mellan vapenägande och våldsbrottslighet, för (1) USA över tid, (2) amerikanska städer, (3) counties inom Illinois, (4) landsdelar som England, amerikanska delstater, (5) amerikanska regioner, (6) länder, (7) befolkningssubgrupper”. (Kleck 1997).
Samma sak har studerats av kriminologen Don Kates och nationalekonomen Gary Mauser (2004). De fann följande:
”Det finns inte någonstans bevis för att en minskning av tillgängligheten av skjutvapen i allmänhet även minskar tillgängligheten av skjutvapen hos personer med kriminellt uppsåt, eller att personer med kriminellt uppsåt inte skulle kunna beväpna sig oavsett allmän reglering av vapeninnehav.”

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons