• Älgskadefondsföreningen

Enbart fastighetsägaren äger jakträtt

DebattPublicerad: 2011-10-28 11:20

Den nya älgjakten ska nu sjösättas. Den operativa organisationen som ska sköta verksamheten lokalt är Älgskötselområdet, ÄSO. Det har hela tiden sagts i ”förhandsreklamen” att älgskötselområdet ska återge markägaren möjlighet att förvalta jakten som en del i näringsverksamheten.
Men Jägareförbundet försöker skapa en situation där jakträtten ska handhas av den som har nyttjanderätten, varnar debattören Jan Gullmark.

Jakträtten är fast knuten till fastigheten. Ingen annan än den lagfarne fastighetsägaren har jakträtt. Äganderätten till jakten går ej att överlåta. Jagar inte fastighetsägaren kan han upplåta en nyttjanderätt. Jakträtt och nyttjanderätt är två helt skilda saker som man måste hålla isär.
Ett annat begrepp är jakträttshavare som ej är detsamma som jakträttsägare utan avser den som erhållit nyttjanderätt till jakt.
Innebörden är att den som har en nyttjanderätt endast har tillstånd att jaga. Fastighetsägaren råder fortfarande över jaktförvaltningen, medlemskap och rösträtt i ÄSO. Medlemskapet går ej att överföra till annan. Områdesbildningen är helt frivillig. Den enskilde fastighetsägaren kan vägra att ansluta sin fastighet. Man har även obetagen rätt att gå ur ett redan bildat ÄSO.

Endast fastighetsägare
Endast fastighetsägare kan bilda älgskötselområde vars bildande bygger på jakträtt. Den som bildar är medlem.
Rätten att föra medlemmens talan kan endast ske via fullmakt varvid huvudmannen har möjlighet att desavouera ombudet när helst huvudmannen så önskar.
De senaste 30 åren har varit en katastrof för svenskt skogsbruk i avseende på hur älgstammen skötts. Vi har förmodligen världens största älgstam per arealenhet, världens sämsta älgstam ur kvalitetssynpunkt samt de värsta betesskadorna i världen. Detta har skapats under en tid när Svenska Jägarförbundet (SJF) varit helt tongivande i jaktfrågor och fungerat som expertorgan för länsstyrelserna och övriga myndigheter.
Naturvårdsverket (NVV) håller för närvarande på att utarbeta tillämpningsföreskrifter för den nya älgförvaltningen.

Försöker förvandla nyttjanderätten
I ett remissvar till NVV försöker SJF förvandla nyttjanderätt till jakträtt och hävdar att den som har nyttjanderätt därmed stiger i jakträttsägarens (fastighetsägarens) ställe och ingår som medlem i ÄSO.
SJF försöker alltså att skapa en situation där jakträtten ska handhas av den som har nyttjanderätten.
SJF skriver att om fastighetsägaren vill tillförsäkra sig makten över anslutningen till ÄSO, kan detta tas in som ett villkor i avtalet mellan ”jakträttshavaren” och fastighetsägaren.
På ett liknande sätt försöker man att få en situation där VVO kollektivt ska överta fastighetsägarens rätt att förfoga över jakträtten genom beslut på VVO-stämma.

Enbart fastighetsägaren äger jakträtt
VVO äger ingen jakträtt. Enbart fastighetsägaren äger jakträtt.
Högsta Domstolen skriver i Kuivakangasmålet: 
”Inrättandet av ett viltvårdsområde innebär inte att fastighetsägarna inom området avhänder sig jakträtten på sin mark till föreningen.”
Genom ett civilrättsligt avtal kan markägaren överlåta nyttjande av jakten till VVO.
SJF har trots detta sanktionerat stadgar som idag används inom ÄSO där man klart uttalar att jaktlag, med flera, är medlemmar med beslutanderätt medan den markägare som upplåtit en nyttjanderätt till jakt ej äger beslutsrätt. Markägaren tillåts yttra sig och lägga förslag i en speciell fråga. (Älgskötselplan)
I stadgarna sägs även: ”Kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker till utvalda företrädare för jaktlagen som i sin tur ansvarar för att markägarna informeras.” 
Medlemmen i ÄSO ska alltså ej behöva kallas.

Ingår inte i förbundets uppgifter
SJF har många viktiga uppgifter för sina medlemmar. Bland annat ska man vara en samtalspartner till markägarnas organisation ÄSO och därvid framföra sina synpunkter, bidra med kunskaper etc.
Att överta fastighetsägarnas rättigheter och skyldigheter ingår inte i SJF:s uppgifter enligt förbundets stadgar.
Det är nu viktigt att skapa stadgar som klart visar vad äganderätten till jakt innebär. LRF håller nu på att ta fram stadgar för ÄSO. Även SJF arbetar med ett eget stadgeförslag.
Innan nya och acceptabla stadgar finns att tillgå och besluta om, bör fastighetsägaren vänta med anslutning till ÄSO.
A-licenserna finns fortfarande och är ett bra alternativ till ÄSO
Förvaltningen av jakten är en del av markägarens näringsverksamhet som ska samordnas med brukandet av jord och skog.
Skogens skötsel ska inte indirekt vara underställt beslut av personer för vilka jakten är en hobbyverksamhet och som ej behöver ta de ekonomiska konsekvenserna av sina beslut.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Bedrövligt 2011-11-09 00.03

2011-11-22 08:56

Mycket vatten har runnit under broarna sedan Gustav Vasas höghetstid! Skattläggningen 1602 Kung Karl IX. Enligt Kung Karl XI skriftliga order 1671, till landshövding Jonas Gran, att utfärda instruktion för lantmätare, att på platsen uppmäta och beskriva de OKUPERADE ängar, fiskesjöar, jaktområden, lövskog, skog på de okuperade skattelanden i Lappland, som åborna belagt med arbete på öde mark-"herrelöst mark"-"res nullius" i lappmarken. Var ett av den tidens lag anvisad och skyddat LAGA FÅNG och sedvänja. Fastän rättsfallen inte som sådana ger besked om gränsernas mer exakta förlopp, utgör de på kartan 1671 utmärkta "rå och röör" samt gränslinjer klara belägg för att åbors skatteland haft exakta gränser mot varandra. Åbornas skattelandsgränser har utmärkts på 1671 års lantmäterikarta in i minsta detalj och dessutom beskrivs gränsernas förlopp närmare i en skriftlig redogörelse som notarie Anders Olofsson-Holm avfattad, som bifogas karta år 1671. Senare kom Lappmarksreglementet 1749 som fortfarande gäller för lappmarken.
Urminnes hävd är enligt ditt förmenande lagt på den juridiska sophögen. Nog för att det svenska lantmäteriet är hjälpreda för att återställa landområden som tidigare fråntagits detta östlands bönder inte kan tillföra något under ovanstående rubrik. Jag vidhåller fortfarande,
är man jordägare äger man jakträtten. Läs utslag Ö 2606-07 HR Västra Götaland, saken Äganderättsutredning, vad statens företrädare KB, Karantänskommissionen och Kammarkollegiet, vilket taskspeleri man utövar, men den lilla människan fick rätt i HR,människan var en hon och kunde läsa och förstå gammelsvenska. För min del drar jag streck i debatten om man ska kalla detta en debatt under anonymitet, feghet.

23. Lapptäcke

2011-11-18 07:48

Om inte alla fastighetsägare t ex inom ett viltvårdsområde personligen godkänner att sin mark ansluts till ett älgskötselområde, kommer älgskötselområdets marker att bli som ett lapptäcke.
Hur skall detta hanteras?
Detta kan bli spiken i kistan för nya älgförvaltningen, eftersom länsstyrelsen bara kan bilda älgskötselområden för de fastigheter som så önskar. Det finns dom på detta.

22. Till Stig Vännberg

2011-11-09 08:50

Vad är syftet med din uppsats och omotiverad redovisning av gammal lagstiftning? Förstår man din virriga framställan rätt om man tyder saken till att du menar att staten har stulit mark inom Sorsele, du skriver Fasighetighetsverket är inte lagfaren ägare till området kronoparken Varåive 1:1 i Sorsele kommun, FV har ett förvaltningsansvar i området, av vad? Jo, den tilldelade skogen vid avvittringen (A-stadgan 1873) för statens räkning.”slut citat.
Men som tidigare konstateras så behöver inte staten uppvisa lagfartsbevis utan kan hänvisa till urminnes hävd eller Gustav Wasas dekret. Citat ”Redan mot slutet av medeltiden hävdade kronan (staten) äganderätten över de norrländska skogarna. Detta blev än mer uttalat under Gustav Vasas tid. I ett kungligt brev den 20 september 1542, fastslogs: ”Sådana ägor som obebyggda ligga, höra Gud, Oss och Kronan till och ingen annan".

Först genom lagfartsförordningen stadgades om skyldighet att söka lagfart på alla slags förvärv av fast egendom, dock att staten inte ansetts lagfartspliktig beträffande fastigheter som ej förvärvats genom fång i privaträttslig mening såsom ursprunglig kronojord som är under statens omedelbara disposition".
Tillhör du kategorin hjärnskadade som tror att när staten Sverige bildades så ansökte den enväldige monarken om lagfart på fastigheten Norrland.
Kan du i så fall svara på vad kallades den myndighet som utfärdade Lagfarten?
Tror du att Ryssland har beviljad lagfart på Sibirien?

21. Svar till Bedrövligt!

2011-11-08 11:29

En sak har jag lärt mig med tiden att det skrivna ordet är det vi har att rätta oss efter,inte någon raljerande SJFare. Läs LU 1982/83:30 Övergångsbestämmelser till nya JB och även 1983:21 Principen om jordägrens jakrätt kan, som framgår av redogörelsen i avsnitt 3.3.1 föras tillbaka till landskapslagarnas tid. De Du! Fasighetighetsverket är inte lagfaren ägare till området kronoparken Varåive 1:1 i Sorsele kommun, FV har ett förvaltningsansvar i området,av vad? Jo, den tilldelade skogen vid avvittringen(A-stadgan 1873) för statens räkning.Enligt det äldre fånget är det stamfastigheterna och dess ägare som är ägare till den skattlagda jorden.Det gäller även på allmänningsskogen område. På vliket sätt kan FV förskriva annans rätt till jakten till en annan myndighet Lst i Västerbotten?Läs JL §10a.Du har inte besvarat vilken skillnad i juridisk mening som råder mellan fastighet-mark och jordägare. Jan Gullmark har beskrivit vilket Djävulskap som drabbar oss. Ska nu LRF och SJF skriva ihop stadgar som ska överta lagen mening,vem ska godkänna dessa stadgar.SJF vill ju ha en översyn av dubbelregestreringen,då är det dags att göra en grundlig opartisk ägorättsutredning!D-registreringen är ju bara ett LST-beslut, ingen lagstiftning.
Äldre fång gäller fortfarande,äganderätten!Där har du svaret till mitt deltagande i debatten!Uthyrning av jakt i Norr och Väsrebotten föregicks det av ett projekt som finasserades av Mål 1 pengar ca 2,5 milj i min kommun Sorsele,Att projektet skulle genomföras med öppenhet och samråd med den lokala befolkningen.Följdes direktiven i sin helhet?

20. Svar till Stig V och Östen Stenlund.

2011-11-07 08:02

Min fråga med vilket syfte som ligger till grund till att du Stig Vännberg kommer dragandes med gammal utagerad lagstiftning som delvis hör 1800 talet till, när Jan Gullmark debattartikel handlade om rättsläget vad gäller jakträtten i nutid. Svaret väntar jag på fortfarande på , men jag fick en uppmaning som tydligen inte har fungerat beträffande Stig Vännberg själv, så vad gagnar det att komma med uppmaningar som bevisligen inte fungerat. Din tankeverksamhet verkar skadats så pass allvarligt av närheten till ditt eget rövhål och att uppsträckningen av kroppen troligen varit otillräckligt eller kommit för sent, så skadan har blivit oåterkallelig. Därav kommer det sig att nämner du 1873 års avvittringsstadga, och annat ovidkommande svammel som i bästa fall hör historien till.
Östen Stenlund kan beklämmande nog ha följt din uppmaning resultatet är som alla kan se är rent bedrövligt för den dårfinken verkar hysa den uppfattningen att staten inte har jakträtt på egen mark norr om Dalarna. Statens Fastighetsverk har utlämnat till länstyrelsen att hyra ut jakträtten på statlig mark på kalfjället till Svenska och utlänska jägare. Den uthyrningen verkar fungera någorlunda i både Norr och Västerbotten.

19. Sign bedrövligt En bedrövelse!

2011-11-03 09:27

Raljerande Bedrövligt syns i mina ögon som SVJare kanske ordf i ngn jvkrets, vem vet?
All heder till Jan Gullmark för artikeln.
Kasta in några brandfacklor och tydligen tog det bedrövligt illa ngn blev träffad kanske sårad i själ och hjärta. Jag ska förklara mig lite närmare.Urminnes hävd blev attackerad 1972 av Olof Palme och Carl Lidbom att denna hävd inte skulle få utbildas efter 1972 utan skulle begränsas till en tidsräkning från 1972 och 90 år bakåt i tiden, alltså 1882 och bakåt i tiden gäller den fotfarande.
Skattläggningen, självklart varför skulle den vara kvar när all jord var insynad, rösad och skattlagd samt fastställd av tingsrätt. Staten kan visst bli ägare av skattlagd jord gm köp, expropriering eller kanske på något annat sätt, vem vet. Har staten någonsin kunnat uppvisa att den är ägare av sådan JORD. Fastighetstaxering är något helt annat jämfört med skattläggning av jord satt i mantal.
Jag kan nämna att 1873 års avvittringsstadga medger att kronoparker skulle bildas för avsättning av skog för statens räkning, en dispsitionsrätt avtal utan optionsrätt gäller i 49 år. Dessa parker vilar på ofri grund, det var redan skattlagd jord. Visst är jag med år 2011!
Bedrövligt: Till dig måste jag ge en uppmaning: Räta upp kroppen sträck ut så att huvudet kommer längre från röven då slipper du tänka och prata skit resten av ditt liv!

18. Kommentar till Stig Vännberg1

2011-11-02 08:40

Vad är meningen med ditt inlägg att hänvisa till gamla författningar som är upphävda och irrelevanta? Urminnes hävd till exempel är förpassad till juridikens sophög i alla fall utom när det gäller
renbetesrätten eller frågor om häradsallmänningar. Lag 1938:274
är upphävd. Skatteläggningen upphörde 1904 i princip för att helt avskaffas 1936. Varför skulle inte staten kunna vara ägare av fastigheter som tidigare varit skattelagd? Numera kallas det fastighetstaxering och Stig Vännberg är välkommen till 2000 talet.

17. Svar till signaturen Bedrövligt.

2011-11-02 08:39

Min tidigare insändare var på intet sätt ängnad som kretik av Jan Gullmarks artickel, tvärtom. Går Du till Svensk Lagbok årgång 2002 och söker upp Jaktlagen §10a. Här beskrivs var Staten har jakträtt. Det finns inget område norr om Dalarna som staten har jakträtt. Min fråga blir då, hur kan Staten då sälja jaktkort till hela EU i våra trakter? Det är bedrövligt då Du måste vara annonym då Du går till persionsangrepp men det blir väl så då man saknar sakargument, jag är van företeelsen.

16. Jord - mark- fastighetsägare?

2011-11-01 10:31

Enligt SOU 1983:21 sid 84 i rubriken 17.1.2 Jordägarens jakträtt.
Jaktlag 14maj 1987,JL sägs fastighetsägare,vilken juridisk skillnad råder mellan begreppen jordägare, markägare fastighetsägare?I byggingabalken under Lag 1938:274 om rätt till jakt 8§ Är genom urminnes hävd eller genom särskilt stadgande, avtal, dom eller skattläggning eller på annat lagligt sätt än här ovan sägs bestämt om någons rätt till jakt vare det gällande. I nuvarande JL
är skrivningen borttagen,men §10 säger fastighetsägaren har jakträtten på den mark som hör till fastigheten= all skattlagd jord som hör till fastigheten eller vissa ägare av mantal satt jord när det gäller allmänningsskogarna i Västerbottens och Norrbottens län.
Urminnes hävd,avtal,dom och skattläggning är väl skyddad i grundlagen,eller?På vilket sätt kan staten påstå att staten är lagfaren ägare till redan skattlagd jord? Är det Hermann Görings metoder som fortfarande lever kvar inom myndigheterna och SJF?

15. Kommentar till Östen Stenlund.

2011-11-01 08:38

Jan Gullmark skriver ett insiktsfull inlägg om vem som är suverän ägare av jakträtten, vilket även bekräftades i kuviakangasmålet av både Hovrätten och HD. Då ställer Östen den häpnadsväckande frågan, Vem har jakträtt?
God middag yxskaft!!! Ett tips till Östen Stenlund grubbla inte för mycket på frågan, de få hjärncellerna kan ta skada.

14. Ansvar

2011-10-31 16:11

Det talas väldigt tyst om markägarens skyldigheter här, är det månne för att man vill äta kakan och ändå ha den kvar?

13. Vem har jakträtt?

2011-10-30 12:18

Mycket intressant. Jag rekomenderar att läsa jaktlagen §10a som säger var staten har jakträtt. Varför agerar staten som den gör när den saknar rättigheter?

12. Bra

2011-10-30 12:18

Logiskt bra skrivet
Om jakträtten inte tillhör markägaren måste jordabalken ändras. Jakträtten tillhör äganderätten vilken övergår på tillträdesdagen. Nyttjanderätter kan aldrig ingå i äganderättens övergång utan måste avtalas separat.

Din artikel visar att du har god kunskap.

11. UTMÄRKT !

2011-10-29 15:16

Att ställa krav på skogsägandet och samtidigt ge det allmänna uppdraget inom jakten till Svenska Jägareförbundet med allt vad det innebär, det går inte ihop ! Jan Gullmark har på ett bra sätt beskrivit det.

10. Markägare= Jakträttsägare

2011-10-29 15:16

Den som är markägare äger väl inom lagens gränser även jakträtten.
Den som arrenderar ett markområde äger naturligtvis inte någon rätt till annat än den verksamhet , som markägaren medgivit.

9. Är det inte..

2011-10-29 15:15

....almännheten,d.v.s. den urbana majoriteten som äger de vilda djuren???
Det intrycket har åtmindstone jag fått,efter att ha följt debatten ett tag.Att allmänheten har rätt att ställa så att det i skogslän och andra lämpliga platser,bevaras biologisk mångfald,med mycket stora rovdjur(de är gulliga)och kan inte befolkningen där acceptera får dom väl flytta.

8. samer

2011-10-29 15:15

då blir de svårt för samerna o få till alla dessa dubbelreg för älgjakt som de är idag då eller står dom fortfarande utanför lagen

7. Jakträtt

2011-10-29 15:15

Bra där helt riktigt.markägarnas rätt ska vara och är helt oinskränkt.

6. Helt rätt!

2011-10-28 17:28

Helt rätt!. Jag har som markägarrepreentant suttit i älgskötselområden och varit tvungen att förklara detta för personer som borde haft klart för sig detta utan förklaring. Borde ingå en stor portion av detta i jägarexamen.
Herregud - har t.o.m. varit med om att (när jag hade en nyinköpt fastighet) jaktledaren kommit fram till huset och förklarat att "Hej - det är vi som jagar här ..." ... hå, hå ja, ja...
Bra skrivet!

5. JRF-förslag?

2011-10-28 16:13

Om nu SJF och LRF jobbar på var sitt förslag vad gör då JRF?
Jobbar JRF på något eget förslag eller bidrar man på något sätt i något av de andra förslagen?
Att LRF går markägarnas ärenden och att SJF går jägarnas är ju föga förvånande men jag förstår inte riktigt JRF:s inställning.

4. DÄR ska skåpet stå!

2011-10-28 13:51

Tack för en bra debattartikel Jan Gullmark och än en gång en stor eloge till J&J som har riktigt, riktigt duktiga medarbetare på sin redaktion!

Guldstjärnor till er alla!

3. Äntligen

2011-10-28 13:41

Detta gör ju också att man äntligen kan sätta dit markägare som inte vårdar det vilda vilket ju äntligen är på tiden, det står ju i lagen att viltet skall vårdas.
Det är ju inte så enkelt att det bara ska tas in arrenden och klagas på viltet i skogen som bara åsamkar markägere betskador och kostnader.
Äntligen måste fler göra något för djuren inte bara sitta och ta in arrenden och skrika skjut mer.

2. Nu...

2011-10-28 13:30

...börjar vi närma oss pudelns kärna där det allmänt kommer till kännedom att SJF är ingen myndighet som kan stifta egna stadgar o lagar som kränker en fastighetsägares enskilda rätt. Därmed kan vi säga att småpåvarnas tid ute i VVO,na är snart förbi.
En fråga som kan bli svår att knäcka är äganderätten till jakt på Sveaskog, kyrkans mfl marker där svenska medborgare och skattebetalare är ägare till statens egendom.
Det här kan bli nästa stora fråga vid bildandet av ÄSO eller exv ombilningar och förändringar i exv nuvarande Viltvårdsområden. Hur stor makt ska exv tillföras de deciplar exv förvaltare och övriga tjänstemän i såväl privata som statliga bolag.
En annan intressant fråga kan bli,- hur kommer Jaktvårdskretsarna att fungera?
Som det nu är med SJF stadgar för Jaktvårdskretsarna så har du som ingående markägare i Jvkr ingen rösträtt på Jvkr årsmöten om DU INTE är medlem i SJF. I princip en hotbild som medfört att SJF tillskaffat sig medlemmar på ett otillbörligt sätt, vilket har praktiserats på många ställen i Västerbottens län och kanske också i andra län.

Det är bra att JRF tagit upp frågan i detta medium, jag hoppas att detta leder till en stor debatt ute i jägarleden.

1. Tack Jan Gullmark!

2011-10-28 13:24

Detta är fundamentala och viktiga saker att ha klart för sig. SJF med ”lösa bindningar” till socialdemokraterna bedömer naturligtvis frågan utifrån ett helt annat perspektiv. Bra att frågan belyses just när det är aktuellt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons