Björnar dödar 12 000 får runtom i Europa varje år. Men hur fårägarna kompenseras skiljer kraftigt mellan länderna.
Foto: Martin Mecnarowski / Shutterstock.com Björnar dödar 12 000 får runtom i Europa varje år. Men hur fårägarna kompenseras skiljer kraftigt mellan länderna.

Björnarna tar 12 000 får

En studie visar att 12 000 får dödas årligen av björn i Europa. Det är bara ett fåtal av de europeiska länderna som står för dessa förluster, och det beror inte bara på mängden björn utan även på hur detta hanteras och hur markerna används, skriver British Ecological Society.

Att varg eller björn angriper får är något som har hänt ända sedan människan började hålla tamdjur. Angreppen orsakar både ekonomiska och känslomässiga förluster för farmarna och leder till negativa inställningar mot de vilda djur som orsakar angreppen. Det i sin tur har lett till att rovdjuren på sina håll varit utrotade.
I dag är läget annorlunda – vargar, björnar och andra rovdjur är skyddade enligt lag och kan inte jagas längre utan att det kan innebära att jägaren gör sig skyldig till ett brott. För att balansera detta har många länder ett ersättningssystem för att kompensera de farmare som drabbas av angrepp.

Kraftiga skillnader mellan länder
En ny studie, som är gjord i ett samarbetsprojekt mellan 23 björnforskare i Europa, visar att dessa kompensationer varierar kraftigt mellan olika regioner i Europa. I exempelvis Norge ersätts ungefär 900 fall, medan det i Estland bara ersätts ungefär 30 fall. Om man sätter det i relation till att det finns fyra gånger så många björnar i Estland som i Norge blir skillnaden ännu större.
De bakomliggande orsakerna till de stora skillnaderna är enligt studien att befolkningen hanterar problemet på olika sätt – hur ersättningarna ser ut, vilka åtgärder man vidtar, som stödutfodring av björnar, hur stor andel av landet som är brukad jord. Antalet björnar i området har inte alls lika stor betydelse.

Ingen självklar relation mellan antal björnar och ersättningar
En åtgärd som ofta används för att minska skadorna är att hålla nere björnstammen genom jakt. Studien visar att det inte är fullt så enkelt och att områden där björn jagas eller har färre björnar inte nödvändigtvis är de områden där det förekommer minst antal ansökningar om ersättning.
”Tillvägagångssättet att ersätta skador är olika mellan olika länder och det avspeglar sig i antalet ersättningar. Ett exempel på god förvaltning är Sverige, där regeringen subventerar förebyggande åtgärder som hundar och elstängsel för att skydda tamdjur. Om någon ansöker om ersättning måste en besiktningsman bekräfta att angreppet är orsakat av björn och ersättning betalas ut bara om det redan används förebyggande åtgärder på platsen. På andra sidan av skalan har vi Norge, där bara 95 procent av ersättningarna för förlorad tamboskap inte kan härledas till björn utan beror på utmarksbete och oskyddade får”, säger Carlos Bautista, från the Istitute of Nature Conservation och förste författare till studien.