Foto: Tikka I en färsk dom fastslås att vikbar kolv och frilagt pistolgrepp inte innebär att ett vapen inte är lämpligt för jakt.

Dom: Klartecken för jakt med omstridd Tikka

Förbjudet eller tillåtet med studsare som har friliggande pistolgrepp och vikbar kolv? Svaret varierar över tiden, men den senaste domen från Stockholms kammarrätt ger grönt ljus för vapentypen och bakläxa till polisen.

Jakt & Jägare har vid flera tillfällen skrivit om myndigheternas syn på studsare med vikbar kolv och pistolgrepp och polismyndighetens tendens att betrakta dem som militära till utseendet och därmed olämpliga för jakt.

Men olika beslut fattas och utfallen i domstolarna spretar, någon enhetlig rättspraxis är svår att skönja.

Fick rätt i Sundsvall

Redan 2018 rapporterade vi om hur Tobias Lindgren fick rätt då kammarrätten i Sundsvall konstaterade att det inte förelåg några hinder för att bevilja honom vapentillstånd för en Tikka T3x TAC A1. Polisen fick därmed inte gehör för invändningen att vapnet har ett ”allt för militärt utseende”.

Samtidigt har andra avgöranden pekat i motsatt riktning, som då kammarrätten i Stockholm gick på Polismyndighetens linje.

Nu har en ny dom meddelats av samma domstol, kammarrätten i Stockholm, som öppnar för att vapentypen trots allt får användas vid jakt.

Också i detta fall handlar det om en Tikka T3x TAC A1, som en 44-årig man ansökte om tillstånd för att inneha för jaktändamål. I februari 2022 lämnade Polismyndigheten besked om avslag och motiverade detta med skrivningen i 2 kap. 5 § andra stycket vapenlagen. Där anges att tillstånd endast får lämnas om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet gäller. Myndigheten menade att vikbar kolv och pistolgrepp inte är jaktligt motiverat utan snarare för tankarna till militärens vapenbehov.

Delade polisens åsikt

44-åringen överklagade Polismyndighetens beslut till förvaltningsrätten i Stockholm. Domstolen delade polisens åsikt och pekade på avgöranden i kammarrätten som vid ett flertal tillfällen skulle ha visat att vapentypen inte är lämplig vid jakt. Överklagandet avslogs.

Kammarrätten i Stockholm är dock av en annan mening och lyfter att det finns två förutsättningar som måste uppfyllas för att vapentillstånd ska utfärdas för jaktändamål:

Dels ska vapnet vara tillåtet för jakt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, dels ska vapnet vara lämpligt för jakt enligt vapenlagen.

Lagens förarbeten, liksom Rikspolisstyrelsens (nuvarande Polismyndigheten, reds. anm.) föreskrifter, nämner att det är bristande precision som i första hand gör ett vapen olämpligt för jakt, till exempel vapen utan riktmedel, för kort pipa eller avsaknad av kolv.

Ett oklart rättsläge

Sedan konstaterar kammarrätten, i motsats till högsta förvaltningsrätten, att praxis pekar i olika riktningar och att rättsläget är oklart.

Kammarrätten fastslår därefter att vapnet är lämpligt för jakt och att polisen inte hade fog för sitt avslag. Därför visas målet åter till Polismyndigheten för en förnyad prövning.

En tillförordnad assessor anmälde att hon var av skiljaktig mening och ville avslå överklagandet. Enligt henne är vapnet inte lämpligt för jakt enligt vapenlagen eftersom den sökande inte förklarat varför han tycker att vapentypen är lämplig för jakt. Därtill menar hon att vapnet skiljer sig från traditionella jaktvapen både avseende funktion och utseende.