Foto: Anna Förster Presidiet under förbundsårsstämman: Per Wanström, generalsekreterare; Torbjörn Oskarsson, ordförande i JRF-Västerbotten; Conny Sandström, stämmoordförande; och Solveig Larsson, förbundsordförande.

JRF ska verka för allmän jakt på varg

Jägarnas Riksförbund har sagt sitt om motionerna till förbundsårsstämman. I samtliga fall beslutade ombuden enligt styrelsens förslag. JRF säger till exempel från och med nu ja till allmän jakt på varg och lodjur.

Till Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, förbundsårsstämma, som har ägt rum i helgen i Umeå, hade det inkommit 15 motioner. En del väckte debatt, men de flesta var ombuden överens om.

Då samtliga motioner var behandlade hade sju fått avslag, två ansåg stämman vara besvarade av förbundsstyrelsen och sex av motionerna fick bifall.

Fortfarande ”nej till frilevande varg”

En av de sistnämnda kom från JRF-Kronoberg som yrkade:

”Vi kräver att Jägarnas Riksförbund arbetar för allmän jakt på varg och lodjur under begränsad tid årligen.”

Förbundsstyrelsen påpekade i sitt yttrande att man ser fördelar med att tydliggöra att jakt efter varg under allmän jakttid ska vara en förvaltningsmetod att eftersträva tills förbundet har fått gehör för ett tidigare stämmobeslut, det vill säga ”nej till frilevande varg”. Dessutom anser förbundsstyrelsen att samma förvaltningsmetod ska gälla för de andra stora rovdjuren i Sverige, alltså björn, järv och sälar.

En annan motion som ombuden sa ja till kom från JRF-Uppsala. Distriktet vill att förbundet ska bilda ett granskningsråd som aktivt och medialt bemöter vilseledande och felaktiga påståenden i ”dålig forskning” samt rapporter från diverse intressenter och myndigheter. Stämman uppdrog åt förbundsstyrelsen att utforma ett sådant råd och regelverk för rådet att verka inom.

Effektivare kronviltsförvaltning

Från JRF-Västerbotten kom en motion om kronviltsförvaltningen med tre yrkanden:

  • Att JRF arbetar för att kronhjort får fällas när hund används för älgjakt under september månad.
  • Att även handjur av kronhjort får fällas i september i de områden i Sverige som har älgjakt i september.
  • Att kronhjort överförs till att tillhöra jaktbar art som får fällas hela dygnet.

Förbundsstyrelsen påpekade i sitt yttrande att det sedan tidigare finns ett beslut som säger att JRF ska arbeta för allmän jakt på kronhjort och att yrkandena är rimliga. Stämman höll med och gav motionen bifall.

Bättre kommunikation med medlemmar

Tre motioner, från JRF-Skåne respektive JRF-Västmanland, som direkt kommer att beröra medlemmar gillades också av ombuden. De sa ja till att:

  • Kansliet ska ha öppet till klockan 19.00, med personal från samtliga avdelningar tillgängliga, en kväll varannan vecka. Till att börja med under en provperiod på sex månader.
  • Om ett nytt medlemssystem tas i bruk ska förbundsstyrelsen så långt det är möjligt se till att motionärens önskan om att medlemsregistret ska vara tillgängligt för avdelningar och distrikt, som självständigt ska kunna kommunicera med sina medlemmar genom egna utskick via mejl eller sms.
  • Från och med nästa år ska en rikstäckande JRF-dag arrangeras årligen den andra lördagen i augusti. Avdelningar och distrikt får i uppdrag att bjuda in sina medlemmar till aktiviteter på minst en skjutbana per distrikt.