Länsstyrelse kritisk mot rovdjursplaner

Länsstyrelsen i Värmland har lämnat sitt yttrande om Naturvårdsverkets förslag till de nya förvaltningsplanerna för björn, järv, lo och kungsörn. Även myndigheten är kritisk till förslagen. Länsstyrelswn anser bland annat att målgrupp och syfte är oklart.

Även länsstyrelsen i Värmland faller in i kören med kritik mot Naturvårdsverkets förslag till nya försvaltningsplaner. De anser att det är oklart kring vilken planernas målgrupp är och vilket syfte de har. 
”Om förvaltningsplanerna ska fungera som verktyg för förvaltande myndigheter, krävs egentligen bara några få sidor konkret sammanfattning av mål, strategier för att nå målen samt ansvarsfördelning och tidplan. Om de samtidigt ska fungera som ett faktaunderlag för den som vill förstå hur förvaltningen går till så kan det i princip göras i ett samlat underlag för alla arterna. Planerna kan alltså i nuvarande utformning fungera som lärobok i rovdjursförvaltning men inte användas som ett verktyg i den densamma”, skriver de i sitt yttrande.

En felaktig bild
De är också starkt kritiska till Naturvårdsverket skriver om ”ekosystembaserad förvaltning”, ”adaptiv förvaltning” och ”regionaliserad förvaltning” vilke de menar får läsaren att tro att detta är verklighet. 
”I verkligheten är respektive län i nuläget helt underställda såväl de regionala som de nationella mål som Riksdagen och Naturvårdsverket har bestämt. Om man ska utgå ifrån de övergripande principerna ekosystembaserad och adaptiv förvaltning, så behöver förvaltningsplanerna också bli betydligt mer tydliga och konkreta. Att bara konstatera att man inte kan föregripa kommande beslut räcker inte”, skriver länsstyrelsen, och fortsätter:
”För att vara adaptiv måste förvaltningsplanen också vara tydlig beträffande uppföljning av åtgärder och hur och när revidering ska ske, så att det hela tiden är bästa tillgängliga kunskap som ligger till grund för förvaltningen.”

Mål och åtgärder saknas
De anser även att det saknas konkreta värden på mål och uppföljningsindikationer och konkera åtgärder för att mål och delmål ska nås.
”Länsstyrelsen föreslår att förvaltningsplanerna sammanfattas i mer kortfattade och överskådliga dokument som innehåller de parametrar en förvaltningsplan bör innehålla samt värden för dessa parametrar utifrån bästa tillgängliga kunskap”, skriver länsstyrelsen.